Papyri.info

sign in

p.cair.zen.2.59233 = HGV P.Cair. Zen. 2 59233 = Trismegistos 878 = oxford-ipap.apis.715DDbDP transcription: p.cair.zen.2.59233 [xml]

253BC Philadelphia

r
Ἀρτ̣ε̣μ̣ί̣δωρος Ζή̣ν̣[ω]ν̣ι̣ [χαίρειν.   ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ]μ̣ᾶς τὸ̣ θ̣εμέλ[ιον] τῆς̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ ἐμ-]
βαλεῖν. καλῶς οὖν ποι̣ή̣σ̣[εις ἀποστείλας] π̣ρὸς ἡμ̣ᾶ̣ς τὸν ἀ̣ρ̣χιτέ̣[κτονα]
ὅπως μὴ κατακωλυ[θῶμεν - ca.9 -]  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣] ἀπόστ̣ε̣ι̣λ̣ο̣ν̣ [δὲ]
καὶ τοὺς στροβίλους ἐπ[- ca.13 - φ]υτεύσωμεν ἐν τῶι κήπω[ι].
5ἔρρωσο. (ἔτους) λβ, Μεχεὶρ [  ̣].
v
(ἔτους) λβ, Μεχεὶρ η. Ἀρτεμίδωρος
[ἀρ]χ̣ι̣τέκτονο̣ς̣ καὶ στρο-
β̣ί̣λ̣ω̣ν̣.
Ζή̣ν̣[ωνι].

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.