Papyri.info

sign in

p.cair.zen.2.59207 = HGV P.Cair. Zen. 2 59207 = Trismegistos 852 = oxford-ipap.apis.689DDbDP transcription: p.cair.zen.2.59207 [xml]

255/254 BC Philadelphia

r
[Ὀ]ν̣ν̣ῶφρις Ζήνωνι χαίρε̣[ιν].
[ἔ]λεγόν σοι καὶ παρὼν πε[ρὶ]
[ἁ]μάξης ἵνα δοθῇ μο[ι]
[ε]ἰς τὴν συναγωγὴν τοῦ
5Πτολεμαίου κλήρο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣  ̣  ̣ καμήλου κα[ὶ οὐκ ἀ-]
πέσταλκας. νυνὶ δ̣ὲ̣
τὰ δράγματά ἐστιν ε[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣  ̣ι̣γ̣α̣  ̣  ̣  ̣διω̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ε̣  ̣  ̣ι̣μ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δὲ κα̣ὶ ἡ ἅμαξα [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣κ̣ίωνος ἀργ[εῖ]
διὰ τὸ ο̣ὐκ ἔχειν η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 15 lines
v
30  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣σ̣ω̣σ̣ο̣ς̣ [γέ]γραφα̣ Θ̣ευπ[όμ-]
[π]ωι περὶ αὐτῆ[ς] καὶ οὐ[θ]έν̣[α λό-]
γ̣ον πεποίητα[ι] περὶ αὐ̣[τ]ῆ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[ο]ἰσθας(*) ὅτι οὐ[κ] ἔχω οὐθέν[α ⁦ -ca.?- ⁩]
ὄ̣ντα τ  ̣ν̣α̣σ̣ο̣φ̣[  ̣  ̣] προστης  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
35[τ]ῶι σπόρωι τ̣ῶ̣ι Θευπόμπ[ου].
[τὸ] γὰρ πρωιν[ὸ]ν̣ θερίζομε[ν]
κ̣αὶ τὸ διλινὸ[ν] βοτανίζο̣μ̣[εν].
εἰς α̣ὐ̣τὴν [γὰ]ρ̣ ἐσπ̣ά̣ρ̣κ̣α̣-
μ̣ε̣ν̣ ἀράκ̣[ο]υ̣ (ἀρούρας) ε̣
40καὶ σησάμο[υ] (ἀρούρας) ε κ̣α̣θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ς ἡμεῖν [καὶ] ἀποδεδώκ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ονε  ̣  ̣  ̣ αὐτὸν [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣αι  ̣  ̣ προστήσεται τ[ῶι σπό-]
ρ̣ωι ἕως ἂν κ̣α̣τ̣ασπ[αρῆι].
45γ̣έ̣γ̣ρ̣α̣φα ο̣ὖ̣ν̣ [σ]οι ἵ̣ν̣α̣ ε[ἰδῆις].
ἔρρωσο. (ἔτους) λα, Φα[⁦ -ca.?- ⁩]
Ζήνωνι.

Apparatus


^ v.33. l. [ο]ἶσθα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.