Papyri.info

sign in

p.col.11.300 = HGV P.Col. 11 300 = Trismegistos 34019 = columbia.apis.p1920 = p.col.teeter.8DDbDP transcription: p.col.11.300 [xml]

IV spc ?
[Reprinted from: p.col.teeter.8] P.Col.Teeter 8

r
κύρι  ̣ μου ἀδελφ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κυρ̣ι̣ο̣  ̣ου υἱός   ̣λ  ̣  ̣νος χ̣[αίρειν.]
  ̣  ̣πε  ̣ εὐχόμαθα(*) περὶ τῆ[ς ὑμῶν]
φ[ι]λίας. εἰδέναι ὑμᾶς θ̣έ̣[λω ὅτι μέ-]
5χρι̣ τ̣ούτο<υ> ὁλοκληροῦμ[εν ⁦ -ca.?- ⁩]
μι  ̣  ̣ηστουμαι ἐλθεῖ̣ν̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ελεσα σοῦ ἐξέπλεξ̣α̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λον αναστηκαι καὶ ταπ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νιδος ἀλλὰ εὐχαρισστ̣[οῦμεν](*) [τῷ]
10θεῷ πάντα τὰ̣   ̣  ̣φ̣  ̣  ̣αν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτὸς γὰ̣ρ ἐστὶν ὁ ἀπαιτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σον πρὸς ἐμὲ   ̣  ̣πωται  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὅτι δὸς ἐ̣μ[οι   ̣  ̣  ̣  ̣]ια  ̣οπ[⁦ -ca.?- ⁩]
εξα̣γη βω  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ενα[⁦ -ca.?- ⁩]
15καὶ τ̣ο̣ὺς πα̣λτ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ς κα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣πετυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αιπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣αι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣α̣ιρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
v
ἔ̣π̣ε̣μψα σοὶ σιὰ(*) Εὐτυχία̣ς̣
κνί̣σιο̣ν(*) γάρου ἔχον φρα-
τι̣δα ἐνναία(*) καὶ τὸ μαφό̣ρ̣-
τιον τὸ λευκὸν καὶ κοΐ̣κιο[ν]
5ψομίον(*) ἔχον ζεύγη εἴκοσι .
ὥσπερ οὖν οὐσὲ(*) ζημιῶμα̣ι̣
ἀλλὰ ναινίκκηκαι(*), νινκη-
σ̣ο̣ν(*) καὶ σὺ μετὰ γεούχου σοῦ̣
ὕ̣π̣ερ ιζ  ̣νυ  ̣ος οὐδὲ   ̣  ̣  ̣  ̣ος
10[- ca.9 -]ος εὐκ[- ca.12 -]

Apparatus


^ r.3. l. εὐχόμεθα
^ r.9. l. εὐχαριστ[οῦμεν]
^ v.1. l. διὰ
^ v.2. l. κνίδιον
^ v.3. l. ἐννέα
^ v.5. l. ψωμίων
^ v.6. l. οὐδὲ
^ v.7. l. νενίκηκα
^ v.7-8. l. νικῆ |σον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Verso) I sent to you through Eutuchia a knidion of fish-sauce with nine phratida and the white veil and a little basket of loaves containing twenty pairs. Therefore just as I am not suffering financial loss but have won, now you prevail with your landlord over . . .