Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67319 = HGV P.Cair. Masp. 3 67319 = Trismegistos 18443 = oxford-ipap.apis.397DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67319 [xml]

ca. AD 566? Aphrodito, Aphroditopolis?

r
[☧ ὑπ]ο[μν]ησιτκ(ὸν) [τ]ῶ̣ν̣ βοσκημάτων μο(υ) [τ]ῶν β̣ρωθ̣[έν]τ(ων) παρὰ διαφόρων ἀν[θρ]ώπ(ων) ὡς ἑξῆς ὑ(*)π̣ο̣[τέτ]α̣κ̣[τα]ι̣·
⁦ vac. ? ⁩ ο[ὕ](τως)·
τό̣π̣(ος)   ̣με ἐξ ὑποβολῆ̣ς̣ Πατερμο(υ)θίο(υ) \(καὶ) Ἐνὼχ/ ἀπὸ̣ ιδ ἰ̣ν̣δ(ικτίονος) [ἕως] ι̣ε καὶ αὐτῆς ὑ̣πὸ τῶ̣ν περὶ Ἡράκλειον καὶ Ἰ(*)ωάννην
τόπ(ος) Πα̣σ̣ικορίο(υ) δ̣(ιὰ) τῶν αὐτῶν πρωτ[ο]κωμ̣(ητῶν) ἐξ ὑ(*)ποβολῆς τῶν αὐτῶν κεφαλαιωτῶ̣ν̣
5τόπ(ος) Πι̣αϩσαχὼ ὁμοί(ως) δ(ιὰ) τῶν αὐτῶν̣
τ̣ό̣π̣(ος) Ν̣ι̣λά̣μ̣ω̣νος καὶ τῶν ἀρο(υ)ρῶν Τα̣σνεοῦτο[ς] ἐπὶ μὲν τῆς ιδ, δ(ιὰ) Ἰ(*)ωά̣ν̣ν̣ο(υ) Τ̣α̣ν̣οῦρε γεωργ(οῦ) ἐξ ὑ(*)ποβολῆς Ἀβρ̣ααμίο(υ) Βίκτορος ποιμ(ένος) το(ῦ) κα̣ὶ Σοῦλ
ἐπὶ δὲ τῆς ιε ἰνδ(ικτίονος) δ(ιὰ) τ̣ῶ̣ν [εἰ]ρημ[έν]ων πρ̣[ωτ]ο̣κ̣ωμμ(*)(ητῶν) Ἰ(*)ωάννο(υ) καὶ Ἡρακλείο(υ)
[τ]ό̣π̣(ος) Παλλος δ(ιὰ) Πατε̣ρμο(υ)θίο(υ) κεφαλαιωτ(οῦ), ἐξ ὑποβολ(ῆς) Μ̣ουσ̣[α]ί̣ο(υ) Καλλινί[κ]ο(υ) δι̣α̣κ(όνου) κα̣ὶ̣ γεωρ[γο(ῦ)] ἀ̣π(ὸ) ιδ̣ (καὶ) ιε
τ̣ό̣π̣(ος) Ἰ̣(*)σακ[ί]ο(υ) Βησκουί(*)τος ἐν Νεπκη, δ(ιὰ) Φοιβάμμωνος καὶ Μη[ν]ᾶ ἐξ ὑ(*)ποβολῆς Ἰ(*)α̣κκυ̣β̣ί̣ο(υ) γεωργ(οῦ) ἀπὸ ιδ ἰν̣[δ(ικτίονος)], ἐπὶ δὲ τῆς ιε (διὰ) Βί̣κλο(υ) τ̣ο̣(ῦ)
10⁦ vac. ? ⁩ καὶ Φὼτ Μ̣έγμε ἐξ ὑ(*)ποβ̣ολ(ῆς) το(ῦ) αὐτ̣ο̣(ῦ)
τόπ(ος(?)) Ἀ̣σ̣τ̣ε̣[ρί]ο̣(υ) πρωτ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς ἀ̣π̣[ὸ] το(ῦ) [α]ὐ̣τ(οῦ) τόπο(υ) Νεπ̣κη, δ(ιὰ) Φοιβάμμ[ω]νος καὶ Μηνᾶ (ὑπὲρ) α ἰνδ̣(ικτίονος) αὐτ(οῦ(?)) κ̣(αὶ(?))   ̣ι̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ̣όπ[(ος) Κ]υ̣ρι[α]κ̣ο̣(ῦ) [τοῦ διακειμέν]ο(υ) ἐν̣ [τῷ α]ὐτ(ῷ) [Ν]ε[π]κη δ(ιὰ) Φοιβ[ά]μ̣μ̣[ωνο]ς κ[αὶ] Μηνᾶ ἀπὸ ιδ ἕως α̣ (καὶ(?)) [α]ὐ̣τ̣(ῆς)
[τό]π(ος) Ὡ̣ρίωνος Ε̣ὐλογίο(υ)
τόπ(ος) το̣(ῦ) υ̣ἱ(*)οῦ Τ̣ανϩαλεκ
15καὶ τὸ ἥ̣[μι]συ το(ῦ) γ̣[ε]ω̣ρ̣γ̣ί̣ο(υ) Ἄπα̣ Σεν̣ο̣ύ̣θο̣υ̣
τόπ(ος) Ἐξά̣κ̣τ̣ο̣ρ̣ο̣[ς], δ̣(ιὰ) τῶν ἀπὸ̣ πρωτοκωμ(ητῶν) τῶν περὶ Ἡράκλειον καὶ Ἰ(*)ωάννην, ἐξ ὑ(*)ποβολ(ῆς) Μηνᾶς ἀδελφο(ῦ) μο(υ)
τόπ̣(ος) Πια  ̣ω̣νεν δ(ιὰ) τ̣ο̣(ῦ) [ὑ]ι(*)ο(ῦ) Πλασαὶ(*)κ τ̣οῦ λεγομέ(νου) [Γ]ε̣ωργ̣ί̣ο(υ)
τόπ(ος) Ταθ̣εουᾶ̣ν̣ε̣ [δ(ιὰ)] Ψᾶ̣ν̣ ὑ(*)ποδέκτ(ου)
τόπ(ος) Π̣α̣μού̣θο(υ) ἐπὶ α̣ ἰνδ(ικτίονος) μ̣ὲν δ(ιὰ) Φοιβάμμων[ος], ἐ̣π̣ὶ̣ δὲ τῆς̣ ι̣δ̣ (καὶ) ι̣ε̣ [δ(ιὰ) τῶ]ν̣ ἀ̣γροφυλάκων
20τόπ(ος) Καρκάρο(υ) δ(ιὰ) Β̣ί̣κτορος Ταχυμίας ποιμ̣(ένος(?)) ἀπὸ ιδ ἰνδ(ικτίονος) ἕως τῆς πα̣ρ̣ούσης α ἰνδ(ικτίονος) καὶ αὐτῆς
τόπ(ος) Ἄπα Ὀνοφρίο(υ) δ(ιὰ) το(ῦ) υἱ(*)ο(ῦ) Μάρθα ἀπὸ Φθ̣λὰ, [ἐπ]ὶ̣ μὲ̣ν ιε ἰνδ(ικτίονος) ἕως μόνη[ς]
τόπ(ος) Παπ̣κοὺκ δ(ιὰ) τῶν υἱ(*)ῶν Πκασὼ ἀπὸ ιγ ἰνδ(ικτίονος) ἕω̣ς α ἰνδ(ικτίονος) καὶ αὐτῆς
τοῦ ἐμο(ῦ) ὀργάνο(υ) δ(ιὰ) Πα̣πσααρί̣ο̣υ̣ Μακαρίο(υ) καὶ Πο(υ)σιμ ἐπὶ ιδ ἰνδ(ικτίονος) μόνης
τῶν ἀρο(υ)ρῶν Πιρίω[ν]ος ἐ̣ξ̣ ἀπη̣λ̣(ιώτου) χώμ(ατος) δ(ιὰ) τοῦ υἱ(*)οῦ Μάρθα ἐπὶ ιε ἰνδ(ικτίονος) μόνη̣ς
25[τό]π̣(ος) Εὐηθίο(υ) κα̣ὶ̣ Ὡ̣ρ̣[ίωνος   ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
† γνῶσ(ις) κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
00[Διοσ]κ̣ό̣ρ̣ο̣(υ(?)) Ψ̣ι̣μ̣α̣[νω]β̣ὲ̣τ̣ δι(ὰ) Διο[σκόρο(υ)]

Apparatus


^ r.1. ϋπ̣ο̣[τετ]α̣κ̣[τα]ι̣· papyrus
^ r.3. ϊωαννην papyrus
^ r.4. ϋποβολησ papyrus
^ r.6. ϊωα̣ν̣ν̣ο(υ) papyrus
^ r.6. ϋποβολησ papyrus
^ r.7. l. πρ̣[ωτ]ο̣κ̣ωμ
^ r.7. ϊωαννο(υ) papyrus
^ r.9. ϊσακ[ι]ο(υ) papyrus
^ r.9. βησκουϊτοσ papyrus
^ r.9. ϋποβολησ papyrus
^ r.9. ϊα̣κκυ̣β̣ι̣ο(υ) papyrus
^ r.10. ϋποβ̣ολ(ῆς) papyrus
^ r.14. υ̣ϊου papyrus
^ r.16. ϊωαννην, papyrus
^ r.16. ϋποβολ(ῆς) papyrus
^ r.17. ϊο(ῦ) papyrus
^ r.17. πλασαϊκ papyrus
^ r.18. ϋποδεκτ(ου) papyrus
^ r.21. υϊο(ῦ) papyrus
^ r.22. υϊων papyrus
^ r.24. υϊου papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.