Papyri.info

sign in

p.cair.masp.3.67353 = HGV P.Cair. Masp. 3 67353 V = P.Cair. Masp. 3 67353 R = Trismegistos 65016 = Trismegistos 18459 = LDAB 6257 = oxford-ipap.apis.434 = oxford-ipap.apis.417 = oxford-ipap.apis.433DDbDP transcription: p.cair.masp.3.67353 [xml]

VI spc Aphrodito<Antinoopolis

⳨ β̣ασιλείας καὶ ὑ̣πατεία̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ θ̣ε̣ι̣[οτάτο(υ)] ἡ̣μ̣[ῶ]ν̣ δεσπότ̣ο̣(υ) Φλα̣υ̣ί(*)ου Ἰ(*)ουσ̣τίν[ου]
τοῦ αἰωνίο(υ) αὐγού̣[στ]ο̣(υ) αὐτοκ[ρ]άτο̣ρο̣ς̣ ἔτους πέμπτου, Ἁθὺρ ἑκκ[αι-]
δεκάτῃ τ̣ρίτης ἰνδικ(τίονος). ἐν [Ἀντιν]ό̣ο̣υ̣ πόλει τ̣ῇ̣ λαμπροτάτῃ.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ρόγραμ\μ/α ἀ̣ποκηρύ̣ξεώς τε καὶ ἀπα̣γ̣ορ̣εύσεως, ἀπαθεῖς ἔχων τ̣ὰ̣ς φρέ̣[νας]
5καὶ διανοί[α]ς, ὀρθῷ καὶ ἀκριβεῖ λογισμῷ, δίχα παντὸς δόλο(υ) καὶ φό̣β̣ο(υ) καὶ βία[ς]
καὶ ἀνάγκης καὶ ἀπάτης, ἐν δημοσίῳ καὶ πρακτικῷ τόπῳ. κα̣ὶ̣ τ̣οῦτο διαπέμ[πο]μ[αι]
τ̣ο̣ῖ̣ς̣ πατρο̣λωοῖς(*) μο(υ) υἱ(*)οῖς ἕως ὀνόμ[α]τ̣ος καὶ μόνου̣, φημὶ δὴ Διονυσίᾳ καὶ
(*)ωάννῃ καὶ Παυλίνῃ καὶ Ἀνδρέᾳ τοῖ̣ς̣ [ἀποβ]ο̣λ̣ι̣μα̣ίοις Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9ο̣ἰομε̣νο̣ι(*) εὑρεῖν ὑμᾶς β̣οη̣θο̣ὺ̣ς̣ ἐ̣ν ἅ̣πασι καὶ γηροκόμους καὶ ὑποτα̣κτ̣[ικοὺς]
10[κ]α̣ὶ ὑπηκό̣ο̣υς· ἔκ τε̣ τῶν ἐναντί[ων] ἐ̣ν̣ ἡληκίᾳ(*) γεγένησθε̣ ἀντίπαλοί μοι ὡ̣ς̣
καὶ μέγαιροι ὡς ἐκ πείρας ἔσχον τὴν ἄσπλ[αγ]χνον ὑμῶν π̣ατρ̣οκτασίαν καὶ
ἀθε[τ]η̣τικ[ὴν] γνώ̣μην, ἐφʼ ὅτι νο̣σοβαρὴς ἐγ̣ε̣ν̣ά̣μ̣η̣ν̣ παρʼ ὑμῶν Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13[⁦ -ca.?- ⁩ ποιότ]ητι καὶ ποσό[τ]ητι̣ ἀπὸ πολυ̣τ̣ελοῦς μέχρι ἀσσ̣α̣ρ̣[ίου ἑνὸς ]
κ̣αὶ ἑνὸς ὀβολοῦ, εἰ μὴ τὸ ἀπὸ νόμω̣ν τυπω̣θὲν μόνον φαλκίδ̣ι̣ον ἤτοι δω[δεκάτην]
15μ̣οῖραν τοῦ ὑμῶν ἀκλήρου, καὶ οὐκ ἐξὼν(*) ἔτι ὑμῖν τοῦ λοιποῦ ὀνομάσ̣[αι με]
ὡ̣ς̣ πατέρα, ὅ̣σον κἀγὼ(*) ὑμᾶς ἀπεταξάμην καὶ ἐβδελα̣ξάμην(*) ἀπὸ τ̣ο̣[ῦ νῦν]
κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς̣ ἅ̣π̣αντ[α πα]ν̣[τ]ε̣λ̣ῆ̣ χρόνον ὡς ἀποβολιμαίους κ[αὶ νόθους]
καὶ δουλοχείρονας Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19Traces κορακοκβροσίαν(*) γε̣ν̣[έσθ]αι καὶ ὀμματωρυξίαν τούτ̣ο̣υ̣ [τοῦ]
20[τ]ρόπου ὑμᾶς πα\ρα/χαράττω μηδὲν λήμψασθαι μήτε μὴν δοῦναι [ὑπὲρ]
[ἐ]μοῦ περιόντος τε ἢ καὶ θνήσκοντ̣ο̣ς̣, διὰ τὸ ἐμοὶ ὀρθῶς καὶ δικα̣[ίως]
δεδόχθαι. καὶ ἐξορκί̣ζ̣ω πάντα κριτὴν καὶ δικαστὴν καὶ πάντα [θρόνον]
καὶ ἀρχὴν καὶ ἐξουσίαν ἀεὶ φυλάξαι τὰ ἐπὶ το̣ῖς τοιούτοις ἀπαιδεύτ[οις]
υ̣ἱ̣(*)ο̣ῖ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ ἐμοῦ ἀπαγορεύσεως καὶ ἀποκηρύξε̣ω̣ς̣ γ̣ρ̣[α  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25  ̣  ̣  ̣ τόπον. ἐξορκίζω δὲ ἅ̣μα καὶ τ[ὸ]ν̣ δημόσιον̣ [σ]κ̣ρίβα κα̣ὶ̣ [τ]α̣β̣ου̣λ̣[άριον]
[κ]αὶ δημέκδικον τῆς τε τῆς λαμπ̣ρ̣ᾶ̣ς̣ [Ἀ]ν̣τιν̣οέ̣ων πό[λεως]
κατὰ τοῦ Θεοῦ πρὸ πά̣ντων̣ καὶ τῆ̣[ς νίκης καὶ διαμονῆς(?)(*) τῶν]
[οἰ]κ̣ου̣μενικῶ̣ν ἡμῶν δεσποτῶν̣ καὶ βασιλέων Φλαυι(*)ων(*)(*)ο̣(υ)[στίνο(υ)]
[κ]αὶ Αἰλίας Σοφίας τῶν αἰω̣ν̣ίων̣ [α]ὐτοκρα̣[τόρω]ν̣ τ̣ὴν σ̣υ̣ν̣ήθη
30[ἀ]ποδημίωσιν προσθέσθαι το̣ῖς διατυπωνῖσι(*) παρʼ ἐμοῦ ὁρισμοῖς   ̣[  ̣  ̣]
[ἀ]εὶ βραβεύειν καὶ ἐκφωνῆσαι πάντ̣ῃ ἀηττήτως εἰς ἔκπληξιν μάλιστ[α]
[τ]ῶν μελλόντων τὰ ἴ(*)σα τούτοις τοῖς ἀσεβέσι διαπράξασθαι. ἔχρην γὰρ̣ [κα-]
[τ]ὰ τὸν θεῖον νόμον τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς ἄκρω̣ς τιμᾶν. τουναντιων(*) δ̣ὲ̣
[οἱ] τοιοῦτοι κάκιστοι ἐλοιδώ[ρησα]ν κ̣[α]ὶ [κατε]φρόνησαν τ̣ὸ̣ν̣ πα̣τ̣[ρι(?)]κ̣[ὸν(?)]
35θεσμὸν καὶ τ̣οῦτο ἐξέτ̣αξα μετὰ τοῦ̣ προκειμένου φα̣λκ̣[ιδίο]υ̣ τῇ̣ ἐμῇ
[δ]ιαθ̣ήκ̣ῃ̣ καὶ εἰς εἴδησιν πάντων κυρίαν ο̣ὖ̣σα̣ν καὶ βεβαί[α]ν̣ [π]α̣ντ̣α̣χ̣ο[ῦ]
[προφερομένην ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. φλα̣υ̣ϊου papyrus
^ 1. ϊουσ̣τιν[ου] papyrus
^ 7. l. πατρολοοῖς
^ 7. υϊοισ papyrus
^ 8. ϊωαννη papyrus
^ 9. l. οἰόμενος
^ 10. l. ἡλικίᾳ
^ 15. l. ἐξὸν
^ 16. l. καὶ ἐγὼ
^ 16. l. ἐβδελυξάμην
^ 19. l. κορακοβρωσίαν
^ 24. υ̣ϊ̣ο̣ι̣σ̣ papyrus
^ 28. l. Φλαυίου : φλαυϊων papyrus
^ 28. ϊο̣ papyrus
^ 30. l. διατυπωθεῖσι
^ 32. ϊσα papyrus
^ 33. l. τὸ ἐνάντιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.