Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67305 = HGV P.Cair. Masp. 3 67305 = Trismegistos 18431 = oxford-ipap.apis.382 = sb.1.5656 = p.heid.3.appMDDbDP transcription: p.cair.masp.3.67305 [xml]

AD 568 Aphrodito<Antinoopolis
[Reprinted from: sb.1.5656] SB1,5656

[☧ βασιλ]είας κα̣ὶ̣ [ὑ]πατείας τοῦ θειοτάτ̣[ου] ἡμῶν δ̣εσπότ[ου] Φλ(αυίου) Ἰουστίνο(υ) τοῦ αἰω̣νί[ο(υ)] α[ὐγ]ούστο(υ) αὐτοκράτορος ἔτους τρ[ίτου], Π̣αχὼ[ν]
[τεσσαρ]εσκαιδεκάτῃ, ἀρχῆς δευτέρας ἰ(*)νδ(ικτίονος). ἐν Ἀν̣τ̣ι̣ν̣[ό]ου πόλ̣[ει] τῇ λ̣[α]μπρο̣[τ]άτῃ [☧].
[☧ Αὐρή]λιος Σε̣ν̣ο[ύ]θ̣ης̣ υἱ(*)ὸς Μακαρίο(υ), ἐ[κ μ]ητρὸς [Μ]αρίας, ὁρμώμενος μ̣[ὲν] ἀ̣π̣[ὸ] τ̣ῆ̣ς̣ Ἀ̣νταιοπολιτῶν, διάγων [δὲ]
τὰ νῦν ἐνταῦθα καὶ παραμένων ἐπὶ τ̣αύτ̣η̣ς τῆς Ἀντιν̣ο̣έω[ν] πόλεως [τ]ῷ̣ λ̣α̣μ̣π̣ρο(τάτῳ) κ̣υρίῳ Ἰ(*)ωάννῃ τῷ χαρτουλαρ(ίῳ) τῶν
5αἰσίων τῆς δο(υ)κικῆς τάξεως πραιτωρίων, Αὐρ̣η̣λίῳ Ἰ(*)ωάννῃ υἱ(*)ῷ Θε̣οδώρο(υ) ἐ̣κ̣ μ̣η̣τ̣ρ̣ὸς Θαησίας τῆς δ̣ε̣υτερα(*) συμβ[ίο(υ)]
μο(υ) γαμετῆς τοῦ προγεγρα(μμένου) Σενούθο(υ), ὁρωμένῳ καὶ αὐτῷ̣ ἀπὸ ταύτης τ[ῆς] Ἀντινοέων πό̣λεω[ς], χαίρειν. ὁμ̣ο̣λ̣[ογῶ]
ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως, διὰ ταύ̣της [μο](υ) τῆς ἐ̣γ̣γράφο(υ) ἀσφαλείας, ἑτο[ί]μω̣[ς] ἔχ̣ειν ἐν μιᾷ εὐζωί̣(*)ᾳ καὶ κ̣ο̣ι̣ν̣ῇ̣
βιώσει συνδιαιτᾶσθαί σοι ἐφʼ ὃν βούλει χρόνον, ἀπὸ τῆς σήμερον̣ καὶ π[ρ]ο̣γ̣ε̣[γρα]μμέ(νης) ἡμέρας, ἥ̣τ̣ις ἐστὶ̣ν̣ [Πα]χ̣[ὼν]
τεσσαρεσκαιδεκάτη τοῦ παρόντος μη̣ν̣ὸς τῆς̣ εὐτυχ[ῶς] ἐσ[ο]μένης σ[ὺ]ν̣ Θ̣ε̣[ῷ δ]ευτέρας [ἰ]νδ̣(ικτίονος), κ̣αὶ πᾶσαν [ἐπ]ι̣μέ[λειαν]
10καὶ φροντίδα θέσθαι τῇ σῇ εὐτεκνείᾳ(*) ἐν̣ τάξ̣ει γνη̣[σί]ων τέ̣κνω̣[ν], καὶ ἐν̣διδ̣[ύσ]κ̣ειν(*) σε̣, ἁπαξαπλῶς ἀ̣καταφρ̣[ονήτως]
φροντίζειν σο(υ) ἐν ἅπασι κατὰ τὸν δυνα̣τ̣ὸν τρό[π]ον τῆ̣[ς ἐ]μῆς μ[ε]τ̣ριότ[η]τος, ἕω̣ς̣ Φα̣μενὼθ τοῦ μ̣η̣νὸς τῆς
αὐτῆς δευτέρας ἰνδ(ικτίονος) κ̣α[θ]ʼ ἕκαστον ἔτος, καὶ [μ]η̣δ̣[έποτε ἐ]κ̣βαλεῖ[ν] σε τῆς κ̣ο̣[ιν]ῆ̣ς̣ βιώσεως ἄκ̣ο̣ντ̣α̣, χωρὶς
ῥᾳδιουργ̣ίας κα̣ὶ̣ ἀταξίας, μ̣έντοι γέ [σ]ου ἐργ[α]ζ̣ο̣μ[ένο]υ καὶ ε̣ἰ̣σ̣φέ̣ροντό[ς] μοι ἑ[κά]στου μην̣[ὸ]ς τῶν δέκα μηνῶ̣[ν]
κεράτια ἓξ ζυγῷ ἐκ τοῦ μ̣ισ[θ]οῦ τῆς σῆς ἐρ[γα]σ̣ί̣α̣ς̣, [εἰς] χρεί[αν] τ̣ῆ̣ς̣ τ̣ε̣ σῆ̣ς ἀπ[οτ(?)]ρ̣[οφῆς(?)] καὶ τῶν δύο νομισμ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ ὧ̣ν̣
15ἐχρεώστουν τὴν δόσιν ὑ(*)πὲρ σο(ῦ) τῷ σῷ̣ δανι̣στ̣[ῇ](*), καὶ μη̣[δ]α̣μ̣ῶ̣ς̣ δ̣υνη[σ]ομ[ένου δυσπρ]α̣γ\ε/ίᾳ(*) χρήσασθ̣α̣ι ἢ ἀσελγείᾳ
καὶ ἀσ̣ω̣τίας ἔργοις καὶ ὑπερθέσε[ι] χρή̣[σε]σθ[αι] καθʼ ο̣ἱα[ν]οῦν [δ]ήπ̣[οτε π]ρόφασιν περὶ τὴν̣ ἀπ̣ό̣δ̣[οσιν]
τῶν αὐτῶν ἐξ κερατίων ἑκάστο(υ) μηνὸ[ς τ]ο̣ῦ δύ[να]σθαι κα̣[ὶ ἐμ]ὲ π̣λ[ηρῶ]σαι τὸ ὑ̣π̣ὲρ̣ σο(ῦ) ἀναδ̣εχ̣θ̣ὲ̣ν̣
δά̣νιον(*) τῶν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν δύο νομισμά(των) παρ[ὰ] κ̣ε̣ρα̣τίων ὁ̣[μοῦ] δ̣ώδεκα̣ [κατ]ὰ̣ τὰ [ἁρμόσ]α̣ν̣τα̣ καὶ ἀρ̣έσαν[τ]α̣ μ̣ετ̣α̣ξὺ ἡμ[ῶν]
σύμφωνα ἐπὶ τούτοι̣ς̣. ἐνστάντος δὲ τοῦ πρώτ̣ο(υ) μη̣νὸς τ̣ῆ̣[σδε] τῆ[ς] ἀ̣ποδόσεως τῶν ἓξ κ[ερατ]ί̣ω̣ν̣
20κατὰ μῆνα εἰ μ[ὴ] ἀποδοίης ε[ὐ]γν̣ω̣μό[ν]ως ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) ἐ̣π̣ὶ̣ τῷ σε ταῦ[τα τ]ὰ [δύ]ο̣ νομίσματα ὑφὲν [ἀντα]π̣ο̣[δοῦν]αί
μοι δίχα πάσης ἀ̣μ̣φιβολίας [καὶ] κρίσεω[ς καὶ] δίκης κ̣[α]ὶ [οἵας δή]π[ο]τ̣ε̣ εὑρεσιλογίας(*) ε̣ἰ̣ τ̣ὲ̣(*)
κἀγὼ(*) βουληθείη[ν] ἐκ̣βαλεῖν σε π̣[α]ρ̣ὰ τὰ εἰρημ̣[(ένα) σύμφωνα,   ̣  ̣]εν  ̣ε̣  ̣ταλματα̣ τῆς ἀταξίας, ἑτοίμως
ἔχω παρασχεῖν σοι [χρυ]σο(ῦ) νομίσμα(τα) ἕ[ξ] , καὶ φυλάξω [τὴν ἀναδοχὴν το(ῦ) ὑ]π̣όντ̣[ος δ]ανίου(*) τῶν δ[ύ]ο νομισ̣[μάτ]ω̣ν̣.
καὶ εἰς ἀσφάλειαν [τ]ῶ̣ν [π]ροδιο̣[μο]λογηθέντ[ω]ν π̣α̣ρ̣ʼ ἐμ̣[ο(ῦ) συ]μ̣φ[ών]ων ἐν ταύτῃ τῇ ὁμολο̣γίᾳ,
25(*)πεθέμη̣ν̣ σοι [ἐν]εχύρου λόγῳ κ[αὶ] ὑ(*)ποθή[κης δ]ι̣κ̣αίῳ, π̣ά̣ν̣[τα τὰ ὑ]π[άρχο]ν̣τά μοι καὶ ὑπ̣άρξοντά μ̣[οι(?)] πράγμα(τα).
δηλαδὴ, εἰ δ[ὲ καὶ] σὺ ἀν̣[ά]γ̣ω̣γος φανείης [κα]ὶ ἄνετ(ος) ἐ̣ν̣ [πᾶσ]ι τ[οῖ]ς ἔργ̣[ο]ι[ς, ἀ]κ̣ρ[ί]τ̣ω[ς ἐξ]ε̣λ̣θεῖν ἀπʼ ἐμ̣ο(ῦ) γυμνὸν   ̣  ̣  ̣ γυμ[νὸ]ν̣,
μετὰ καὶ τοῦ [σ]ο(υ) χρ[έους] τῶν αὐτῶν [δύ]ο νομισ[μ(άτων). καὶ ἐπὶ] τού[τοις ἅπα]σι[ν ἐπ]ερ(ωτηθεὶς) ὡμολόγ(ησα). ☧

Apparatus


^ 2. ϊνδ papyrus
^ 3. υϊοσ papyrus
^ 4. ϊωαννη papyrus
^ 5. ϊωαννη papyrus
^ 5. υϊω papyrus
^ 5. l. δευτέρα<ς>
^ 7. ευζωϊ̣α papyrus
^ 10. l. εὐτεκνίᾳ
^ 10. BL 1.449 : ἐν̣διδ̣[άσ]κ̣ειν prev. ed.
^ 15. ϋπερ papyrus
^ 15. l. δανειστῇ
^ 15. l. [δυσπρ]αγίᾳ
^ 18. l. δάνειον
^ 20. corr. ex
^ 21. l. εὑρησιλογίας
^ 21. l. δὲ
^ 22. l. καὶ ἐγὼ
^ 23. l. [δ]ανείου
^ 25. ϋπεθεμη̣ν̣ papyrus
^ 25. ϋποθη[κησ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.