Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67292 = HGV P.Cair. Masp. 3 67292 = Trismegistos 36526 = oxford-ipap.apis.370DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67292 [xml]

VI spc Aphrodito < Antinoopolis?

r
[ἤδ]η̣ διʼ ἑ[τ]έρων γρα̣[μμ]άτων γέγραφα τῇ σῇ ἀδελφό̣τ̣η̣τι, α̣ἰ̣τ̣ῶν αὐτὴ̣ν γ̣ρ̣άψα̣ι̣ μ̣[ο]ι̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ στ]ρατιωτῶν ἕνεκεν τῆς χλωροφαγίας· κα̣[ὶ σ]υνέταξ̣α̣  ̣  ̣  ̣ ε[ἰσ]π̣[έ]μ̣ψαι τὸν̣ ὀφειλ[όμενον -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]ν περὶ τῆς ἀναλογίας ὑ(*)μῶν· καὶ ἕως νῦν οὔτε ἔπεμψεν οὔτε ἔγ̣[ρ]α̣ψ̣εν μ̣οι το[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣α]ι. καταξιώσῃ οὖν κἂν(*) νῦν πέμψαι ὃν θέλει ἵνα μὴ ῥ̣[ᾳ]θ̣[υμί]α̣ν̣ ἔ̣λ̣θωσιν σ̣τ̣ει[  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣ στρατι]ῶται, καὶ τὰ περυσινὰ γένηται. οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται. καὶ ο̣ἶ̣δεν ὁ δεσπότης Θ[εὸς ως -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ ἀηδί]ζ̣ομαι παρʼ αὐτῶν πάνυ τούτου ἕνεκεν, ἐπειδὴ πάντες οἱ ετ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣σιν χαμὲ(*) ἄνω μένοντες ἢ τὴν παρρου̣σίαν(*) [α]ὐ̣τῆς ἢ̣ το  ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣με̣νος̣   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣ διὰ τὸν] δεσπότην Θεὸν, ἢ πέμψατέ̣ μοι τελείαν ἀπόκρισιν, ἢ ἀποτάξατ̣ε̣ ⳨
v
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λῶτι̣ πρωτ̣οκωμ(ήτῃ) π(αρὰ) Ἰ(*)ωάνν[ο(υ)]

Apparatus


^ r.3. ϋμων· papyrus
^ r.4. l. καὶ ἂν
^ r.7. l. χαμαὶ
^ r.7. l. παρουσίαν
^ v.1. ϊωανν[ο(υ)] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.