Papyri.info

sign in

p.col.3.18 = HGV P.Col. 3 18 = Trismegistos 1738 = columbia.apis.p18DDbDP transcription: p.col.3.18 [xml]

257 BC Philadelphia

r
[⁦ -ca.?- ⁩]ουτης Πανακέστορι χαί̣ρ̣ειν. ἀξ[ι]ῶ̣ σ̣[ε β]ο̣η̣θῆσαί [μο]ι̣
[ἐπεὶ ⁦ -ca.?- ⁩] ἀδίκ̣ως̣ ἀπῆγμαι. ὀ̣μνύω βασιλέα Πτολεμα̣ῖο̣ν
[καὶ ⁦ -ca.?- ⁩] Ἀρσινόην Φιλάδελφον \κ/αὶ(*) τὸν σὸν δαίμον̣α̣ ο̣ὐ μὴν
[⁦ -ca.?- ⁩]υ ἀπῆγμαι. ψεῦδός ἐστιν καὶ καυτὸς(*) σὺ γιν̣ώσ̣κεις.
5[ἐπεὶ δʼ οὖ]ν̣ ἐμ(*) φιλίαι εἶ πρὸς Ζωίλωι, γράψον αὐτῶι περὶ ἐμοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ἐ̣γ̣γ̣ύ̣ους̣ αὐτ̣ῶι καταστή̣σ̣[ειν   ̣  ̣  ̣]ρ̣ε  ̣ου̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ή με οὕτω παρίδῃς καὶ ἐὰν αφεσω(*) ἐγγύους αὐ̣τῶι
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣α γενό̣μ̣ενος̣ εἰς Φιλαδέλ̣φ̣[ειαν] πρὸς σὲ
[ἐλθεῖν σ]πε̣ύ̣σ̣[ω καὶ] κ̣εράμιον οἴνου σοι ἀποστε\λῶ/ καὶ̣ τ̣ὰ̣ ἀκ̣ολου-
10⁦ -ca.?- ⁩ δε]κα̣ενάτῃ τοῖς εἰσιεί̣[οις](*) ἐννέ̣α Ἄραβες
[⁦ -ca.?- ⁩] κρείττω κρ̣ίνων   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣] ἀ̣π̣έχων
[⁦ -ca.?- ⁩ δέομαι οὖν] σ̣ο̣υ̣ καὶ ἱκετεύω γρ̣ά̣ψα̣ι̣ Ζ̣ω̣ίλωι πε-
[ρὶ ἐμοῦ]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ αὐτὴ̣ν   ̣  ̣\ν̣/ε̣ω̣ η̣ν   ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣γηω.
⁦ vac. ? ⁩ εὐ̣τ̣ύ̣[χει].
v
15Πανακέστορι

Apparatus


^ r.3. αὶαι corr. ex ⟦τ⟧
^ r.4. l. αὐτὸς
^ r.5. l. ἐν
^ r.7. l. ἀφήσω, l. ἀφεθῶ
^ r.10. [  ̣  ̣]νατητοις εἰσιει̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.