Papyri.info

sign in

p.cair.zen.1.59078 = HGV P.Cair. Zen. 1 59078 = Trismegistos 733 = oxford-ipap.apis.561DDbDP transcription: p.cair.zen.1.59078 [xml]

257 BC Philadelphia

Χάρμος Ζή̣νων[ι] χαίρειν. [τ]ῶν στρωμά̣τ̣ω̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀφέ̣σ̣τ̣αλκά(*) σοι τὸν λ[ό]γον λαβὼν παρʼ Ἀρτέμων[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ε̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣α̣[  ̣]α̣φ[  ̣]ι̣ν̣[  ̣  ̣] Θ̣ε̣οδώρωι δεδωκὼ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]υτ  ̣  ̣[  ̣  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]τ̣[  ̣  ̣] Θεόδ̣ω̣ρο̣ς̣ οὐκ̣ ἐ̣π̣ακ[ολουθεῖ ⁦ -ca.?- ⁩]
5[ὅ]π̣ω̣[ς] ο̣ὖ̣ν̣ μὴ διαπορῆι[ς] περὶ [τῆ]ς̣ τιμῆς, γέγραφά σοι. τ[ῶν δὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣όσχων κ̣αὶ τ[ῶ]ν̣ ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ί̣ω̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣ ὑικῶν καὶ τῶν λοιπῶ̣[ν τῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
ἠ̣γ̣ο̣ρ̣α̣σ̣μ̣έ̣ν̣ω[ν]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣α[  ̣  ̣  ̣]ε̣ιά φησιν ἐξαγαγὼ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
λ̣όγον̣ δώσειν ἐν τ̣ῆ̣ι α̣ὔ̣ριον̣ ἡμέραι. ὡς ἂν οὖν λάβω, ἀ̣π̣[οστελῶ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἔρρωσο. (ἔτους) κθ, Δαισίου [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2. l. ἀπέσταλκά

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.