Papyri.info

sign in

p.col.11.298 = HGV P.Col. 11 298 = Trismegistos 32134 = columbia.apis.p1918 = p.col.teeter.6DDbDP transcription: p.col.11.298 [xml]

III/IV spc ?
[Reprinted from: p.col.teeter.6] P.Col.Teeter 6

r
Θωμᾶς κ̣αὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ μ̣ας̣ καὶ ο̣ἱ̣ σὺν̣ ἡ̣[μῖν] π̣ά̣ν̣τ̣ε̣ς̣
Π̣α̣ύ̣λ̣ω̣` τ̣ῶ̣` [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ιωτ̣- ca.9 -
  ̣  ̣  ̣πε  ̣[  ̣]οι̣ς̣  ̣[  ̣  ̣ πλ]εῖ[σ]τα [χα]ίρειν.
ἐ̣π̣ειδὴ του̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντ̣κ̣α̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣ελε̣-
5ξαμεν ε̣πε  ̣δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸ̣ς ὑ̣μ̣ᾶς ἀσπάσασθαί
σε π̣ρο  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ως ἀ̣σφαλείσητε(*) περὶ
τὸ̣ τη  ̣[  ̣  ̣  ̣]φ̣ον κ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] καὶ περὶ τὴ[ν] με-
λέτην̣ κ̣αὶ [τ]ὴ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἡ̣μ̣ῶν θείαν ἄσκησι<ν>·
θε̣ὸς δ̣[ὲ] πα̣[  ̣]ας καὶ   ̣  ̣ ὑμ[ε]ῖ̣ν̣(*) ἐ̣ν πᾶσι βοηθῶν
10τοῦ δια̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ εμου̣σ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣ν τῆς κ[α]κώσε-
ω̣ς τοὺς διδ  ̣  ̣[  ̣]σ[  ̣]συ[  ̣  ̣]  ̣  ̣ων καὶ προτρέπω
επιπ̣αρ  ̣θον[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣δε τῆι μελέτηι
καὶ τῆι θει[ότ]ητι μέχ̣ρις οὗ τέλεον τῆς
ἀναπαύσεως ὑμῶν τύχητε. καὶ τὸν
15[παρ]αδιδοῦντα τὰ γρ[ά]μματα κατηχ[ο]ύμε-
νον πιστὸν προσδέξασθε. προσαγορεύ-
σ̣α̣τε παν̣τ̣α[- ca.18 -]τον
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Θωμ̣[ᾶ]ς̣ ιυ[  ̣  ̣  ̣]  ̣α ☓ Παύ̣[λῳ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.6. l. ἀσφαλίσητε
^ r.9. l. ὑμῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

Thomas and . . . and those with us . . . to Paul. . . greetings. Since . . . we said . . . to you to greet you . . . that you may be secure(or that he may assure you) concerning the . . . and concerning the care and . . . your divine exercise . . . But God . . . assisting you in all things . . . of (or from) affliction . . . and I exhort . . . in (?) meditation and in divinity until you finally obtain your rest. And receive the faithful catechumen passing on this letter. Salute all . . .