Papyri.info

sign in

p.cair.zen.3.59310 = HGV P.Cair. Zen. 3 59310 = Trismegistos 954 = oxford-ipap.apis.791 = sb.3.6755DDbDP transcription: p.cair.zen.3.59310 [xml]

250 BC Philadelphia
[Reprinted from: sb.3.6755] SB3,6755;PEdg49

r
Ἀρτεμίδωρος Ζήνω[ν]ι χαίρειν. εἰ ἔρ[ρω]σαι, εὖ ἂ[ν] ἔχο̣ι̣· ἔρρωμαι δὲ κα[ὶ ἐγ]ώ. ἔ[γραψεν]
Κλειτόριος ὅτι Πετῶς \ὁ/ ὑοφορβὸς ἀνακεχ[ώρ]ηκεν κ[α]ταλ̣[ι]πὼν ἱερεῖα ζ κ̣α̣ὶ̣ δελφάκ[ια   ̣]
ε̣ἶ̣χ̣[ε]ν̣ δ̣ʼ ἡμ̣ῖ̣ν υ̣ ἱερεῖα ἔμ̣φ̣[ο]ρ̣α̣ [τέλεια, καὶ δελ]φά̣κια [π]ρ̣[οσ]ώ̣φειλε[ν] εἰς τὸ̣μ̣(*) φ̣[ό]ρ̣ο̣ν̣ σ̣ι̣α.
καλῶς ἂ̣ν̣ ο̣ὖν ποιήσαις σπουδάσας ἵνα ἀναζητῆ̣ι̣(*) ὁ ἄνθρωπος ποῦ ἀνα̣κεχώρηκεν,
5ἵνα μὴ διαπέσηι ἡμῖν τ[ο]σ̣α̣ῦτα ἱερεῖα, καὶ τοὺς ἐγγ̣ύους δὲ οἵτινες ἠγγύηνται αὐτόν,
ἵνα ἢ συλληφθέντες(*) ἀπαχθ̣ῶσι̣ν ἢ διεγγυηθῶ̣σιν ἕως ἂν
γένηται ἡμῖν τὰ δίκαια.
κεκ̣ο̣[μί]σ̣μεθα δὲ κα[ὶ] τὸ ὑ[ι]κ̣ὸ̣ν ἱερε[ῖο]ν ὃ ἀπέ̣[στ]ειλα̣ς̣ ἡ̣μ̣[ῖ]ν.
ἔρρωσο. (ἔτους) λϛ, Λωίου [  ̣]ε.
v
[(ἔτους)] λϛ̣, Θῶυθ ιε.
10Ἀρτεμίδωρος.
Ζήνωνι.

Apparatus


^ r.3. l. τὸν
^ r.4. l. ἀναζητ<ηθ>ῆι
^ r.6. corr. ex συλληφθωσινεσ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.