Papyri.info

sign in

p.cair.zen.3.59499 = HGV P.Cair. Zen. 3 59499 R Z. 1 - 26 = P.Cair. Zen. 3 59499 V Z. 44 - 84 = P.Cair. Zen. 3 59499 V Z. 85 - 102 = P.Cair. Zen. 3 59499 R Z. 27 - 43 = Trismegistos 1137 = Trismegistos 44595 = oxford-ipap.apis.974DDbDP transcription: p.cair.zen.3.59499 [xml]

III sac Philadelphia

r
1
(ἔτους) λα Ἁθὺρ λ λόγος Ἑριέω[ς]
λατόμου παρὰ Πετοσίριος
ἔχει εἰς τὸ τέμενος πυ(ροῦ) ἀρ(τάβας) κ
ἀν(ὰ) α (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) λ
5Χοίαχ κη ἄλλας \εἰς τὸ τέμενος/ πυ(ροῦ) ἀρ(τάβας) κ ἀν(ὰ) α (τριώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) λ
Τῦβι κε ἄλλας ⟦μ̣⟧ εἰς τὸ τέμενος
πυ(ροῦ) ἀρ(τάβας) κβ 𐅵 ἀν(ὰ) α (διώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) λ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ῦτι διὰ Ἑριέως
[⁦ -ca.?- ⁩] πυ(ροῦ) ἀρ(τάβας) να ἀν(ὰ) α (διώβολον) (γίνονται) ξη
10οἴνου κερ(άμια) θ γ´ ἀν(ὰ) η (γίνονται) οδ (τετρώβολον)
καὶ ὃ προσωφείλησεν εἰς τὰ
φρητα(*) ὧν Σώστρατος [ἐ]μ̣έτρη-
σεν (δραχμὰς) κη
καὶ Φαρμοῦθι ἔχει (δραχμὰς(?)) ρ επ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ
15καὶ ὃ ἐδόθη Νικάνορ[ι π]ερὶ
τῆς ὄνου (δραχμὰς) ζ
ἄλλας (δραχμὰς) δ
(γίνονται) φκζ (τετρώβολον) (ὧν)
2
εἴργασται ἕως Φαρμοῦθι κ
20λί(θους) βασιλικοὺς Αρξβ ἀν(ὰ) (ὀβολὸν) (γίνονται) ρϙγ (τετρώβολον)
καὶ καταζυγίδας ρζ ἀν(ὰ) (διώβολον) (γίνονται) λε (τετρώβολον)
(γίνονται) σκθ (διώβολον)
λοιπὸν προσοφείλει ἕως Φαρ-
μοῦθι κ (δραχμὰς) σϙη (διώβολον)
25καὶ τιμη(*) πλίνθου μ(υριάδος) α (δραχμὰς) ιε
(γίνονται) (δραχμαὶ) τιγ (διώβολον)
ὑπόμ[νη]μα Ζήνωνι παρὰ Πετοσίριος.
οὐκ ὀλίο̣ν(*) ἀργύριον προσοφείλει Ἑργεὺς
λατόμος. οὐθεὶς αὐτὸν ἐγλογίζει τρόπωι τινί.
30πρώεν(*) μοι συνήταξας(*) ἐγλογίσαι αὐτὸν
ἀπὸ Ἁθὺρ μηνὸς ἥως(*) Φαρμοῦθις. προσοφείλει
ἐν ταῖς ἡξαμήνου(*) (δραχμὰς) τιγ (διώβολον). εἴ σοι δοκεῖ,
δότωσάν μοι τὸν λόγον ὅσον ἔχει ἀργύριον
ἀπὸ Παχὼνς μηνὸς ἥως(*) Θῶυτ (γίνονται) πέντα(*)
35μῆνης(*), καὶ ἐπιδείξω αὐτὸν οὐκ ὀλίον(*)
προσοφίλοντα(*), ἵνα μηκέτει(*) ἐξαλλάσσῃ. καὶ
Φανῆσις ὁ λαξός, ὃν πρώεν(*) ἀπήκθη(*) ὑπὸ σοῦ ὅτι
προσοφείλει ἀργύριον διὰ τὸ ἔρρηγμα, ἐλατόμησεν
λίθους αὐτὸς καὶ οἱ μηθʼ(*) αὑτοῦ (δραχμῶν) λ καὶ ἀπεριθμήσατο(*)
40Ἑργεῦ[τ]ι. οὐκ ἀναφέρει Ἑργεὺς ἐν λόγωι, ἀλλὰ εἰς ἡαυτὸν(*) κατα-
κεχώ[ρι]κεν. καὶ ἔχει παρὰ Σισίνηι(*) λίθους ἡαυτὸν(*)
κατακεχώρικε̣ν. ὀψωνιάζηται(*) δὲ ὑπὸ σοῦ ἔμπροσθεν
——
χωρεὶς(*) τη(*) μοσχαρί[ου].
v
1
[Πε]τοσῖρις Κλέωνι χαίρειν.
45[ἡ οἴ]κεσις(*) ἡ Τιμοξένου
[ὁ π]ράκτωρ ἐ͂λθεν(*) πω-
[λῶ]ν αὐτέν(*). Ἐτέαρχος
[εἶ]πεν ὅτι, ἐγὼ ἀγορῶ.
[οὔ]πω κεκύρωται. εἰ οὖν
50[σοι] δοκεῖ ἀγοράσαι. ὅσον
[οὖ]ν \ ἀγόρασεν(*) \ἀργύριον/ εὑρέσις(*) \ἐν τῆι οἰκίαι/ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ / ⟦ευρε εχε⟧ πλεινθος(*)
[κ]αὶ ξύλα. ὁ πράκτωρ τ̣α
[  ̣  ̣] σοὶ ἐστίν. ἐρώτεσον(*) αὐ̣-
[τὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣α̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν̣ σ[ο]ι̣ δ̣[ῶ]ι Π[ᾶεις] ὁ γε̣ω̣ρ-
γὸς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν καὶ
60συνγράψηταί \σοι/ ἐγὼ αὐτῶι
δώσω ἐκ τοῦ ἐμοῦ τόπου.
οὐ\δὲ/(*) \λόγον σου εἴσχεκεν(*),/ ⟦ἔμινεν(*) τούτοις τοῖς⟧
ἀλλὰ πέπρακεν ⟦τ⟧ Φανε-
σις(*) \τῶι ἐλαιοπώλης(*)/ τὸ ἥμυσον(*) τῆς οἰκίας (δραχμῶν) ξδ,
65τὸ δὲ ἥμυσο̣ν(*) Κοροιβίδης ἀγορά-
σαι μέλλι(*). α̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
2
[  ̣  ̣]ι Πᾶεις ἐ͂λθεν(*) πρὸς σὲ
[κα]ὶ \[ἀ]ν/ε͂λθεν(*) \δὲ/ ἔχων ἐπιστο-
[λὴ]ν \μετὰ πα̣  ̣ρ̣ησίας πολ  ̣  ̣/ ὥστ[ε Ζή]νωνι δοῦ-
70[να]ι. ἐπόησε(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἡμέρας
[π]ρ̣ὸ̣ τοῦ δο[ῦναι [ἐ]δίκνυ̣ε̣ν̣(*) ⟧ \κα̣ὶ̣ ἔδιξ̣ε̣ν̣(*)/
[  ̣  ̣ειν⟧ π[ολλοῖς] ἀνθρώ-
[π]οις λέγ[ων ὅ]τι, εἰδοὺ(*)
ἐπιστολὴ παρὰ Κλέωνος
75\ὅτι δίδωσί μοι/ ⟦λέγων   ̣  ̣  ̣  ̣⟧ τὴν οἰ-
κίαν τὴν Πε̣τοσίριος.
ἔτι καὶ νῦ[ν, ἐ]άν σοι δοι(*) τ̣ὴ̣ν̣
[οἰ]κ[ίαν], ἐγ̣[ὼ δώ]σ̣ω   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79,ms[Τιμο]ξένου
[  ̣  ̣]αι[⁦ -ca.?- ⁩]
80τόπον ἐν τοῖς ἐμοῖς.
χρή̣σιμός σοί εἰμι μᾶλον(*) ἐγὼ
ἐκ̣εῖ. \ἰ/δοὺ ⟦ἑ̣ν̣δ̣ε̣⟧ δωδεκάμε-
νος(*) [ο]ὐκ ἔχ̣ω̣ ὀψώνιον·
ἐκ̣ τῶν   ̣ν̣  ̣  ̣ων ζῶ.
85ὑπόμν̣η̣μα Ζήνω-
νι ⟦χαίρε̣ι̣ν̣⟧ παρὰ Πετο-
σίριος. Πᾶεις ὁ στασιασ-
τὲς(*) ὁ γεωργὸς ⟦ς̣ νῦν⟧ \τὸν τόπον τ<οῦ>/-
τον ⟦σκενοῖ(*) ς̣⟧ νῦν σκενοῖ(*).
90[ο]ὐκ αὐτοῦ ἐστ[ι]ν, ἀλλὰ βασι-
3
{σι}σιλικόν. ἔχρεσεν(*) παρὰ μοι(*) μέχρι με͂-
νές(*) τινες(*), μέχρι τὸν ἑαυτοῦ τόπον
οἰκοδόμεσε(*), καὶ σ\ὺ/(*) δέδωκας (δραχμὰς) κ εἰς οἰ-
κοδομὴν ταύτης τῆς οἰκίας αὐτῶι καὶ τῶι
95\ἀδελφῶι,/ ταύτην τὴν οἰκίαν ὃ(*) πέπρακεν Φανέσι
\ἐλαιοπώλης(*)/ τὸ ἥμυσον(*) (δραχμῶν) ξδ, τὸ δὲ ἥμυσον(*)
⟦Κοροιβίδης⟧ μέλλι(*) ἀγοράσαι.
καὶ ἄλλον τόπον ἔχει ἐγ(*) βασιλικοῦ,
καὶ τοῦτο πέπρακεν Ὥρωι τὸν(*) ἐπὶ
100τῶν(*) κρότωνες(*), καὶ οὐδαμοῦ οἰκίαν ⟦πέ⟧-
⟦πρακεν⟧ ὀικοδόμεσεν(*) ἀλλʼ ⟦ε⟧ ἃ νῦν πέ-
πρακεν.

Apparatus


^ 1.12. l. φρέατα
^ 2.25. l. τιμὴν
^ 2.28. l. ὀλίγον
^ 2.30. l. πρώην
^ 2.30. l. συνέταξας
^ 2.31. l. ἕως
^ 2.32. l. ἑξαμήνου
^ 2.34. l. ἕως
^ 2.34. l. πέντε
^ 2.35. l. μῆνες
^ 2.35. l. ὀλίγον
^ 2.36. l. προσοφείλοντα
^ 2.36. l. μηκέτι
^ 2.37. l. πρώην
^ 2.37. l. ἀπήχθη
^ 2.39. l. μεθʼ
^ 2.39. l. ἀπηριθμήσατο
^ 2.40. l. ἑαυτὸν
^ 2.41. l. Σισίνου
^ 2.41. l. ἑαυτὸν
^ 2.42. l. ὀψωνιάζεται
^ 2.43. l. χωρὶς
^ 2.43. l. τοῦ
^ 1.45. l. [οἴ]κησις
^ 1.46. l. ἦλθεν
^ 1.47. l. αὐτήν
^ 1.51. l. ἠγόρασεν
^ 1.51. l. εὑρήσεις
^ 1.51. l. πλίνθον
^ 1.53. l. ἐρώτησον
^ 1.62. corr. ex ου⟦κ⟧
^ 1.62. l. εἴσχηκεν
^ 1.62. l. ἔμεινεν
^ 1.63-64. l. Φανή |σι
^ 1.64. l. ἐλαιοπώληι
^ 1.64. l. ἥμισυ
^ 1.65. l. ἥμισυ
^ 1.66. l. μέλλει
^ 2.67. l. ἦλθεν
^ 2.68. l. [ἀ]νῆλθεν
^ 2.70. l. ἐποίησε
^ 2.71. l. [ἐ]δείκνυεν
^ 2.71. l. ἔδειξεν
^ 2.73. l. ἰδοὺ
^ 2.77. l. δῶι
^ 2.81. l. μᾶλλον
^ 2.82-83. l. δωδεκάμη |νος
^ 2.87-88. l. στασιασ |τὴς
^ 2.89. l. σκηνοῖ
^ 3.91. l. ἐχρήσατο
^ 3.91. l. μοῦ
^ 3.91-92. l. μη |νῶν
^ 3.92. l. τινων
^ 3.93. l. οἰκοδόμησαι
^ 3.93. corr. ex σ⟦οι⟧
^ 3.95. l. ἣν
^ 3.96. l. ἐλαιοπώληι
^ 3.96. l. ἥμισυ
^ 3.96. l. ἥμισον
^ 3.97. l. μέλλει
^ 3.98. l. ἐκ
^ 3.99. l. τῶι
^ 3.100. l. τοῦ
^ 3.100. l. κρότωνος
^ 3.101. l. ᾠκοδόμησεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.