Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67294dupl = HGV SB 18 13274 = Trismegistos 36279DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67294dupl [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: p.cair.masp.1.67089 | sb.18.13274] P.Cair.Masp. 1 67089; SB 18 13274

⳨ τοῖς πᾶσιν εὔδηλον καθέστηκεν ὡς τὴν ἄνωθε[ν] καὶ ἐκ φύσ̣εω̣ς̣ προ̣σ̣κ[υ]ρω̣θεῖση̣ν̣(*)
τοῖς ἀνθρώποις ἐλευθερίαν οὐδὲ χρόνος(*) πολὺς οὐδὲ π̣λ̣ά̣νη παρακολουθήσασα μειῶσαι
δυνήσεται. Ἰ(*)ακὼβ γὰρ, ἐκ τῆς Ἀνταιοπολιτῶν ὁρμώμενος, καὶ διάξας μετὰ τοῦ ἐν ἁγίοις μου
πατρὸς καιρὸν οὐχ(*) ὀλίγον, πλείστην α[ὐτ]ῷ̣ θεραπείαν ἀπένειμεν. συνδιήγαγεν δὲ αὐτῷ καὶ Σοφία,
5σύμβιος ἐκείνου εὐνοεικωτατα(*), παραμένουσα μετὰ τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς τοῦ προονομασμένου(*)
Ἰ̣(*)ακ̣[ὼβ] τῷ \ἐν ἁγίοις/ δε̣σπότ̣[ῃ μο(υ) τῷ] ἐ̣[ν λαμπρᾷ τῇ μν]ή̣μ̣ῃ̣ π̣[ατρὶ. καὶ οὐδεμίαν ἐμ]φ̣ά̣ν̣[ε]ι̣α̣ν̣ [πώπ]ο̣τ̣ε̣
ηὖρον παρά τε τοῦ ἐμοῦ πατρὸς \ ((parens-deletion-opening)) [οὐδὲ μὴν] σ̣υ̣ν̣ά̣λ̣λ̣αγμα ((parens-deletion-closing)) / οὐδὲ παρʼ ἑτέρου \ο̣ὐδ̣ὲ μὴν συνάλλα[γμ]α/, ὡς δοῦλοι καθεστήκασιν ἀ[π]ό τινος [ο]ἵου δήποτ[ε]
νομίμου τίτλου. ἐξ ἐκείν\ων/(*) τοίνυν τῶν προονομασμένων(*) Ἰ̣ακὼβ καὶ Σοφίας, παῖδε[ς]
καθεστήκασιν Λία καὶ Ῥαχὴλ καὶ Ῥεβέκ[κα]. ἐκ Λίας ⟦τοίνυν⟧ τίκτετα̣ι πα̣ῖ[ς] Μ̣[άρ]κος· καὶ
10\  ̣  ̣ Μάρκος καὶ [Σοφία, ἀλλὰ]/ Λία(ς) τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο, ὡς τὸ θεῖον ἐβουλήθη, μετὰ τοῦ αὐ̣τ̣ῆ̣ς υἱοῦ Μάρκου. καὶ Σοφία δὲ
ἡ περιοῦσα, θυγάτηρ δὲ ταύτης τῆς ἀπελθ[ού]σης \Λίας τίκτει Ἰωάννην/ ⟦γεγένηται ἐξ ἧς τίκτεται Ἰωάννην(*)
καὶ Ἰ(*)σὰκ καὶ Ἰ(*)ακὼβ καὶ \ἔκ̣ τ̣ιν̣ος ἐλευθερί̣[ου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εσιας̣   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ρ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]/ ἄλ̣λοι(*), ταύτην μετὰ τῶν αὐτῶν παίδων ἕλκοντες
εἰς δουλείαν ὄψονται ἀπαν̣τῶντες τῷ \φοβερωτάτῳ/ βήματι τοῦ Κρίττονος. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου.
[ἐπεὶ τοί]ν[υ]ν ἐκεί̣ν̣ω̣[ν τῶν προδηλωθέν]τ̣ω̣[ν Ἰα]κ̣ὼ̣β̣ κ̣α̣ὶ̣ Σ̣[οφίας, ὡς ἀνωτέρω]
15δεδήλωται, γεγένηται Ῥαχὴλ καὶ Ῥεβέκκα καὶ Λία, καὶ Ῥαχὴλ μὲν μονήρη βίον εἵλατο.
Λί̣[α δ]ὲ̣ [τ]ίκτ̣[ει Σο]φ̣[ίαν] τὴν περιοῦσαν τὰ νῦν κα̣ὶ̣ Ῥ̣ε̣βέκ̣κ̣[α] Ε̣[ὐ]λ̣[ογ]ί̣[αν] κ̣[αὶ Μά]ρ̣θ̣[α]ν̣. [ἀλλὰ] Ε̣[ὐ]λ̣[ογ]ί̣[α] τ̣ὸν [ἀσ]κ̣η̣τ̣ι̣κ̣ὸν
⟦ ἐκληρώσατο βίον⟧, περιλείπεται δὲ \Μάρθα ἡ Εὐλογίας ἀδελφὴ, θυγάτ[ηρ Ῥε]β̣έκκας /τῆς μακ[α]ρίας\ μονήρη βίον εἵλατο καὶ αὐτὴ,/ ἐν τῷ ἐμῷ οἴκῳ διά\γ/ουσα(*). κ̣αὶ̣ ἵ(*)να μὴ χρόνῳ
τινὶ ὑπό τινος τῶν ὡς ε[ἰ]κὸς δια[δεχομένων τὰ] ἐμὰ \δίκαια/, μακρωγηραη(*) τὸν ἐ̣μ̣ὸν̣ λ̣[ο]γι[ώ]τ̣[ατ]ο̣ν̣
κληρονόμον, ἐπὶ πλεῖστον δὲ χρόνον ⟦τοῦτον(*)⟧ \τὸν ἐμὸν λογιώτα(τον) υἱὸν κα̣ὶ κληρ(ονόμον) Β̣ί̣κτο̣ρα/ φυλάξῃ τὸ θεῖον τῶν οἰκείων ἀπολαύοντα, ἵ(*)να τοίν[υν]
20μὴ παρενοχλήσῃ Μάρθα οἵα δούλη τυγχάνουση(*), το[ύ]του χάριν ἐπὶ τὴν παροῦσα[ν] ἐλ̣ήλ̣[υ]θα̣
ἔγγραφ[ον] ὁμολο̣γ̣ίαν, διʼ ἧς ἐννοῶ μὲν αὐτὴν ⁦ vac. ? ⁩ καὶ ἀκριβῶς ἐπίσταμαι μὴ εἶναι
παντελῶς δούλην μήτε ἐκ δούλης γεγενῆσθαι, καθʼ ὅν προαφηγησάμην τρόπον·
εἰ δὲ καὶ ὡς εἰ̣κὸ̣ς̣ π̣ε̣ι̣[ρα]θ̣ε̣[ί]η̣ [τις τῶν μ]ετὰ [τ]α̣ῦ̣[τα] ἐ̣[νοχλῆσαι αὐτῇ, ἐκ ταύτης τῆς]
[ἐγγράφου ὁμολογίας, ᾗτινι καὶ συναινεῖν παρεσκεύσασα τὸν λογιώ(τατον) σὺν Θεῷ δὲ]
25[ἐμὸν κληρονόμον, διʼ ἧς προτρέπομαι αὐτὴν ἐντεῦθεν ἤδη τὰ τῶν ἐλευθέρων]
δ̣ι̣α̣π̣ρ̣ά̣[ξασ]θ̣αι ⟦ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖν ⟧ \τ̣ε̣ καὶ τὰ τοῖς ἐ̣λ̣ευθέροις ἁρμ̣[ό]τ̣τ̣[οντ]α̣/. ἀκ̣ήκοα γὰ[ρ] αὐτῆς κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν
φθεγγομένης καὶ ἐρωτ(ω)μέ[ν]ης(*) [π]ερί τινος κεφαλαίου ἀνή̣[κον]τ̣ος αὐτῇ ὡ̣ς̣ [οὐ] καθέστηκ[α]
ἐλευθέρα. καὶ τούτου χάριν τὸ κρῖμα̣ τ̣οῦ [Θ]εοῦ φοβηθεὶς καὶ ἐννοήσας τὴν φι[λανθρωπίαν]
[τοῦ] Σωτ̣ῆ̣ρος ἀπε[στέ]ναξα, καὶ ἐπὶ [τὴν] πα̣ρ̣[οῦσαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] \[ἦ]λθον/
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. προσκυρωθεῖσαν
^ 2. corr. ex χονοσ
^ 3. ϊακωβ papyrus
^ 4. l. οὐκ
^ 5. l. εὐνοϊκωτάτη
^ 5. l. προωνομασμένου
^ 6. ϊ̣ακ̣[ωβ] papyrus
^ 8. corr. ex εκειν⟦ου⟧
^ 8. l. πρωονομασμένων
^ 11. corr. ex ιωαννησ
^ 12. ϊσακ papyrus
^ 12. ϊακωβ papyrus
^ 12. corr. ex αλ̣λ⟦α⟧
^ 17. corr. ex δια⟦κ⟧
^ 17. ϊνα papyrus
^ 18. l. μακρογηρῴη
^ 19. corr. ex τουτου
^ 19. ϊνα papyrus
^ 20. l. τυγχάνουσα
^ 27. corr. ex

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.18.13274 [xml]

323-30 BC ?
[Reprinted in: p.cair.masp.1.67089rpdpl | p.cair.masp.3.67294] PCairMasp 1,67089‡7PCairMasp 3,67294

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.cair.masp.1.67089rpdpl [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis?
[Reprinted from: sb.18.13274] SB18,13274;dp=PCarMsp3,67294

v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αρε[- ca.13 -]μω  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
διαξας μὲν τοῦ ἐν ἁγίοις μου πα̣[τ]ρ̣ὸς καιρὸν οὐκ ὀλ[ίγ]ο̣ν π̣λ̣ε̣ί̣σ̣τ̣η̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣δ̣ι̣ε̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ενειμ  ̣  ̣  ̣  ̣η̣γ̣α̣γ̣ε̣ν̣ δ̣ὲ̣ α̣ὐ̣τ̣ῷ̣ τ̣ῷ̣   ̣  ̣οφ  ̣  ̣  ̣  ̣υμ  ̣  ̣ ἐ̣κεῖ̣ν̣ο̣ς̣
εὐνοεϊκώτατο̣  ̣(*) π̣α̣ραμέ̣νουσα   ̣  ̣  ̣  ̣
5τῷ̣ δε̣σ̣π̣ό̣τ̣ῃ̣ μ̣ο̣υ̣ τ̣ῷ̣ ἐ̣ν̣ λ̣[αμπ]ρᾷ̣ τ̣ῇ̣ μ̣ν̣ή̣μῃ πατρί. καὶ οὐδεμίαν ἐμφάνι[σιν]
πώποτε ηὗρον παρά τε τοῦ ἐμοῦ πατρός, οὔτε παρʼ ἑτέρου, ὡς δοῦλοι   ̣  ̣  ̣
κ̣α̣θ̣εστήκ̣[α]σιν ἀπό τινος οἱουδήποτε νομίμου τίτλου. ἐξ ἐκεινου(*) τοίνυν
τῶ̣[ν] π̣ρο̣ω̣ν̣ο̣μ̣α̣σ̣μ̣έ[νω]ν̣ Ἰ̣(*)α̣κὼβ καὶ Σ̣ο̣φία̣ς, παῖδες καθεστήκασιν Λία καὶ Ῥαχὴ[λ]
κ̣α̣ὶ Ἐρεβέκκα. ἐκ Λίας τίκτεται παῖς Μᾶρκος καὶ Σοφί[α]· ἄλλα Λία τ̣ελ̣ε[υτὴν]
10βίου ει  ̣  ̣  ̣  ̣ηθη⟦  ̣⟧ μετὰ τ̣[οῦ αὐτῆς⟧ αὐτοῖς(*) υἱ(*)οῦ Μάρκου· καὶ
Σοφία(*) δὲ ἡ περιοῦσα θυγάτηρ δὲ ταύτης τῆς ἀπελθούσης Λίας, ἐξ ἧς(*) τίκτετα[ι]
(*)ωάννης καὶ Ἰ(*)σὰκ καὶ (*)ακὼβ καὶ ἄλλοι, ταύτην μετὰ τῶν αὐτῆς(*) παίδων
ἕλκοντες εἰς δουλείαν(*) ὄψονται ἀπαντῶντες τῷ βήματι τοῦ Κρείττονο̣ς̣.
καὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου. ἐπεὶ τοίνυν ἐκείνων τῶν προδηλωθέντων
15(*)ακὼβ καὶ Σοφίας, ὡς ἀνωτέρω δεδήλωται, γεγένηται Ῥαχὴλ καὶ Ἐρεβ[έκκα]
καὶ Λία, καὶ Ῥαχὴλ μὲν μονί̣ρη(*) βίον ἐξείλατο. Λία δὲ τίκτει(*) Σοφια(*), καὶ
Ἐρεβέκκα Εὐλογίαν καὶ Μάρθαν. ἄλλα Εὐλογία τὸν ἀσκητικὸν ἐκληρωσάτ[ο]
βίον καὶ αὐτὴ, περιλείπεται δὲ ἐν τῷ ἐμῷ οἴκῳ διάγουσα. καὶ ἵ(*)να μὴ χρόνῳ
τινὶ ὑ(*)πό τινος ὡς εἰκὸς διαδεχομένων τὰ ἐμά, μακρωγηραι(*)η(*)
20τὸν ἐμὸν λογιώτατον κληρονόμον, ἐπὶ πλείστην δὲ χρόνον τούτων
φυλάξει τὸ θεῖον τ̣ῶν οἰκείων ἀπολαύοντα, ἵ(*)να τοίνυν μὴ παρενοχλησαι(*)
οἷα δοῦλοι(*) τυγχάνουσαι· τούτου χάριν ἐπὶ τὴν παροῦσαν ἐλήλυθα ἔγγραφον
ὁμολογίαν, διʼ ἧς ἐννοῶ μὲν(*) αὐτὴν καὶ ἀκρίβως ἐπίσταμαι μὴ εἶναι παντελῶ[ς]
δούλην μήτε ἐκ δούλης γεγενῆσθαι, καθʼ ὃν προαφηγησάμην τρόπον·
25εἰ δὲ καὶ ὡς εἰκὸς πειραθείη τις τῶν μετὰ ταῦτα παροχλῆσαι αὐτῇ, ἐκ ταύτης τῆς
ἐγγράφου ὁμολογίας, ᾗτινι καὶ συναινεῖν παρεσκεύασα \τόνδε/ τὸν λογιώτ(ατον)
σὺν Θεῷ δὲ ἐμὸν(*) κληρονόμον(*), διʼ ἧς προτρέπομαι αὐτὴν ἐντεῦθεν
ἤδη̣ τὰ τῶν ἐλευθέρων διαπράξασθαι, καὶ τὰ δέοντα ποιεῖν. ἀκήκοα γὰρ
αὐτῆς κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν φθεγγομένης καὶ ἐρωτουμένης(*)
30περί τινος κεφαλαίου ἀνήκοντος αὐτῇ ὡς· οὐ καθέστηκα ἐλευθέρα. καὶ
τούτου χάριν τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ φοβεθεὶς(*), καὶ ἐννοήσας τὴν φιλανθρωπ[ίαν]
τοῦ̣ Σ̣ω̣τ̣ῆ̣ρ̣[ος κατε]στενάξασα, καὶ ἐπὶ τὴν παροῦσαν ἦλθον
ἔγγραφον ὁμολογίαν, δ̣ι̣ʼ ἧ̣ς ἐγγράφου ὁμολογίας προετρεψάμην
αὐτὴν γνῶναι ὥς ἐστιν μὲν ἐλευθέρα. εἰ δὲ καὶ ὡς εἰκὸς
35δο̣ύ̣λην̣ [αὐτ]ὴν ἐπ̣ι̣χ̣[ειρήσῃ](*) [τις λέγειν (?)], γ̣ινέ̣σθω
διὰ τῆς παρούσης ἐγγράφου ὁμολογίας ἐλευθέρα τοῦ
r,A
{το(ῦ)} λοιποῦ, μὴ ὀχλουμένη ⟦ἐπεὶ⟧ \ὑ(*)/πʼ οὐδενὸς̣(*) μηδὲ ὑ(*)πὸ τοῦ ἐλλο\γ/ιμωτάτου(*)
κ̣α̣ὶ̣ π̣ο̣θ̣ειν[ο]τάτου [ἐμοῦ κληρ(ονόμου) τοῦ] κ̣[αὶ συ]ν̣α̣ι̣ν̣έσ̣αντ[ο]ς̣ κατὰ κέλευσιν
ἐμὴν καὶ ἐπιτροπὴν ταύτῃ τῇ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ. τοῦ λοιποῦ τοίνυν
μηδὲν ὑ(*)φοράσθω(*) μήδε ἐννοείτω τινὰ δύνασθαι λέγειν αὐτὴν
5δούλην, ἀλλ(ὰ) ἔστω καθὼς προδεδήλωται ἐλευθέρα, μηδενὸς
δυναμένου τὴν ἄνωθεν αὐτῇ δεδομένην ἐλευθερί\αν καταβλάψαι/
r,B
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(inverse) 1 [εὐτ]υχήσα̣[σα   ̣  ̣] κ̣υ̣β̣ε̣ρ̣ν̣ή̣την καὶ τῆς εὐκτ̣α̣ί̣α̣ς̣ \εἰ χειμώνος/ ὀ̣ψ̣έ̣ ποτε,
(inverse) \ἐπιτυχοῦσα/(*) γαλήνης· τὰ γὰρ λυπηρὰ τῶν πρου(*)παρξάντ̣[ων] ἢ̣ τε̣λ̣ε̣[σ]ά̣[ντων]
(inverse) π̣ρ̣[ὸς] ἡ̣δ̣ο̣ν̣ὴ̣[ν]   ̣  ̣ε̣  ̣μ̣ε̣  ̣  ̣λ̣  ̣  ̣κ̣  ̣η̣χ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ μ̣ὲν̣ οὖ̣ν σ̣υκ̣ο̣φ̣άντης ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣
(inverse) ἑ̣α̣[υ]τ̣ῷ̣, σ̣χ̣ο̣λάζ̣ω̣ν τη(*) φυσει(*), παρεγγυᾷ ἢ πρ[ὸ]ς̣ ἀμείνονα
4/5(Writing inverse to main text) με̣ταρυθμίζεσθαι(*)
(inverse) 5 γνωμη(*), ἢ τούτοις εἴκειν τοῖς ἀδ̣εκάστοις καιροῖς.
(inverse) ὁ δὲ πλεονέκτης̣ τὴν ἀκόρεστον φύσιν εἰς αὐτάρκ̣η(*) μεταλλάξ(ει) προαίρεσι[ν]·
(inverse) αὐτὸς ἑαυτῷ γέγονεν διδάσκαλος, εὐλαβούμενος καὶ πρὸ τῆς πεί̣ρας
(inverse) τὸν κίνδυνον. οἱ δὲ γε̣ι̣τ̣νειῶντες(*) βάρβα̣ροι̣ ἀναιμ\ά/κτῳ φήμῃ
(inverse) φοβερῶς καὶ πρὸ τῶν ἔργων βαλλόμενοι τὴν ἡσυχίαν, πρόφασιν
(inverse) 10 σωτηρίας νομίζοντες, ἀσμενίζουσι ταύτην, προνοητικῶς
(inverse) βουλευσάμενοι, καὶ ἑαυτοῖς, οὐκ(*) ἡμῖν, τὰ μέγιστα χαριζόμενοι.
(inverse) ἀμ̣ύνατε τοίνυν καὶ ἐν τούτοις(*) ἡμῖν τὰ πάντα φιλανθρωπότ(ατοι)(*)·
(inverse) τοὺς μὲν καλουμένους βουκελλαρίους τὴς χώρας ἐλαύνοντες,
(inverse) τοὺς πρὸς παράνομον ἑαυτοὺς ἐκμισθοῦντας παράταξιν(*), καὶ
(inverse) 15 τὸν ἀλλότριον πόνον οἰκεῖον κέρδος νομίζοντα̣ς(*)· τὸν δὲ οἰκέτην
(inverse) ἔνοπλον ο̣ὐ̣κ ἐῶντες παρησιάζεσθαι(*) αὔξοντα μᾶλλον ἢ μειοῦντα
(inverse) τὴν κακίαν τοῦ κεκτημένο(υ)· καὶ τὸν ἰ(*)διώτην ὡς ἰ(*)διώτην
(inverse) β̣ιωτεύειν το(ῦ) λοιπο(ῦ) καὶ μὴ σιδήρῳ χρῆσαι̣ κατὰ τῶν ὁμοφύλων
(inverse) κελεύοντες. \(possible punctuation mark)/ ταῦτα γὰρ καὶ φόβος κωλύει βασιλικός,
(inverse) 20 νόμοις ὀχυρώσας τὸν φόβον καὶ ὑ(*)μᾶς τῶν νόμων
(inverse) φύλακας \ἀ̣κρι[β]εῖς/ καταστήσας ⳨ ⳨ ⳨
r,C
(hand 2?) † πρὸ μὲν πάντων πολλὰ προσκυνῶ καὶ ἀσπάζομαι εἰς τὴν ὑμετέραν ὁμολογίαν π̣ρ̣ὶν (hand 3) μηλ(  )
(inverse) (hand 2) τὸν γενναιώτατον(*) στρατιωτης(*) ὀφείλοντα ἐγθένεσ̣θα̣ι̣(*) τον
r,D
(inverse) (hand 4?) † μηδέν[α] δὲ ἕ̣λ̣κ̣[εσ]θ̣αι τῶν θείω̣ν̣ χαρ[α]κ̣τήρω̣ν̣ β̣ίᾳ, ὅπερ καὶ Θεῷ σωτῆρι φίλον,
(inverse) καὶ τῇ τῶ[ν] πάντων κρατούσῃ τύχῃ μεμ̣[ελ]η̣μένον̣, καὶ ὑ(*)μῖν δὲ τοῖς ἐννόμοις
(inverse) σπουδα̣σμένον̣(*)

Apparatus


^ v.4. l. εὐνοϊκώτατο  ̣
^ v.7. l. ἐκείνων
^ v.8. ϊ̣α̣κωβ papyrus
^ v.10. l. αὐτῆς
^ v.10. υϊου papyrus
^ v.11. corr. ex σοφια⟦ν⟧
^ v.11. corr. ex οισ
^ v.12. ϊωαννησ papyrus
^ v.12. ϊσακ papyrus
^ v.12. corr. ex αυτοισ
^ v.13. l. δουλίαν
^ v.15. ϊακωβ papyrus
^ v.16. corr. ex
^ v.16. l. μονήρη
^ v.16. corr. ex τιγτει
^ v.16. l. Σοφία<ν>
^ v.18. ϊνα papyrus
^ v.19. ϋπο papyrus
^ v.19. corr. ex
^ v.19. l. μακρογηρῴη : μακρωγηραϊη papyrus
^ v.21. ϊνα papyrus
^ v.21. l. παρενοχληθῆναι
^ v.22. l. δοῦλαι
^ v.23. corr. ex μην
^ v.27. corr. ex εμων
^ v.27. corr. ex κληρονομων
^ v.29. l. ἐρωτουμένης
^ v.31. l. φοβηθεὶς
^ v.35. BL 5.21 : ἐπ̣ι̣χ̣[ειρῆσαί] prev. ed.
^ r,A.1. corr. ex
^ r,A.1. ϋπο papyrus
^ r,A.1. corr. ex ελλοκιμοτατο̣υ̣
^ r,A.4. corr. ex εφορασθω
^ r,B.2. corr. ex προσ⟦λ̣α̣βουσα⟧
^ r,B.2. προϋπαρξαντ̣[ων] papyrus
^ r,B.4. l. τῆς
^ r,B.4. l. φυσέως
^ r,B.4/5. l. μεταρρυθμίζεσθαι
^ r,B.5. l. γνώμη<ν(?)>
^ r,B.6. corr. ex αυταργη
^ r,B.8. l. γειτνιῶντες
^ r,B.11. l. οὐχ
^ r,B.12. corr. ex τοιτοισ
^ r,B.12. BL : φιλανθρωπώτ(ατα) (l. φιλανθρωπότ(ατα)) prev. ed.
^ r,B.14. BL 7.34 : παρὰ τάξιν prev. ed.
^ r,B.15. corr. ex νομιζοντεσ
^ r,B.16. l. παρρησιάζεσθαι
^ r,B.17. ϊδιωτην papyrus
^ r,B.20. ϋμασ papyrus
^ r,C.2. l. γενναιότατον
^ r,C.2. l. στρατιώτην
^ r,C.2. l. ἐκτένεσθαι
^ r,D.2. ϋμιν papyrus
^ r,D.3. l. <ἐ>σπουδασμένον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.