Papyri.info

sign in

p.col.10.250 = HGV P.Col. 10 250 = Trismegistos 10555 = columbia.apis.p283DDbDP transcription: p.col.10.250 [xml]

AD 43 Philadelphia

[- ca.10 -]ν̣ισαπε  ̣ιππ̣-
[- ca.9 -]α̣ρις Ἀκουσι̣λάωι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ρ̣απ̣εζίτῃ χαί-
[ρειν· χρημ]ά̣τισ̣ον Ἡρ̣α̣κ̣λεί-
5[δῃ](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]υ καὶ τε͂ς(*) τούτου
[ὁμοπατρίοι]ς̣ καὶ ὁμομ̣η̣τρί-
[οις ἀδ]ελφαῖ[ς Ἀ]φροδισί̣[ᾳ] κ̣αὶ
[Νικοσ]τ̣ράτ̣ῃ [μ]ετὰ κυ̣[ρίω]ν̣,
[τῆς] μ̣ὲν Ἀφρ̣οδισίας̣ τ̣[οῦ] ἀ̣ν̣-
10[δρὸς] Μ̣αρκίο̣νος τοῦ καὶ Δι-
ο[γέν]ο̣υς τοῦ Ἡ̣ρακλείδ̣ο̣υ, τῆς
δ̣ὲ̣ Ν̣ικοστράτης τοῦ συγ̣γ̣ε̣ν̣ο̣ῦ\ς̣/
Διον[υ]σ̣ί̣ο̣υ̣   ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]φίλου χρήσι(*)
ε̣πιμ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τοῦ ὑπάρχοντος
15αὐτῦς(*) κ̣λ̣ήρο̣υ̣ κ̣ατοικικοῦ̣ ἀρ-
ουρῶν δ̣εκ̣α̣π̣έ̣ν̣τε ἢ ὅσε(*) ἐὰν ἠ(*)
περὶ Φ̣ι̣λ̣α̣δ̣ε̣λ̣φ̣έ̣α̣ν̣ τ̣ῆ̣ς Ἡρακλεί-
δου μερίδος ἀκαολθος(*) τῇ γεγο-
νηοι̣(*) εἴ̣ς̣ με̣ διὰ̣ τ̣ο̣ῦ ἐ̣ν̣ Φ̣ι̣λαδ̣ελ̣-
20φέᾳ γραφίου ἀσφαλίαι ἀργυρίο̣υ̣
δραχμ̣ὰ̣ς̣ δισχιλια ε̣̣ξα̣[κο]σ̣ι̣α(*) ἕξ,
(γίνονται) (δραχμαὶ) Βχϛ χο̣ρὶ̣ς̣ ἄλλο ν ὁ͂ν(*) ὀφίλου-
σιν. ἐτ̣υ̣ο̣ς̣(*) γ Τιβερίου Κλαυ̣δίο̣υ
[Κ]αίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικ̣ο̣ῦ
25Αὐτοκρά̣το̣ρος, Φαρμοῦθι ι.

Apparatus


^ 4-5. corr. ex [αρακλειδη]
^ 5. l. ταῖς
^ 13. l. χρήσει
^ 15. l. αὐτοῖς
^ 16. l. ὅσαι
^ 16. l. ὦσι
^ 18. l. ἀκολούθως
^ 18-19. l. γεγο|νυίᾳ
^ 21. l. δισχίλιας ἑξακόσιας
^ 22. l. χωρὶς ἄλλων ὧν
^ 23. l. ἔτους

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

[Name] to Akousilaos (son of ?), banker, greetings. Pay to Herakleides [son of . . .] and his sisters by the same father and mother, Aphrodisia and Nikostrate, with their guardians, for Aphrodisia her husband Markion alias Diogenes, son of Herakleides, for Nikostrate her kinsman Dionysios son of [. . .]philos, as a loan . . . on the fifteen arouras of a katoikic kleros belonging to them, or however many arouras they may be, near Philadelphia, in the Herakleides division, in accordance with the security-agreement executed to me through the grapheion in Philadelphia, two thousand six hundred six drachmas of silver, that is, 2,606 dr., apart from other sums that they owe. Year three of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, Pharmouthi 10.