Papyri.info

sign in

p.col.10.284 = HGV P.Col. 10 284 = Trismegistos 22276 = columbia.apis.p317 = p.heid.5.343DDbDP transcription: p.col.10.284 [xml]

AD 311 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.heid.5.343] P.Heid. 5 343

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ὑπατείας τῶ]ν δεσποτῶν ἡμῶν Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ η καὶ Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξ̣ι̣[μ]ί̣[νο]υ̣
Σεβαστοῦ τὸ β. [Αὐ]ρ̣ηλίαις Τεχωσ[οῦ]τ̣ι τῇ καὶ Εὐδαιμονίδ(ι) καὶ Εὐδαιμον̣[ί]δ̣ι̣ τ̣ῇ καὶ Ὡριγ̣ενίῃ(*) καὶ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π(αρὰ) Αὐρηλίου Παρείτ(ιος) Παύλου μη(τρὸς) Θαι̣σοῦ̣τ̣ο̣ς̣ ἀπὸ ἐποικίου ὑμῶν περὶ τὸ Δ̣ω̣σιθέου Πετρ̣ο̣κ̣(  ) κ̣αλουμέν̣[ο]υ̣
ἑκουσίως ἐπιδέχομαι [μι]σθώσασθαι ἐπὶ χρ̣[ό]ν̣ον̣ ἔτη δύο ἀπὸ νευμηνίας(*) τοῦ Ἁ̣τ̣ήρ(*) μη(νὸς) τοῦ ἰσιό[ν]τος(*) κ (ἔτους) καὶ η̣ (ἔτους) τὰ
5ὑδροπαροχικ [ὰ ἔργ]α πάντα ἀπὸ το[ῦ] ὑπάρχοντος ὑμῖν ἀ̣μπελ̣ι̣κ̣οῦ κτήματος Πετροκ(  ) καλουμένου τρί̣τ̣ο̣υ
[μέρους ὅ] ἐστιν ἄρ [ο]υ̣ρ̣α̣ Ἀ̣πφοῦτ̣[ος ὁλ]ο̣κ̣[λ]ήρ̣[ο]υ μερίδος ὅσου ἐστὶν ἀρουδηροῦ(*), οὕσπερ ποτισμοὺς π̣οιήσ̣ο̣μαι
[- ca.24 -]  ̣  ̣[μη]χ̣α̣νικῶν ὀργάνων εὐκαίρως καὶ εὐαρέστως τῶν ὑμῶν [ἐπακ]ο̣λ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ύ̣ν̣-
[των] ἅπασι [καὶ ἐπά] ναγκον ποι [ήσομαι τὰ] κατὰ καιρὸν ἔργα πάντα τῶν ὑ̣δ̣ρο[π̣(?)] αρ̣ο̣ χ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣   ̣κ̣α̣ὶ χ̣ωματισμῶν καὶ
[- ca.19 -]  ̣  ̣  ̣ ω̣ν [- ca.12 -]αι τὸ αἱροῦν μοι μέρος το[ῦ οἴνου καθʼ] ὁ̣μοιότητα τῶν συνμισ-
10θωτῶν ἔτι τε καὶ̣ ἔχ̣ειν με τὸ̣ ἐπιβάλλον μοι μ̣έρος τῆς καρπωνίας̣ [τῶν φοιν]ί̣κων καὶ φυτῶν καὶ ἐπι
[  ̣  ̣  ̣] τελοῦντα πάντα τὰ προ [δη]λ̣ο̣ύμενα καὶ τὰ ἔκτακτα ἐπί τε τῆς ὀγδ̣[όης καὶ] ε̣ἰκάδος το̣ῦ Φαρμο̣[ῦθι καὶ τῆς]
[τ]ρύγης καὶ ἔσχον ἐν προχρείᾳ βόας ν̣ε̣οτ̣έ̣[ρο]υ̣ς(*) δύο καὶ ἧς δ̓ ἂν μεταλάβ̣ω προ χρείας ἐν ἐκτάκ̣[τῳ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ ποιή[σομαι τὰ κατὰ καιρὸν ἔρ]γα πάντα καὶ τὰ ἄλλα τὰ συνήθη εἰς   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν εκ α  ̣  ̣α̣  ̣αν  ̣  ̣εν τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.20 - καὶ ἐπιδέχομαι] μισθώσασθαι ἐπὶ ταῦτα ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ αὐ[τοῦ] ἰ̣σ̣ε̣ι̣ό̣ν̣τ̣ο̣ς̣(*)
15[κ (ἔτους) καὶ η (ἔτους) - ca.26 -]γ̣εωργουμένων τω χωριω(*) καὶ τῶν ἐν<όν>των φ̣ο̣ι̣ν̣ί̣κ̣ων̣   ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣
[- ca.32 - ὁ]λ̣ό̣κληρον παρὰ τῷ προκειμένῳ Ἀπφοῦτ[ι] ὃ̣ς γεωργήσει
[ἀκίνδυνα πάντα παντὸς κινδύνου. β]α̣ι̣β̣αιωμένη̣ς̣(*) δέ μοι τῆς ἐπιδοχῆς ἐπάναγκ̣ε̣ς ἐπιτελέσ̣ω̣
[τὰ ἔργα πάντα τῷ δέοντι καιρῷ] καὶ τ[ὸ]ν πο[τισ]μ̣ὸ̣ν̣ καὶ τὰ ἄλλα εὐκαίρως καὶ ἐ̣π̣ὶ̣ τέλ̣ει τοῦ [χρ]ό̣ν̣[ο]υ̣ [πα]ρ̣α̣δ[ώσω]
[τὴν ἄμπελον ἐπι]μεμελημένην τοῖς ποτισμοῖς καὶ τὰ φυτὰ ζωγονοῦντα [καὶ] ε̣ὐθαλο[ῦντα]
20[διὰ παντός, γεινομέν]η̣ς ὑμῖν τῆ[ς] π̣ράξεως παρά τε ἠμων(*) καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μοι πάντω̣ν̣.
[κυρία ἡ ἐπιδοχὴ καὶ ἐπ]ε̣[ρ]ω̣[τη]θεὶς ὡμολόγησα. ὑπατε[ί]ας τῆς προκιμένης(*) μη(νὸς) Μεσορὴ ἐπαγ(ομένων).
[Αὐρ(ηλία)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔσχον τούτ]ου τὸ ἴσον. (hand 2) Α̣ὐ̣ρή(λιος) Σερῆνος καὶ ὡς χρ(ηματίζω) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆ[ς γρ(άμματα) μ]ὴ εἰ[δυίας.]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. l. Ὡριγενείᾳ
^ 4. l. νεομηνίας
^ 4. l. Ἁθύρ
^ 4. l. εἰσιόντος
^ 6. l. ἀρουρηδοῦ
^ 12. l. νεωτέρους
^ 14. l. εἰσιόντος
^ 15. l. τῶν χωρίων
^ 17. l. [β]εβαιουμένης
^ 20. l. ἐμοῦ
^ 21. l. προκειμένης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

In the consulship of our masters Galerius Valerius Maximianus Augustus for the eighth time and Galerius Valerius Maximinus Augustus for the second time. To Aurelia Techosous also called Eudaimonis and Aurelia Eudaimonis also called Horigenia and Aurelia . . ., from Aurelius Pareitis son of Paulos and Thaisous, from your epoikion called Petrok near the village of Dositheou. I willingly undertake to lease for a period of two years from the first day of the month of Hathyr of the incoming 20th and 8th year, all the irrigating operations of the third share from the enclosed vineyard belonging to you called Petrok, which is the aroura of Apphous, whatever the area of the whole portion in arouras may be, which irrigation I shall perform . . . (7) irrigation machines at the proper times and to your satisfaction, with the concurrence of your agents (8) in everything . . . and I shall necessarily perform all the labors at the proper times, the labors of maintaining the dikes and the irrigations . . . (9) . . . the share of the wine pertaining to me on the same terms as the other lessees (10) and further, to possess the share of the vineyard and the share of the sale of fruits of the date-palms and fruit-trees that falls to me and (11) having finished completely all the aforementioned and the extra payments on the twenty-eighth day of Pharmouthi and at the (12) vintage and having on loan two young oxen and which advance payment I shall receive . . . (13) and I shall perform all the labors and the other customary . . . (14) . . . and I undertake to lease for these two years from the incoming 20th and 8th year . . . (15) . . . cultivating the lots and the . . . (16) . . . in the presence of the aforesaid Apphous which he shall cultivate, (17) everything guaranteed against any risk. When this undertaking is secured to me I will of necessity accomplish all the operations at their proper time, without delay and everything done at the proper time, and at the end of the period I shall return the vineyard cared for with the irrigations and the plants living and flourishing always, and you have the right of execution against me and against all my property. The undertaking is normative and after having been formally questioned I have agreed. In the aforesaid consulship, Mesore epagomenal day -. I, Aurelia --, have received the copy of this document. (2 H.) I, Aurelius Serenus and however I am styled wrote on her behalf since she is illiterate.