Papyri.info

sign in

p.cair.zen.1.59015v = HGV P.Cair. Zen. 1 59015 R = P.Cair. Zen. 1 59015 V = Trismegistos 676 = Trismegistos 2294 = oxford-ipap.apis.498DDbDP transcription: p.cair.zen.1.59015v [xml]

259/258BC Philadelphia
[Reprinted from: sb.3.6781] SB3,6781;PEdg75;PCairZen3,p289

1
[  ̣  ̣]
ευ̣τ̣[ -ca.?- ]ας
μετρ[ητὰς -ca.?- ]  ̣ Α
τὸ δ̣[ὲ κερ(άμιον) ὡς] ἑκκαι-
δεκά̣[χουν ἐστίν, ὥσ]τε γίνεσθαι
5τομ̣  ̣ [ -ca.?- ] τῶι δωδεκα-
κοτύλ[ωι -ca.?- τ]οὺς δὲ
πάντ[ας μετρητὰς πη]η χ(οίνικας) ι κο(τύλας) η
——
[ -ca.?- ]γ̣γραφει ο̣[ -ca.?- ](*)
[κε]ρ̣ά̣[μια Μιλήσια] υνθ (*)
10[Σ]άμια ξζ
ἡ̣μικάδια Μιλήσια ριε
Σάμια ρξγ
——
τούτω̣[ν -ca.?- με]θα(*)
ἐκ τοῦ Θέωνος λέμβο̣[υ]
2
15[κεράμια Μιλήσια   ̣]
[Σάμια   ̣]
[ἡ]κμικάδια Μ[ιλήσια   ̣  ̣]
[Σ]άμι̣α̣ ἡ̣μικά[δια   ̣  ̣]
ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀερόπου λέ̣[μβου]
20κεράμια Σάμια̣ [ξβ]
Μιλήσια [ξ]
ἡμικάδια Μιλήσι[α   ̣  ̣]
ἡμικάδια Σάμια [  ̣  ̣]
ἐκ τοῦ η[ -ca.?- κέλητος]
25κερ̣[ά]μ̣[ια] Μιλήσια ιδ[γ]
ἡ̣[μικ]άδια λδ
καὶ ἀγὴν φέρουσιν ἐν τῶι
Θέωνος λέμβωι κερ(άμια) [Μιλήσ(ια) γ]
ἡμικάδιον Σάμιον [α]
30ἐν τῶι Ἀερόπου κερ(άμιον) Σάμιον α
ἡμικ̣άδιον Σάμιον α
ἐν τῶι κέλ(ητι) κεράμια Μιλήσ(ια) β
ἡμικάδιον Μιλήσιον α
vrp
1
Πασικλεῖ. εἰ ἔρρωσαι, καλῶς ἂν ἔχοι· ὑγιαίνομεν δὲ
καὶ αὐτοί. ἀνήγγελέν μοι Κρότος γεγραφέναι σε αὐτῶι
ὅτι οἱ παῖδες οἱ ἀποδράντες μηνυτρίζοιντο
εἶναι παρὰ τῶι Κολλοχ\ούτωι/(*) \καὶ/ τῶι Ζαιδήλ\ωι/(*) \τῶι/ ἀδελφῶι
5καὶ αἰτοίησαν ⟦μνᾶν⟧, ἐφʼ ὧι ἀνάξουσιν, ἀργυρίου (δραχμὰς) ρ.
καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις τὴμ(*) πᾶσαν σπουδὴν
ποιησάμενος τοῦ συλληφθῆναι αὐτοὺς
⟦ἵνα καὶ ο̣ι̣α̣  ̣  ̣ο̣ι̣⟧ καὶ παραδ̣ο̣ὺς Στράτωνι
τῶι κομίζοντί σοι τὸ ἐπιστόλιον. τοῦτο γὰρ
10ποιήσας εὐχαριστήσ[εις ἡμῖν. ]⟦[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣⟧ \ὃ/ δʼ ἂν ἀνηλώσηις
[δώσ]ομεν. πεπραμέ[νη δʼ ἐστὶν ἀλ]α̣βαστροθήκη
[- ca.9 -]σ̣αι· εἰ δὲ μὴ [βούλει,] \ἐπίστειλον/ ⟦ [γρ]άψον⟧
[ὁ δὲ πρ]ι̣[ά]μ̣ενος ἀποδώσει. [καὶ σὺ δὲ ἐάν τινος]
[χ]ρείαν ἔχη[ις] τῶν ἐν τ[ῆι χώραι, γράφε ἡ]μῖν·
15π̣οιήσομεν γὰρ φιλικῶ[ς]. ἔρρ[ω]σο.
Ἐπικράτει. ἐπιδημήσαντες ἐμ(*) Μαρίσηι ἐπρ̣[ιάμεθα]
ἐκ τῶν Ζαιδήλου σώματα, ⟦ὧν ἀποδεδρ̣ά̣[κασιν] ⟧
⟦ἀδελ⟧ ἡμῶν δʼ εἰς Αἴγυπτον εἰσπορευομέ̣[νων]
ἀπέδρασαν \[α]ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ παῖδες γ, τούτων/ ἀ̣δελφ̣ο̣ὶ δύο , ⟦οἳ ὀνομα⟧ ὧν [τὰ ὀνόματα]
20καὶ τὰς εἰκόνας ὑ̣π̣ο̣γ̣έ̣γραφά σοι. προσή̣γ̣γ̣[ελται δὲ]
ἡ̣μῖν̣ ε̣ἶ̣να̣ι̣ τ̣[ούτους παρ]ὰ Κολλοχούτωι τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καλ̣[ῶς ἂν οὖν ποιήσαις τὴν π]ᾶσαν σπουδὴν π[οιησάμενος]
[τοῦ συλληφθῆναι αὐτο]ὺς καὶ παραδο\ὺς/(*) [Στράτωνι]
[ὃ δʼ ἂν ἀνηλώσηις τοῖς ἀ]ναγαγοῦσιν α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]υ̣  ̣  ̣ι̣α̣ι τουτ̣[ -ca.?- ]
2
Πεσιστράτωι(*). εἰ ἔρρωσαι, καλῶς ἂν ἔχοι. ὑγιαίνομεν δὲ
καὶ αὐτοί. ἀνήγελλεν ἡμῖν Κρότος γεγραφέναι
Πασικλῆν μηνυτρίζεσθαι τοὺς ἀποδράντας
παῖδας ⟦τ̣⟧ ὧν ἐπριάμεθα ⟦παρὰ⟧ ἐμ(*) Μαρίζηι
30τῶν Ζαιδήλου. γεγράφαμεν οὐ(*) ἀξιοῦντες
τὴμ(*) πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιήσασθαι
ὅπως ἂν συλληφθῶσιν καὶ παραδῶι αὐτοὺς
Στράτωνι τῶι τ\ὰς/(*) ἐπιστολ⟦η⟧ὰς(*) ὑμῖν
κομίζοντι. διὸ καὶ σὺ καλῶς ἂν ποιοῖς
35ὑπομιμνήσκων τε αὐτὸν καὶ συνσπουδας(*)
ὅπως μὴ διαφύγωσιν ⟦οἱ παῖδες⟧. καὶ σὺ δὲ εὐχαρισ-
τήσεις ἡμῖν γράφων, ⟦τίνων   ̣⟧ ἐάν τι βούληι τῶν
ἀπὸ τῆς χώρας· φιλικῶς γάρ σοι ποιήσομεν.
ἔρρωσο.
40Ἐ̣παινέτωι. παῖδές ⟦ἡμῖν⟧ τινες τ[υγχά]ν̣ουσιν
ἀποκεχωρ̣η̣κότες ἡμῶν, οἳ προσηγγελ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ εἰσὶν
ἐν τῆι Ἰδ[ο]υ̣μαίαι, ἀπεστάλκαμεν δὲ ἐπʼ αὐτὸ
Στράτωνα. καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις σ[υ]ντάξας τῶι υἱ(*)
μὴ ἐνοχλεῖν αὐτὸν τὰ κατὰ τὰς λειτουργίας, ὃπως συν̣λάβηι τοὺς παῖδας.
45Ἄμμωνι. τὴν αὐτήν.
⟦ὃπως Δωροθέωι καὶ Δημαινέτωι⟧
καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις γράψας Δωρ[ο]θέωι καὶ Δημαινέτωι
ὃπως μὴ ἐνοχλῆται τὰ κατὰ τὰς λειτουργίας.

Apparatus


^ 1.8. [ἔχομεν δὲ ὧν ἐνεβάλοντο] prev. ed.
^ 1.9. [οἱ ἐπιπλεύσαντες -ca.?- ] prev. ed.
^ 1.13. ν̣α prev. ed.
^ 1.4. corr. ex κολλοχ⟦  ̣  ̣ι⟧
^ 1.4. corr. ex ζαιδηλ⟦ου⟧
^ 1.6. l. τὴν
^ 1.16. l. ἐν
^ 1.23. corr. ex παραδο⟦θην̣α̣[ι] ⟧
^ 2.26. l. Πεισιστράτωι
^ 2.29. l. ἐν
^ 2.30. l. οὖ<ν>
^ 2.31. l. τὴν
^ 2.33. corr. ex τ⟦ην⟧
^ 2.33. l. ἐπιστολὰς
^ 2.35. l. συνσπουδάσ<ας>
^ 2.43. l. υἱ<ῶι>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.cair.zen.1.59015r [xml]

259/258BC Philadelphia
[Reprinted from: sb.3.6781] SB3,6781;PEdg75;PCairZen3,p289

rrp
1
[  ̣  ̣]
ευ̣τ̣[ -ca.?- ]ας
μετρ[ητὰς -ca.?- ]  ̣ Α
τὸ δ̣[ὲ κερ(άμιον) ὡς] ἑκκαι-
δεκά̣[χουν ἐστίν, ὥσ]τε γίνεσθαι
5τομ̣  ̣ [ -ca.?- ] τῶι δωδεκα-
κοτύλ[ωι -ca.?- τ]οὺς δὲ
πάντ[ας μετρητὰς πη]η χ(οίνικας) ι κο(τύλας) η
——
[ -ca.?- ]γ̣γραφει ο̣[ -ca.?- ](*)
[κε]ρ̣ά̣[μια Μιλήσια] υνθ (*)
10[Σ]άμια ξζ
ἡ̣μικάδια Μιλήσια ριε
Σάμια ρξγ
——
τούτω̣[ν -ca.?- με]θα(*)
ἐκ τοῦ Θέωνος λέμβο̣[υ]
2
15[κεράμια Μιλήσια   ̣]
[Σάμια   ̣]
[ἡ]κμικάδια Μ[ιλήσια   ̣  ̣]
[Σ]άμι̣α̣ ἡ̣μικά[δια   ̣  ̣]
ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀερόπου λέ̣[μβου]
20κεράμια Σάμια̣ [ξβ]
Μιλήσια [ξ]
ἡμικάδια Μιλήσι[α   ̣  ̣]
ἡμικάδια Σάμια [  ̣  ̣]
ἐκ τοῦ η[ -ca.?- κέλητος]
25κερ̣[ά]μ̣[ια] Μιλήσια ιδ[γ]
ἡ̣[μικ]άδια λδ
καὶ ἀγὴν φέρουσιν ἐν τῶι
Θέωνος λέμβωι κερ(άμια) [Μιλήσ(ια) γ]
ἡμικάδιον Σάμιον [α]
30ἐν τῶι Ἀερόπου κερ(άμιον) Σάμιον α
ἡμικ̣άδιον Σάμιον α
ἐν τῶι κέλ(ητι) κεράμια Μιλήσ(ια) β
ἡμικάδιον Μιλήσιον α
3,ctr
ἐν οἷς ὑποτιθέμε̣θ̣α̣ μετρ(ητὰς(?)) ι̣ {χ} (τούτου)
35σύνηκται μετρ(ηταὶ) β̣ χ(όες) ε
λοιποὶ μετρηταὶ ωπα χ(όες) δ
ὧν τίμησις ἐγ(*) (δραχμῶν) νβ (τάλαντα) ζ (δραχμαὶ) Γωιβ
3,md
ὧν τιμὴ \παραμετρουμένων εἰς [τ]ὸ βα[σι]λικὸν/ τὸμ(*) με(τρητὴν) ἀν(ὰ) (δραχμὰς) μϛ (γίνονται) (τάλαντα)
λοι(ποὶ) με(τρηταὶ) ϡϙζ χ(οὲς) ζ ὧν <τιμὴ> (τάλαντα) η Γωνζ \Αωοθ/
3,ctr
τούτου τέλος τὸ ἥμυ[σ]υ(*) (τάλαντα) γ (δραχμαὶ) Δϡϛ
διακοσιαστὴ [(δραχμαὶ)] σκθ
40εὐπλοίας τοῦ μετρ(ητοῦ) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ογ (ὀβολοὶ) β 𐅵
τριηράρχημα
κεραμίων φκ⟦δ⟧(*) ἀν(ὰ) (ὀβολὸν) (γίνονται) (δραχμαὶ) πϛ (τετρώβολον)
ἡμικαδίων σοε ἀν(ὰ) (ἡμιωβέλιον) (γίνονται) (δραχμαὶ) κβ (ὀβολοὶ) ε 𐅵
3,ms
φκα (ὀβολοὶ) γ 𐅵
ἐπωβελία ὡσαύτως (δραχμαὶ) ρθ (ὀβολοὶ) γ 𐅵
——
45ναῦλον τῶι Θέωνος κερ(αμίων) σνε ἀν(ὰ) (δραχμὴν) α (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) υκε
ἡμικαδίων ρα ἀν(ὰ) (δραχμὴν) α (ὀβολὸν) α 𐅵 (γίνονται) (δραχμαὶ) ρκϛ (ὀβολὸς) α 𐅵
τῶι Ἀερόπου κερ(αμίων) ρκβ (δραχμαὶ) σγ (διώβολον)
ἡμικαδίων ρμ (δραχμαὶ) ροε
4,ctr
τ[ῶι -ca.?- ] κ̣έ̣λ̣(ητι) κερ(αμίων) ρμγ (δραχμαὶ) σλζ (διώβολον) 4,ms
50Ασθ̣ (ὀβολοὶ) β 𐅵 4,ctr
50ἡμικαδίων λδ (δραχμαὶ) μβ (τριώβολον)
τὸ πᾶν ἀνήλωμα (τάλαντα) δ (δραχμαὶ) χλζ
λοιπὰ (τάλαντα) γ (δραχμαὶ) Γροε
4,minf
ριϛ χ(όες) γ
(τάλαντον) α (δραχμαὶ) με
4,md
οὗ τιμὴ παραμετρουμένου εἰς τὸ βασιλικὸν
τὸμ(*) με(τρητὴν) (δραχμῶν) μϛ (γίνονται) (τάλαντα) ζ Γχνα (ὀβολὸς)
((parens-deletion-opening)) τῶν Α με(τρητῶν) τ̣ι̣(μὴ) (τάλαντα) ζ Δ ἀφαιρουμένης δὲ ((parens-deletion-closing))
((parens-deletion-opening)) τῆς ἀγῆς με(τρητῶν) ζ χ(οῶν) ζ οὗ τ̣ι̣μ̣ὴ̣ (δραχμαὶ) τμη (πεντώβολον) ((parens-deletion-closing))
5 ((parens-deletion-opening)) λοι(πὰ) ἀρ(γυρίου) (τάλαντα) ζ Βχοα (ὀβολὸς) ((parens-deletion-closing))
ἀπὸ τούτου τέλος ἐκ̣ τιμήσεως
με(τρητῶν) ϡϙβ χ(οῶν) ε τοῦ μετρητοῦ (δραχμαὶ) νβ (γίνονται) (τάλαντα) η (δραχμαὶ) Γφοε (διώβολον)
τούτου τὸ ἥμυσυ(*) (τάλαντα) δ Αψπζ [(τετρώβολον)]
διακοσιαστὴ σνζ (ὀβολοὶ) ε 𐅵
10εὐπλοίας τοῦ με(τρητοῦ) (ἡμιωβέλιον) πβ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) β
1
Πασικλεῖ. εἰ ἔρρωσαι, καλῶς ἂν ἔχοι· ὑγιαίνομεν δὲ
καὶ αὐτοί. ἀνήγγελέν μοι Κρότος γεγραφέναι σε αὐτῶι
ὅτι οἱ παῖδες οἱ ἀποδράντες μηνυτρίζοιντο
εἶναι παρὰ τῶι Κολλοχ\ούτωι/(*) \καὶ/ τῶι Ζαιδήλ\ωι/(*) \τῶι/ ἀδελφῶι
5καὶ αἰτοίησαν ⟦μνᾶν⟧, ἐφʼ ὧι ἀνάξουσιν, ἀργυρίου (δραχμὰς) ρ.
καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις τὴμ(*) πᾶσαν σπουδὴν
ποιησάμενος τοῦ συλληφθῆναι αὐτοὺς
⟦ἵνα καὶ ο̣ι̣α̣  ̣  ̣ο̣ι̣⟧ καὶ παραδ̣ο̣ὺς Στράτωνι
τῶι κομίζοντί σοι τὸ ἐπιστόλιον. τοῦτο γὰρ
10ποιήσας εὐχαριστήσ[εις ἡμῖν. ]⟦[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣⟧ \ὃ/ δʼ ἂν ἀνηλώσηις
[δώσ]ομεν. πεπραμέ[νη δʼ ἐστὶν ἀλ]α̣βαστροθήκη
[- ca.9 -]σ̣αι· εἰ δὲ μὴ [βούλει,] \ἐπίστειλον/ ⟦ [γρ]άψον⟧
[ὁ δὲ πρ]ι̣[ά]μ̣ενος ἀποδώσει. [καὶ σὺ δὲ ἐάν τινος]
[χ]ρείαν ἔχη[ις] τῶν ἐν τ[ῆι χώραι, γράφε ἡ]μῖν·
15π̣οιήσομεν γὰρ φιλικῶ[ς]. ἔρρ[ω]σο.
Ἐπικράτει. ἐπιδημήσαντες ἐμ(*) Μαρίσηι ἐπρ̣[ιάμεθα]
ἐκ τῶν Ζαιδήλου σώματα, ⟦ὧν ἀποδεδρ̣ά̣[κασιν] ⟧
⟦ἀδελ⟧ ἡμῶν δʼ εἰς Αἴγυπτον εἰσπορευομέ̣[νων]
ἀπέδρασαν \[α]ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ παῖδες γ, τούτων/ ἀ̣δελφ̣ο̣ὶ δύο , ⟦οἳ ὀνομα⟧ ὧν [τὰ ὀνόματα]
20καὶ τὰς εἰκόνας ὑ̣π̣ο̣γ̣έ̣γραφά σοι. προσή̣γ̣γ̣[ελται δὲ]
ἡ̣μῖν̣ ε̣ἶ̣να̣ι̣ τ̣[ούτους παρ]ὰ Κολλοχούτωι τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καλ̣[ῶς ἂν οὖν ποιήσαις τὴν π]ᾶσαν σπουδὴν π[οιησάμενος]
[τοῦ συλληφθῆναι αὐτο]ὺς καὶ παραδο\ὺς/(*) [Στράτωνι]
[ὃ δʼ ἂν ἀνηλώσηις τοῖς ἀ]ναγαγοῦσιν α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]υ̣  ̣  ̣ι̣α̣ι τουτ̣[ -ca.?- ]
2
Πεσιστράτωι(*). εἰ ἔρρωσαι, καλῶς ἂν ἔχοι. ὑγιαίνομεν δὲ
καὶ αὐτοί. ἀνήγελλεν ἡμῖν Κρότος γεγραφέναι
Πασικλῆν μηνυτρίζεσθαι τοὺς ἀποδράντας
παῖδας ⟦τ̣⟧ ὧν ἐπριάμεθα ⟦παρὰ⟧ ἐμ(*) Μαρίζηι
30τῶν Ζαιδήλου. γεγράφαμεν οὐ(*) ἀξιοῦντες
τὴμ(*) πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιήσασθαι
ὅπως ἂν συλληφθῶσιν καὶ παραδῶι αὐτοὺς
Στράτωνι τῶι τ\ὰς/(*) ἐπιστολ⟦η⟧ὰς(*) ὑμῖν
κομίζοντι. διὸ καὶ σὺ καλῶς ἂν ποιοῖς
35ὑπομιμνήσκων τε αὐτὸν καὶ συνσπουδας(*)
ὅπως μὴ διαφύγωσιν ⟦οἱ παῖδες⟧. καὶ σὺ δὲ εὐχαρισ-
τήσεις ἡμῖν γράφων, ⟦τίνων   ̣⟧ ἐάν τι βούληι τῶν
ἀπὸ τῆς χώρας· φιλικῶς γάρ σοι ποιήσομεν.
ἔρρωσο.
40Ἐ̣παινέτωι. παῖδές ⟦ἡμῖν⟧ τινες τ[υγχά]ν̣ουσιν
ἀποκεχωρ̣η̣κότες ἡμῶν, οἳ προσηγγελ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ εἰσὶν
ἐν τῆι Ἰδ[ο]υ̣μαίαι, ἀπεστάλκαμεν δὲ ἐπʼ αὐτὸ
Στράτωνα. καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις σ[υ]ντάξας τῶι υἱ(*)
μὴ ἐνοχλεῖν αὐτὸν τὰ κατὰ τὰς λειτουργίας, ὃπως συν̣λάβηι τοὺς παῖδας.
45Ἄμμωνι. τὴν αὐτήν.
⟦ὃπως Δωροθέωι καὶ Δημαινέτωι⟧
καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις γράψας Δωρ[ο]θέωι καὶ Δημαινέτωι
ὃπως μὴ ἐνοχλῆται τὰ κατὰ τὰς λειτουργίας.

Apparatus


^ 1.8. [ἔχομεν δὲ ὧν ἐνεβάλοντο] prev. ed.
^ 1.9. [οἱ ἐπιπλεύσαντες -ca.?- ] prev. ed.
^ 1.13. ν̣α prev. ed.
^ 3,ctr.37. l. ἐκ
^ 3,md.36. l. τὸν
^ 3,ctr.38. l. ἥμισυ
^ 3,ctr.42. l. φκ
^ 4,md.2. l. τὸν
^ 4,md.8. l. ἥμισυ
^ 1.4. corr. ex κολλοχ⟦  ̣  ̣ι⟧
^ 1.4. corr. ex ζαιδηλ⟦ου⟧
^ 1.6. l. τὴν
^ 1.16. l. ἐν
^ 1.23. corr. ex παραδο⟦θην̣α̣[ι] ⟧
^ 2.26. l. Πεισιστράτωι
^ 2.29. l. ἐν
^ 2.30. l. οὖ<ν>
^ 2.31. l. τὴν
^ 2.33. corr. ex τ⟦ην⟧
^ 2.33. l. ἐπιστολὰς
^ 2.35. l. συνσπουδάσ<ας>
^ 2.43. l. υἱ<ῶι>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.3.6782 [xml]

AD538 Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted in: p.cair.zen.1.59015] PCairZen 1,59015,v;PEdg 76

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.