Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67295 = HGV P.Cair. Masp. 3 67295 = Trismegistos 36528 = LDAB 36528 = oxford-ipap.apis.373DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67295 [xml]

VIspc Aphrodito<Antinoopolis?

pg1
[☧ ἀντιρρητικοὶ λίβελλοι παρʼ ἐμο(ῦ) Ὡραπό]λλω̣[νος Ἀσκληπιάδου, το]ῦ λ̣αμπροτά̣τ̣ου κ[(αὶ) ἐλλογ]ι̣μ(ωτάτου) φ̣ι̣λ̣ο̣σ̣ό̣[φου], κεκτημ(ένου) ἐν Φεν̣ε̣βύθε̣ι
[- ca.36 -]ο̣ι̣[- ca.11 -][ κ]α̣ὶ οἶδε τὸ κ[ε]φά̣λ̣[αι]ο̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ [ἐν ἐπιθυμ]ίᾳ τῶν ἀλλοτρ[ί]ω̣[ν] τυγχ̣α̣νόντων ἀπρονόητον· ἐθέσπισαν
[γὰρ πολλὰ κατʼ αὐτοὺς οἱ νόμοι τῶν θειοτάτων] ἡ̣μ̣[ῶν βασιλέων, κ(αὶ) τὰ] ὑ̣[πε]ρφυῆ ἔδικτ̣[α] τῆ[ς ἐ̣χ̣ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣ τὸ σκῆ]πτρον ἀρχῆς. ε̣ἰδότ̣ε[ς] γὰρ, προμυθέστατοι ὄντες, ὡς οἱ ἐπιθυμηταὶ τῶν̣
[ἀλλοτρίων - ca.27 -]ιτην[- ca.15 -]ν σπουδὴν ο̣σ̣ο̣[- ca.13 -][ οἰ]κ̣ειοῦσθαι τὰ ἀλλότρια κα̣τ̣ὰ̣ μηχανήν τινα καὶ δυστροπίαν
5[- ca.35 -][ κ]αὶ ἐ̣πιχ[ειροῦσιν] συναρπάζειν τὰ ἰ(*)άσ̣[ιμα τῶν ἀδεκ]ά̣στων καθ[α]ροτάτων ἀρχόντων, καὶ ἀποτολμῶσ̣ι̣ν παρα-
[σχέσθαι ἐν τοῖς δικαστηρίοις ψευδῆ ἐκμαρτ]ύ̣ρια [ὑπὲρ αὐτῶν], αἰτοῦ̣\ν/τες ὡς ση̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ οἰκειοῦσ]θαι αὐ[τοῖς τὰ] μὴ ὄντα ὑπʼ αὐτοὺ[ς] μ̣ή̣τ̣ε ὑ(*)πὸ νομ[ὴ]ν αὐτ[ῶ]ν
[πώποτε γεγενημένα - ca.17 -][ γεγ]ό̣ν̣α̣σ̣ιν κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον̣ κατὰ κακοτροπί̣α̣[ν καὶ   ̣]δ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ ἐπι[θυμί]αν̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἀλλ[ο]τρίων [ἀπο]τολμῶσιν καὶ τα[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.36 -] διὰ σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ π]ροσέταξαν τὸν τῇ ἀ̣λ̣[ηθε]ίᾳ κ̣[ύριον] κ(αὶ) δεσπότ̣[ην ἀ]ντιρρητικο[ῖ]ς χρήσασθαι λιβέλλοις καὶ μην[ῦσα]ι
[τοῖς δικαστηρίοις διὰ χειρῶν τῶν ῥιπαρίων ἤ]τε̣ [τ]ῶ̣ν ἐκ[δ]ίκων καὶ δημοσιε̣[υόντων] καὶ [τῶν πρ]άκτορων [τῶν] δ̣ημοσίων καὶ τῶν ἐξ[υ]π̣[ηρ]ετουμένων
10[ταῖς παγαρχίαις καὶ πάντων τῶν ταξεωτῶν], ὥ̣σ̣τ̣ε̣ μ̣[η]τ̣[ε]μ̣ίαν(*) συναρπαγὴν γ̣ενέ̣σ̣θ̣α̣ι̣ [μήτε] κ̣ε̣νοτομίαν(*) κατὰ τῶν ἐ̣π̣ι̣εικῶς βιούν̣τ̣ω̣ν παρὰ τῶν
[ἀσεβούντων. ἐπίσταμαί γε ὅσα διὰ τούτους ἀνωρθώθη] δυσ̣τ̣ρό[πως ἐ]χόμενα, κ̣αὶ ὅ(*)σα οἱ(*) κρατοῦντες [νόμ]ο̣ι̣ προκαταλαβ[ό]ν̣τες ἰ(*)άσαν̣το διὰ τ̣ο̣ὺς φιλοπραγμ\ο/νοῦντας
[κακωθέντα· ἀλλʼ ὅθεν ἧκε τὰ κατʼ ἐμὲ πεπραγμ]έ̣ν[α] κα[τὰ] β̣[ρ]αχ̣ὺ, κ(αὶ) παρά τινος, ἐγκαλύπτομαι λ̣[έγ]ε̣ι̣ν̣. ἐμοὶ μὲν γ̣ὰ̣ρ, εἰ μὴ ἐπί̣ψ̣ο̣γον τό τινα ἑαυτὸν ἐπαινεῖν,
[δόξα οὐ μετρία πρὸ πολλοῦ ὑπάρχει μετὰ τ]ο̣ὺ̣ς̣ κ̣[ατ]ὰ̣ τ̣[ὴν Ἀλ]εξάνδρο̣υ̣ μεγάλην πόλιν οἰκοῦντα[ς. ἄγω]ν γὰρ σχολὴν περὶ τὰς ἐκε̣[ῖσε] ἀκαδημ̣[ί]α̣ς̣ ἀεί π[ο]τε ἐφύλατ’τον
[τὴν εὐζωΐαν, καὶ σπουδαίως ἐπασκήσας τὴν ἐν]οῦ̣σ̣άν μο[ι δ]ύναμιν τὸν λόγον τὴν φιλόσοφον ἐπε̣[ύθυ]νον τοῖς βουλομένοις πα̣[ιδ]είαν· τοῦτο ἐκ πατέρων κ(αὶ) προγόνων
15[ἔμφυτον ἔχων, ὡς διδασκάλῳ χρησάμενος τῷ ⁦ -ca.?- ⁩] τοῖ[ς] τ̣ρ̣ι̣σ̣μ̣ακαριωτάτῳ μου πατρὶ Ἀσκληπιάδῃ, [τ]ῷ [πο]νήσαντι τὸν πάντα αὐτοῦ βίον τοῖς Μουσείοις, νέους κατὰ τὴν
[παλαιὰν διδάξαντι παιδείαν ⁦ -ca.?- ⁩]σανασον̣τ̣  ̣  ̣  ̣σ̣τη, κατὰ τὴν αὐτὴ[ν] πόλιν τὸν ἴ(*)σον τρ[όπ]ο̣ν̣ ἐσπούδασον φυλάτ’τειν, ἀλλὰ ἡ ἐπι<εί>κεια κ(αὶ) ἡ περὶ τοὺς λόγους
[εὐφυΐα παρὰ τῶν κακῶν οὐδαμῶς τιμῶνται· μ]αρτ̣υ̣ρ̣εῖ τούτῳ ἡ κατʼ ἐμ[ο]ῦ̣ ν̣ῦν [σ]υσκευὴ, κ(αὶ) ἡ κατὰ τῶ̣[ν ἐ]μῶν πραγμάτων καὶ ἀνθρώπων π̣[αρ]άλογος προσέλευσις.
[ἐγεννήθημεν γὰρ ἐγὼ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][, ἡ γαμετή μο(υ)] σ̣ύμβ̣ιο[ς καὶ] ἀ̣νεψιὰ ἐκ [τῶν] δύο ἀδελφῶν κατὰ π[ατέρ]α̣ ἐγὼ τε κα̣[ὶ] αὐτὴ, κοινῶς τῶν ἡμῶν [πα]τέρων βιω̣σ̣άντων
[καὶ μηδέποτε ἀπʼ ἀλλήλων ἀπο]σ̣χ̣[οι]ν̣ι̣σ̣θ̣έ̣ν̣των μή[τε τ]ῇ διαθέσει μήτε τῇ οἰ̣κ̣[ήσει] μήτε τῇ [ε]ὐζωί(*)α μήτε τῇ φιλοσόφ̣ῳ̣ Μούσα(*) ὥστε ἀμφιβάλλειν
20[πολλούς τινων εἴημεν γονέων, ὁπότε]ρον [ἐγὼ τοῦ] α[ὐτ]ῆς πατρὸ[ς], ἡ(*) αὐτὴ τοῦ ἐμοῦ. ὑ(*)περβ[ᾶσα τ]ὴν φύσιν τοῖς ἔργοις, καὶ τὴν ἐπιείκιαν(*) τῶν ἡμῶν πατέρων
[ἀσχημονοῦσα, μοιχῷ τινι προσωμίλησε καὶ ⁦ -ca.?- ⁩] πᾶσι̣ μ̣[ήδε(?)] λογισαμένη, πλοίου ἐπέβη καὶ τῆς πα̣τ̣ρ̣ί̣δος ὑ(*)περόριος γέγονεν. σιωπῶ γὰρ, ὅτι τὸ τοῦ ἀνδρὸς ὄνομα
[οὐκ ἔγνων πώποτε, ἅτε ξένου ὄντος ⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ̣χ̣[  ̣  ̣][ π]όρρω τῆς ἡ̣μ̣ῶν̣ πατρίδος χρηματίζον[τος]. οὐκ’ ἀρκουμένη τῷ ἐαθ[έ]ντι αὐτῇ παρὰ τοῦ αὐτῆς πατρὸς μέρει,
[συναρπάζειν ἐβουλήθη καὶ τὸ λοιπὸν. ἐπιχ]ε̣ι̣ρεῖ γὰρ ὁ̣[μοῦ(?)] ἐν δίκῃ καὶ τὸ ἀνῆκόν μ̣ο̣ι̣ ἐκ πατρὸς καὶ ἑτέρων νομίμων καὶ δ̣ικαίων τίτλων εἰ̣ς̣ αὐτὴν
[ἀνέλκειν, ταύτην μοι μόνην καταλιποῦσα τὴν ἐλπίδα, τυχεῖν] τῆς ἡμ̣ῶ̣ν(*) εὐαρχείας κ(αὶ) φυλαττ[ού]σης ἑκάστῳ τὸ δίκαιον· ἀλλʼ εὔελ̣πις̣ πάντως̣ τυγχάνω, ὡς
25[πάντων τῶν ἀδικημάτων ποινὴν δώσει, ὅσα εἰς ἐμὲ] π\επ/λημμέληκεν. τούτων̣ γὰρ τῶν̣ πραγμάτων, ὧ̣ν τὴν νομὴν ἐξεζήτησεν ἀναγ̣α̣[γε]ῖν ὑπʼ αὐ[τὴ]ν̣,
[οὐδὲν πώποτε ἐξ οἱο(υ)δήποτε τίτλου ὑπὸ νομὴν αὐτῆς γε]γ̣έ̣[ν]ηται, ἀλλʼ’ ὑπῆρχεν τοῦ ἥ̣ρωό̣ς̣ μ̣\ο/υ πατρὸς Ἀσκληπιάδου ἐκ τε πατρῴας καὶ μητρῴας διαδ[ο]χῆς,
[ἀπὸ κληρονομιαίων καὶ ἀ̣γ̣ο̣ρ̣α̣σ̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣ ἰδιοκτήτω]ν τε καὶ ἑτέρων διαφόρων συμβολαίων καὶ νομίμων καὶ δικαίων τίτλω[ν]· οὗ(*) τὸν κλῆρον ὡ(*)ς
[μόνος αὐτοῦ υἱὸς τυγχάνων παρέλαβον. ὅθεν θα]υ̣μάζω τὸ ποικίλον, μᾶλλ[ον] δὲ τὸ πανο̣ῦργ̣ον κ(αὶ) τὸ θηριῶδες ἐκείνης τῆς φύσεως, ὅ(*)πως
[ἐκ τοῦ ἐμοῦ οἴκου πάντα τὰ κινητὰ μετέθηκεν, ἀπὸ πολυ]τίμου ἕως ἐλαχίστου, εἰς οὓ[ς] ἐ̣βουλήθη τόπους, ἐμοῦ κατὰ τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν διαδιδασκαλίαν
30[ποιουμένου τῶν νέων, καὶ ⁦ -ca.?- ⁩] [ἐπὶ ξ(?)]ένης(*) τυγχάν[ον]τος διὰ τὴν [τ]ῶ̣ν γονέων ὑπόλημψιν. τοῖς κινητοῖς μὴ ἀρκεσθεῖσα τῆς(*) εἰς πολλὴν
ὁλκὴν χρυσίνου συντείνουσιν ☧
pg2
ἐβουλήθη καὶ τῶν ἀκινήτων ἐ[γ]κρατὴς γ[ε]νέσθαι ἔκ τινος φιλοπραγμοσύνης, ὥστε καὶ αὐτὴν
ἐλέγχει τὰ παρʼ αὐτῆς ἀδίκως καὶ ἀλόγω[ς] πεπραγμένα τε καὶ ἐξαιτηθέντα, ὧ(*)ν [ο]ὐ πώποτε,
καθὰ πολλάκις ἐν τοῖς προγραφεῖσι μ[ε]μήνυκα, ἐν νομῇ [γ]εγένηται· ἀλλὰ τὰ [α]ὐτὰ πατρῷά
μου ὄντα ἐφ’(*) ἐμαυ[τ]ὸ̣ν ἔχων ὡς καὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μαρτυρεῖ. μαρτυροῦσιν δὲ̣ κ̣αὶ αἱ παρʼ αὐτῆς
5γενόμεναι ἀνορυ̣χ̣αὶ καὶ ἀνασκαφαὶ ἐν τῶ\ι/ ἐμῷ οἴκῳ καὶ διὰ δικέλλων καὶ ἑ̣τέρων ἐργαλίων(*)
τοιουτοτρόπων, εἰς ἀναζήτησιν τῶν [ἐ]αθέντων παρά του ἐμοῦ πατρὸς εἰς ἀναγκαίας κ(αὶ) ἀπαραιτήτο̣[υ]ς
χρείας. τούτων τοίνυ̣ν ὅλων τὸν ἔλεγχ[ο]ν̣ παρὰ πόδα κ(αὶ) ἐν καιρῷ τῷ δέοντι τῷ καθ[α]ροτάτῳ ὑμῶν
ἀποκαλυφθήσετα̣ι̣ δικαστηρίῳ, καὶ π[ο]ινὴν πάντως ἐπὶ [τ]ούτοις κατὰ νόμου̣ς παρέξει. τὰς γὰρ
παρακατασχέσεις, ἃ̣(*)ς καλοῦσιν οἱ νόμ[οι] ῥ̣ετεντιῶ̣νας, ἐξ ἠθῶν κακῶν καὶ με[τ]αθέσεως σκευῶ(ν),
10πρὸς ταῖς ἄλλαις π[ρ]ὸς τιμωρίαν τῶν τοι[ο]υτοτρόπων γυναίκων ἐπενόησεν, ἃ(*)ς̣ [π]άντως κἀγὼ(*),
διὰ τοὺς εἰς ἐμὲ γ[εγ]ενημένους παρὰ [τ]ῆς τοιαύτης συνβίου(*) τρόπους, ἐφʼ ὑ’μῖν τ[ο]ῖς γενναίοις
δικασταῖς πρὸς τῇ [ἀ]ποκαταστάσει τῶ[ν] ἐμῶν σκευῶν ἐν τῷ δέοντι καιρῷ καὶ [ἀ]πὸ τῶν αὐτῆς ζητήσω.
τούτων τοίνυν φυλατ’τομένων μοι κατὰ σῆς νομίμου δικαιολογίας, ἐξαιτῶ τὴ[ν σ]ὴν ἐντρέχειαν
μὴ συγχωρῆσαι μητεμίαν(*) κενοτομ[ί]αν(*) γενέσθ[α]ι κατὰ τῆς ὑ(*)πʼ ἐμὲ νομῆς ἢ πρ[αγ]μάτων ἢ ἀνθρώπω(ν)
15παρʼ οἱουδήποτε ἀνθρώπου, ἐκ συναρπαγ[ῆ]ς τινος ἢ ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς, ἀλλὰ καὶ ὁρκίζ[ω] ὑμ[ὰ]ς κατά τοῦ π̣α̣ν-
τοκράτορος θ(εο)ῦ καὶ τῆς θείας καὶ [ο]ὐρανία̣ς ν[ί]κης τοῦ τὰ πάντα νικῶντος δ[ε]σπότου τῆ[ς] οἰκο[υ]μένης Φλ̣αυί(*)ου
Ἀναστασίου τοῦ αἰωνίου αὐγού[σ]του αὐτοκ[ρά]τορος, τούτους μ\ο/υ τοὺς ἀντιρητικοὺς(*) λιβέ[λ]λους [σ]υνάψαι ἀν[α]φορᾷ
(*)δίᾳ κ(αὶ) μηνῦσαι τῷ καθαροτάτῳ δικαστηρ[ί]ῳ, πρὸς τὸ μὴ γενέσθαι κενοτομίαν(*) τινὰ κ̣α̣τ̣ʼ ἐ̣μο(ῦ) ἢ̣ ἀνθρώπων ἐμῶν
ἢ νομῆς ὑ(*)πʼ ἐμὲ τυγχανούσης, ἐκ συναρπ[α]γῆς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν. τοῦτο γὰρ βούλετα[ι] τὰ φοβερ\ώ/τατα(*) ἤδικτα(*),
20διὰ σοῦ τοῦ τὴν φροντίδα τῆς κώμης ανατ[ε]τ̣αγμένου̣(*) τὰ τοιαῦτα μηνυθῆ[να]ι τοῖς δικαστηρίοις, πρὸς τὸ μ[ὴ] βλαβῆναι
τοὺς ἐπιεικεῖς κ(αὶ) ἰ(*)δ̣[ιο]πραγμονοῦντας. οὐ γὰ[ρ] δίκαιον τὴν ὑ(*)πʼ ἐμὲ νομὴν ἀλόγως εἰς ἑτ[έ]ρους μετατεθῆναι. ὁρκ<ίζ>ω
τοίνυν ὑ(*)μᾶς κατὰ τοῦ \αὐτοῦ/ θείου ὅρκ[ου] ὑποσημ[ά]νασθαι εἰς τὸ ἴ(*)σον τούτων μου τῶν ἀντιρ[ρ]ητικῶν λιβέλλων, ὅτι̣(*) καὶ
αὐτοὺς ἐδέξασθε· καὶ ἐπὶ τὸ δικα[σ]τήριον μ[ε]τὰ μηνύσεως καθὰ τοῖς νόμοις δόκει τούτοις(*) πέμπετε.
Φλ(αύιος) Ὡραπόλλων Ἀσκληπιάδου φι[λ]όσοφος ὁ π[ρ]ογεγραμμέν(ος) ἐπιδέδωκα τούτους μο(υ) το[ὺς λι]βέλλους τοὺς ἀντιρρητικοὺς
25{λιβέλλους}, ἀξιῶν μηδεμίαν κε\νο/τομίαν(*) ὑπ̣ομεῖναι τὰ ὑπʼ ἐμὲ πράγματα κ(αὶ) ἀνθρώ[π]ους ἐ[μ]οὺς, κ(αὶ) ὑπογράψα[ς] ἐπιδέδωκα.
pg3
ἀσεβοῦς ψυχῆς ἴασις, εὐσεβούντων π[αρ]αίνεσις̣,
οὐ[κο]ῦν εἴη̣ς̣ ἀθάνατος καὶ ἀγή[ρ]ω̣ς ἤμ[ατ]α πάντ̣[α]
κατ̣’(*) Ὅμηρον̣. τὸν μὲν πάλαι βίο̣ν̣ φανεὶς ἐπὶ κεφ[αλαῖ]ς̣,
νῦν δὲ μετα̣κα̣λῶς δίκαιος, ψυχ[ωφ]ελοῦς τῆς ὑμετ[έρα]ς
5τυχῶν εἰσαγωγῆς, ἐπʼ ἀγκάλαις [οὖ]ν τὴν κέλευσιν ἔχω,
μ[η]δὲν τῆς αἰτηθείσης συγγνώμης λογισάμενος, ἐπε̣[ι]δὴ
μηδ[ὲ] τὴν ἀρχὴν μέμνημαι πα̣[ρ]ατραπεὶς ε[ἰς(?)] τὸν
θαυμάσιον Βίκτορα, εἰ μὴ ὅ(*)σον εἰς μέ̣μ̣ψιν ὑπομειδιωσ-|α(*) ἐγὼ τὴν κατὰ τῶν πενητῶν ἀδικίαν. οὐ γάρ εἰ̣[μ]ι̣ σύμ-
10βουλος̣ \ἐ̣πιβλα̣β̣ῆ[ς]/ [ἀ]πηνὴς εἰς πρᾶξιν αἰσχρὰν̣ ἧ(*)ς ἐργάτης πρὸς
πάν[τ]ας καθ’έστηκα· \εχα̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηθ̣η/ ἠνιάθ[η]ν̣ δὲ, π̣άτερ ἁγιώτατ[ε]
συμφορᾶς πλῆθος θε[ώ]μενος, καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ βεβ[ιασ]μένους
οὐ̣ μ[έ]χρι δʼ ἀκ[ο]ύων ὑ(*)πο̣χαλῶντας̣ τὸν οἶκτον, ἀλλʼ ὑπο̣[ρ(?)]ῶ̣ν̣τ̣[ας(?)]
τραγικώτερον, τοῦ βίου τὴν στέρησιν, ἐφʼ ᾧ(*) βί[ο]ν ἄϊστ̣[ον π(?)]άντως̣
15ἐδόκο̣υ̣ν εἰ καὶ πενιχραῖς ἐλπίσιν ηὐξάνοντο, κἀμὲ(*) μ̣ὲ̣ν̣
παρα[ι]νοῦντες, [ἡ]μμένοι δὲ κἀκείνῳ(*), ὅ(*)πως ἐγὼ μὲν ε[ὑρέθω]
πρὸς φίλους σωφρονέστερος, αὐτὸς δὲ τῶν προστατ’τομέ̣ν̣ω̣[ν]
α̣λ̣τ̣ν̣η πραγμάτ(ων). ☧ τῷ δεσπότ(ῃ) μο(υ) τ\ὰ/ π\ά/ντ\α/ θεοσεβ(εστάτ)ῳ καὶ ἁγιωτά\τ/τ(ῳ)(*) [π]α̣τ̣ρ̣ὶ
κ(αὶ) ἐπισκόπῳ ἄππα Κεφάλωνι ☧ Ἰωάννης υἱὸς Ψά̣τ̣ο̣(υ) (πρὸς) ἐ̣π̣ί̣σκ(οπον)
20ν[οτά]ρ(ιος) ἐμπαίδευτος ⁦ vac. ? ⁩ (πρὸς) ἕται̣ρο̣ν̣(*). ἡ δὲ ἐπιγραφὴ ἦν οὕτως·
ἀ[πό]δος σὺν Θ(ε)ῷ τῷ δεσπ\ότ/ῃ μο(υ) πάντ̣[ω]ν ἕνεκα εὐκλεεσ[τάτ](ῳ) κα̣[ὶ]
πά̣[σ](ης) αἰδοῦς ἀξίῳ προσκυνήτῳ (καὶ) ὁμοψύχῳ ἀδελφ(ῷ) αἰδεσ(ίμῳ) μο(υ) νοταρ(ίῳ)
π(αρὰ) τοῦδε νοταρ(ίου)
☧ τὰ προσκυνούμενα γράμματα τῆς σῆς ἐνδιαθέτου φιλίας
25κομισάμενο[ς], ἥσθην οὐ σμικρῶς ἐ[πὶ] τῇ ἐνπεριεχομένῃ αὐτ̣ο̣ῖ̣ς̣
δεινότητι ῥη̣[τ]ορικῇ, πρὸς ἣν οδὲ [ἀ]πολογίας εὐπορεῖν δεδύνημ̣αι
διὰ τὴν ἐμὴν περὶ τοὺς νόμους ἀμαθείαν, κατὰ τὸ εἰρημένον τῶ\ι/
παλαιῶ\ι/, ὡς· εἰ δέκα μὲν γλῶσσαι δέκα δὲ στόματʼ εἶεν. ἐπισ̣[τ]άμενος δὲ̣
κ(αὶ) πεπεισμένος ἀκριβῶς ὡς οὐ μέχρι γραμμάτων κ(αὶ) λ̣ό̣[γ]ων ἡ πρὸς
30ἀλλήλους φιλία, ἀλλʼ’ ὑμᾶς εἰδέναι τὰ ἐμὰ ἐνθυμήμ[ατ]α, εἰ κ(αὶ) μὴ ἄ̣[ρ]τ̣ι
ἐκφράσαι ταῦτα οἷός τέ εἰμὶ, περὶ τού[τ]ου ἀφροντίστος(*) δι[ά]κ̣ειμαι. παρα-
καλ̣είσθω τοίνυν κ(αὶ) νῦν προσκυνείσθ[ω] πρὸς ἐμοῦ ἡ σὴ φιλία κ̣αὶ γράφειν [μ]οι
συχνῶς τ[ὰ] περὶ αὐτῆς, πρὸ ὀμμάτων ἀ[ν]ελόντι ἐν ἐμαυτ̣[ῷ τ]ὴ̣ν περ̣ὶ α̣ὐ[τῆς]
μ̣νείαν ἀνάγραπτον, κ(αὶ) εὐχομένῳ αἰσίας α[ὐ]τῆς ἀκοῆ[ς] ἐφʼ [ἑ]κάστη̣ς̣ μεταλαβε̣[ῖν]
35πρὸς πάντας [γι]γνομένης̣. ἐρρῶσθαί [σε], δ̣έσποτα, <εὔχομαι> ☧

Apparatus


^ pg1.5. ϊασ̣[ιμα] papyrus
^ pg1.6. ϋπο papyrus
^ pg1.10. l. μ[η]δ[ε]μίαν
^ pg1.10. l. καινοτομίαν
^ pg1.11. ὁσα papyrus
^ pg1.11. οἱ papyrus
^ pg1.11. ϊασαν̣το papyrus
^ pg1.13. ἐφύλατ’τον papyrus
^ pg1.16. ϊσον papyrus
^ pg1.16. φυλάτ’τειν, papyrus
^ pg1.19. [ε]υζωϊα papyrus
^ pg1.19. l. Μούσῃ
^ pg1.20. ἡ papyrus
^ pg1.20. ϋπερβ[ασα] papyrus
^ pg1.20. l. ἐπιείκειαν
^ pg1.21. ϋπεροριοσ papyrus
^ pg1.22. οὐκ’ papyrus
^ pg1.24. l. ὑμῶν
^ pg1.26. ἀλλʼ’ papyrus
^ pg1.27. οὑ papyrus
^ pg1.27. ὡσ papyrus
^ pg1.28. ὁπωσ papyrus
^ pg1.30. BL 1.449 : [⁦ -ca.?- ⁩]ενης prev. ed.
^ pg1.30. l. τοῖς
^ pg2.2. ὡν papyrus
^ pg2.4. l. ἐπʼ
^ pg2.5. l. ἐργαλείων
^ pg2.9. ἁσ papyrus
^ pg2.10. ἁσ̣ papyrus
^ pg2.10. l. καὶ ἐγὼ
^ pg2.11. l. συμβίου
^ pg2.11. ὑ’μῖν papyrus
^ pg2.13. φυλατ’τομένων papyrus
^ pg2.14. l. μηδεμίαν
^ pg2.14. l. καινοτομ[ί]αν
^ pg2.14. ϋπʼ papyrus
^ pg2.16. λ̣αυϊου papyrus
^ pg2.17. l. ἀντιρρητικοὺς
^ pg2.18. ϊδια papyrus
^ pg2.18. l. καινοτομίαν
^ pg2.19. ϋπʼ papyrus
^ pg2.19. corr. ex φοβεροτατα
^ pg2.19. l. ἔδικτα
^ pg2.20. l. ἀναδ[ε]δεγμένου (corr)
^ pg2.21. ϊδ̣[ιο]πραγμονουντασ. papyrus
^ pg2.21. ϋπʼ papyrus
^ pg2.22. ϋμασ papyrus
^ pg2.22. ϊσον papyrus
^ pg2.22. l. ὅτε
^ pg2.23. l. τούτους
^ pg2.25. l. καινοτομίαν
^ pg3.3. l. καθʼ
^ pg3.8. ὁσον papyrus
^ pg3.8-9. l. ὑπωνειδισ|α (corr)
^ pg3.10. ἡσ papyrus
^ pg3.11. καθ’έστηκα· papyrus
^ pg3.13. ϋπο̣χαλωντασ̣ papyrus
^ pg3.14. ὡ papyrus
^ pg3.15. l. καὶ ἐμὲ
^ pg3.16. l. καὶ ἐκείνῳ
^ pg3.16. ὁπωσ papyrus
^ pg3.17. προστατ’τομε̣ν̣ω̣[ν] papyrus
^ pg3.18. l. ἁγιωτάτ(ῳ)
^ pg3.20. l. ἕτερον
^ pg3.30. ἀλλʼ’ papyrus
^ pg3.31. l. ἀφροντίστως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.