Papyri.info

sign in

p.col.1.Inv480 = HGV P.Col. 1 inv. 480 = Trismegistos 43338 = columbia.apis.p338DDbDP transcription: p.col.1.Inv480 [xml]

ca. 198-197 BC Arsinoite

1
ἐ̣κ τοῦ διαγράμματος τοῦ τ̣[ῶ]ν̣ ἀνδραπό̣[δ]ω̣[ν]
ὁ πραγματευόμενος τὴν ὠνὴν τῶν ἀνδραπόδω̣ν̣
καὶ ὁ ἀντ̣ιγραφεὺ̣ς̣ π̣ράξονται τῶν σωμάτων
ὧν ἂν αἱ ὠναὶ ἐπὶ τῶν ἀγοραν̣ό̣μων καταγράφωνται
5τῆς τιμῆς ἧς ἂν καταγράφωντ̣αι πρὸς ἀργύριον
παρὰ τοῦ ἀποδ̣[ο]μένου σὺν τῆι ἑ[κα]τ̣ο̣σ̣τῆ[ι] π̣ρ̣[ό-]
τ̣ερον λογευομένηι εἰς τὴν Δικα̣ιάρχου δω̣ρεὰν̣
τῆς μνᾶς (δραχμὰς) θ̣ (ὀβολοὺς) β 𐅵 κ̣α̣ὶ παρὰ τοῦ ἀ̣[γορ]άσαντος (δραχμὰς) η̣ (ὀβολοὺς) β [𐅵]
ὥστε̣ γίνεσθαι τῆς μνᾶς̣ (δραχμὰς) ιζ (πεντώβολον) [καὶ] τῆι πόλει προ̣-
10πωλητικὸν παρὰ τοῦ ἀποδομέν[ο]υ̣ τοῦ σώματο[ς] (δραχμὰς) δ (ὀβολὸν).
——
ἐὰν δέ τις ἀγοράσηι ἐφʼ ὧι τὰ τέλη πάντα καταβ[α]λεῖ̣
πράξον̣τ̣αι τῆι μ̣νᾶι (δραχμὰς) κ (ὀβολὸν(?)) καὶ τῆι πόλ̣[ει] τ̣ο̣ῦ̣ σ[ώ]ματο̣[ς] (δραχμὰς) δ [(ὀβολὸν).]
——
ἐὰν δέ τις ἐξ ὑπερβολῆς ἢ ἀνθυπερβο[λῆ]ς κατάσχ[ηι]
προσκαταβαλεῖ τῆι π̣όλει ἄλλο προπρατ̣ι[κ]ό̣ν̣
[——]
15τ̣ῶ̣ν δὲ πωλουμένων διὰ ξενικῶν πρά̣κτορ[ος]
[π]ρα̣ξ̣ο̣[ν]ται(*) οἱ ἀγοράσαντες τῆς μ̣[νᾶς] (δραχμὰς) ιθ καὶ
κ̣η̣ρ̣[ύκειον ἑ]κ̣α̣τοστὴν (δραχμὴν) α καὶ εἰς̣ [τὴν] δ̣ωρεὰν̣
γραφῖ[ο]ν(*) τοῦ σώματος (δραχμὴν) α.
——
τ̣ῶν δὲ πρὸς βασιλικὰ πωλουμένων π̣[ρα]χ̣θήσοντα[ι] οἱ
20ἀ̣γοράσ[α]ντες τῆ̣ς̣ μνᾶς (δραχμὰς) ιϛ (ὀβολοὺς 5(?)) κα[ὶ κ]ηρύκειον ἑ-
κ̣ατ̣ο̣στὴν (δραχμὴν) α καὶ γραφῖον(*) εἰς τὴν̣ Δ̣ικαιάρχ[ο]υ̣
δωρ̣ε̣ὰν τοῦ σώματος (δραχμὴν) α.
——
[τ]ῶν δὲ ὑ̣ποχρέων σωμάτων ὅσα ἂν ἐλεύ̣[θε]ρα ὄντα ἑαυ-
[τα - ca.10 -] τὸ χρ̣έ̣ος πράξοντα̣ι τὸν δα̣[ν]ε̣ίζον-
25[τα τῆς μνᾶς] (δραχμὰς) ε (ὀβολὸν) κα̣ὶ τὸν δανε̣ι̣ζό̣μ̣ε̣[νο]ν̣ (δραχμὰς) ε (ὀβολὸν)
[ὥστʼ εἶναι τῆι] μνᾶι (δραχμὰς) ι̣ (ὀβολοὺς 2(?)) καὶ γραφ̣ῖ̣ο̣ν̣(*) τ̣ο̣ῦ̣ σ[ώ]μ̣α̣τ̣[ο]ς (δραχμὴν) α̣.
[——]
[- ca.14 -]α̣ι̣ π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ χ̣ρ̣έ̣ο̣ς̣ π̣ρ̣[άξ]ο̣νται τὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῆς μνᾶς (δραχμὰς)]   ̣ (πεντώβολον) κ̣α̣[ὶ] ἑ̣κ̣ατ̣[οσ]τ̣ὴν [(δραχμὴν) α καὶ]
[γραφεῖον τοῦ σώματος δραχμὴν μίαν (?)]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
30[ὁ] δʼ ἀναπ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἧι ἂν ἡμέραι ἀπο-]
γράψητ[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
αὐθ̣ήμερο[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ι̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.16. l. πραχθήσονται
^ 1.18. l. γραφεῖον
^ 1.21. l. γραφεῖον
^ 1.26. l. γραφεῖον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.