Papyri.info

sign in

p.col.10.280 = HGV P.Col. 10 280 = Trismegistos 22273 = columbia.apis.p313DDbDP transcription: p.col.10.280 [xml]

AD 269-277 Oxyrhynchus?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τα. ἐὰ̣[ν] δὲ χρεία̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐξέστω τοῖς μ]ε̣μισθωμένοις̣ ποτίζειν ἐκ τῶν αὐτῶν μηχανῶν εἰς φυ̣τ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.24 -]
[⁦ -ca.?- ⁩ δρα]χμὰς ὀγδοήκον̣τα ὅνπερ χοῦν ὁμοίως εἰσοίσουσι οἱ μεμισθωμένοι ἰδίαις δαπάναις ἐν το[ῖς   ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῶ]ν αὐτῶν δραχμῶν ὀγδοήκοντα ἢ ἀποδώσουσι τὰς δραχμὰς ὀγδοήκοντα τῷ μεμισθ̣ω̣κότι
5[⁦ -ca.?- ⁩ πα]ραμενόντων σ̣ὺν ταῖς τροφαῖς̣, ἀπὸ δὲ τῶν συμπεφωνημένων δοθῆναι τοῖς με̣μ̣ι̣σ̣θ̣ω̣μ̣έ̣ν̣οις
[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ οἱ μεμισθω]μ̣ένοι ὁμολογ̣ο̣ῦ̣σι ἔχειν παρὰ [το]ῦ̣ μεμισθωκότος ἐπὶ λόγῳ δραχμὰς χιλίας διακοσίας [καὶ τὰς] λοιπὰς
[δώσειν αὐτοῖς κατὰ μῆνα Θὼθ δραχμὰ]ς̣ ἑκατόν, Μεχ̣[εὶ]ρ Φαμενὼθ̣ [κατὰ] μῆνα δραχμὰς διακοσίας, κ̣αὶ ἀπὸ Φαρμοῦθι ἕως Μεσ̣ο̣ρ̣ὴ̣ κ̣αὶ αὐτοῦ
[Μεσορὴ κατὰ μῆνα δραχμὰς (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ τῆς προχρείας πρὸς ὑπηρ̣[εσία]ν̣ τῶν τοῦ κτήματος ποτ[ισμῶ]ν̣, τὴν δὲ τῶν βοικῶ̣[ν] ζευγῶν
[τὴν συντίμησιν ἀποδότωσαν ἀπὸ μὲν γεν]ήματος τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους δ[ρ]αχμὰς ἑξακοσίας(*), ἀπὸ δὲ γενήματος τοῦ ἰσιόντος(*) ἔτο[υς δραχμὰς ἑ]ξ̣α̣-
10[κοσίας ⁦ -ca.?- ⁩] τὴν δὲ τρύγην ποιήσονται [ο]ἱ μεμισθωμένοι ἀρξάμενοι(*) ἀπὸ πεντεκαιδεκάτης τ̣[οῦ Μεσορὴ] ἵ̣ν̣α τ̣ε-
[λειώσονται τὰ ἄλλα τὰ κα]τὰ καιρὸν τῆς ἀμπέλου ἔργα π̣άντα τῷ δέοντι(*) καιρῷ ἀνεγκλήτως ἐν οὐδενὶ ἀμελοῦντες
[τῶν μεμισθωμένων χορηγούντων παρʼ] ἑαυτοῖς πάντα τὰ ἐνχρῄζοντα καὶ τὸν βοτανισμὸν διηνε̣κ̣ῆ καὶ τὸν ἀπωρυ̣γισμὸν τῶν ἐν
[τόπῳ δεομένων καὶ ἀπωρύγων ὅσον ἐὰ]ν̣ ἀπʼ αὐτῶν βούλωνται πρὸ̣ς̣ τὸ εὐαρέστως ταῦτα γείνεσθα̣ι(*), καὶ ἀποδότωσαν τῷ μεμισθωκότι τὸν μὲν
[οἶνον ἀπὸ γλεύκους νέον ἄδολον παρ]ὰ̣ ληνὸν εἰς ὃν [π]α̣ρέξει ὁ μεμισ̣θωκὼς κενώματα μέτρῳ οἰνικῷ κοτυλῶν δεκαεννέα
15[ἅπερ λαβόντα τὸν οἶνον συνθήσουσι] μετακεινή[σουσ]ι̣(*) καὶ παραφυ̣λάξουσι ἄχρι ἐγ̣κ̣λεισμοῦ. καὶ μ̣ετὰ τὸν χρόνον παραδότωσ̣αν τὸν ―
[ἀμπελῶνα καθαρὸν ἀπὸ θρύου καὶ βοτάνης] δ̣ε̣ίσης πάσης̣ κ̣[αὶ ἀπὸ] κ̣ο̣ρ̣[μ]οῦ ἐπὶ κορμὸν καὶ τὰ φυτὰ ζωγονοῦν̣τα καὶ εὐθαλο̣ῦ̣ντα καὶ τὰς μηχανὰς ―
[ὑγιεῖς(*) πλὴν τρίψεως καὶ τὰς(*) ἐπικειμέ]ν̣ας θύρας καὶ κ̣[λεῖδας ἢ ἀποτει]σ̣άτωσαν τῶν(*) μ̣ὲ̣ν̣ ἄλλων̣ ὧν ἐὰν μὴ παραδῶσι τὴν ἀξίαν
[τιμὴν ἢ τοῦ διʼ ἀμέλειαν ἐξηραμμένο]υ̣ φυτοῦ τὸ βλ[άβος διπλοῦν· οὐκ] ἐξέσται ἐνκαταλι[πεῖν τὴ]ν̣ μίσθωσ\ι/ν ἐντὸς τοῦ χρόνου
[τοῖς μεμισθωμένοις ἀλλὰ καὶ ὁμ]ο̣ίως παραδότω̣[σαν ἐν τῷ ἐσχάτ]ῳ ἐνιαυτῷ τὰ χώ̣[ματα πάντ]α̣ ἐστεγνωμέν̣α ἐν̣ τῇ τριακάδι τοῦ Φαῶφι.
20[ἡ πρᾶξις ἔστω αὐτῷ ἔκ τε αὐτῶν ἀλληλεγ]γύων ὄντων̣ [εἰ]ς ἔκτεισιν̣ κ̣[αὶ] ἐ̣ξ ἑνὸς καὶ ἐξ οὗ ἐὰν̣ α̣ὐ̣[τῶν αἱ]ρῆται καὶ ἐξ ὧν ἔχ̣ουσι πρὸς ὑπηρεσίαν
[καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν ἐγγυητῶν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρ]χ̣όντων αὐτ[οῖς] π̣άντων καθάπερ(*) ἐκ δίκης. κ̣υρία ἡ μίσθ̣ω̣[σι]ς. (ἔτους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλ(ίου)
[- ca.10 - Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ ⁦ -ca.?- ⁩ (hand 2) -29-31- ]  ̣νίου ἐπίτρ[οπο]ς̣ το̣ῦ προγεγρα(μμένου) Ἡρακλᾶ μεμίσθωκα(*) καὶ δέδωκα ἀπὸ τ̣ε̣τ̣ρ̣α̣κισχιλί(ας)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 9. ἑξακοσίας,εξακοσιασ corr. ex εξ  ̣κοσιασ
^ 9. l. εἰσιόντος
^ 10. corr. ex αρξομενοι
^ 11. corr. ex δεοντκαι
^ 13. l. γίγνεσθαι (or γενέσθαι)(*)
^ 15. l. μετακινήσουσι
^ 17. N. Gonis (via PN) : ὑγιείας prev. ed.
^ 17. N. Gonis (via PN) : prev. ed.
^ 17. corr. ex   ̣ων
^ 21. corr. ex καθα̣  ̣  ̣  ̣
^ 22. corr. ex   ̣εμισθωκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

. . . whatever is necessary . . . it shall be the responsibility of the lessees to irrigate . . . from the same machines for . . . (3) . . . eighty drachmas, which chous the lessees will bring in at their own expense for the . . . (4) the same eighty drachmas, or they will pay eighty drachmas to the lessor . . . (5) . . . of those together with their maintenance according to the things [purchased? which were] agreed upon to be given to the lessees . . .(6) . . . and the lessees agree they have from the lessor one thousand two hundred drachmas on account and the rest (7) of which they will receive one hundred drachmas in Thoth, two hundred drachmas in Mecheir and Phamenoth and from Pharmouthi until (8) Mesore including Mesore (?) drachmas per month; . . . from the advance loan for (our) service of the irrigating of the farm and for the valuation of the pairs of oxen they shall deliver (9) from the produce of the present year six hundred drachmas, from the produce of the coming year six hundred drachmas, (10) . . . The lessees shall carry out the vintage beginning from the 15th of Mesore so that they may complete (11) the other work for the vines in due season, in exemplary fashion, being negligent in nothing and (12) the lessees providing everything necessary for themselves, and the constant weeding and the planting of as many shoots as are necessary (13) in the parts (of the garden) needing it, and let them plant however many as they may wish at their own expense (as long as) satisfactorily carried out and they shall give to the lessor (14) the wine from unfermented, new and unadulterated [vintage] at the vat, for which the lessor will furnish empty wine jars measuring nine cotylas (15) and when they are filled with wine they (the lessees) shall place them [in the sunning area] and they shall move and guard them until they are locked up. And at the end of the period they shall deliver (16) the vineland free of dirt of every kind and filth from post to post and the plants living and flourishing and the machines (17) in working order except for wear and tear and the doors and keys attached or shall forfeit the proper value of whatever is not returned, (18) or for any plant which withers through carelessness twice the amount of damage. And it shall not be in the power of the lessees to give up the lease before the end of the period (19) but they shall also similarly return all the embankments watertight in the last year on the 30th day of Phaophi. (20) He (the lessor) shall have the right of execution against them (the lessees), who are mutual sureties for the payment, and singly, and against whichever of them he chooses, and against all that they have acquired in consequence of their service, (21) and against their sureties, and against all their property as one does when bringing a dike. The lease is normative. Year 2 of Emperor Caesar Marcus Aurelius [. . . Pius Felix Augustus . . .] (2 H.) I [. . .] son of [. . .]nios, steward for the aformentioned Heraklas have leased and have given of four thousand [as written above.]