Papyri.info

sign in

p.col.5.1-v-2 = HGV P.Col. 5 1 Verso 2 = Trismegistos 10471 = columbia.apis.p333DDbDP transcription: p.col.5.1-v-2 [xml]

cAD160 Theadelphia

1
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣μ  ̣ Ἁθὺρ β  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣  ̣  ̣  ̣α̣ς Τῦβι γ (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣] Ἁθὺρ   ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβας) β̣ Ἁδρι(ανοῦ) κ (πυροῦ ἀρταβ (?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Τιμοκρά(τους)   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- Τ]ῦβι ε (πυροῦ ἀρτάβας) δ [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[Δίδυ(?)]μος Ὥρου   ̣  ̣[  ̣  ̣]θ  ̣
Μεχ(εὶρ) λ κριθ(ῆς) (ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣] Ἥρωνος ἠπητ(ὴς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ος Ἥρωνο(ς) κα[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]ρωτ(  ) Α  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δι]ὰ̣ ἀδελ(φοῦ) (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ[ρι(ανοῦ)   ̣  ̣  ̣]  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
[ -ca.?- Ἡρ]α̣κλήου Ἁθ[ὺρ   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβην) α
[ -ca.?- ]  ̣ωτος Ἁθ[ὺρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] 𐅵̣
2
15Δίδυμ̣ος̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁθ]ὺ̣ρ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
Δίδυμος   ̣[- ca.9 -]  ̣η (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Δι̣ονύσιος̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁθ]ὺρ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
Δί̣δυμο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἁδρι(ανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Δι̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [- ca.9 -] (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
20Μ[ε]χ̣(εὶρ) [ -ca.?- ]
Δε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣ 𐅷
Δημ̣[ᾶ]ς̣ Σπαρτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ευδ[  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣ ταλ(  ) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β
[ -ca.?- ]  ̣
25Εὐδαίμων Θέω̣[ν]ο̣ς Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ κθ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣ Ἁδ(ριανοῦ) [ -ca.?- ]
Εἰρηναῖο(ς(?)) ὁ καὶ Ἡρακ(λῆς) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδρι(ανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Τῦβι γ (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´ ε κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α 𐅸
Εὐδα[ίμω]ν̣ Ζωίλ(ου) Ἁθ(ὺρ) κϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α
3
30[Ἑρμ(?)]ᾶ̣ς Ἑρμᾶ   ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ος Ζωίλ(ου) κα  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κρι]θ(ῆς) (ἀρτάβας) θ δ´
[ -ca.?- Μ]ε̣χ(εὶρ) λ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β
[ -ca.?- Ζω]ίλος Ζωίλο(υ) [- ca.9 -]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
  ̣  ̣ ζ διὰ Πάπου (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ [- ca.9 -] (πυροῦ ἀρτάβας) ζ
35Μ̣εχ(εὶρ) λ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας(?)) [ -ca.?- ]
Ζ̣ωίλος Εὐδα̣ί̣μ̣[ω]ν̣ο̣(ς) [- ca.11 -] Ἁ̣δ(ριανοῦ) ιη̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ(?)) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κρ̣ι̣θ̣(ῆς(?)) (ἀρτάβ (?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ζ]ω̣ίλος Πολυδ[άμου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Ζ̣ω̣[ί]λ̣[ο]ς Ἀπίων̣ο̣(ς)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁ]δ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας) ε κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
40[ -ca.?- ]  ̣ρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣ β (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥ̣ρ̣ων Πάπου Ἁ̣δ̣(ριανοῦ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ιγ
Ἥ̣ρων Διοσκό̣ρ̣[ο(υ)] Ἁθ̣(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β [  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) δ κ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣ κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἡ̣ρᾶς Ὀννώφρεως Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ δ´
45Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α̣ δ´ β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣
4
Ἥρων Μυσθα̣ρίωνος Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β κ̣ε̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ̣
Ἥρω̣ν̣ Ἥρωνος τοῦ Διοσκ(όρου) καὶ Διόσκ(ορος) ἀδελ(φὸς) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
κα̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) β Μεχ(εὶρ) κ̣ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅷
Ἥρ̣ω̣ν̣ Πετεσούχ(ου) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ε ιη (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ)
50  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἥρ̣ω̣ν̣ Ἥρωνος τοῦ Ἀκείους Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β Μεχ(εὶρ)
[ -ca.?- ] κ̣ριθ(ῆς) (ἀρτάβας) γ κδ´
Ἥρω̣ν̣ Ἑρμί̣ου Ἁθ(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε κε (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) [  ̣  ̣]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β   ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
55Ἥρων Πτολεμαί[ο]υ Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρων Ὠ̣ριγέ̣νους Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣
Τῦβ̣(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
Ἥρων ὁ καὶ Κ̣οννᾶς Ἥρωνο(ς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) [ -ca.?- ]
ι (πυροῦ ἀρτάβην) α
60Ἡρακλᾶς Χαιρᾶ Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) α Ἁδ(ριανοῦ) β  ̣
διὰ [Ἰ]σιδώρο(υ) Νικάνδ(ρου) (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρων Ἐπαφροδ(ίτου) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵 ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
5
Ἥρων Ἀνικ̣ά̣του Ἁθ(ὺρ)   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ζ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Τῦβ̣ι̣ ε κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) ϛ
65Ἥρων Κάσ̣τορ̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣β̣ [ -ca.?- Ἁθ(ὺρ(?))] ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) [ -ca.?- ]
κε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἡρακλεί[δ(ης)] Δι̣ο̣σ̣κ̣όρο(υ) [Ἁ]θ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β ι (πυροῦ ἀρτάβας) δ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) α [  ̣]   ̣  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Τῦβ(ι) ε
  ̣ [  ̣  ̣]
70Ἥρων [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ Ἁ̣θ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣  ̣
Ἥρων [- ca.9 -]  ̣  ̣θ(  ) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) β κ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β
Ἁδρ̣ι̣(ανοῦ) [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ δ´ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρων Δι̣δ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣] ὁ κ̣α̣ὶ Θαη(  ) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) β
75Ἥρων Χαι̣[ρ]ᾶ̣ Ἁθὺρ ι (πυροῦ ἀρτάβας) γ
[Ἥρ]ων Πανεσν[έω(ς)] καὶ Μύσθ(ης) ἀδελ(φὸς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
καὶ διὰ Μύσθ(ου) (πυροῦ ἀρτάβας) δ α (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
κβ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κγ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) [  ̣  ̣]
Ἡρακ̣λῆς̣ Ηρακ(  ) τοῦ Σα(  ) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ(ριανοῦ) ια
80(πυροῦ ἀρτάβας) [  ̣]  ̣ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) θ
6
Ἡρω[  ̣  ̣  ̣] Ἰσχυρίωνος Ἁθὺρ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἡρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λα διὰ [τοῦ] π̣ατρὸς Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅸
Ἡρ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ωρ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ Ἁθὺρ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἡρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νο̣ς̣ [Ἁ]θ̣(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
85[ -ca.?- ]  ̣ [ -ca.?- Τ]ῦ̣β(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρω[ν] Πο̣σ̣[ι]δωνίου Ἁθ(ὺρ) ιη̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἡρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Κ̣ο̣ννᾶ Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ)
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἥρω̣ν̣ [Παπ]ον̣τ̣ῶτος διὰ Ἄπειτ(ος) Ἁθ(ὺρ) β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
90Ἥ[ρω]ν̣ Πε[τ]ε̣[ρ]μούθ(εως) Ἁθὺρ κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἡρ̣α̣κλῆς̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἀκῆς Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἥ̣[ρ]ω̣ν [Ἡρ]α̣κλήο(υ) διὰ Διοσκ(όρου) ἱερεὺς Ἁ̣δ̣(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἡ̣ρᾶ̣ς Πετ̣[εσ]ούχ(ου) Ἁδρι(ανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) ε κε (πυροῦ ἀρτάβην(?)) α
7
Ἥρων Σαμβᾶ τοῦ Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σα[  ̣]  ̣  ̣
95Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Θέων Λιβάν[ο]υ Ἁ̣[θ(ὺρ)] ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 Ἁ[δ(ριανοῦ)] κα (πυροῦ ἀρτάβης) δ´ κ̣δ̣´
Θέων Διονυσ[ί]ο(υ) Ἁθ̣(ὺρ) α̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β Ἁ̣δ(ριανοῦ) [ -ca.?- (πυροῦ ἀρτάβας)] γ̣   ̣  ̣
Θέων Ἀμ[μ]μωνί̣ο̣(υ) Ἁ̣θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβ ) [  ̣  ̣  ̣] ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Ἰσίδωρο(ς) Νικάνδ(ρου) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ [  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ι   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ε
100Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἰσ[ί]δ̣ω̣ρος Ἥ̣ρωνος Ἁθ(ὺρ) ζ [  ̣  ̣  ̣] Ἁ̣δ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ δ´
Ἰσᾶς Σι̣σόιτ̣ο̣(ς) Ἁθὺρ   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἰάσων ὁ̣ καὶ Μύσθ(ης) Μύ̣σ̣θ(ου) κρ[ιθ(ῆς) (ἀρτάβην)] α
Ἰσ[ί]ων [Σ]ωκρά(τους) Ἁθὺρ θ (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
105Ἰσί̣ων Θέωνος διὰ Ἥρωνο(ς) προ̣[  ̣  ̣  ̣]θ̣η τροπ(  )
Τῦβι ε (πυροῦ ἀρτάβας) ι ϛ´ κδ´
106,mπεδ̣(*)(ίων) Αὐτοδ(ίκης)
8
[Κάσ]τωρ Δείου Ἁθὺρ ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Κ̣ι̣α̣τ̣ᾶς Κάστ̣ορος Ἁθ(ὺρ) [  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ε̣ 𐅵
κα̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β α  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
110β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅸̣
Κέφαλο̣ς Ἀπο̣[λ]λωνίου Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α Με̣χ̣(εὶρ)   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Κάστω̣ρ̣ Ὀρσενο(ύφεως) Ἁθ(ὺρ) δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ε
[Ἁ]δ̣(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
115Μύ̣σ̣θης Ἥρωνο(ς) πυγ(  ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁθὺρ ϛ (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β κε (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Μύσθης Ἰσίωνος Ἁθὺρ ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Μυσθαρίων Ἡρακ(λείδου) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ(  ) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
ι (πυροῦ ἀρτάβας) β κε (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ̣(ριανοῦ) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α
120Μάρων Πνεφερ̣[ῶτ(ος)] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ι (πυροῦ ἀρτάβας) β
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβ ) [  ̣  ̣] ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κα (πυροῦ ἀρτάβας) ιβ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) ι Μεχ(εὶρ) κβ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
9
Μύσθης Μύσ̣θου Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Μεχ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
125Μαρρῆς Πνεφερῶτ(ος) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Μυσθαρίων Ἡρακ(λείδου) Παν̣αρι Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) β
Μύσθης Μύσθ(ου) πρόγ(ονος) Ἀλεξίω(νος) Τῦβ(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Νεῖλος Πάτρωνος Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
130Νίκανδ(ρος) Νεμεσί(ωνος) Ἁθ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη⟧ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
κε (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ) κβ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
Νεφερῦς Πνεφερ̣ῶτ(ος) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ κ̣ε (πυροῦ ἀρτάβας) ε Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) ζ
Νεῖλος Χρυσίπ(που) Ἁθ(ὺρ) ιη̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
135Ὀννῶφρις Σο̣ύλεω[ς Ἁ]θ̣(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) η 𐅵
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) η Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ̣´
Ὀννῶφρις Ἡρακ(  ) διὰ τ̣ῆ̣[ς] γυναικ(ὸς)
Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
10
Ὀνήσιμος Χαιρήμ(ωνος) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβην) α α̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
140Ἁδ(ριανοῦ) β (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ὀρσενο(ῦφις) Ἥρωνο(ς) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ)   ̣ (πυροῦ ἀρτάβ (?))   ̣
Ὀννῶφρις Ἄκ̣ε̣ως Ἁδ(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ὀρσενο(ῦφις) Ὀρσενο(ύφεως) διὰ Φιλίπ(που) Ἰσιδ(ώρου) Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣  ̣
Πετεεῦς Θεμίσωνο(ς) καὶ Ὀρσενο(ῦφις) ἀδελ(φὸς)
145Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Πετεσοῦχ(ος) Σωκρά(τους) Ἁδ(ριανοῦ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ζ (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣  ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 Ἁδ(ριανοῦ) α  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Πεκῦσεις Σαταβ(οῦτος) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
ἄλ(λας) (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) δ 𐅵 κ̣δ̣´
150Πασίων Ἀφροδ(ισίου) Ἁθ(ὺρ) ζ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
Πόσεις Ἥρωνο(ς) [δι]ὰ Πα̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Πτολλᾶς Πτολλᾶ Ταονν̣[ώφ(ρεως)   ̣  ̣  ̣] ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Πανοῦφις ὁ καὶ Θεογίτ(ων) Ἥρων[ο(ς)] Ἁθ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
11
155Πανεσνεῦς Ὥρου ἱερεὺς Ἁθ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
Παπεῖς Μάρωνος Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α
Πεθεῦς Ψεναμούνεω(ς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ̣
160Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Πασίων Ἰ̣σ̣ιδώρου Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ̣ κθ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) κ̣ε̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Πεκῦσεις̣ Πνεφερῶτ(ος) ἱερέω(ς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κρ[ι]θ̣(ῆς) (ἀρτάβην) α κα (πυροῦ ἀρτάβας) β κε [κρ]ι̣θ(ῆς) (ἀρτάβην) α
165Μεχ(εὶρ) κ̣θ κ[ρι]θ(ῆς) (ἀρτάβας) β 𐅵̣
Πασίων Τι̣μοκ[ρά(τους)] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) κ̣ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Πτο̣λεμαῖο(ς) Λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε [Ἁ]δ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Παπεῖς Ὀρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁθ(ὺρ)] ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
170Παχόις Ἀλκίμου̣ Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ) κγ
(πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅵 Μεχ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
12
Π̣[ά(?)]τ̣ρων Ω̣ρι̣[  ̣  ̣  ̣] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Π̣ά̣τρων Πασίω̣[νο(ς)] Μ̣εχ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Π[  ̣  ̣]  ̣  ̣ς Ἀραβιαν̣ο̣ῦ̣ Ἁ̣θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α
175Π[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Π̣ετεσούχ̣(ου) [Ἁ]θ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Πε̣[τ]ε̣σ̣οῦχ(ος) Διοσκ(όρου) [πρό]γ̣(ονος) Ἥρωνος Διοσκ(όρου)
Ἁθ(ὺρ) ζ   ̣  ̣  ̣  ̣
[Πόσ]ε̣ις̣ Σαμβᾶ [Ἁ]θ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) β Τῦβ(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
[Π]ν̣εφερ̣ῶ̣ς̣ Ὥρου [Ἁθ(ὺρ)] ι (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
180Π̣τολλᾶς̣ Μ̣υσ̣θαρί̣ων̣ος Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) ε
Ἁ̣δ̣(ριανοῦ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Διδ]ύμου Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Π̣τ̣ολ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Π̣ῶλι̣ς [  ̣  ̣  ̣]ωνος Ἁθ̣(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
13
185[Πτο]λ̣ε̣μ̣(αῖος(?)) Πτολεμ(αίου) πρόγ(ονος) Ἁθὺρ ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
κ (πυροῦ ἀρτάβας) β γ´
  ̣  ̣  ̣]  ̣υς Πανεσνέω(ς(?)) ψωλ(  ) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβας) β κβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
[Πετ]εεῦς Ἥρωνος Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
190[Πα]ν̣εσνεῦς νεώ(τερος) Ὥρου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
  ̣  ̣]  ̣  ̣υς Ἀπύγχ(εως) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) γ δ´ κδ´
Π̣ῶλις Ὥσεως Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Τῦβ(ι) ι̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Πτολεμαῖο(ς) Διοσκόρ(ου) διʼ Ἀκ[εί(ους)] Ἁ̣θ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 γ´
195Πά̣πος Ἥρωνος διὰ τ̣ῆ̣ς̣ [γυναικ(ὸς) Ἁ]θ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
Π̣ετερμοῦθ(ις) Πεθέω̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβην) α
Π̣α̣νκρα(  ) Ἀπολ(  ) Ἁθ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α [  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβην) α κ (πυροῦ ἀρτάβας) β
14
Πτολλᾶς Χαιρᾶ Ἁθ(ὺρ) κ̣ε̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) β
κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β η´ Τῦβι ε κ̣ρ̣ι̣θ̣(ῆς) (ἀρτάβ (?))   ̣
200Πανομιεῦς Ὀρσενο(ύφεως) Ἁθ(ὺρ) κ̣ε (πυροῦ ἀρτάβας) [ -ca.?- ]
Πτολεμαῖο(ς) Πτολεμ(αίου) τοῦ Γλα̣ύ̣κ(ου) [  ̣]  ̣  ̣ρω(  ) Ὠριγ(  )
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κβ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β
Πανκρα(  ) Ἡρακλείδ(ου) Ἁδ(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ δ´ Τῦβ(ι) γ
(πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅷 Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβην) α
205Πνεφερῶς Ἀπύγχ(εως) Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅷 η´
Σισόις ⟦  ̣  ̣⟧ Πετερμ(ούθεως) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) δ 𐅷 η´ Τῦβ(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) ε ϛ´ κδ´
Σώτας Διοσκ(όρου) διʼ Ἀκ(είους) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β κε (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
210Σαραπίω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α κε (πυροῦ αρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) β[ -ca.?- ]
Σύρος Σύ̣ρ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α κε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβ (?))   ̣
15
Σάτυρος Σαβείνου Ἁθ(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ϛ κε (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
215Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 κε (πυροῦ ἀρτάβ ) [  ̣] Ἁδ(ριανοῦ)   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Σαραπίων Διοσκ(όρου) πρόγ(ονος) Σαβ(είνου) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Ἁδ(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κε (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ϛ
Σαραπίων Διοσκ(όρου) διʼ Ἀ̣κ̣ε̣ί̣(ους) Ἁθ(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
220Σωτήριχο(ς) Ἥρων̣ο̣(ς) Πετε(  ) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Σαχὼνς Παχόιτος Ἁθ(ὺρ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁ̣δ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
Σαταβοῦς Ἀγχορίμ(φεως) Ἁθ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣  ̣ Με̣χ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Σαρᾶς Σαραπίωνος Ἁθ(ὺρ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅸
225[Σώτ(?)]ας Ὀνησίμ(ου) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β [  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
[Σπ]α̣ρ̣τᾶς Ἐπαφροδ(είτου) Ἁθ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅷 η̣´
Σαραπίων Διονυσίου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α̣ [ -ca.?- ]
16
[Σ]ώτας Ἀρητίωνος Ἁθ(ὺρ) ι̣η̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ̣ Ἁδ(ριανοῦ) [ι]α (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
κ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Τ̣ῦβ(ι) γ (πυροῦ ἀρτάβας) β
230Σαμβᾶς Ἰ̣σᾶ Ἁθ(ὺρ)   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Σαμβᾶς Σα̣βείνου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κε
κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) ε̣ 𐅵 Τῦβ(ι) ε κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α̣ 𐅵
Σαραπίων Ἥ̣ρωνος Λέοντ(ος) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
Σα̣ραπίων̣ Ἀλεξίωνος Ἁθ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
235Σαραπίων̣ Ἡρακ(  ) Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) ζ̣ (?) δ̣´
Σουχίων̣ Νησιμ(  ) καὶ Ἀπύγχ(ις) ἀδελ(φὸς) Ἁθ(ὺρ) κε̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ
Ταβῶς Σωκρά(τους) Ἁ̣θ̣(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β
Τρύφων Σαβ[είνο]υ̣ Ἁ̣θ̣(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Τούρβων̣ Μ̣ύσ̣θ(ου) Ἁδ(ριανοῦ) ι (πυροῦ ἀρταβας) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) ι Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
240Τιμοκρά(της) Ἰ̣σιδώρ̣ο(υ) ι̣η̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β̣ Τῦβ(ι) γ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
Τιμοκρά(της) Ἰσίωνος Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
17
Φ̣ι̣λ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κρα(  ) [  ̣  ̣  ̣] η 𐅵
Φάσ[εις] Βελλ̣ε̣ί̣ο̣υ̣ς Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] κ (πυροῦ ἀρτάβας) β̣
Φα  ̣  ̣  ̣εις Ω  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] δ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε̣ (?)
245ια [(πυροῦ ἀρτάβην)] α δ´
Φίλ[ι]π̣πος Ἀφρ̣οδ(ισίου) [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ε ιη [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
β. (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ιθ [  ̣  ̣  ̣]  ̣
Φίλ[ι]ππο(ς) Ἰσιδώρ(ου) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ιη (πυροῦ ἀρτάβ (?))   ̣
Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ ια [  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣β̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ [  ̣]  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
250κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β 𐅷
Χαιρ̣[ᾶ]ς̣ καὶ Δ[ί]δυμ̣(ος) [Ἁ]θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε ι̣η̣ [(πυροῦ ἀρτάβας)] β̣
Χαιρᾶ̣ς̣ Φι[  ̣  ̣  ̣  ̣]λημ(  ) [Ἁ]θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) η α̣  ̣ [(πυροῦ ἀρτάβ )]   ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβας(?)) δ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
Χ̣α̣ιρή̣μ(ων) Ἥρωνος Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
255  ̣[  ̣]  ̣ α 𐅵 ια (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣ δ´
Χαι̣ρ̣[ή]μω[ν] Ἀσκλ̣η̣π(ιάδου) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] θ   ̣  ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α κ̣γ [  ̣] 𐅵̣
18
Traces 16 lines
274Ω̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ς καὶ Σαβεῖνο(ς) Ἡρακ(  ) [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣
19
Traces 4-6 lines

Apparatus


^ 7.106,m. l. πεδ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.col.5.1-v-2 [xml]

cAD160 Theadelphia

1
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣μ  ̣ Ἁθὺρ β  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣  ̣  ̣  ̣α̣ς Τῦβι γ (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣] Ἁθὺρ   ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβας) β̣ Ἁδρι(ανοῦ) κ (πυροῦ ἀρταβ (?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Τιμοκρά(τους)   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- Τ]ῦβι ε (πυροῦ ἀρτάβας) δ [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[Δίδυ(?)]μος Ὥρου   ̣  ̣[  ̣  ̣]θ  ̣
Μεχ(εὶρ) λ κριθ(ῆς) (ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣] Ἥρωνος ἠπητ(ὴς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ος Ἥρωνο(ς) κα[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]ρωτ(  ) Α  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) [  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δι]ὰ̣ ἀδελ(φοῦ) (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ[ρι(ανοῦ)   ̣  ̣  ̣]  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
[ -ca.?- Ἡρ]α̣κλήου Ἁθ[ὺρ   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβην) α
[ -ca.?- ]  ̣ωτος Ἁθ[ὺρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] 𐅵̣
2
15Δίδυμ̣ος̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁθ]ὺ̣ρ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
Δίδυμος   ̣[- ca.9 -]  ̣η (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Δι̣ονύσιος̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁθ]ὺρ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
Δί̣δυμο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἁδρι(ανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Δι̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [- ca.9 -] (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
20Μ[ε]χ̣(εὶρ) [ -ca.?- ]
Δε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]  ̣ 𐅷
Δημ̣[ᾶ]ς̣ Σπαρτ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ευδ[  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣ ταλ(  ) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β
[ -ca.?- ]  ̣
25Εὐδαίμων Θέω̣[ν]ο̣ς Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ κθ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣ Ἁδ(ριανοῦ) [ -ca.?- ]
Εἰρηναῖο(ς(?)) ὁ καὶ Ἡρακ(λῆς) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδρι(ανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Τῦβι γ (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´ ε κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α 𐅸
Εὐδα[ίμω]ν̣ Ζωίλ(ου) Ἁθ(ὺρ) κϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α
3
30[Ἑρμ(?)]ᾶ̣ς Ἑρμᾶ   ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ος Ζωίλ(ου) κα  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κρι]θ(ῆς) (ἀρτάβας) θ δ´
[ -ca.?- Μ]ε̣χ(εὶρ) λ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β
[ -ca.?- Ζω]ίλος Ζωίλο(υ) [- ca.9 -]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
  ̣  ̣ ζ διὰ Πάπου (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ [- ca.9 -] (πυροῦ ἀρτάβας) ζ
35Μ̣εχ(εὶρ) λ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας(?)) [ -ca.?- ]
Ζ̣ωίλος Εὐδα̣ί̣μ̣[ω]ν̣ο̣(ς) [- ca.11 -] Ἁ̣δ(ριανοῦ) ιη̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ(?)) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κρ̣ι̣θ̣(ῆς(?)) (ἀρτάβ (?)) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ζ]ω̣ίλος Πολυδ[άμου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Ζ̣ω̣[ί]λ̣[ο]ς Ἀπίων̣ο̣(ς)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁ]δ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας) ε κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
40[ -ca.?- ]  ̣ρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣ β (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥ̣ρ̣ων Πάπου Ἁ̣δ̣(ριανοῦ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ιγ
Ἥ̣ρων Διοσκό̣ρ̣[ο(υ)] Ἁθ̣(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β [  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) δ κ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣ κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἡ̣ρᾶς Ὀννώφρεως Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ δ´
45Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α̣ δ´ β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣
4
Ἥρων Μυσθα̣ρίωνος Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β κ̣ε̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ̣
Ἥρω̣ν̣ Ἥρωνος τοῦ Διοσκ(όρου) καὶ Διόσκ(ορος) ἀδελ(φὸς) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
κα̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) β Μεχ(εὶρ) κ̣ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅷
Ἥρ̣ω̣ν̣ Πετεσούχ(ου) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ε ιη (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ)
50  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἥρ̣ω̣ν̣ Ἥρωνος τοῦ Ἀκείους Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β Μεχ(εὶρ)
[ -ca.?- ] κ̣ριθ(ῆς) (ἀρτάβας) γ κδ´
Ἥρω̣ν̣ Ἑρμί̣ου Ἁθ(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε κε (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) [  ̣  ̣]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β   ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
55Ἥρων Πτολεμαί[ο]υ Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρων Ὠ̣ριγέ̣νους Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ̣
Τῦβ̣(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
Ἥρων ὁ καὶ Κ̣οννᾶς Ἥρωνο(ς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) [ -ca.?- ]
ι (πυροῦ ἀρτάβην) α
60Ἡρακλᾶς Χαιρᾶ Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) α Ἁδ(ριανοῦ) β  ̣
διὰ [Ἰ]σιδώρο(υ) Νικάνδ(ρου) (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρων Ἐπαφροδ(ίτου) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵 ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
5
Ἥρων Ἀνικ̣ά̣του Ἁθ(ὺρ)   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ζ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Τῦβ̣ι̣ ε κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) ϛ
65Ἥρων Κάσ̣τορ̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣β̣ [ -ca.?- Ἁθ(ὺρ(?))] ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) [ -ca.?- ]
κε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἡρακλεί[δ(ης)] Δι̣ο̣σ̣κ̣όρο(υ) [Ἁ]θ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β ι (πυροῦ ἀρτάβας) δ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) α [  ̣]   ̣  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Τῦβ(ι) ε
  ̣ [  ̣  ̣]
70Ἥρων [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ Ἁ̣θ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣  ̣
Ἥρων [- ca.9 -]  ̣  ̣θ(  ) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) β κ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β
Ἁδρ̣ι̣(ανοῦ) [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ δ´ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρων Δι̣δ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣] ὁ κ̣α̣ὶ Θαη(  ) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) β
75Ἥρων Χαι̣[ρ]ᾶ̣ Ἁθὺρ ι (πυροῦ ἀρτάβας) γ
[Ἥρ]ων Πανεσν[έω(ς)] καὶ Μύσθ(ης) ἀδελ(φὸς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
καὶ διὰ Μύσθ(ου) (πυροῦ ἀρτάβας) δ α (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
κβ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κγ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) [  ̣  ̣]
Ἡρακ̣λῆς̣ Ηρακ(  ) τοῦ Σα(  ) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ(ριανοῦ) ια
80(πυροῦ ἀρτάβας) [  ̣]  ̣ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) θ
6
Ἡρω[  ̣  ̣  ̣] Ἰσχυρίωνος Ἁθὺρ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἡρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λα διὰ [τοῦ] π̣ατρὸς Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅸
Ἡρ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ωρ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ Ἁθὺρ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἡρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νο̣ς̣ [Ἁ]θ̣(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
85[ -ca.?- ]  ̣ [ -ca.?- Τ]ῦ̣β(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἥρω[ν] Πο̣σ̣[ι]δωνίου Ἁθ(ὺρ) ιη̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἡρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Κ̣ο̣ννᾶ Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ)
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἥρω̣ν̣ [Παπ]ον̣τ̣ῶτος διὰ Ἄπειτ(ος) Ἁθ(ὺρ) β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
90Ἥ[ρω]ν̣ Πε[τ]ε̣[ρ]μούθ(εως) Ἁθὺρ κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἡρ̣α̣κλῆς̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἀκῆς Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἥ̣[ρ]ω̣ν [Ἡρ]α̣κλήο(υ) διὰ Διοσκ(όρου) ἱερεὺς Ἁ̣δ̣(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἡ̣ρᾶ̣ς Πετ̣[εσ]ούχ(ου) Ἁδρι(ανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) ε κε (πυροῦ ἀρτάβην(?)) α
7
Ἥρων Σαμβᾶ τοῦ Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σα[  ̣]  ̣  ̣
95Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Θέων Λιβάν[ο]υ Ἁ̣[θ(ὺρ)] ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 Ἁ[δ(ριανοῦ)] κα (πυροῦ ἀρτάβης) δ´ κ̣δ̣´
Θέων Διονυσ[ί]ο(υ) Ἁθ̣(ὺρ) α̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β Ἁ̣δ(ριανοῦ) [ -ca.?- (πυροῦ ἀρτάβας)] γ̣   ̣  ̣
Θέων Ἀμ[μ]μωνί̣ο̣(υ) Ἁ̣θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβ ) [  ̣  ̣  ̣] ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Ἰσίδωρο(ς) Νικάνδ(ρου) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ [  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ι   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ε
100Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ἰσ[ί]δ̣ω̣ρος Ἥ̣ρωνος Ἁθ(ὺρ) ζ [  ̣  ̣  ̣] Ἁ̣δ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ δ´
Ἰσᾶς Σι̣σόιτ̣ο̣(ς) Ἁθὺρ   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἰάσων ὁ̣ καὶ Μύσθ(ης) Μύ̣σ̣θ(ου) κρ[ιθ(ῆς) (ἀρτάβην)] α
Ἰσ[ί]ων [Σ]ωκρά(τους) Ἁθὺρ θ (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
105Ἰσί̣ων Θέωνος διὰ Ἥρωνο(ς) προ̣[  ̣  ̣  ̣]θ̣η τροπ(  )
Τῦβι ε (πυροῦ ἀρτάβας) ι ϛ´ κδ´
106,mπεδ̣(*)(ίων) Αὐτοδ(ίκης)
8
[Κάσ]τωρ Δείου Ἁθὺρ ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Κ̣ι̣α̣τ̣ᾶς Κάστ̣ορος Ἁθ(ὺρ) [  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ε̣ 𐅵
κα̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β α  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
110β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅸̣
Κέφαλο̣ς Ἀπο̣[λ]λωνίου Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α Με̣χ̣(εὶρ)   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Κάστω̣ρ̣ Ὀρσενο(ύφεως) Ἁθ(ὺρ) δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ε
[Ἁ]δ̣(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
115Μύ̣σ̣θης Ἥρωνο(ς) πυγ(  ) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁθὺρ ϛ (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β κε (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Μύσθης Ἰσίωνος Ἁθὺρ ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Μυσθαρίων Ἡρακ(λείδου) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ(  ) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
ι (πυροῦ ἀρτάβας) β κε (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ̣(ριανοῦ) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α
120Μάρων Πνεφερ̣[ῶτ(ος)] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ι (πυροῦ ἀρτάβας) β
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβ ) [  ̣  ̣] ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κα (πυροῦ ἀρτάβας) ιβ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) ι Μεχ(εὶρ) κβ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
9
Μύσθης Μύσ̣θου Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Μεχ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
125Μαρρῆς Πνεφερῶτ(ος) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Μυσθαρίων Ἡρακ(λείδου) Παν̣αρι Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) β
Μύσθης Μύσθ(ου) πρόγ(ονος) Ἀλεξίω(νος) Τῦβ(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Νεῖλος Πάτρωνος Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
130Νίκανδ(ρος) Νεμεσί(ωνος) Ἁθ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη⟧ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
κε (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ) κβ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
Νεφερῦς Πνεφερ̣ῶτ(ος) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ κ̣ε (πυροῦ ἀρτάβας) ε Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) ζ
Νεῖλος Χρυσίπ(που) Ἁθ(ὺρ) ιη̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
135Ὀννῶφρις Σο̣ύλεω[ς Ἁ]θ̣(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) η 𐅵
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) η Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ̣´
Ὀννῶφρις Ἡρακ(  ) διὰ τ̣ῆ̣[ς] γυναικ(ὸς)
Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
10
Ὀνήσιμος Χαιρήμ(ωνος) Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβην) α α̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
140Ἁδ(ριανοῦ) β (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ὀρσενο(ῦφις) Ἥρωνο(ς) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ)   ̣ (πυροῦ ἀρτάβ (?))   ̣
Ὀννῶφρις Ἄκ̣ε̣ως Ἁδ(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Ὀρσενο(ῦφις) Ὀρσενο(ύφεως) διὰ Φιλίπ(που) Ἰσιδ(ώρου) Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣  ̣
Πετεεῦς Θεμίσωνο(ς) καὶ Ὀρσενο(ῦφις) ἀδελ(φὸς)
145Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Πετεσοῦχ(ος) Σωκρά(τους) Ἁδ(ριανοῦ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ζ (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣  ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 Ἁδ(ριανοῦ) α  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Πεκῦσεις Σαταβ(οῦτος) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
ἄλ(λας) (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) δ 𐅵 κ̣δ̣´
150Πασίων Ἀφροδ(ισίου) Ἁθ(ὺρ) ζ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
Πόσεις Ἥρωνο(ς) [δι]ὰ Πα̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Πτολλᾶς Πτολλᾶ Ταονν̣[ώφ(ρεως)   ̣  ̣  ̣] ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Πανοῦφις ὁ καὶ Θεογίτ(ων) Ἥρων[ο(ς)] Ἁθ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
ιη (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
11
155Πανεσνεῦς Ὥρου ἱερεὺς Ἁθ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
Παπεῖς Μάρωνος Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α
Πεθεῦς Ψεναμούνεω(ς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ̣
160Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Πασίων Ἰ̣σ̣ιδώρου Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ̣ κθ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) κ̣ε̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
Πεκῦσεις̣ Πνεφερῶτ(ος) ἱερέω(ς) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κρ[ι]θ̣(ῆς) (ἀρτάβην) α κα (πυροῦ ἀρτάβας) β κε [κρ]ι̣θ(ῆς) (ἀρτάβην) α
165Μεχ(εὶρ) κ̣θ κ[ρι]θ(ῆς) (ἀρτάβας) β 𐅵̣
Πασίων Τι̣μοκ[ρά(τους)] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) κ̣ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Πτο̣λεμαῖο(ς) Λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε [Ἁ]δ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Παπεῖς Ὀρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἁθ(ὺρ)] ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
170Παχόις Ἀλκίμου̣ Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ) κγ
(πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅵 Μεχ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵
12
Π̣[ά(?)]τ̣ρων Ω̣ρι̣[  ̣  ̣  ̣] Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Π̣ά̣τρων Πασίω̣[νο(ς)] Μ̣εχ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Π[  ̣  ̣]  ̣  ̣ς Ἀραβιαν̣ο̣ῦ̣ Ἁ̣θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α
175Π[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Π̣ετεσούχ̣(ου) [Ἁ]θ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Πε̣[τ]ε̣σ̣οῦχ(ος) Διοσκ(όρου) [πρό]γ̣(ονος) Ἥρωνος Διοσκ(όρου)
Ἁθ(ὺρ) ζ   ̣  ̣  ̣  ̣
[Πόσ]ε̣ις̣ Σαμβᾶ [Ἁ]θ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) β Τῦβ(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣
[Π]ν̣εφερ̣ῶ̣ς̣ Ὥρου [Ἁθ(ὺρ)] ι (πυροῦ ἀρτάβας) γ Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
180Π̣τολλᾶς̣ Μ̣υσ̣θαρί̣ων̣ος Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) ε
Ἁ̣δ̣(ριανοῦ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Διδ]ύμου Ἁθ(ὺρ) ι (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Π̣τ̣ολ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Π̣ῶλι̣ς [  ̣  ̣  ̣]ωνος Ἁθ̣(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
13
185[Πτο]λ̣ε̣μ̣(αῖος(?)) Πτολεμ(αίου) πρόγ(ονος) Ἁθὺρ ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
κ (πυροῦ ἀρτάβας) β γ´
  ̣  ̣  ̣]  ̣υς Πανεσνέω(ς(?)) ψωλ(  ) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβας) β κβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
[Πετ]εεῦς Ἥρωνος Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
190[Πα]ν̣εσνεῦς νεώ(τερος) Ὥρου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
  ̣  ̣]  ̣  ̣υς Ἀπύγχ(εως) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) γ δ´ κδ´
Π̣ῶλις Ὥσεως Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Τῦβ(ι) ι̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Πτολεμαῖο(ς) Διοσκόρ(ου) διʼ Ἀκ[εί(ους)] Ἁ̣θ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 γ´
195Πά̣πος Ἥρωνος διὰ τ̣ῆ̣ς̣ [γυναικ(ὸς) Ἁ]θ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβας) β
Π̣ετερμοῦθ(ις) Πεθέω̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβην) α
Π̣α̣νκρα(  ) Ἀπολ(  ) Ἁθ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α [  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβην) α κ (πυροῦ ἀρτάβας) β
14
Πτολλᾶς Χαιρᾶ Ἁθ(ὺρ) κ̣ε̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβας) β
κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β η´ Τῦβι ε κ̣ρ̣ι̣θ̣(ῆς) (ἀρτάβ (?))   ̣
200Πανομιεῦς Ὀρσενο(ύφεως) Ἁθ(ὺρ) κ̣ε (πυροῦ ἀρτάβας) [ -ca.?- ]
Πτολεμαῖο(ς) Πτολεμ(αίου) τοῦ Γλα̣ύ̣κ(ου) [  ̣]  ̣  ̣ρω(  ) Ὠριγ(  )
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κβ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β
Πανκρα(  ) Ἡρακλείδ(ου) Ἁδ(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβας) γ δ´ Τῦβ(ι) γ
(πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅷 Μεχ(εὶρ) κθ (πυροῦ ἀρτάβην) α
205Πνεφερῶς Ἀπύγχ(εως) Ἁδ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅷 η´
Σισόις ⟦  ̣  ̣⟧ Πετερμ(ούθεως) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) β ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) δ 𐅷 η´ Τῦβ(ι) ε (πυροῦ ἀρτάβας) ε ϛ´ κδ´
Σώτας Διοσκ(όρου) διʼ Ἀκ(είους) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) β κε (πυροῦ ἀρτάβην) α
Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
210Σαραπίω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α κε (πυροῦ αρτάβας) β
Ἁδ(ριανοῦ) β[ -ca.?- ]
Σύρος Σύ̣ρ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβην) α κε (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβ (?))   ̣
15
Σάτυρος Σαβείνου Ἁθ(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ϛ κε (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
215Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 κε (πυροῦ ἀρτάβ ) [  ̣] Ἁδ(ριανοῦ)   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
Σαραπίων Διοσκ(όρου) πρόγ(ονος) Σαβ(είνου) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ
Ἁδ(ριανοῦ) ιβ (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´ κε (πυροῦ ἀρτάβας(?)) ϛ
Σαραπίων Διοσκ(όρου) διʼ Ἀ̣κ̣ε̣ί̣(ους) Ἁθ(ὺρ) ϛ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
220Σωτήριχο(ς) Ἥρων̣ο̣(ς) Πετε(  ) Ἁθ(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) γ
Σαχὼνς Παχόιτος Ἁθ(ὺρ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁ̣δ(ριανοῦ) κβ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
Σαταβοῦς Ἀγχορίμ(φεως) Ἁθ̣(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣  ̣ Με̣χ(εὶρ) λ (πυροῦ ἀρτάβην) α
Σαρᾶς Σαραπίωνος Ἁθ(ὺρ) ζ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) γ
κε (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅸
225[Σώτ(?)]ας Ὀνησίμ(ου) Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β [  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
[Σπ]α̣ρ̣τᾶς Ἐπαφροδ(είτου) Ἁθ(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅷 η̣´
Σαραπίων Διονυσίου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α̣ [ -ca.?- ]
16
[Σ]ώτας Ἀρητίωνος Ἁθ(ὺρ) ι̣η̣ (πυροῦ ἀρτάβας) δ̣ Ἁδ(ριανοῦ) [ι]α (πυροῦ ἀρτάβην) α δ´
κ (πυροῦ ἀρτάβας) γ Τ̣ῦβ(ι) γ (πυροῦ ἀρτάβας) β
230Σαμβᾶς Ἰ̣σᾶ Ἁθ(ὺρ)   ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
Σαμβᾶς Σα̣βείνου Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) κε
κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) ε̣ 𐅵 Τῦβ(ι) ε κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α̣ 𐅵
Σαραπίων Ἥ̣ρωνος Λέοντ(ος) Ἁθ(ὺρ) ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α
Σα̣ραπίων̣ Ἀλεξίωνος Ἁθ(ὺρ) κε (πυροῦ ἀρτάβην) α Ἁδ(ριανοῦ) κε (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
235Σαραπίων̣ Ἡρακ(  ) Ἁδ(ριανοῦ) κ (πυροῦ ἀρτάβας) ζ̣ (?) δ̣´
Σουχίων̣ Νησιμ(  ) καὶ Ἀπύγχ(ις) ἀδελ(φὸς) Ἁθ(ὺρ) κε̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ
Ταβῶς Σωκρά(τους) Ἁ̣θ̣(ὺρ) ϛ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιη (πυροῦ ἀρτάβας) β
Τρύφων Σαβ[είνο]υ̣ Ἁ̣θ̣(ὺρ) θ (πυροῦ ἀρτάβας) δ
Τούρβων̣ Μ̣ύσ̣θ(ου) Ἁδ(ριανοῦ) ι (πυροῦ ἀρταβας) δ κε (πυροῦ ἀρτάβας) ι Ἁδ(ριανοῦ) ια (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣
240Τιμοκρά(της) Ἰ̣σιδώρ̣ο(υ) ι̣η̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β̣ Τῦβ(ι) γ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
Τιμοκρά(της) Ἰσίωνος Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵
17
Φ̣ι̣λ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κρα(  ) [  ̣  ̣  ̣] η 𐅵
Φάσ[εις] Βελλ̣ε̣ί̣ο̣υ̣ς Α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] κ (πυροῦ ἀρτάβας) β̣
Φα  ̣  ̣  ̣εις Ω  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] δ Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε̣ (?)
245ια [(πυροῦ ἀρτάβην)] α δ´
Φίλ[ι]π̣πος Ἀφρ̣οδ(ισίου) [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβας) ε ιη [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
β. (πυροῦ ἀρτάβας) β Ἁδ(ριανοῦ) ιθ [  ̣  ̣  ̣]  ̣
Φίλ[ι]ππο(ς) Ἰσιδώρ(ου) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ιη (πυροῦ ἀρτάβ (?))   ̣
Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ ια [  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣β̣ (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ [  ̣]  ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) β
250κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β 𐅷
Χαιρ̣[ᾶ]ς̣ καὶ Δ[ί]δυμ̣(ος) [Ἁ]θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε ι̣η̣ [(πυροῦ ἀρτάβας)] β̣
Χαιρᾶ̣ς̣ Φι[  ̣  ̣  ̣  ̣]λημ(  ) [Ἁ]θ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) η α̣  ̣ [(πυροῦ ἀρτάβ )]   ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβας(?)) δ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἁδ(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
Χ̣α̣ιρή̣μ(ων) Ἥρωνος Ἁθ(ὺρ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε Ἁδ̣(ριανοῦ) ζ (πυροῦ ἀρτάβας) ε
255  ̣[  ̣]  ̣ α 𐅵 ια (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣ δ´
Χαι̣ρ̣[ή]μω[ν] Ἀσκλ̣η̣π(ιάδου) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] θ   ̣  ̣
ιη (πυροῦ ἀρτάβην) α κ̣γ [  ̣] 𐅵̣
18
Traces 16 lines
274Ω̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ς καὶ Σαβεῖνο(ς) Ἡρακ(  ) [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣
19
Traces 4-6 lines

Apparatus


^ 7.106,m. l. πεδ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.