Papyri.info

sign in

p.col.5.1-v-4 = HGV P.Col. 5 1 Verso 4 = Trismegistos 10473 = columbia.apis.p335DDbDP transcription: p.col.5.1-v-4 [xml]

AD 160-180 Theadelphia
[Reprinted in: .] cf. P.Graux. 4

1
[ -ca.?- ]κ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ς  ̣  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
Ἀ[πολλών]ιος Μύσθου [πρόγ(ονος(?))] Ἀλ[ε]ξίω̣ν̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λημ(  ) Αρμε(  ) Θε(αδελφείας) βασ̣ι̣λ̣(ικῆς) ιγ 𐅵
2,msπι(ττακιάρχης)
[ -ca.?- ]  ̣γ  ̣[  ̣]υ̣γ̣ηδ̣[  ̣  ̣]ου (ἄρουραι) δ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβαι) ρξβ δ´ κδ´
5 vac. ?
5Θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀμ]μωνίο(υ) ε[  ̣  ̣]μβαρ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ (ἄρουραι) ια
vac. ?
[ -ca.?- ]του Ἀδράσ̣(του) Θε(αδελφείας) βασιλ(ικῆς)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣μ̣ελ(  ) (ἄρουραι) δ δ´
[ -ca.?- ]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ   ̣
[ -ca.?- ]  ̣ρου Κρ  ̣  ̣ω(  ) Θεαδ(ελφείας) β[ασιλ(ικῆς)   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣δ Ακ̣η̣τ(  ) (ἄρουραι) γ
  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣δ̣´ κε   ̣  ̣β
9,ms  ̣  ̣
9a vac. ?
10[ -ca.?- ]  ̣ α[  ̣] 𐅸 λδ 𐅸   ̣
vac. ?
Α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σωνος Θεαδ(ελφείας) βασι[λ(ικῆς)]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γ (ἄρουραι) ι Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) δ
11,msπιτ̣(τακιάρχης)
(ὧν) [  ̣  ̣ -ca.?- ]  ̣  ̣[(πυροῦ ἀρτάβαι)] νε 𐅵 Ἐπὶφ β (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) <(πυροῦ ἀρτάβαι)> ιδ 𐅵 καὶ δια(φόρου) φο(ρέτρου) (πυροῦ ἀρτάβης) δ´
Δ[- ca.9 - Σ̣]ιδωνίου κ̣α̣ὶ̣ Πόσεις καὶ Κ[ε]φάσεις Μ̣ελλείους
[ -ca.?- Θε]αδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Θη̣σ̣ι(  ) (ἄρουραι) ι̣γ̣
15(ὧν) [- ca.10 -]  ̣ α γ´ κδ´
2,ctr
[ -ca.?- ]α  ̣ Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) [ -ca.?- ]   ̣β
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]η Ἐπὶφ β̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (γίνονται) [το]ῦ̣ πιτ(τακίου) Θε(αδελφείας) (ἄρουραι)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
Ἀ̣φροδίσιο(ς) Ὡρίωνος Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν [τ(ῇ) βασ]ιλ̣(ικῇ)   ̣  ̣  ̣  ̣ Πολ(υδευκείας) βασιλ̣(ικῆς) (ἄρουραι) δ δ´ ιϛ´
2,ms
π̣ι̣τ̣(τακιάρχης) 2,ctr
20(ὧν) Ἐπὶφ ⟦ζη (πυροῦ ἀρτάβαι) ξ κδ´ Πολ(υδευκείας) (πυροῦ ἀρτάβαι) λ γ´ ιβ´ δια(φόρου) φο(ρέτρου) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ Πολ(υδευκείας) (ἄρουραι) ε
Ἀ̣μμ̣ώνιο(ς) Ἀμμωνίο(υ) Θεαδ(ελφείας) δοικ(ήσεως)   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]σβ   ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) ε Πολ(υδευκείας) β̣α̣σιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α 𐅵 ιϛ´
(ὧν) Πα̣ῦ̣νι κβ(*) (πυροῦ ἀρτάβαι) κη 𐅵 γ´ η´
Ἥρων Πεθέως Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(ῇ) βασ[ιλ(ικῇ)] (ἄρουραι) ϛ Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) β 𐅸 ιϛ´ ξδ´
[ἐ̣ξ̣] ἐπι̣σ̣κ̣(έψεως(?)) Πολ(υδευκείας) β̣ασιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α δ´ η´ λβ´
25  ̣[  ̣  ̣] Θεα̣δ(ελφείας) (γίνονται) το(ῦ) πιτ(τακίου) Πολ(υδευκείας) [  ̣  ̣] (ἀρούρης) 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´
ἐ[ξ(?)] ὑ̣π̣ο̣λ̣ό̣γ̣(ου(?)) Πολ(υδευκείας) β̣ασιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α δ´ η´ λβ´
(ὧν) Παῦνι κβ(*) (πυροῦ ἀρτάβαι) μ 𐅸
2,ms
(γίνονται) Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι)   ̣  ̣ζ 𐅵̣
κ 𐅸̣ η´ ξδ´ Πολ(υδευκείας) διο(ικήσεως) (ἄρουραι) ⟦ιβ 𐅸  ̣ ι̣ϛ̣´ λβ´ \δ   ̣ (ἀρουρ (?)) [  ̣  ̣] η´ ξδ´ /
2,ctr
30(γίνονται) ⟦  ̣α Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) κγ  ̣𐅸
Ἥρων Ἀπύγχ(εως) καὶ Ἡρακλ(ῆς) ἀδελ(φὸς) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) [(ἀρούρης)] 𐅸 λβ´ (ὁμοίως) (ἄρουρα) α 𐅸 η´   ̣  ̣ Μεσορὴ   ̣ (ἄρουραι) ια 𐅵
2,ms
ὁμοίω(ς) Παῦνι ιϛ 2,ctr
(ὧν) Παῦνι κθ Πο̣λ(υδευκείας) (πυροῦ ἀρτάβαι) λϛ̣ ϛ´ δια(φόρου) φο(ρέτρου) 𐅵 η´
Ἀλεξίων Ἡρακλείδ(ου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τῇ   ̣ (ἄρουραι(?)) β̣  ̣ 𐅵 \θ/
2,ms
π̣ι̣τ̣(τακιάρχης) 2,ctr
καὶ ἐν τ(οῖς) Μακεδόσι (ἄρουραι) γ [  ̣  ̣]  ̣ 2,ms
ιδ 2,ctr
35(ὧν) Ἐπὶφ ι (πυροῦ ἀρτάβαι) ι̣δ 𐅵
Ἥρων Νέων̣(ος(?)) [το]ῦ Ποσιδ(ωνίου) [Θ]ε(αδελφείας) οὐσ(ίας) ἐντ(εταγμένης) (ἄρουραι) ε
vac. ?
Ζωίλος Ἡρακλήο(υ) Θ[ε]αδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) [  ̣  ̣  ̣] (ἄρουρα) α 𐅸 κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ πιτ(τακίου)
Φαήσεως Ὥρου διοικ(ήσεως) ⟦  ̣  ̣χ̣⟧ οὐσ(ίας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) η̣ [ιϛ´] λβ´
(ὧν) Ἐπὶφ η (πυροῦ ἀρτάβαι) λε γ´
40Κρονίων Ἀφροδ(ισίου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Με  ̣[  ̣  ̣ δι]ο̣ι̣κ(ήσεως) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) (ὁμοίως(?)) (ἄρουρα(?)) α 𐅸
vac. ?
Διόδωρο(ς) (ὁμοίως) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) (ὁμοίως) (ἄρουραι) γ 𐅵
(ὧν) Παῦνι κδ (πυροῦ ἀρτάβαι) κθ δ´ κδ´
(γίνονται) το̣ῦ̣ <πιτ(τακίου)> Θεαδ(ελφείας) (ἄρουραι) κδ 𐅵 διο̣ι̣κ̣(ήσεως) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) η̣ ιϛ´ λβ´ ἀ̣π̣ὸ̣ π̣[ιτ(τακίου)] Φ̣αή(σεως) Ὥ̣ρ̣ου
ο̣ὐ̣σ̣(ίας(?)) ἐ̣ν̣τ(εταγμένης(?)) (ἄρουραι) ε
3
45  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ (ἄρουραι)   ̣[  ̣  ̣]  ̣ \εμ/ [ -ca.?- ]
Traces 1 line (?)
Ἥρων Ἥ̣ρ̣ω̣νο(ς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ Θεαδ(ελφείας)   ̣[  ̣  ̣] ἐν̣ τ̣(  )   ̣[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]
vac. ?
/ Σαμβᾶς Ἥ̣ρ̣ω̣νο(ς) κα̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θέωνο(ς) διὰ Α̣ν̣[  ̣  ̣] Ἡ̣ρακ(  ) πιτ(τακίου) διοι̣κ̣(ήσεως)   ̣  ̣
Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) διοικ(ήσεως)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) ϛ δ´ vac. ? καὶ ἀνελ(ήφθη) εἰσδοχ(ῆς)
vac. ?
Σῆπις Ἀ̣λ̣καν  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Νι̣κά̣ν̣δ(ρου) Θεαδ(ελφείας) δ̣ιοικ(ήσεως) ἐν τ(ῇ) Φα̣ή̣σ̣ε̣ω̣ς̣
50Ὥ̣[ρο(?)]υ οὐσ(ίᾳ) Σ̣ε̣ο̣υ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ (ἄρουραι) ϛ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ Α̣π̣  ̣  ̣(  ) οὐς(  )   ̣  ̣  ̣  ̣ ἰδιωτ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣
vac. ?
Πολυδᾶς Ἡ̣ρ̣ακ(  ) Θεαδ(ελφείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(  ) Π  ̣  ̣  ̣μει (ἄρουραι) ε 𐅸 ιϛ´ λβ´
vac. ?
Σαμβᾶς Ἰσ̣ᾶ̣ Θεαδ(ελφείας) [δι]ο̣ι̣κ(ήσεως) ἐν τ(  ) Π  ̣ολεμει (ἄρουραι(?)) δ δ´
(ὧν) μετ(  ) Ἐπ̣ὶ̣φ̣ α (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣ κδ´
Πτολλᾶς Μ̣α̣ρ̣ρ̣είους Ἀ̣[π]ύ̣γχ(εως(?)) πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣  ̣ ἐν τ(  ) Πουλ(  ) (ἄρουραι) β 𐅸
vac. ?
55(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) [Θε]αδ(ελφείας) δι[ο]ικ(ήσεως) (ἄρουραι) με δ̣´ ιϛ´ λβ´ Σεουήρ̣ο̣υ̣ (ἄρουρ (?)) [ -ca.?- ]
vac. ?
Δίδυμο(ς(?)) Δι̣δύμου π[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ Θε(αδελφείας) διοικ(ήσεως) ὑ̣πὸ διορυγ(*) Ὀννώ(φρεως) ἀπὸ (ἀρουρῶν) ι̣ (?) (ἄρουραι) δ
56,msπιτ(τακιάρχης)
καὶ ἐν τ(ῇ) Αὐθ̣(εντικῇ) διόρυγ(ι)(*)   ̣  ̣  ̣  ̣ Αρταμα  ̣  ̣ε̣ι̣ους (ἄρουραι) ε 𐅵 (γίνονται) Θε̣(αδελφείας) [δι(οικήσεως)] (ἄρουραι) θ̣ 𐅵
(ὧν) Ἐπὶφ ⟦ζη (πυροῦ ἀρτάβαι) μϛ   ̣  ̣
Ζωίλος Ἥ[ρ]ωνο(ς) Ιακ[  ̣] Θε̣α̣δ(ελφείας) ὑπὸ διώ(ρυγα) Ὀννώ(φρεως(?)) ἀπὸ (ἀρουρῶν) ι (ἄρουραι) ϛ
60(ὧν) Παῦνι κη (πυροῦ ἀρτάβαι) β  ̣ 𐅵
Σώτας Διοσκ̣(όρου) Θεαδ(ελφείας) δι[οι]κ(ήσεως)   ̣  ̣οδ(  ) λεγομ(  ) (ἄρουραι) ε 𐅵
(ὧν) Ἐπὶφ ε (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ ϛ´
(γίνονται) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) κα
4
Δε̣ῖ̣[ος(?)] Ἀπολλωνίο(υ(?)) Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣ ἐν τ(  ) Πλη  ̣  ̣[  ̣  ̣]σδ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἡρω(  )   ̣  ̣  ̣χ(  ) Πολ(υδευκείας) δι(οικήσεως)   ̣  ̣ ἀπέθ(ανε)
64,msπ̣ι̣τ̣(τακιάρχης)
65πλ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ω(  ) Πετερμ(  ) (γίνονται) δ̣ [(ἄρουραι)] β δ´ ιϛ´ λβ´ Πετερμ(  ) (ἄρουρα) α δ´ ιϛ´ λβ´
(ὧν)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] β (πυροῦ ἀρτάβαι) κγ 𐅵 γ´ κδ´
Ἁρφα̣ῆ̣σ̣ις Τεσενο(ύφεως) διὰ τοῦ α(ὐτοῦ) Θε̣α̣δ(ελφείας) ἐν τ(  ) Πλ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι(?)) δ   ̣  ̣  ̣  ̣ βασιλ(ικῆς) Πολ(υδευκείας) διοι(κήσεως) ϛ
⟦(γίνονται)   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) η⟧ vac. ?   ̣β 𐅵
Δε[ῖος] Ἡρακλ̣είδου Πολ(υδευκείας)   ̣  ̣  ̣ Π  ̣  ̣(  ) (ἄρουραι) ζ 𐅵   ̣ (γίνονται) δ   ̣  ̣ (ἄρουραι) η   ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνονται(?)) γ 𐅵 η´ ιϛ´
70Εἰρην̣α̣ῖ̣[ος] ὁ καὶ Ἡρακλ(ῆς(?)) Θε[α]δ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ⟦(ἄρουρ )⟧ ἐ̣ν̣ τ(  ) Κιαθ  ̣θ (ἄρουρα) α   ̣  ̣  ̣
70,msπιτ(τακιάρχης)
κ̣αὶ Ἥρων ἀδελ(φὸς) καὶ ἐ̣ν τ(  ) Εντε(  ) ανις(  ) ⟦(ἄρουραι)⟧   ̣  ̣χωλις ν  ̣  ̣  ̣  ̣ ιβ
(ὧν) ⟦Ἐπὶφ⟧ δ   ̣
vac. ?
Ζωίλος Ἀπίωνος Θεαδ(ελφείας) δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣(ήσεως) ἐν τ(  ) Κιαθ  ̣θ (ἄρουραι) β̣ 𐅵   ̣ ἐν τῷ λιβ̣(  )
τι(  ) ει(  ) (ἀρούρης) δ´ η´
75(ὧν) Ἐπ̣ὶ̣φ δ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) νβ κδ´
Ζωίλ̣ο̣ς̣ Ζωίλο(υ) Ἀκκοῦις Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) διο̣ι̣κ̣(ήσεως) ἐν τ(  ) Κια̣θ̣  ̣θ (ἄρουρα(?)) α 𐅵 κα̣ὶ̣ ἐν τ(  ) Λόπις (ἄρουραι) η 𐅵 η´
(ὧν) Ἐ̣π̣ὶ̣φ̣ ζ (πυροῦ ἀρτάβαι) ν
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) λϛ̣ ϛ´
vac. ?
Εὐδαιμωνο(*) Ζωίλου Θεαδ(ελφείας) δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣(ήσεως) ἐν ἐμβλήμ(ατι)   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣η (ἄρουραι) δ 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´
79,msπ̣ι̣τ(τακιάρχης)
79a vac. ?
80Τρύφων Σαβείνου Θε̣α̣δ(ελφείας(?)) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Αρμ̣ε(  ) (ἄρουραι) η 𐅸 η´ λβ´
5
Δ[εῖ]ος̣ Ε̣ὐ̣δαίμ̣[ωνος] Θεαδ(ελφείας) [διοικ(ήσεως)] ἐν τ(  ) Αρνει  ̣ος (ἄρουραι) ι
(ὧν(?)) [Παῦ]ν̣[ι]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) κϛ   ̣  ̣αιμ(  ) (πυροῦ ἀρτάβαι) κα γ´ κδ´
Διο̣[νύ]σ̣ι̣ο(ς) Σαραπίω(νος)   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣θ πων Θε(αδελφείας) προσδ(*)(ου) ⟦(ἄρουραι)⟧ (ἑξηκονταρούρου) (ἄρουραι) δ δ´ Ἀντω(νιανῆς) ο̣ὐ̣σ̣(ίας) Π̣ο̣λ(υδευκείας) δ
vac. ?
(γίνονται) [το]ῦ π̣ιτ(τακίου) Θε̣α̣[δ(ελφείας) διοικ(ήσεως)] (ἄρουραι(?)) κγ 𐅸 η´ προσ̣ό̣δ(ου) (ἄρουραι) δ δ´ Ἀντω(νιανῆς) οὐσ̣(ίας)   ̣  ̣  ̣  ̣
85 vac. ?
85Ζωί[λο]ς̣ Πολυδά̣μ̣ο̣(υ) β̣α̣σιλ(ικῆς) ε  ̣  ̣  ̣β  ̣  ̣  ̣ησω (ἄρουραι) ζ 𐅸 ιϛ´ λβ´ κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
85,msπι(ττακιάρχης)
Ταρα̣σ̣ῆ(σι) λεγομ(  ) (ἄρουραι) β̣ δ´ ιϛ´ λβ´ (γίνονται) τοῦ ὀνόμ(ατος) (ἄρουραι) ι η´ ιϛ´
(ὧν) Παῦνι κθ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) κϛ η´
Πάπ̣ο̣ς Πνεφερῶτ(ος) Θε̣αδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Λυκων(  ) (ἄρουραι) ε 𐅵 καὶ ἐν ἐμβ̣λ̣ή̣μ(ατι) Σευδ(  ) (ἄρουρα) α 𐅵
  ̣  ̣ ἐν τ(ῇ) μέσῃ   ̣  ̣ (ἄρουρα) α ιϛ´ καὶ ἐν τ(  ) Ταρασῆσι (ἄρουρα) α η´ λβ´ ξδ´   ̣  ̣ν(  ) (ἄρουραι)   ̣[  ̣] ιϛ´ λβ´ ξδ´
90(ὧν) μ[η(νὸς)] Παῦνι κθ (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) κ ϛ´ κδ´
Ἀκοῦ̣ς Χα̣ι̣ρᾶ Θεα[δ(ελφείας)]   ̣  ̣τολ(  ) ἐν τ(  ) Κρεμαιτ(  ) Αμασατ(  ) (ἄρουρα) α καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣(  )   ̣ διω(  ) (ἄρουραι) β 𐅵 ιϛ´ λβ´
κ̣α̣ὶ̣ ἐν τ(  ) Ταρα(σῆσι) (ἄρουραι) β δ´ ιϛ´ λβ´ (γίνονται) (ἄρουραι) ε 𐅸 η´ ιϛ´
(ὧν) [Ἐ]πὶφ γ (πυροῦ ἀρτάβαι) γ  ̣
Σαρα̣π̣ᾶς Λουκ[ί]ο(υ) Θ̣εαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Ταρασ̣ῆσι (ἄρουρα) α η´ λβ´ ξδ´
95 vac. ?
95Σαρα̣π̣ί̣ων Σωτη̣ρ̣ί̣χου Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἀπὸ βορρᾶ Κάστορ(ος) αἱ μ(ερισθεῖσαι) (ἄρουραι) β 𐅵
6
Κεφαλᾶς Ἀπολλωνίου Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣  ̣  ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) γ [ -ca.?- ]
vac. ?
Σ̣άτυρο(ς(?)) Σαβείνο(υ) ἐν ἐμβλήμ(ατι) Σευδ̣(  ) Θ̣ε̣α̣δ(ελφείας) διο̣ι̣κ̣(ήσεως(?)) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
vac. ?
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) λγ [  ̣  ̣] κδ´
vac. ?
Ζωίλος Εὐδαίμωνος Θεαδ(ελφείας) βασ̣[ιλ(ικῆς)] ἐ̣ν τ(  )   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ (ἄρουραι(?)) ι̣
99,msπιτ(τακιάρχης)
99a vac. ?
100Ἅρπαλος Ἥρωνο(ς) βουκ(όλος) διὰ τοῦ α(ὐτοῦ) Θε̣αδ̣(ελφείας) [διοικ(ήσεως) ἐν] τ̣(οῖς) Μ̣α̣κ̣ε̣δόσι   ̣  ̣
vac. ?
Ἥρων Ἡρακλείδ(ου) μυλ(ωνικὸς) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν̣ τ(οῖς) Μ̣α̣κ̣[εδόσ(?)]ι (ἄρουραι) γ
(ὧν) Παῦνι κη (πυροῦ ἀρτάβαι) ια γ´ κδ´
Σαρ̣ᾶς Σαραπίωνος Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) Κι̣α̣θ̣  ̣θ (ἄρουρ )   ̣
(ὧν) Ἐπὶφ ζ (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ 𐅵
105Νεῖλος Κάστορο(ς) Θεαδ(ελφείας) Ἀντωνι(άνης) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) ⟦   ̣ ιϛ[  ̣  ̣  ̣] δ
(ὧν) Παῦνι ιϛ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε γ´
Σπαρτᾶς Ἐπαφροδείτου Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐ̣ν̣ τ(  ) Κειαν(  ) Αρσητ(  ) (ἄρουραι) γ
(ὧν) μη(νὸς) Παῦνι ιβ (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) ιη 𐅵 γ´ ιϛ´
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θε(αδελφείας) (ἄρουραι) κζ 𐅵 Ἀντ(ωνιάνης) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) δ
110Ἥρων Πάπου τοῦ Σευθ(  ) Θεαδ(ελφείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(  ) Παλα(  ) (ἄρουραι) δ
110,msπιτ(τακιάρχης)
Ὡρί̣ω̣ν̣ Ζωίλ(ου) Πουσίμ(ιος) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) ϛ
(ὧν)   ̣[  ̣]  ̣ Παῦνι κβ Θε(αδελφείας) (πυροῦ ἀρτάβη) α γ´ η´ Πολ(υδευκείας) (πυροῦ ἀρτάβαι) λε 𐅷 κδ´ [δι]α(φόρου) φο(ρέτρου) (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵 η´ [Ἐ]πὶφ β βα̣σ̣ι̣λ̣(ικῆς) (ἄρουραι(?)) ιβ [  ̣  ̣]  ̣
7
Ὧρος Ἁρθώτου καὶ Τεβῆ[ς ἀ]δελφ̣ὸ̣ς̣ Θεαδ(ελφείας) β̣[ασ]ι̣λ̣(ικῆς) ἐν τ(  ) Π  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) ι𐅸 η´ λβ´⟧ \𐅵 η´ λβ´/ Πο̣λ̣(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α
(ὧν) Ἐπὶφ ϛ (πυροῦ ἀρτάβαι) μη Ἐπὶφ (ὁμοίως) (πυροῦ ἀρτάβαι) μη
115Διονύσιο(ς(?)) Σωτηρίχ(ου(?)) καὶ Σ[αα]κω(νᾶς) ἀδελ(φὸς) Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) β̣[ασ(ιλικῆς)] ἐν τ(  ) Πα  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) (ἄρουραι) ι 𐅵 η´ λβ´
(ὧν) μη(νὸς) Παῦνι κθ (πυροῦ ἀρτάβαι) να 𐅵
Ἰσᾶς Ἑρμίου
vac. ?
Πασίων Τιμοκρά(τους)
vac. ?
Ἥρων Κάστο(ρος) Λάμπων(ος)
120 vac. ?
120Ἀπολλώνιο(ς) (ὁμοίως) Πισισ(τράτου) Πολ(υδευκείας) β[ασιλ(ικῆς)] (ἄρουραι(?)) β   ̣
vac. ?
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας) κε δ´ ι̣ϛ̣´ Π̣ολ(υδευκείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) θ̣
vac. ?
Ἥρων Διοσκόρου Ἰακω(  ) Θεαδ(ελφείας) [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) ους(  )   ̣ε̣ν Α[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) (ἄρουραι) θ δ´ καὶ ἑξ(ῆς) ἐν τ(ῇ) Δ̣ι̣(  ) οὐσ(ίᾳ) (ἀρούρης) 𐅵
122,msπιτ(τακιάρχης)
καὶ το(ῦ) ἐξ ἐπ(ισκέψεως) (ὧν) Μεσο(ρὴ) (ἀρούρης) 𐅸 ιϛ´   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουρα) α 𐅸 η´   ̣  ̣  ̣  ̣
(ὧν) Παῦνι ιβ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε γ´ η´ Ἐπὶφ ε [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) ε
125Ἀκοῦς Ἑρμαίωνο(ς) καὶ Ἑρμ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣ ἐξ[  ̣]ωιλ(  ) τῆς Ἀντ(ωνιανῆς) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) δ
Ἀντ(ωνιανῆς) οὐσ(ίας) Ψεναρουεῖτος [  ̣  ̣]θ̣  ̣ και ἐξ Ἀντ(  ) (ἄρουρ )   ̣ καὶ ἐξ ἐπ(ισκέψεως) (ὧν) Μεσο(ρὴ) (ἄρουραι) γ 𐅸 ιϛ´ λβ´ οὐσι(  ) (ἄρουρα) α 𐅸 η´ λβ´ ξδ´
vac. ?
Ἥρων Ὠριγένους Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐ̣ν̣ τ(  ) Νεμ̣ο̣ῦτος (ἄρουραι) β η̣´
vac. ?
Πτολεμ(αῖος) (ὁμοίως) τοῦ Γλαυκίου
vac. ?
Ἥρων Σαβείνο(υ) Κόραξ Θεαδ(ελφείας) διοι(κήσεως) [  ̣  ̣] Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) γ 𐅵̣ η̣´
130(ὧν) Ἐπὶφ γ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε η´
8
Μάρων Λυκα[ρί]ωνο̣(ς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) δ 𐅵
(ὧν) Πάο[ν]ι̣(*) κ (πυροῦ ἀρτάβαι) κα κδ´
Σαρ[απί]ων Σατύ̣[ρο]υ
vac. ?
(γίνονται) [τ]οῦ πιτ(τακίου) Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) ιδ δ´ Ἀντω(νιανῆς) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) ιη 𐅵
135ἐξ ἐπι̣σκ(έψεως) (ἄρουραι) γ 𐅸 ιϛ´ καὶ ἐ̣ξ απ  ̣  ̣ Πτο(λεμαίου) (ἄρουρα) α
vac. ?
Ἡρα̣κ̣λείδ(ης) Διοσκόρου Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(ῷ) (ὀκταρούρου) (ἄρουραι) ϛ
136,msμϛ πι(ττακιάρχης)
δι(ὰ) προσόδ(ου) (ἑξηκονταρούρου) (ἄρουραι) δ
(ὧν) Παῦνι ιδ (πυροῦ ἀρτάβαι) νε η̣´
Μυσ̣τ̣α̣ρίων ⟦Ἡρακλ(είδου)⟧ \Διοσκ(όρου)/ πρ[ό]γ(ονος) Νικάνδρου Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς)   ̣τω̣ρ Κέλερος
140λ   ̣ ο (ἄρουραι) ϛ 𐅵
(ὧν) μετ̣(  ) Ἰσιδω(  ) Ἑρμα(  )
vac. ?
Ὧρος Ἁ̣ρφαήσεως καὶ Ἅ̣ρ̣παλο(ς) Λυκᾶ Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ὑπερεβ(δομηκονταρούρῃ) (ἄρουραι) ιβ 𐅵 λβ´
καὶ   ̣[  ̣  ̣]ων Θενηλ(  ) (ἄρουραι) γ
(ὧν) Πα[ῦ]ν̣ι ιϛ (πυροῦ ἀρτάβαι) νϛ γ´ κδ´
145 vac. ?
145Πετε[σ]οῦχ(ος) Ἥρωνος (ὁμοίως(?)) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τῇ ὑπερεβ(δομηκονταρούρῃ) (ἄρουραι) γ
(ὧν) Πα̣ῦ̣νι λ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιβ 𐅷
Ἅρπαλος Ἡρακλείδου Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) ἐν τ(ῷ) (εἰκοσιαρούρου) ἀπὸ πιτ(τακίου) Ἀπύγχ(εως) ἐχο(μένως) τοῦ ὀνόμ(ατος)
[ -ca.?- ]ωτος Ἰσᾶ (ἄρουραι) ϛ δ´
vac. ?
Τεῶς ἀπ(άτωρ) Ταορσενούφεως
9
150Κι[  ̣  ̣]  ̣κων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τῇ ὑπερεβ̣(δομηκονταρούρῃ) (ἄρουραι) [  ̣  ̣] ιϛ´ λβ´
(ὧν)   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] β̣  ̣
vac. ?
(γίνονται) τοῦ π[ιτ(τακίου)] Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) λζ η´ προσόδ(ου) (ἑξηκονταρούρου) (ἄρουραι(?)) δ
vac. ?
Ἥ̣[ρ]ων̣ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]α̣κ[  ̣  ̣]  ̣ου Ἀλθ(αιεὺς) καὶ Μάρκ(ος) ἀδελ(φὸς) Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς)
153,msμα πι(ττακιάρχης)
ἐ̣ν̣ τῷ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ (ἀρούρης(?)) 𐅵 η´ καὶ ἐν τῇ μέσῃ διώ(ρυγι) Μ̣ο̣ν̣τιλ(ᾳ) (ἄρουρα) α 𐅵 καὶ
155ἐν τ  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ (ἄρουραι) ι̣α̣ 𐅵 (γίνονται) ὀνόμ(ατος) Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) ιγ 𐅵 η´
(ὧν) Με̣σορὴ   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣
Μύσθ̣ης̣   ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣] πι̣τ̣(τακίου(?))
vac. ?
Τ[ιμ]οκρά(της) Ἰσίω[ν]ος Θ̣[εαδ(ελφείας)] ἐν τ(  ) Ψεναιπ(  ) (ἄρουραι) γ
vac. ?
Ἁρ̣θ̣ώ̣της   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] Θεα̣δ̣(ελφείας) β̣α̣σ̣ιλ(ικῆς) ἐν τ(  ) Ψεναιπ(  ) (ἄρουραι) γ
160(ὧν) μ̣η̣(νὸς) Παῦν̣ι̣ α̣[  ̣] (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) β [  ̣  ̣  ̣]
Χαιρήμ(ων) Β̣ί̣λλου
(ὧν) Π̣αῦνι̣ β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) ια̣ η´
Ἄ[λ]κιμο̣ς Χα̣ι̣ρήμ(ωνος)   ̣  ̣λ̣(  ) Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) (ἄρουραι) ϛ 𐅸 η´
(ὧν) Ἐπὶ̣φ̣ θ (πυροῦ ἀρτάβαι) λζ
165Μά̣ρρων Χα̣ιρ̣ᾶ
vac. ?
(γίνονται) Θ̣εαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι(?)) κϛ 𐅵
10
/ Ἡ̣ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἥρων̣ο̣(ς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θ̣εαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τοῖς οἰκοδομ(ήμασι) (ἄρουραι) ⟦  ̣  ̣  ̣ε 𐅵
167,msλβ πι(ττακιάρχης)
κα̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [(ἄρουραι(?))] δ 𐅵 Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουρα) α
(ὧν) Μ̣[εσορὴ] ι̣η̣ (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) β
169,ms⟦ζήτ̣(ει)   ̣  ̣
170Σα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ Θ]εαδελ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουρα) α
vac. ?
Δ[ιόσκ]ο̣ρος ἀ̣π[ε]λ̣ε[ύ]θ̣ερος Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν το(ῖς) οἰκοδομ(ήμασι) (ἄρουραι) γ
171,msζήτ(ει)
Μ[ην]ατ(ιανῆς) οὐσ(ίας)
vac. ?
Πα[σί]ω̣ν Σαρα̣[πί]ω̣ν̣ο̣ς̣ Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τοῖς ⟦οἰκοδομ(ήμασι)⟧
vac. ?
Ὧρο̣ς Ἀπολλ̣ω̣ν̣ίου Θεαδελ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) ϛ δ´ ιϛ´ λβ´
175 vac. ?
175Χαιρ̣ᾶ̣ς̣ Πτ̣ολλᾶ̣ Θε̣αδε̣λ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουραι) β Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) ιγ 𐅵 ιϛ´
vac. ?
Ἥρων̣ Ἰάσωνο̣ς̣ Θεαδελ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἀρούρης) 𐅵̣
vac. ?
176/77,msζή(τει) ἄνω (ἄρουραι) β
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θ[ε]α̣δ̣(ελφείας) [  ̣  ̣  ̣  ̣] (ἄρουραι) [ι]γ̣ Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουραι) β 𐅵
Πολ(υδευκείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δ´ η´ λβ´ (text continued at P.Graux. 4)

Apparatus


^ 2,ctr.22. corr. ex κα
^ 2,ctr.27. corr. ex κα
^ 3.56. l. διώρυχα
^ 3.57. l. διώρυγ(ι)
^ 4.79. l. Εὐδαίμων
^ 5.83. l. προσ<ό>δ
^ 8.132. l. Παῦνι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.col.5.1-v-4 [xml]

AD 160-180 Theadelphia
[Reprinted in: .] cf. P.Graux. 4

1
[ -ca.?- ]κ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ς  ̣  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
Ἀ[πολλών]ιος Μύσθου [πρόγ(ονος(?))] Ἀλ[ε]ξίω̣ν̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λημ(  ) Αρμε(  ) Θε(αδελφείας) βασ̣ι̣λ̣(ικῆς) ιγ 𐅵
2,msπι(ττακιάρχης)
[ -ca.?- ]  ̣γ  ̣[  ̣]υ̣γ̣ηδ̣[  ̣  ̣]ου (ἄρουραι) δ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβαι) ρξβ δ´ κδ´
5 vac. ?
5Θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀμ]μωνίο(υ) ε[  ̣  ̣]μβαρ[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ (ἄρουραι) ια
vac. ?
[ -ca.?- ]του Ἀδράσ̣(του) Θε(αδελφείας) βασιλ(ικῆς)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣μ̣ελ(  ) (ἄρουραι) δ δ´
[ -ca.?- ]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ   ̣
[ -ca.?- ]  ̣ρου Κρ  ̣  ̣ω(  ) Θεαδ(ελφείας) β[ασιλ(ικῆς)   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣δ Ακ̣η̣τ(  ) (ἄρουραι) γ
  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣δ̣´ κε   ̣  ̣β
9,ms  ̣  ̣
9a vac. ?
10[ -ca.?- ]  ̣ α[  ̣] 𐅸 λδ 𐅸   ̣
vac. ?
Α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σωνος Θεαδ(ελφείας) βασι[λ(ικῆς)]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γ (ἄρουραι) ι Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) δ
11,msπιτ̣(τακιάρχης)
(ὧν) [  ̣  ̣ -ca.?- ]  ̣  ̣[(πυροῦ ἀρτάβαι)] νε 𐅵 Ἐπὶφ β (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) <(πυροῦ ἀρτάβαι)> ιδ 𐅵 καὶ δια(φόρου) φο(ρέτρου) (πυροῦ ἀρτάβης) δ´
Δ[- ca.9 - Σ̣]ιδωνίου κ̣α̣ὶ̣ Πόσεις καὶ Κ[ε]φάσεις Μ̣ελλείους
[ -ca.?- Θε]αδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Θη̣σ̣ι(  ) (ἄρουραι) ι̣γ̣
15(ὧν) [- ca.10 -]  ̣ α γ´ κδ´
2,ctr
[ -ca.?- ]α  ̣ Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) [ -ca.?- ]   ̣β
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]η Ἐπὶφ β̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] (γίνονται) [το]ῦ̣ πιτ(τακίου) Θε(αδελφείας) (ἄρουραι)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
Ἀ̣φροδίσιο(ς) Ὡρίωνος Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν [τ(ῇ) βασ]ιλ̣(ικῇ)   ̣  ̣  ̣  ̣ Πολ(υδευκείας) βασιλ̣(ικῆς) (ἄρουραι) δ δ´ ιϛ´
2,ms
π̣ι̣τ̣(τακιάρχης) 2,ctr
20(ὧν) Ἐπὶφ ⟦ζη (πυροῦ ἀρτάβαι) ξ κδ´ Πολ(υδευκείας) (πυροῦ ἀρτάβαι) λ γ´ ιβ´ δια(φόρου) φο(ρέτρου) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ Πολ(υδευκείας) (ἄρουραι) ε
Ἀ̣μμ̣ώνιο(ς) Ἀμμωνίο(υ) Θεαδ(ελφείας) δοικ(ήσεως)   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]σβ   ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) ε Πολ(υδευκείας) β̣α̣σιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α 𐅵 ιϛ´
(ὧν) Πα̣ῦ̣νι κβ(*) (πυροῦ ἀρτάβαι) κη 𐅵 γ´ η´
Ἥρων Πεθέως Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(ῇ) βασ[ιλ(ικῇ)] (ἄρουραι) ϛ Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) β 𐅸 ιϛ´ ξδ´
[ἐ̣ξ̣] ἐπι̣σ̣κ̣(έψεως(?)) Πολ(υδευκείας) β̣ασιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α δ´ η´ λβ´
25  ̣[  ̣  ̣] Θεα̣δ(ελφείας) (γίνονται) το(ῦ) πιτ(τακίου) Πολ(υδευκείας) [  ̣  ̣] (ἀρούρης) 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´
ἐ[ξ(?)] ὑ̣π̣ο̣λ̣ό̣γ̣(ου(?)) Πολ(υδευκείας) β̣ασιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α δ´ η´ λβ´
(ὧν) Παῦνι κβ(*) (πυροῦ ἀρτάβαι) μ 𐅸
2,ms
(γίνονται) Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι)   ̣  ̣ζ 𐅵̣
κ 𐅸̣ η´ ξδ´ Πολ(υδευκείας) διο(ικήσεως) (ἄρουραι) ⟦ιβ 𐅸  ̣ ι̣ϛ̣´ λβ´ \δ   ̣ (ἀρουρ (?)) [  ̣  ̣] η´ ξδ´ /
2,ctr
30(γίνονται) ⟦  ̣α Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) κγ  ̣𐅸
Ἥρων Ἀπύγχ(εως) καὶ Ἡρακλ(ῆς) ἀδελ(φὸς) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) [(ἀρούρης)] 𐅸 λβ´ (ὁμοίως) (ἄρουρα) α 𐅸 η´   ̣  ̣ Μεσορὴ   ̣ (ἄρουραι) ια 𐅵
2,ms
ὁμοίω(ς) Παῦνι ιϛ 2,ctr
(ὧν) Παῦνι κθ Πο̣λ(υδευκείας) (πυροῦ ἀρτάβαι) λϛ̣ ϛ´ δια(φόρου) φο(ρέτρου) 𐅵 η´
Ἀλεξίων Ἡρακλείδ(ου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τῇ   ̣ (ἄρουραι(?)) β̣  ̣ 𐅵 \θ/
2,ms
π̣ι̣τ̣(τακιάρχης) 2,ctr
καὶ ἐν τ(οῖς) Μακεδόσι (ἄρουραι) γ [  ̣  ̣]  ̣ 2,ms
ιδ 2,ctr
35(ὧν) Ἐπὶφ ι (πυροῦ ἀρτάβαι) ι̣δ 𐅵
Ἥρων Νέων̣(ος(?)) [το]ῦ Ποσιδ(ωνίου) [Θ]ε(αδελφείας) οὐσ(ίας) ἐντ(εταγμένης) (ἄρουραι) ε
vac. ?
Ζωίλος Ἡρακλήο(υ) Θ[ε]αδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) [  ̣  ̣  ̣] (ἄρουρα) α 𐅸 κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ πιτ(τακίου)
Φαήσεως Ὥρου διοικ(ήσεως) ⟦  ̣  ̣χ̣⟧ οὐσ(ίας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) η̣ [ιϛ´] λβ´
(ὧν) Ἐπὶφ η (πυροῦ ἀρτάβαι) λε γ´
40Κρονίων Ἀφροδ(ισίου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Με  ̣[  ̣  ̣ δι]ο̣ι̣κ(ήσεως) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) (ὁμοίως(?)) (ἄρουρα(?)) α 𐅸
vac. ?
Διόδωρο(ς) (ὁμοίως) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) (ὁμοίως) (ἄρουραι) γ 𐅵
(ὧν) Παῦνι κδ (πυροῦ ἀρτάβαι) κθ δ´ κδ´
(γίνονται) το̣ῦ̣ <πιτ(τακίου)> Θεαδ(ελφείας) (ἄρουραι) κδ 𐅵 διο̣ι̣κ̣(ήσεως) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) η̣ ιϛ´ λβ´ ἀ̣π̣ὸ̣ π̣[ιτ(τακίου)] Φ̣αή(σεως) Ὥ̣ρ̣ου
ο̣ὐ̣σ̣(ίας(?)) ἐ̣ν̣τ(εταγμένης(?)) (ἄρουραι) ε
3
45  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ (ἄρουραι)   ̣[  ̣  ̣]  ̣ \εμ/ [ -ca.?- ]
Traces 1 line (?)
Ἥρων Ἥ̣ρ̣ω̣νο(ς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ Θεαδ(ελφείας)   ̣[  ̣  ̣] ἐν̣ τ̣(  )   ̣[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ]
vac. ?
/ Σαμβᾶς Ἥ̣ρ̣ω̣νο(ς) κα̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θέωνο(ς) διὰ Α̣ν̣[  ̣  ̣] Ἡ̣ρακ(  ) πιτ(τακίου) διοι̣κ̣(ήσεως)   ̣  ̣
Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) διοικ(ήσεως)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) ϛ δ´ vac. ? καὶ ἀνελ(ήφθη) εἰσδοχ(ῆς)
vac. ?
Σῆπις Ἀ̣λ̣καν  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ̣ Νι̣κά̣ν̣δ(ρου) Θεαδ(ελφείας) δ̣ιοικ(ήσεως) ἐν τ(ῇ) Φα̣ή̣σ̣ε̣ω̣ς̣
50Ὥ̣[ρο(?)]υ οὐσ(ίᾳ) Σ̣ε̣ο̣υ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ (ἄρουραι) ϛ [  ̣  ̣]  ̣  ̣ Α̣π̣  ̣  ̣(  ) οὐς(  )   ̣  ̣  ̣  ̣ ἰδιωτ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣
vac. ?
Πολυδᾶς Ἡ̣ρ̣ακ(  ) Θεαδ(ελφείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(  ) Π  ̣  ̣  ̣μει (ἄρουραι) ε 𐅸 ιϛ´ λβ´
vac. ?
Σαμβᾶς Ἰσ̣ᾶ̣ Θεαδ(ελφείας) [δι]ο̣ι̣κ(ήσεως) ἐν τ(  ) Π  ̣ολεμει (ἄρουραι(?)) δ δ´
(ὧν) μετ(  ) Ἐπ̣ὶ̣φ̣ α (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣ κδ´
Πτολλᾶς Μ̣α̣ρ̣ρ̣είους Ἀ̣[π]ύ̣γχ(εως(?)) πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣  ̣ ἐν τ(  ) Πουλ(  ) (ἄρουραι) β 𐅸
vac. ?
55(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) [Θε]αδ(ελφείας) δι[ο]ικ(ήσεως) (ἄρουραι) με δ̣´ ιϛ´ λβ´ Σεουήρ̣ο̣υ̣ (ἄρουρ (?)) [ -ca.?- ]
vac. ?
Δίδυμο(ς(?)) Δι̣δύμου π[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ Θε(αδελφείας) διοικ(ήσεως) ὑ̣πὸ διορυγ(*) Ὀννώ(φρεως) ἀπὸ (ἀρουρῶν) ι̣ (?) (ἄρουραι) δ
56,msπιτ(τακιάρχης)
καὶ ἐν τ(ῇ) Αὐθ̣(εντικῇ) διόρυγ(ι)(*)   ̣  ̣  ̣  ̣ Αρταμα  ̣  ̣ε̣ι̣ους (ἄρουραι) ε 𐅵 (γίνονται) Θε̣(αδελφείας) [δι(οικήσεως)] (ἄρουραι) θ̣ 𐅵
(ὧν) Ἐπὶφ ⟦ζη (πυροῦ ἀρτάβαι) μϛ   ̣  ̣
Ζωίλος Ἥ[ρ]ωνο(ς) Ιακ[  ̣] Θε̣α̣δ(ελφείας) ὑπὸ διώ(ρυγα) Ὀννώ(φρεως(?)) ἀπὸ (ἀρουρῶν) ι (ἄρουραι) ϛ
60(ὧν) Παῦνι κη (πυροῦ ἀρτάβαι) β  ̣ 𐅵
Σώτας Διοσκ̣(όρου) Θεαδ(ελφείας) δι[οι]κ(ήσεως)   ̣  ̣οδ(  ) λεγομ(  ) (ἄρουραι) ε 𐅵
(ὧν) Ἐπὶφ ε (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ ϛ´
(γίνονται) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) κα
4
Δε̣ῖ̣[ος(?)] Ἀπολλωνίο(υ(?)) Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣ ἐν τ(  ) Πλη  ̣  ̣[  ̣  ̣]σδ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἡρω(  )   ̣  ̣  ̣χ(  ) Πολ(υδευκείας) δι(οικήσεως)   ̣  ̣ ἀπέθ(ανε)
64,msπ̣ι̣τ̣(τακιάρχης)
65πλ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ω(  ) Πετερμ(  ) (γίνονται) δ̣ [(ἄρουραι)] β δ´ ιϛ´ λβ´ Πετερμ(  ) (ἄρουρα) α δ´ ιϛ´ λβ´
(ὧν)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] β (πυροῦ ἀρτάβαι) κγ 𐅵 γ´ κδ´
Ἁρφα̣ῆ̣σ̣ις Τεσενο(ύφεως) διὰ τοῦ α(ὐτοῦ) Θε̣α̣δ(ελφείας) ἐν τ(  ) Πλ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι(?)) δ   ̣  ̣  ̣  ̣ βασιλ(ικῆς) Πολ(υδευκείας) διοι(κήσεως) ϛ
⟦(γίνονται)   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) η⟧ vac. ?   ̣β 𐅵
Δε[ῖος] Ἡρακλ̣είδου Πολ(υδευκείας)   ̣  ̣  ̣ Π  ̣  ̣(  ) (ἄρουραι) ζ 𐅵   ̣ (γίνονται) δ   ̣  ̣ (ἄρουραι) η   ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνονται(?)) γ 𐅵 η´ ιϛ´
70Εἰρην̣α̣ῖ̣[ος] ὁ καὶ Ἡρακλ(ῆς(?)) Θε[α]δ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ⟦(ἄρουρ )⟧ ἐ̣ν̣ τ(  ) Κιαθ  ̣θ (ἄρουρα) α   ̣  ̣  ̣
70,msπιτ(τακιάρχης)
κ̣αὶ Ἥρων ἀδελ(φὸς) καὶ ἐ̣ν τ(  ) Εντε(  ) ανις(  ) ⟦(ἄρουραι)⟧   ̣  ̣χωλις ν  ̣  ̣  ̣  ̣ ιβ
(ὧν) ⟦Ἐπὶφ⟧ δ   ̣
vac. ?
Ζωίλος Ἀπίωνος Θεαδ(ελφείας) δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣(ήσεως) ἐν τ(  ) Κιαθ  ̣θ (ἄρουραι) β̣ 𐅵   ̣ ἐν τῷ λιβ̣(  )
τι(  ) ει(  ) (ἀρούρης) δ´ η´
75(ὧν) Ἐπ̣ὶ̣φ δ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) νβ κδ´
Ζωίλ̣ο̣ς̣ Ζωίλο(υ) Ἀκκοῦις Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) διο̣ι̣κ̣(ήσεως) ἐν τ(  ) Κια̣θ̣  ̣θ (ἄρουρα(?)) α 𐅵 κα̣ὶ̣ ἐν τ(  ) Λόπις (ἄρουραι) η 𐅵 η´
(ὧν) Ἐ̣π̣ὶ̣φ̣ ζ (πυροῦ ἀρτάβαι) ν
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) λϛ̣ ϛ´
vac. ?
Εὐδαιμωνο(*) Ζωίλου Θεαδ(ελφείας) δ̣ι̣ο̣ι̣κ̣(ήσεως) ἐν ἐμβλήμ(ατι)   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣η (ἄρουραι) δ 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´
79,msπ̣ι̣τ(τακιάρχης)
79a vac. ?
80Τρύφων Σαβείνου Θε̣α̣δ(ελφείας(?)) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Αρμ̣ε(  ) (ἄρουραι) η 𐅸 η´ λβ´
5
Δ[εῖ]ος̣ Ε̣ὐ̣δαίμ̣[ωνος] Θεαδ(ελφείας) [διοικ(ήσεως)] ἐν τ(  ) Αρνει  ̣ος (ἄρουραι) ι
(ὧν(?)) [Παῦ]ν̣[ι]   ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) κϛ   ̣  ̣αιμ(  ) (πυροῦ ἀρτάβαι) κα γ´ κδ´
Διο̣[νύ]σ̣ι̣ο(ς) Σαραπίω(νος)   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣θ πων Θε(αδελφείας) προσδ(*)(ου) ⟦(ἄρουραι)⟧ (ἑξηκονταρούρου) (ἄρουραι) δ δ´ Ἀντω(νιανῆς) ο̣ὐ̣σ̣(ίας) Π̣ο̣λ(υδευκείας) δ
vac. ?
(γίνονται) [το]ῦ π̣ιτ(τακίου) Θε̣α̣[δ(ελφείας) διοικ(ήσεως)] (ἄρουραι(?)) κγ 𐅸 η´ προσ̣ό̣δ(ου) (ἄρουραι) δ δ´ Ἀντω(νιανῆς) οὐσ̣(ίας)   ̣  ̣  ̣  ̣
85 vac. ?
85Ζωί[λο]ς̣ Πολυδά̣μ̣ο̣(υ) β̣α̣σιλ(ικῆς) ε  ̣  ̣  ̣β  ̣  ̣  ̣ησω (ἄρουραι) ζ 𐅸 ιϛ´ λβ´ κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
85,msπι(ττακιάρχης)
Ταρα̣σ̣ῆ(σι) λεγομ(  ) (ἄρουραι) β̣ δ´ ιϛ´ λβ´ (γίνονται) τοῦ ὀνόμ(ατος) (ἄρουραι) ι η´ ιϛ´
(ὧν) Παῦνι κθ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) κϛ η´
Πάπ̣ο̣ς Πνεφερῶτ(ος) Θε̣αδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Λυκων(  ) (ἄρουραι) ε 𐅵 καὶ ἐν ἐμβ̣λ̣ή̣μ(ατι) Σευδ(  ) (ἄρουρα) α 𐅵
  ̣  ̣ ἐν τ(ῇ) μέσῃ   ̣  ̣ (ἄρουρα) α ιϛ´ καὶ ἐν τ(  ) Ταρασῆσι (ἄρουρα) α η´ λβ´ ξδ´   ̣  ̣ν(  ) (ἄρουραι)   ̣[  ̣] ιϛ´ λβ´ ξδ´
90(ὧν) μ[η(νὸς)] Παῦνι κθ (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) κ ϛ´ κδ´
Ἀκοῦ̣ς Χα̣ι̣ρᾶ Θεα[δ(ελφείας)]   ̣  ̣τολ(  ) ἐν τ(  ) Κρεμαιτ(  ) Αμασατ(  ) (ἄρουρα) α καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣(  )   ̣ διω(  ) (ἄρουραι) β 𐅵 ιϛ´ λβ´
κ̣α̣ὶ̣ ἐν τ(  ) Ταρα(σῆσι) (ἄρουραι) β δ´ ιϛ´ λβ´ (γίνονται) (ἄρουραι) ε 𐅸 η´ ιϛ´
(ὧν) [Ἐ]πὶφ γ (πυροῦ ἀρτάβαι) γ  ̣
Σαρα̣π̣ᾶς Λουκ[ί]ο(υ) Θ̣εαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν τ(  ) Ταρασ̣ῆσι (ἄρουρα) α η´ λβ´ ξδ´
95 vac. ?
95Σαρα̣π̣ί̣ων Σωτη̣ρ̣ί̣χου Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἀπὸ βορρᾶ Κάστορ(ος) αἱ μ(ερισθεῖσαι) (ἄρουραι) β 𐅵
6
Κεφαλᾶς Ἀπολλωνίου Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣  ̣  ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) γ [ -ca.?- ]
vac. ?
Σ̣άτυρο(ς(?)) Σαβείνο(υ) ἐν ἐμβλήμ(ατι) Σευδ̣(  ) Θ̣ε̣α̣δ(ελφείας) διο̣ι̣κ̣(ήσεως(?)) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
vac. ?
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) λγ [  ̣  ̣] κδ´
vac. ?
Ζωίλος Εὐδαίμωνος Θεαδ(ελφείας) βασ̣[ιλ(ικῆς)] ἐ̣ν τ(  )   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ (ἄρουραι(?)) ι̣
99,msπιτ(τακιάρχης)
99a vac. ?
100Ἅρπαλος Ἥρωνο(ς) βουκ(όλος) διὰ τοῦ α(ὐτοῦ) Θε̣αδ̣(ελφείας) [διοικ(ήσεως) ἐν] τ̣(οῖς) Μ̣α̣κ̣ε̣δόσι   ̣  ̣
vac. ?
Ἥρων Ἡρακλείδ(ου) μυλ(ωνικὸς) Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐν̣ τ(οῖς) Μ̣α̣κ̣[εδόσ(?)]ι (ἄρουραι) γ
(ὧν) Παῦνι κη (πυροῦ ἀρτάβαι) ια γ´ κδ´
Σαρ̣ᾶς Σαραπίωνος Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) Κι̣α̣θ̣  ̣θ (ἄρουρ )   ̣
(ὧν) Ἐπὶφ ζ (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ 𐅵
105Νεῖλος Κάστορο(ς) Θεαδ(ελφείας) Ἀντωνι(άνης) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) ⟦   ̣ ιϛ[  ̣  ̣  ̣] δ
(ὧν) Παῦνι ιϛ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε γ´
Σπαρτᾶς Ἐπαφροδείτου Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐ̣ν̣ τ(  ) Κειαν(  ) Αρσητ(  ) (ἄρουραι) γ
(ὧν) μη(νὸς) Παῦνι ιβ (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) ιη 𐅵 γ´ ιϛ´
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θε(αδελφείας) (ἄρουραι) κζ 𐅵 Ἀντ(ωνιάνης) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) δ
110Ἥρων Πάπου τοῦ Σευθ(  ) Θεαδ(ελφείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(  ) Παλα(  ) (ἄρουραι) δ
110,msπιτ(τακιάρχης)
Ὡρί̣ω̣ν̣ Ζωίλ(ου) Πουσίμ(ιος) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) ϛ
(ὧν)   ̣[  ̣]  ̣ Παῦνι κβ Θε(αδελφείας) (πυροῦ ἀρτάβη) α γ´ η´ Πολ(υδευκείας) (πυροῦ ἀρτάβαι) λε 𐅷 κδ´ [δι]α(φόρου) φο(ρέτρου) (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵 η´ [Ἐ]πὶφ β βα̣σ̣ι̣λ̣(ικῆς) (ἄρουραι(?)) ιβ [  ̣  ̣]  ̣
7
Ὧρος Ἁρθώτου καὶ Τεβῆ[ς ἀ]δελφ̣ὸ̣ς̣ Θεαδ(ελφείας) β̣[ασ]ι̣λ̣(ικῆς) ἐν τ(  ) Π  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) ι𐅸 η´ λβ´⟧ \𐅵 η´ λβ´/ Πο̣λ̣(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουρα) α
(ὧν) Ἐπὶφ ϛ (πυροῦ ἀρτάβαι) μη Ἐπὶφ (ὁμοίως) (πυροῦ ἀρτάβαι) μη
115Διονύσιο(ς(?)) Σωτηρίχ(ου(?)) καὶ Σ[αα]κω(νᾶς) ἀδελ(φὸς) Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) β̣[ασ(ιλικῆς)] ἐν τ(  ) Πα  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) (ἄρουραι) ι 𐅵 η´ λβ´
(ὧν) μη(νὸς) Παῦνι κθ (πυροῦ ἀρτάβαι) να 𐅵
Ἰσᾶς Ἑρμίου
vac. ?
Πασίων Τιμοκρά(τους)
vac. ?
Ἥρων Κάστο(ρος) Λάμπων(ος)
120 vac. ?
120Ἀπολλώνιο(ς) (ὁμοίως) Πισισ(τράτου) Πολ(υδευκείας) β[ασιλ(ικῆς)] (ἄρουραι(?)) β   ̣
vac. ?
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδ(ελφείας) κε δ´ ι̣ϛ̣´ Π̣ολ(υδευκείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) θ̣
vac. ?
Ἥρων Διοσκόρου Ἰακω(  ) Θεαδ(ελφείας) [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) ους(  )   ̣ε̣ν Α[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) (ἄρουραι) θ δ´ καὶ ἑξ(ῆς) ἐν τ(ῇ) Δ̣ι̣(  ) οὐσ(ίᾳ) (ἀρούρης) 𐅵
122,msπιτ(τακιάρχης)
καὶ το(ῦ) ἐξ ἐπ(ισκέψεως) (ὧν) Μεσο(ρὴ) (ἀρούρης) 𐅸 ιϛ´   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουρα) α 𐅸 η´   ̣  ̣  ̣  ̣
(ὧν) Παῦνι ιβ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε γ´ η´ Ἐπὶφ ε [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) ε
125Ἀκοῦς Ἑρμαίωνο(ς) καὶ Ἑρμ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θεαδ(ελφείας)   ̣  ̣ ἐξ[  ̣]ωιλ(  ) τῆς Ἀντ(ωνιανῆς) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) δ
Ἀντ(ωνιανῆς) οὐσ(ίας) Ψεναρουεῖτος [  ̣  ̣]θ̣  ̣ και ἐξ Ἀντ(  ) (ἄρουρ )   ̣ καὶ ἐξ ἐπ(ισκέψεως) (ὧν) Μεσο(ρὴ) (ἄρουραι) γ 𐅸 ιϛ´ λβ´ οὐσι(  ) (ἄρουρα) α 𐅸 η´ λβ´ ξδ´
vac. ?
Ἥρων Ὠριγένους Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) ἐ̣ν̣ τ(  ) Νεμ̣ο̣ῦτος (ἄρουραι) β η̣´
vac. ?
Πτολεμ(αῖος) (ὁμοίως) τοῦ Γλαυκίου
vac. ?
Ἥρων Σαβείνο(υ) Κόραξ Θεαδ(ελφείας) διοι(κήσεως) [  ̣  ̣] Θεαδ(ελφείας) διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) γ 𐅵̣ η̣´
130(ὧν) Ἐπὶφ γ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε η´
8
Μάρων Λυκα[ρί]ωνο̣(ς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι) δ 𐅵
(ὧν) Πάο[ν]ι̣(*) κ (πυροῦ ἀρτάβαι) κα κδ´
Σαρ[απί]ων Σατύ̣[ρο]υ
vac. ?
(γίνονται) [τ]οῦ πιτ(τακίου) Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) ιδ δ´ Ἀντω(νιανῆς) οὐσ(ίας) (ἄρουραι) ιη 𐅵
135ἐξ ἐπι̣σκ(έψεως) (ἄρουραι) γ 𐅸 ιϛ´ καὶ ἐ̣ξ απ  ̣  ̣ Πτο(λεμαίου) (ἄρουρα) α
vac. ?
Ἡρα̣κ̣λείδ(ης) Διοσκόρου Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(ῷ) (ὀκταρούρου) (ἄρουραι) ϛ
136,msμϛ πι(ττακιάρχης)
δι(ὰ) προσόδ(ου) (ἑξηκονταρούρου) (ἄρουραι) δ
(ὧν) Παῦνι ιδ (πυροῦ ἀρτάβαι) νε η̣´
Μυσ̣τ̣α̣ρίων ⟦Ἡρακλ(είδου)⟧ \Διοσκ(όρου)/ πρ[ό]γ(ονος) Νικάνδρου Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς)   ̣τω̣ρ Κέλερος
140λ   ̣ ο (ἄρουραι) ϛ 𐅵
(ὧν) μετ̣(  ) Ἰσιδω(  ) Ἑρμα(  )
vac. ?
Ὧρος Ἁ̣ρφαήσεως καὶ Ἅ̣ρ̣παλο(ς) Λυκᾶ Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ὑπερεβ(δομηκονταρούρῃ) (ἄρουραι) ιβ 𐅵 λβ´
καὶ   ̣[  ̣  ̣]ων Θενηλ(  ) (ἄρουραι) γ
(ὧν) Πα[ῦ]ν̣ι ιϛ (πυροῦ ἀρτάβαι) νϛ γ´ κδ´
145 vac. ?
145Πετε[σ]οῦχ(ος) Ἥρωνος (ὁμοίως(?)) τοῦ πιτ(τακίου) Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τῇ ὑπερεβ(δομηκονταρούρῃ) (ἄρουραι) γ
(ὧν) Πα̣ῦ̣νι λ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιβ 𐅷
Ἅρπαλος Ἡρακλείδου Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) ἐν τ(ῷ) (εἰκοσιαρούρου) ἀπὸ πιτ(τακίου) Ἀπύγχ(εως) ἐχο(μένως) τοῦ ὀνόμ(ατος)
[ -ca.?- ]ωτος Ἰσᾶ (ἄρουραι) ϛ δ´
vac. ?
Τεῶς ἀπ(άτωρ) Ταορσενούφεως
9
150Κι[  ̣  ̣]  ̣κων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τῇ ὑπερεβ̣(δομηκονταρούρῃ) (ἄρουραι) [  ̣  ̣] ιϛ´ λβ´
(ὧν)   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] β̣  ̣
vac. ?
(γίνονται) τοῦ π[ιτ(τακίου)] Θ̣ε̣α̣δ̣(ελφείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) λζ η´ προσόδ(ου) (ἑξηκονταρούρου) (ἄρουραι(?)) δ
vac. ?
Ἥ̣[ρ]ων̣ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]α̣κ[  ̣  ̣]  ̣ου Ἀλθ(αιεὺς) καὶ Μάρκ(ος) ἀδελ(φὸς) Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς)
153,msμα πι(ττακιάρχης)
ἐ̣ν̣ τῷ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ (ἀρούρης(?)) 𐅵 η´ καὶ ἐν τῇ μέσῃ διώ(ρυγι) Μ̣ο̣ν̣τιλ(ᾳ) (ἄρουρα) α 𐅵 καὶ
155ἐν τ  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ (ἄρουραι) ι̣α̣ 𐅵 (γίνονται) ὀνόμ(ατος) Θε(αδελφείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) ιγ 𐅵 η´
(ὧν) Με̣σορὴ   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣
Μύσθ̣ης̣   ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣] πι̣τ̣(τακίου(?))
vac. ?
Τ[ιμ]οκρά(της) Ἰσίω[ν]ος Θ̣[εαδ(ελφείας)] ἐν τ(  ) Ψεναιπ(  ) (ἄρουραι) γ
vac. ?
Ἁρ̣θ̣ώ̣της   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] Θεα̣δ̣(ελφείας) β̣α̣σ̣ιλ(ικῆς) ἐν τ(  ) Ψεναιπ(  ) (ἄρουραι) γ
160(ὧν) μ̣η̣(νὸς) Παῦν̣ι̣ α̣[  ̣] (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) β [  ̣  ̣  ̣]
Χαιρήμ(ων) Β̣ί̣λλου
(ὧν) Π̣αῦνι̣ β  ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) ια̣ η´
Ἄ[λ]κιμο̣ς Χα̣ι̣ρήμ(ωνος)   ̣  ̣λ̣(  ) Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τ(ῷ) (ἑπταρούρῳ) (ἄρουραι) ϛ 𐅸 η´
(ὧν) Ἐπὶ̣φ̣ θ (πυροῦ ἀρτάβαι) λζ
165Μά̣ρρων Χα̣ιρ̣ᾶ
vac. ?
(γίνονται) Θ̣εαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι(?)) κϛ 𐅵
10
/ Ἡ̣ρα[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἥρων̣ο̣(ς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θ̣εαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τοῖς οἰκοδομ(ήμασι) (ἄρουραι) ⟦  ̣  ̣  ̣ε 𐅵
167,msλβ πι(ττακιάρχης)
κα̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [(ἄρουραι(?))] δ 𐅵 Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουρα) α
(ὧν) Μ̣[εσορὴ] ι̣η̣ (πυροῦ ἀρτάβαι(?)) β
169,ms⟦ζήτ̣(ει)   ̣  ̣
170Σα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ Θ]εαδελ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουρα) α
vac. ?
Δ[ιόσκ]ο̣ρος ἀ̣π[ε]λ̣ε[ύ]θ̣ερος Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν το(ῖς) οἰκοδομ(ήμασι) (ἄρουραι) γ
171,msζήτ(ει)
Μ[ην]ατ(ιανῆς) οὐσ(ίας)
vac. ?
Πα[σί]ω̣ν Σαρα̣[πί]ω̣ν̣ο̣ς̣ Θεαδελ(φείας) βασιλ(ικῆς) ἐν τοῖς ⟦οἰκοδομ(ήμασι)⟧
vac. ?
Ὧρο̣ς Ἀπολλ̣ω̣ν̣ίου Θεαδελ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) ϛ δ´ ιϛ´ λβ´
175 vac. ?
175Χαιρ̣ᾶ̣ς̣ Πτ̣ολλᾶ̣ Θε̣αδε̣λ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουραι) β Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἄρουραι) ιγ 𐅵 ιϛ´
vac. ?
Ἥρων̣ Ἰάσωνο̣ς̣ Θεαδελ(φείας) Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) Πολ(υδευκείας) βασιλ(ικῆς) (ἀρούρης) 𐅵̣
vac. ?
176/77,msζή(τει) ἄνω (ἄρουραι) β
(γίνονται) τοῦ πιτ(τακίου) Θ[ε]α̣δ̣(ελφείας) [  ̣  ̣  ̣  ̣] (ἄρουραι) [ι]γ̣ Μηνατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) ἀν(αμετρηθείσης) καὶ ῥη(τῆς) (ἄρουραι) β 𐅵
Πολ(υδευκείας) διοι(κήσεως) (ἄρουραι) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δ´ η´ λβ´ (text continued at P.Graux. 4)

Apparatus


^ 2,ctr.22. corr. ex κα
^ 2,ctr.27. corr. ex κα
^ 3.56. l. διώρυχα
^ 3.57. l. διώρυγ(ι)
^ 4.79. l. Εὐδαίμων
^ 5.83. l. προσ<ό>δ
^ 8.132. l. Παῦνι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.