Papyri.info

sign in

p.cair.zen.3.59341 = HGV P.Cair. Zen. 3 59341 a = P.Cair. Zen. 3 59341 d = P.Cair. Zen. 3 59341 b = P.Cair. Zen. 3 59341 c = Trismegistos 984 = oxford-ipap.apis.822 = sb.3.6760DDbDP transcription: p.cair.zen.3.59341 [xml]

247 BC Philadelphia
[Reprinted from: sb.3.6760] SB3,6760;PEdg54

r,a,ctr
(*)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] πα-
ρασχε[ῖν οἶνον τῆι γινομένηι πανηγ]ύρει
ἐγ(*) Κυπ̣[ράνδοις] \[κατʼ] ἐνιαυ[τὸν]/ [με]τρητὰς [π]δ
(δραχμῶν) ι τὸμ(*) μετρητήν, ὃ γίνο̣[ντα]ι (δραχμαὶ) ων(*),
4aἐμὲ καταστήσας ἔγγυον το [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
5καὶ ⟦εἰς τοῦτο⟧ ἐμοῦ παρασχόν[τος] τὸν
οἶνον
——
Ἀπολλωνίωι διοικητῆι χαίρειν Θεόπροπος
θεωρὸς ἀπὸ Καλύνδων. τοῦ η καὶ λ (ἔτους)
ὁ γεωργός μου Θήρων ἐπρίατο παρὰ
10τῆς πόλεως παρασχεῖν οἶνον τῆι γινομένηι
πανηγύρει ἐγ(*) Κυπράνδοις κατʼ ἐνιαυτόν,
ὑπὲρ οὗ ἐγὼ παρέσχον τὸν οἶνον μετρη-
τὰς πδ τὸμ(*) μετρητὴν ἀνὰ (δραχμὰς) ι
ὃ γίνονται (δραχμαὶ) ων(*), ⟦δανεισά-
15μενος τόκων ἐννόμων διὰ τὸ τὸν Θήρωνα
μὴ ἔχειν ἀνηλῶσαι, διʼ ἐμοῦ \δὲ/ ἠγορακότα⟧.
καὶ εἰς τοῦτο \ἀποδεδωκότων μοι/ τῶν ταμιῶν Διοφάντου καὶ Ἀκρισίου
⟦ἀποδεδωκότων μοι⟧ (δραχμὰς) χ, τὸ δὲ λοιπὸν ⟦(δραχμὰς) σν
18a(δραχμὰς) σν διὰ τὸ μὴ πεσεῖν πάσας τὰς συμβολάς,
οὐκ ἀποδιδόντων κατέστησα τοὺς ταμίας ⟦Δ̣ι̣ο̣⟧
20ἐπί τε τὸν στρατηγὸν Μότην καὶ τὸν οἰκονόμον
Διόδοτον ἀπαιτῶν τὰς σν (δραχμὰς) ⟦κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ τ̣ό̣κ̣ο̣ν̣⟧.
οἱ δὲ ταμίαι Διόφαντος καὶ Ἀκρίσιος ἠξίουν
ψήφ\ι/σμα(*) αὐτοῖς γραφῆναι, \φάμενοι \οὐκ/ ⟦μὴ κύριοι⟧ εἶναι \κύριοι/ ἄνευ ψηφίσματο[ς] ἀποδιδόν\τες/(*) / οἱ δὲ πρυτάνεις
καὶ ὁ γραμματεὺς παρήλκυσαν(*) καὶ οὐκ ἔγραψαν
25τὸ ψήφισμα ἕως ὅτου προχειρισθεὶς \ὑπὸ τῆς πόλεως/ θεωρὸς
μετὰ Διοφάντου ἑνὸς τῶν ταμιῶν παρεγενή-
θην ἐνταῦθα πρὸς τὸν βασιλέα. εἰ οὖν σοι
δοκεῖ, καλῶς ποήσεις(*) γράψας πρός τε τὴν πόλιν
ἡμῶν καὶ τὸν στρατηγὸν ⟦Μο⟧ καὶ τὸν οἰκονόμον
30ἀποδοθῆναί μοι τὰς σν (δραχμὰς) ⟦καὶ τὸν τόκον⟧
⟦ὅσος ἂν γένηται ἀφʼ οὗ εἰσανήλωκα εἰς τὸν οἶνον⟧
⟦τῆι πόλει αὐτὸς παρʼ ἑτέρων δανεισάμενος⟧
⟦καὶ τόκους φέρων ἔτι καὶ νῦν ἵνα] μὴ ἀδικηθῶ,
r,a,md
⟦ [ἐπειδ]ὴ καὶ πρότερον ἑτερο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σιν
ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣το ἀπο-
35δ[οῦναι] δ̣ιὰ τὸ μὴ
ἐ[κπο]ι̣ῆσαι ἐκ τῶν
σ[υμβ]ολῶν τὴν
ἀ[πόδ]οσιν γενέσθαι⟧
r,a,ctr
ἀλλὰ καὶ ἐγὼ ὦ ⟦  ̣⟧ τῆς παρὰ σοῦ φιλανθρωπίας
35τετευχώς.
εὐτύχει.
v,b
Νέ̣ων Δαμονίκωι χαίρει[ν. ε]ἰ̣ ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπά σοι
κατὰ γνώμην ἐστίν, εὖ ἂν ἔχοι· καὶ αὐτὸς ὑγίαινον
κ[αὶ] ο[ἱ] λο̣ι̣π̣οὶ πάντες. καλῶς ἂν ποιήσαις
μ̣νησ[θεὶς] Ζήνωνι περὶ το[ῦ] σταθμοῦ καὶ τοῦ
5χ[όρ]τ̣[ου] κ̣αὶ τῆς γράστεως τῶν ξημερισίων(*)
ὅ̣π̣ω̣ς̣ γ̣ρ̣α̣φ̣ῆ̣ι̣ εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα· νυνὶ μὲν γὰρ
ἔχο̣μ̣ε̣ν̣ καὶ ἐπιστάθμους καὶ {καὶ} τὸν χόρτον
καὶ̣ τὴν γ̣ρ̣άστιν τελοῦμεν τῶι ἱππεῖ, οὐ
προσεχόντων αὐτῶν τῆι πρώτηι ἐπιστολῆι·
10ἀλ̣λ̣ὰ̣ κ̣αὶ ὡς γράφει γραψάτω τῆι βουλῆι καὶ
τῶι δήμωι. ἐγχειρῶ δὲ καὶ αὐτὸς παραγενέσθαι
πάντως. σὺ οὖν ἕως ἂν παραγένωμαι μνήσθητι
αὐτῶι, παραλαβὼν καὶ Ἀρ[ί]στωνα καὶ Ἐφάρμοστον
καὶ Ἀπ̣ο̣λλώνιον. \γέ/γραφα δὲ καὶ Ἀπολλωνίωι καὶ Ἐφαρ-
15μόστωι̣ ὅ̣πως καὶ ὑπὲρ σοῦ μνησθῶσιν τῶι
Ζήνωνι.
ἔρρωσο.
v,c
παρὰ Ζήνωνος. ⟦γράψα⟦  ̣  ̣  ̣⟧ντός(*) σου πρότερον⟧
ὑπὲρ Θηράρχου τοῦ ἔχοντος τὴν ἀδελφὴν τοῦ
πατρός, \ἣ κατοικεῖ ἐν Καλύνδοις/ ἔγραψα\ς/(*) ⟦σου⟧ ἀνεπισταθμο⟦ση⟧ν(*) εἶναι
[κα]ὶ τ\οῦ/(*) \διδομένου/ χόρτου καὶ \τῆς/ ⟦τῆς⟧ γράστεως παραλῦσαι·
5[τε]λευτήσαντος δὲ τοῦ Θηράρχου ἐπισταθμεύονται
[καὶ] τὸν χόρτον καὶ τὴν γράστιν \⟦εἰς⟧/ πράττονται.
[καλ]ῶς οὖν ποιήσεις γράψας Διοδότωι \τῶι οἰκονόμωι/ τε καὶ τῆι βουλῆι
[καὶ] τῶι δήμωι ὅπως \Νέων[ι] {υι} τῶι(*) υἱῶι ⟦τῆς ἀδελ  ̣⟧/ ⟦Νέων κα̣ ἀνεπισταθμός τε ἦι⟧
⟦ [  ̣  ̣]  ̣  ̣⟧ τὰ ταυτὰ(*) γίνητ[α]ι̣.
v,d
[⁦ -ca.?- ⁩]κλεῖ γράψαι τὴν ⟦ἵππ[ον] ἣν τὴν⟧ Σατύρου τοῦ παρʼ ἐ̣μοῦ(*)
ἵ̣[ππο]ν \ἣν ἔλαβεν ἐπίφορον ο[ὖσ]αν/ ⟦καὶ τ̣ὰ̣ ἡ̣νε̣α(*) ἃ λαβὼν ο̣ὐκ⟧ ἀποδ\οῦναι/(*) ⟦καὶ τὴν⟧
κ̣[αὶ] τ̣\ὸ/(*) \⟦  ̣⟧/ ἡμιόν\ι/ον τὸ γενόμ̣ενον ἐξ αὐτῆς.

Apparatus


^ r,a,ctr.1. Text canceled with cross-strokes
^ r,a,ctr.3. l. ἐν
^ r,a,ctr.4. l. τὸν
^ r,a,ctr.4. l. ωμ
^ r,a,ctr.11. l. ἐν
^ r,a,ctr.13. l. τὸν
^ r,a,ctr.14. l. ωμ
^ r,a,ctr.23. ψήφ\ι/σμασμα corr. ex ψηφ⟦η⟧
^ r,a,ctr.23. corr. ex αποδιδον⟦αι⟧
^ r,a,ctr.24. l. παρείλκυσαν
^ r,a,ctr.28. l. ποιήσεις
^ v,b.5. l. (ἑξηκονθ)ημερησίων
^ v,c.1. l. γράψαντός
^ v,c.3. corr. ex εγραψα⟦ντοσ⟧
^ v,c.3. l. ἀνεπίσταθμον
^ v,c.4. corr. ex τ⟦ην⟧
^ v,c.8. corr. ex υιοσωι
^ v,c.9. l. αὐτὰ
^ v,d.1. corr. ex ημου
^ v,d.2. l. ἡνία
^ v,d.2. corr. ex αποδ⟦εδωκεν⟧
^ v,d.3. corr. ex τ̣⟦ην⟧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.