Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67289 = HGV P.Cair. Masp. 3 67289 = Trismegistos 36524 = oxford-ipap.apis.367DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67289 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis

r,ctr
χμγ
⳨ λόγ(ος) Ἰω̣[άννου γ]εωργο(ῦ) τόπ(ου) Κω̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣  ̣ς(  ) \μ[εγ]αλο[ -ca.?- ]/   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὄρ(ους) τοῦ Λυκοπ(ολίτου) νομοῦ
(ὑπὲρ) ιε ἰνδ(ικτίωνος) οὕτ(ως)·
ἐξ ἐ̣ν̣[ταγί(ου) Σερ]ήνο(υ) συμμάχου, χειρὶ̣ [Φ]ο̣[ι]βάμμ[ω]νος Ἀνο(υ)φίο(υ) ὑπ(ὲρ) προσ-
γραφ(ῆς) τοῦ γραμματ(είου) ὄρ(ους(?)) τ̣ο̣ῦ̣ λ̣ε̣γομ(ένου) Φοιβάμμ(ωνος) σί(του) (ἀρτάβαι) ρλ γ´
5ἐξ ἐν[τ]αγί(ου) τ̣ο̣ῦ προεστῶτ(ος) Ἀββᾶ Κολο[ύθ]ο(υ) ὑπ(ὲρ) πλεον̣[ασ]μοῦ ἐκφ(ορίων) ι̣δ̣(*)νδ(ικτίωνος)
χρ(υσοῦ) κ(εράτια) ν̣ [𐅵] δ̣´
ἐξ ἐν[ταγί(ου)] \το(ῦ) (αὐτοῦ)/ [Σε]ρ̣ήνο(υ) χειρὶ το(ῦ) (αὐτοῦ) Φοιβ̣ά̣μμ̣ωνος Ἀνουφίο(υ) (ὑπὲρ)   ̣  ̣  ̣  ̣
χρ(υσοῦ) ν̣ό̣(μισμα) α π(αρὰ) κ̣(εράτια) ζ 𐅵 ζ(υγῷ). Χρ(ίστε) βοήθ(ει). ἐκ τοῦ (αὐτοῦ) ἐνταγί(ου) ὑ̣π(ὲρ) ἀρχοντ̣ι̣κ̣(ῶν)
τῆς (αὐτῆς) ι[δ](*)νδ(ικτίωνος)· κ(εράτια) ιϛ Θ̣ῶ̣θ ε ἰνδ(ικτίωνος) ιε
10(γίνονται) τὰ κερ(άτια) πγ δ´ (καὶ) σί(του) (ἀρτάβαι) ρλ γ´ ἀπ\ὸ/ [  ̣  ̣]σ̣ο(  )   ̣ο ὑπ(ὲρ)   ̣  ̣ν̣ σί(του) (ἀρτάβαι)   ̣γ ε̣ξ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χοῖροι β \κ(εράτια) ϛ/, τυροὶ ρ λ̣εψάν(ης) ἀγγῖ(α)(*) ϛ, [(καὶ) ὄ]ξ[ο]υ̣ς̣ ατε  ̣  ̣ λοι(πὸν) σί(του) (ἀρτάβαι) οβ   ̣  ̣  ̣
r,ms
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ κ(εράτια) ξγ π(αρὰ)
[ -ca.?- ]  ̣ Β̣ί̣κτορ Σερήνο̣(υ)
r,ctr
(καὶ(?)) ἀφʼ (ὧν) ξγ ἀπὸ τ̣ῶ̣ν̣ δοθ(έντων) π(αρὰ) το(ῦ) γεωργ(οῦ) Πμ̣  ̣  ̣ λ[ο]ι(πὸν) [κ(εράτια)] ιθ 𐅵 δ´ π̣  ̣  ̣  ̣ ἐκ το(ῦ) (αὐτοῦ(?)) [ἐνταγί(ου)]
ἀπαργυρίζονται δὲ κατ[ὰ] σί(του) (ἀρτάβας) ι τοῦ νο(μίσματος) π(αρὰ) κ(εράτια) ϛ· γί(νονται) ἀ[πὸ] (ἀρταβῶν) ο̣β̣ [δ´] κ̣δ̣´   ̣κ  ̣
γί(νεται) κ(εράτια) ρλ (τρίτον καὶ δέκατον) ἀφʼ (ὧν) κ(εράτια) πγ δ̣´ τοῦ τε πλ̣[εο]ν̣[ασ]μ̣οῦ (καὶ) το(ῦ) ἐντ[αγί(ου)] το(ῦ) νο(μίσματος) α π(αρὰ) κ̣(εράτια) [ζ κ(αὶ) τῶν κ(ερατίων) ιϛ]
15λοι(πὸν) κ(εράτια) μζ ιβ´· ἀφʼ (ὧν) (ὑπὲρ) σί(του) (ἀρταβῶν) δ [εἰ]ω̣θότων παρα[σ]χ̣[ε]θ̣ῆναι \εἰ[ς]/ τα̣  ̣ τ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣
τῶν ἁγί(ων) ἐκ̣κλ̣(ησιῶν) Ἄπα Ἀ[ν]ο(υ)φίο(υ) (καὶ) Ἄ̣π̣α Ὀννοφρίο(υ) κ(εράτια) ζ δ´, λ̣ο̣[ι(πὸν)] κ(εράτια) μ̣
ἃ χ[ρ]εωστεῖ ὁ γεωργ(ὸς) Ἰ̣[ω]άννης̣ (ὑπὲρ) ἐ̣κ̣φ(ορίων) ιε(*)νδ(ικτίωνος) (καὶ) ὑπ(ὲρ) το(ῦ) κ̣  ̣  ̣φ  ̣  ̣  ̣
Ἀπολλῶτ(ος) τοῦ ἀ̣π̣\ὸ/ προεστ[ώτ]ων, το(ῦ) σί(του) [(ἀρτάβαι) ι]β πρὸς τὸν (αὐτὸν) ἀπαργυ̣ρι̣[σμὸν]
κατὰ σί(του) (ἀρτάβας) ι το(ῦ) [νο(μίσματος) γ]ί(νεται) κ(εράτια) κα 𐅵 λ̣ο̣ι̣(πὸν) κ(εράτια) ιη (τρίτον καὶ δέκατον(?)) ἃ χ̣ρεωσ̣τ̣εῖ ὁ γεωργ(ὸς), τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
20(καὶ) ἐποίε̣ι̣ π  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣ (καὶ) ον̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προ̣σ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ω̣ς Ἁθὺρ   ̣  ̣  ̣ε̣ρ  ̣  ̣ (ὑπὲρ)   ̣β (ὑπὲρ)   ̣  ̣  ̣  ̣
κδ
v
† δεσ̣[πότῃ μου τῷ] σ̣ο̣φοτ(*) καὶ φιλο̣χ̣ρ(ίστῳ) μεγαθ̣(ύ)μ[\ῳ/] πρ̣οστά(τῃ) Εὐτυχιανῷ [σ]χο̣λ(αστικῷ),
[Φλ(αύιος)] Κ̣ο̣σ̣μ̣ᾶ̣ς νο̣τάρ[(ιος)] Δω̣ρ̣οθέου [στρ]α̣τηλ(άτου) ξο(  )
τὸν ς̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ β̣ούλο̣μαι

Apparatus


^ r,ctr.5. ϊνδ(ικτίωνος) papyrus
^ r,ctr.9. ϊνδ(ικτίωνος)· papyrus
^ r,ctr.11. l. ἀγγεῖ(α)
^ r,ctr.17. ϊνδ(ικτίωνος) papyrus
^ v.1. l. σοφωτ(άτῳ)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.