Papyri.info

sign in

sb.20.14278 = HGV P.Col. 10 252 = Trismegistos 25942 = columbia.apis.p285DDbDP transcription: sb.20.14278 [xml]

I spc Alexandria?
[Reprinted from: .] P.Col. 10.252

r
Λόνγος(*) Ἰουλίῳ τῷ πατρὶ
χαίρειν.
μὴ ἀμελήσῃς διʼ οὗ ἂν εὕρῃς γρά̣-
ψαι τί σοι δοκεῖ περὶ τῶν τριάκ̣ον̣-
5τα . ἐπεί μοι ἐξ οὗ κατέπλευ̣[σ]α̣
πέμπτη̣ν ταύτην ὁ πατὴρ πε-
ρὶ αὐτῶν ἐπιστολήν μοι γράψει καὶ
ὀρ̣γιζόμενο̣ς̣ καὶ μ̣έλλω̣ αὐτὰ ἀ̣γ̣ο-
ράζειν, ἐπ̣ιγνώσῃ; ε̣[ἰ]πέ μοι
10δ̣ιʼ οὗ ἐὰν̣ δύνῃ, μόνον μ̣ηδεὶς γ̣ει-
νωσκέτω(*) ὃ ποιεῖς, εἰ ἡ β̣υβλιο̣θ̣ή-
κη συνχρηματίζει(*) κ̣α̣ὶ̣ καθ̣α̣-
ρά ἐστι ἀπὸ ὑποθήκης̣ κ̣αὶ ἀπὸ
ἰδίου λόγου, καὶ ταχέως μ̣[ο]ι γράψον.
15παρακαλῶ δέ σε περὶ πρ̣[άξε]ώ̣ν μου̣ ἅ̣
σοι ἐντέταλμ̣αι μὴ̣ ἀ̣μ̣ελ[εῖν]. καὶ τ̣ὰ̣ κτή-
νη μὴ ἀργείτω̣ ἵ̣να ὑπο   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω α̣ὐ̣[λι-]
ζέσθω μὴ βα̣ρ̣υνόμ̣ε̣ν̣α̣ [  ̣  ̣]  ̣ο̣ς[  ̣  ̣]  ̣
λειαν κοποῦ̣σθ̣α̣ι̣ κ[  ̣  ̣]  ̣θ̣ι̣τ̣[  ̣]ν πε̣[  ̣]  ̣
20στρωμάτων ἵν̣α σ̣[  ̣  ̣]υ̣δ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣] ἀσπ̣[ά-]
ζου Διωγένη̣ν̣(*) κ̣αὶ [  ̣  ̣]  ̣  ̣λ[  ̣]  ̣α̣ι[  ̣]υ
λα̣ν καὶ Κῦριν τὴν μετα̣ί̣[ρα](*) καὶ τὴν
σύμβιόν σου. καὶ [με]λ̣έτ̣ω μ̣οι πε̣[ρ]ὶ̣
τῶν τριάκοντά μ̣ο̣ι γράφ̣[ει]ν.
25  ̣[  ̣  ̣]ν
ἔρ̣ρω̣σ̣ο̣ π̣ο̣λ̣λο[ῖ]ς̣ χ̣ρ̣[όνοι]ς.
Π̣[α]ῦ[νι]
v
(hand 2) Ἰουλίωι Εἱ̣ρωνιν̣[ῳ](*) ε̣ἰ̣ς̣ Φιλαδ̣έλφιαν̣(*).
(hand 3) Λό̣νγου(*) [ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.1. l. Λόγγος
^ r.10-11. l. γι|νωσκέτω
^ r.11-12. l. βιβλιοθή|κη συγχρηματίζει
^ r.21. l. Διογένην
^ r.22. l. μητέρα
^ v.28. l. Ἡρωνείῳ
^ v.28. l. Φιλαδέλφειαν
^ v.29. l. Λόγγου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.col.10.252 [xml]

I spc Alexandria?
[Reprinted in: .] SB 20.14278

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

Longus to Julius his father, greetings. Please do not neglect to write me, through anyone you may find, what you decide about the thirty items. Since, from when I sailed downriver, this is the fifth letter my father will be writing me about them, and he is growing angry, and I am going to buy them, will you make up your mind? Tell me through anyone you can--only don't let anyone find out what you're doing--if the registry is issuing the deed and the items are clear of mortgage and of idios logos. And write me quickly. I beseech you, concerning my affairs don't neglect what I have instructed you. Also the animals: don't let them be idle, so that . . . let them be stabled lest they be worn out . . . Greet Diogenes and . . . and mother Kyris and your wife. And please be sure to write me about the thirty items . . . Keep well for a long time. Pauni . . . (Addressed) To Julius Heironinus, to Philadelphia, [from] Longus . . .