Papyri.info

sign in

p.cair.zen.1.59026 = HGV P.Cair. Zen. 1 59026 = Trismegistos 686 = oxford-ipap.apis.509DDbDP transcription: p.cair.zen.1.59026 [xml]

258 BC Philadelphia

r,FrA
  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ρι  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Ἀπολλων[⁦ -ca.?- ⁩]
κα  ̣  ̣ν σοι χ̣ῆνα̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
σιτ̣ε̣υτοὺ̣ς ε̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5σωρ̣ας καὶ πολ[  ̣  ̣  ̣]σ̣ωρ̣ο̣ν̣ ἀ̣π̣ο̣-
στέλλειν σοί [τε] κ̣α̣ὶ Ἀ̣π̣ο̣λλω-
νίωι. ἀπέστα̣[λ]κ̣α οὖν σοι
ἕνα καὶ Ἀπολ[λ]ωνίωι ἕνα .
καὶ περὶ ὧν ἂν̣ [χ]ρ̣είαν ἔχηις
10γράφε, ἵνα σοι γί[ν]η̣ται καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]η̣
r,FrB
πιοι πλείους   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λα. οὐ μὴν ἀλ[λὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
σι σοι. καλῶς ἂ[ν οὖν ποιήσαις]
15μνησθεὶς Ζω[ίλωι καὶ ἐπὶ ἐ-]
μοῦ, ἵνα π  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ὑπὸ μηθε[νὸς ἀδικῶμαι],
καὶ διότι μοι γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γνώ-]
ριζε δὲ καὶ τοῦ̣ [λοιποῦ ὅτι πει-]
20ρῶμαι καὶ αὐ[τὸς ἀνέγκλη-]
τ[ο]ς̣ εἶναι πᾶσ[ιν ⁦ -ca.?- ⁩]
ἔ[ρρωσο].
(ἔτους) κη, [⁦ -ca.?- ⁩]
v
Ζήνωνι.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.