Papyri.info

sign in

p.cair.zen.2.59238 = HGV P.Cair. Zen. 2 59238 = Trismegistos 883 = oxford-ipap.apis.720DDbDP transcription: p.cair.zen.2.59238 [xml]

253BC Philadelphia

r
Φιλέ̣α̣ς̣ Ζήνωνι χαίρειν.
ἀπήγγελλεν ἡμῖν Μαίμαχος
  ̣  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣τα π̣λ̣ι̣νθ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣τ̣ὰ̣ τὴν ἡμετέραν
5ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣ο̣λ̣ὴν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣αρχ  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]αι τ̣ρ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣εσθαι [ο]ἰ̣κ̣οδομει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣α̣λ̣ῶ̣ς̣ ο̣ὖ̣ν ποιήσε̣ις συντάξας
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ο̣ν Θεόπομπον̣
10ἔρρωσο.
v
(ἔτους) λγ, Φαρμοῦθι κ. Φιλέας
π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν̣.
Traces 1 line

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.