Papyri.info

sign in

p.col.7.135a = HGV P.Col. 7 135 a = Trismegistos 10488 = oslo.apis.83DDbDP transcription: p.col.7.135a [xml]

AD340/1/355/6? Karanis

κλη(ρονόμοι) Ἀντ̣ι̣ο̣υ̣ρ̣ίου
σίτου ιδ ἰνδικτ̣ί̣(ονος)
ὀν(όματος) Ἀτισίου (ἀρτάβαι) μδ̣
[ὀν(όματος)] Κολλούθου (ἀρτάβαι) ϛ γ´
5[ὀν(όματος)] Τ̣ιτο  ̣  ̣ (ἀρτάβαι) γ
Π̣τ̣ολεμαείο̣υ̣ (ἀρτάβαι) β
[ὀ]ν(όματος) Ἀραβικ(οῦ) (ἀρτάβαι) ι 𐅵
ὀ̣ν(όματος) Ἥρ̣ω̣ν Αἰων(*) (ἀρτάβαι) ιδ ϛ´
[ὀν(όματος)] Πτολλᾶ (ἀρτάβαι) γ̣ ι̣β̣´
10Σ̣εραβει(*) (ἀρτάβαι) ι̣β γ̣´
ἀπορ(  ) (ἀρτάβαι) ια ϛ´
κε̣φ(  ) (ἀρτάβη) α 𐅵 γ´ ιβ´
(γίνονται) (ἀρτάβαι) ρη 𐅵
(ὧν) ἀπωχὴ(*) πόλεος(*)
15  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ(  ) ηραν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπωχὴ(*) πόλεος(*)
Traces
Traces π̣ειω (ἀρτάβαι) ε̣ 𐅵̣ μη´
α  ̣  ̣  ̣  ̣
20α  ̣  ̣  ̣  ̣οι (ἀρτάβαι) θ 𐅵

Apparatus


^ 8. l. Ἀιῶνος
^ 10. l. Σαράπις
^ 14. l. ἀποχὴ
^ 14. l. πόλεως
^ 16. l. ἀποχὴ
^ 16. l. πόλεως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Heirs of Antiourios: Grain of the 14th indiction.;In the name of Atisios, art. 44. [In the name] of Kollouthes, art. 6 1/3. [In the name] of Tito..., art. 3. Ptolemaios, art. 2. In the name of Arabikos, art. 10 1/2. In the name of Heron son of Aion, art. 14 1/6. [In the name] of Ptollas, art. 3 1/12. Sarapis (?), art. 12 1/3 for unproductive land (?), art. 11 1/6, for keph( ), art. 1 1/2, 1/3, 1/12. Total, art. 108 1/2. (remainder is fragmentary)