Papyri.info

sign in

p.col.7.141 = HGV P.Col. 7 141 = Trismegistos 10494 = columbia.apis.p179DDbDP transcription: p.col.7.141 [xml]

AD308-310 Karanis

1
Α̣[ὐρ(ήλιος) Ἰσ]ίδωρος Π̣τολεμαίου διὰ Ἰ(*)σί̣ω̣νος
ὑ̣π̣[ὲρ] γενήμ̣α̣τος ιϛ ((s-etous)) καὶ δ̣ ((s-etous)) ἔτο̣υ̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ ὀνόματος Παλήμωνος
  ̣  ̣ ὁμοίως (ἀρτάβας) ιγ 𐅸, Ἐπεὶφ κδ.
5ὁμ̣[ο]ί̣ω̣ς̣ (ἀρτάβας) ιβ.
2
(hand 2) δέδω[κεν Ἰσ]ίδορος(*)
ε̣ἰς τιμὴ̣ν̣ χ̣[ό]ρ̣των (τάλαντα) ιβ.
ὁμοίως ὁ αὐτὸς̣ [ε]ἰ̣ς τιμὴν χόρτο(υ) (τάλαντα) ιβ.
3
(hand 3) [παρέσχε]ν̣ Ἰσίδωρο̣ς̣ Πτολεμαίου εἰς τιμ̣ὴ̣[ν]
10χ̣[όρτου   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἑ̣ξακοσίας   ̣  ̣  ̣  ̣
π̣α̣ρ̣έ̣[σχε]ν Ἰ̣σ̣ί̣δ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣ Π̣[τολεμαίο]υ̣  ̣  ̣  ̣α̣
κωμητῶν κώ̣μ̣η̣ς Καρανίδ̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
Traces 2 lines
16(hand 4) παρέσχεν Ἰσίδωρος Πτολεμαίου ἐμοῦ
παρόντος δραχμὰς πεντακισχιλείας(*)
πεντακοσίας . ὁ αὐτὸς δι(ὰ) Ἥρω(νος) (δραχμὰς) Βω
Παλήμων Πτολεμαίου (δραχμὰς) Β
20(hand 5) καὶ τῇ ιδ τοῦ Φαρμοῦθι ὁ αὐτὸς Ἰσίδωρος
ὑ(πὲρ) ὀνό(ματος) Παλήμονος Πτολεμαίου (δραχμὰς) δισχει-
λίας(*) ἐννακοσίας(*), (γίνονται) (δραχμαὶ) Βϡ
4
(hand 6) Α̣ὐ̣ρ̣ήλιος Οὐαλᾶς τεσσαλάριος(*) Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρῳ
Π̣τ̣[ο]λεμαίου καὶ τοῖς ἀδελφοῖς χα(ίρειν)· ἔσχον παρʼ ὑμῶν
25κ̣α̣τ̣ὰ̣ Θείαν πρόσταξιν ὑπὲρ κώμ(ης) Καρανίδος καὶ ὁριοδ(εικτίας)
Κ̣[αρ]α̣νίδος χαλκῆς χυτῆς̣ ὕλης, μὴ δοθείσης ὑφʼ ὑμῶν
τῆ̣ς̣ ἀνακαθάρσεως ἕως ὅτου περὶ τούτου κελευσθῇ,
λ̣ί̣(τρας) δ̣εκατρε̣ῖς οὐγκίας ἓξ ἥμισυ , καὶ ὑπὲρ ὀνό(ματος) Παλήμο-
ν̣ο̣ς̣ Πτολεμαίου ὁμοίως χαλκῆς χυτῆς ὕλης λί(τραν) μίαν
30[οὐ]γκίας ἕξ , καὶ ὑπὲρ ὀνό(ματος) Ταήσεως Κοπρῆ χαλκοῦ χυτοῦ
οὐγκίας δέκα , ὁμοῦ τοῦ συμβόλου λί(τρας) δεκαπέντε
οὐγκ(ίας) δέκα ἥμισυ, γ(ίνονται) λί(τραι) ιε (οὐγκίαι) ι 𐅵. Αὐρήλ(ιος) Ἰσίδωρος κουαδράριος ἔγρα(ψα)
(ἔτους) [α]ζ ((s-etous)) καὶ ε ((s-etous)) Τῦβι ϛ
(hand 7) καὶ Π̣αχὼν ιη παρέλαβον παρὰ σοῦ τὴν τιμὴν τοῦ χόρτου χλωροῦ
35κατὰ τὸ ἐπιβάλλον σοι μέρος τοῦ παρασχεθέντος εἰς τροφὰς
ἵ̣π̣πων στρατιωτικῶν πλήρης.
5
(hand 8) αὐρήλιοι Ἡρωδιανὸς καὶ Σαρ̣απίων καὶ Ἀντινόου(*)
ἀπαιτηταὶ ἀχύρου κώμης Καρανίδος καὶ ὁριοδικτίας(*).
Αὐρηλίῳ Ἰσι[δ]ώρου(*) Πτολεμίου(*) χαίρειν· μετεβαλις(*)
40εἰς ὁρμω(*) Λευ̣κογίου ὑπὲρ γενήματος ιζ (ἔτους) καὶ ε(*) (ἔτους)
ἀχύρου σαργ(άνας) δέκα, γί(νονται) σαρ(γάναι) ι εἰς Μεσορὴ ιε
ιθ ὁμοίως σαρ(γάνην) μίαν, γί(νεται) σαρ(γάνη) α. καὶ τῇ πρὸ ζ καλαντῶ(ν)(*)
Σεπτεμβρίον(*) ἀπὸ ἀποχην(*) Σουχάμμωνος
σαργάνας τέσσαρες(*), γί(νονται) σαρ(γάναι) δ
6
45(hand 9) Αὐρήλιοι Σεύθης καὶ Εὐδαιμωνος(*)
ἀπετηταὶ(*) δι̣α̣τυπώσεως ιζ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους)
ὁρι(οδεικτίας) Καρ(ανίδος) Αὐρ̣[η]λ(ίῳ) Ἰσιδώρου(*) καὶ οι(*) ἀδελφοι(*) χα(ίρειν)·
ἔσχαμεν παρʼ οἱμῶν(*) ὑπὲρ διατυπώσεως
τοῦ αὐτοῦ ἔτους τάλαντα δύο καὶ δραχ-
50μὰς χειλίας(*) τετρακοσίας, γί(νονται) (τάλαντα) β (δραχμαὶ) Αυ. ιζ̣ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) Μεσορ(ὴ) κθ.
καὶ ὑ̣πὲρ π(ριμι)π(ίλου) ιη (ἔτους) καὶ ϛ (ἔτους) (δραχμὰς) Αρ καὶ δι(ὰ) Ἥρων(ος)
ἄλλα(ς) (δραχμὰς)   ̣ρ
(hand 10) Αὐρήλιος Ἀνοῦφις θεσσαλάριος(*) καὶ Κοπρῆς
κουαδράριος κώμ(ης) Καρ(ανίδος) καὶ ὁρι(οδικτίας) Καρ(ανίδος)
55Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρῳ Πτολεμαίου χα(ίρειν)·
ἔσχαμεν παρὰ σοῦ \  ̣  ̣ ὀνόματος Παλήμωνος/ εἰς λόγον τριμνιαίου(*)
ἀργυρίου τάλαντον ἓν καὶ δραχμὰς τετρακισ-
χειλί[α]ς(*) ἑκατὸν πεντήκοντα, γί(νεται) (τάλαντον) α (δραχμαὶ) Δρν
ιη (ἔτους) καὶ ϛ (ἔτους) Φαῶφι ϛ.
7
(hand 11) Αὐ̣[ρη]λ̣ιος(*) Ἥρων Ἥρωνος καὶ Καπέεις Ἀπολλωνίου
διʼ ἐ[μο]ῦ Ἥρωνος Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρου(*) Πτολεμαίου
καὶ [οι](*) ἀ̣δελφοι(*) χαίρειν· παρήνεγκες εἰς τῷ
ὁρ[μω](*) ἀχύρου σαργ(άνας) δέκα καὶ ἐννέα ὑπὲρ γ[ε]ν̣ή-
65μ[α]τ̣ο̣ς̣ ιδ (ἔτους) ⁦ vac. ? ⁩ Αὐρήλιος Ἰσίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐ-
τῶ̣ν̣ ἀγ̣ραμμάτων. Θὼθ ζ
(ἔτους) ιη [καὶ] ϛ̣.
(hand 12) Αὐ̣ρ̣ή̣λιοι Ἥρων Ἥρωνος καὶ Καπέεις διʼ ἐμοῦ Πτολλας(*)
Ὀνομάστου Αὐρηλίῳ Ἰσιδώρου(*) καὶ ο̣ι(*) ἀδελφοι(*) χαίρειν·
70διέγ̣ρ̣αψεν ἡμῖν τιμης(*) ἀχύρου γμέρους τάλαν-
των(*) ἓν καὶ δραχμὰς τρεισχιλίας̣(*) ἐννακοσίας(*),
γ(ίνεται) (τάλαντον) α (δραχμαὶ) Γϡ. Ἰσίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν(*) ἀγραμμάτων.
(ἔτους) ιη καὶ ϛ ((s-etous)) Θὼθ ζ. καὶ ὁμοίως διὰ Ἥρωνος δραχμὰς̣
τρεισχιλίας(*) πεντακοσίας, (δραχμαὶ) Γφ {καὶ Ἡρᾶς τιμῆς} ⟦ ⁦ -ca.?- ⁩
75⁦ -ca.?- ⁩
καὶ ὁμοίως διέγραψεν(*) οἱ αὐτοὶ τιμης(*) κρέως τοῦ αὐτοῦ γ μέρους
διὰ Δούλου καὶ Ἀφῦς τάλαντων(*) ἓν καὶ δραχμὰς τετρακισχιλίας
ἑξακοσίας, γ(ίνονται) (τάλαντον) α (δραχμαὶ) Δχ
8
(hand 13) Αὐρήλ̣[ιο]ι̣ [Κοπρῆς κ]α̣ὶ̣ Ἅρπαλος καὶ Ἁτρῆς καὶ οἱ̣ κο̣ι̣(νωνοὶ)
80ἀμφότεροι ἀπετη̣[ταὶ](*) ἀχύρου κώ[μ](ης) Καρανίδος νέα̣[ς ἐ]π̣ιβολ̣ῆς
Αὐρηλίῳ Ἰσιδώ[ρο]υ(*) Πτολεμα̣[ί]ου χαίρειν· ἔσχ[α]μεν παρὰ σοῦ
ὑπὲρ τῆς αὐτῆς ἐ̣[π]ι̣βολῆς ὑπὲρ ὀνόματος Ἡρωε̣ί̣δος Χαιρήμωνος   ̣  ̣  ̣
καὶ ὑπ̣ὲ̣ρ̣ τοῦ αὐτοῦ [ὀν]ό̣ματος (δραχμὰς) Εω. Κ̣ο̣π̣ρῆς σ̣εσημίωμαι(*). (hand 14) Ἁτρ̣ῆς σεσ̣(ημείωμαι).
(ἔτους) ιη [ ((s-etous)) ] καὶ ϛ ((s-etous)) Φ[α]ῶφι θ.
85⁦ vac. ? ⁩
9
85(hand 15) Αὐρήλιοι Πλήειν καὶ Ἰ(*)σίων καὶ Κοπ̣ρ̣[ῆς] κ̣αὶ Κά[στ]ορος καὶ Σε  ̣[- ca.4 -](*)
καὶ̣ Π̣α̣ονα ἀμφοτερον(*) σιτολογων(*) κώμης Κα̣ρ̣[ανί]δος̣ κ̣[αὶ ὁ]ρ̣ιοδικτίας(*)
γ̣[ε]ν̣ή̣μα̣τος ιϛ (ἔτους) καὶ δ (ἔτους) ἐμετρήθη(*) ἡ̣μῖν ἐν θησ̣α̣υρῷ [περ]ὶ τὴν αὐτὴ̣[ν]
κ[ώμ]η̣ν καὶ ὁριοδικτιας(*) μέτρῳ̣ μ̣ο̣δίῳ ξυστῷ ὀνόμ̣α̣τος Ἰσιδωρος(*)
Π̣τ̣ο̣λ̣εμαίου πυροῦ σὺν ταῖς κελευστίσαις [δ]ε̣κάτα̣ις(*) ἀρτάβας ἑβ̣[δο-]
90μ̣ήκ̣οντα ἥμισυ τέταρτον, (ἀρτάβαι) ο̣ 𐅸̣. Ἰσίων ἔγραψ̣α ὑ̣π̣ὲ̣ρ αὐτῶν ἀγρα[μμ(άτων)].
ὑ̣π̣α̣τίας(*) τῶν δεσπο̣τῶν ἡμ̣ῶ̣ν̣ Οὐαλερίου Λικ[ι]νν̣ι̣α̣ν̣οῦ Λικιννίου Σε[β(αστοῦ)]
κ̣α̣ὶ̣ Φ̣λαυίου Οὐαλερίου Κωνσταντί[νου] υ̣ἱ(*)οῦ Σεβα[σ]τῶν̣.
ἐ̣μ̣ε̣τ̣ρήθη(*) ὁμοίως ὑπὲρ νέα[ς] ἐπι̣βολῆς ἀρτ̣άβ̣[ας](*) [δ]εκαοκτὼ ἥ[μισυ],
⁦ vac. 3⁩ιη(ἔτους) ((s-etous)) (*) Χοίακ κη ἕ[τ]ερον σύμπολον̣ [μὴ ἐπι]φερόμενον(*)
95Αὐρήλιοι Κοπρῆς καὶ Σ̣ώτας ἀμφοτερον(*) ἀπαιτηταὶ ὁριοδικτίας(*) Καρανίδ̣[ος]
Αὐρηλίῳ Ἰσιδωρος(*) Πτολεμαίου χαίρειν· ἔσχαμε̣ν̣ παρὰ σοῦ ὑπὲρ δια̣[τυ-]
πώσεως ιη (ἔτους) καὶ ϛ (ἔτους) καὶ δ (ἔτους) καὶ β̣ (ἔτους) δραχμὰς τρισχιλεί̣ας(*) ἑκατόν, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) Γρ.
ὑπὲρ π(ριμι)π(ίλου) ιθ (ἔτους) καὶ ζ (ἔτους) <καὶ> ε (ἔτους) καὶ γ (ἔτους) δραχμὰς ἐννακοσίας, (δραχμαὶ) ϡ.
ὑ̣πατίας(*) Στατίου Ἀνδρονίκου καὶ Πομπη̣ίου Πρόβου τῶν
100λαμπροτάτων ἐπάρχον(*) Φαῶφι κα.
καὶ ὁμοίως δι(ὰ) Σερήνου καὶ Σαραπίων(*) ἀπαι̣τηται(*) κώμης Καρανίδος
ὑπὲρ διατυπώσεως τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὑπὲρ [ὀ]νό(ματος) Παλήμωνος
διατυπώσ(εως) καὶ π(ριμι)π(ίλου) ιθ (ἔτους) καὶ ζ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) καὶ γ (ἔτους) δραχμὰς δισχ[ιλ]ε̣ίας(*) ἑπτακοσίας, γί(νονται) (δραχμαὶ) Βψ.
Ἰσίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν ἀγραμμά̣[τ]ων.

Apparatus


^ 1.1. ϊσι̣ω̣νοσ papyrus
^ 2.6. l. [Ἰσ]ίδωρος
^ 3.17. l. πεντακισχιλίας
^ 3.21-22. l. δισχι|λίας
^ 3.22. l. ἐνακοσίας
^ 4.23. l. τεσσαράριος
^ 5.37. l. Ἀντίνοος
^ 5.38. l. ὁριοδεικτίας
^ 5.39. l. Ἰσιδώρῳ
^ 5.39. l. Πτολεμαίου
^ 5.39. l. μετέβαλες
^ 5.40. l. ὅρμον
^ 5.40. corr. ex ζ
^ 5.42. l. καλανδῶ(ν)
^ 5.43. l. Σεπτεμβρίων
^ 5.43. l. ἀποχῆς
^ 5.44. l. τέσσαρας
^ 6.45. l. Εὐδαίμων
^ 6.46. l. ἀπαιτηταὶ
^ 6.47. l. Ἰσιδώρῳ
^ 6.47. l. τοῖς
^ 6.47. l. ἀδελφοῖς
^ 6.48. l. ὑμῶν
^ 6.50. l. χιλίας
^ 6.53. l. τεσσαράριος
^ 6.56. l. τριμ<η>νιαίου
^ 6.57-58. l. τετρακισ|χιλί[α]ς
^ 7.61. l. Αὐρήλιοι
^ 7.62. l. Ἰσιδώρῳ
^ 7.63. l. τοῖς
^ 7.63. l. ἀδελφοῖς
^ 7.64. l. ὅρμον
^ 7.68. l. Πτολλᾶ
^ 7.69. l. Ἰσιδώρῳ
^ 7.69. l. τοῖς
^ 7.69. l. ἀδελφοῖς
^ 7.70. l. τιμὴν
^ 7.70-71. l. τάλαν|τον
^ 7.71. l. τρισχιλίας
^ 7.71. l. ἐνακοσίας
^ 7.72. corr. ex αττων
^ 7.74. l. τρισχιλίας
^ 7.76. l. διέγραψαν
^ 7.76. l. τιμὴν
^ 7.77. l. τάλαντον
^ 8.80. l. ἀπαιτηταὶ
^ 8.81. l. Ἰσιδώρῳ
^ 8.83. l. σεσημείωμαι
^ 9.85. ϊσιων papyrus
^ 9.85. l. Κάστωρ, R.S. Bagnall (IR image) (via PN) : Κ  ̣[  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣ καὶ Ὧ̣ρος καὶ Ἡ  ̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 9.86. l. ἀμφότεροι
^ 9.86. l. σιτολόγοι
^ 9.86. l. [ὁ]ριοδεικτίας
^ 9.87. R.S. Bagnall (IR image) (via PN) : ἐμετρήθ[ησαν] prev. ed.
^ 9.88. l. ὁριοδεικτίαν
^ 9.88. l. Ἰσιδώρου
^ 9.89. l. κελευσθείσαις, R.S. Bagnall (IR image) (via PN) : τα̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣[  ̣]κατ̣   ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 9.91. l. ὑπατείας
^ 9.92. υ̣ϊου papyrus
^ 9.93. R.S. Bagnall (IR image) (via PN) : ἐ̣[με]τ̣ρή̣θη(σαν) prev. ed.
^ 9.93. R.S. Bagnall (IR image) (via PN) : ἀρ[τάβ]α̣ς̣ prev. ed.
^ 9.94. R.S. Bagnall (IR image) (via PN) : (ἀρτάβαι) ιη 𐅵. prev. ed.
^ 9.94. l. σύμβολον, R.S. Bagnall (IR image) (via PN) :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 9.95. l. ἀμφότεροι
^ 9.95. l. ὁριοδεικτίας
^ 9.96. l. Ἰσιδώρῳ
^ 9.97. l. τρισχιλίας
^ 9.99. l. ὑπατείας
^ 9.100. l. ἐπάρχων
^ 9.101. l. Σαραπίωνος
^ 9.101. l. ἀπαιτητῶν
^ 9.103. l. δισχ[ιλ]ίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Column I Aurelius Isidoros son of Ptolemaios, through Ision, for produce of the 16th and 4th year ... and in the name of Palemon ... likewise art. 13 1/4. Epeiph 24, likewise, art. 12. Column II (M2) Isidoros gave for the price of fodder 12 tal. Likewise the same man for the price of fodder, 12 tal. Column III [1st two receipts not translated] (M4) Isidoros son of Ptolemaios paid in my presence five thousand five hundred drachmas. The same man through Heron, dr. 2800. Palemon son of Ptolemaios, dr. 2000. (M5) And on the 14th of Pharmouthi the same Isidoros in the name of Palemon son of Ptolemaios, dr. two thousand nine hundred, that is, dr. 2900. Column IV (M6) Aurelius Valas, tesserarius, to Aurelius Isidoros son of Ptolemaios and his brothers, greeting. I have received from you, in accordance with the divine command, for the village of Karanis and the horiodiktia of Karanis, thirteen pounds, six and a half ounces of poured copper material not given by you for the cleansing at the time when it was ordered, and in the name of Palemon son of Ptolemaios, likewise of poured copper material, one pound six ounces, and in the name of Taesis daughter of Kopres, ten ounces of poured copper; altogether for the total receipt, fifteen pounds, ten and a half ounces, that is, 15 lbs., 10 1/2 oz. I, Aurelius Isidoros, quadrarius, wrote this. Year 17 and 5, Tybi 6. (M7) And on Pachon 18 I received from you in full the price of green fodder according to your assessed share of that furnished for the feeding of army horses. Column V (M8) Aurelii Herodianus and Sarapion and Antinoos, apaitetai of chaff for the village of Karanis and its horiodiktia, to Aurelius Isidoros son of Ptolemaios, greeting. You have delivered to the harbor of Leukogion for produce of the 17th and 5th year, ten sarganai of chaff, that is, 10 sarg., up to Mesore 15. On the 19th, likewise, one sargane, that is, 1 sarg. And on the 7th day before the Calends of September, from the receipt given by Souchammon, four sarganai, that is, 4 sarg. Column VI (M9) Aurelii Seuthes and Eudaimon, apaitetai of the delegatio of the 17th and 5th year for the horiodiktia of Karanis, to Aurelius Isidoros and his brothers, greeting. We have received from you for the delegatio of the same year two talents and a thousand, four hundred drachmas, that is, 2 tal. 1400 dr. 17th and 5th year, Mesore 29. And for the primipilum for the 18th and 6th years, dr. 1100, and through Heron another dr. -,100. (M 10) Aurelius Anouphis, tesserarius, and Kopres, quadrarius, of the village of Karanis and of the horiodiktia of Karanis, to Aurelius Isidoros son of Ptolemaios, greeting. We have received from you in the name of Palemon toward the quarterly account, of silver, one talent and four thousand one hundred fifty drachmas, that is I tal. 4150 dr. l8th and 16th year, Phaophi 6. Column VII (M 11) Aurelius Heron son of Heron and Kapeeis son of Apollonios through me, Heron, to Aurelius Isidoros son of Ptolemaios and [his] brothers, greeting. You have delivered to the harbor nineteen sarganai of chaff for the produce of the 14th year. I, Aurelius Ision, wrote for them because they are illiterate. Thoth 7. Year 18 [and] 6. (M 12) Aurelii Heron, son of Heron, and Kapeeis, through me, Ptollas son of Onomastos, to Aurelius Isidoros and his brothers, greeting. He has paid to us for the price of chaff for the 3rd part, one talent and three thousand nine hundred drachmas, that is, I tal., 3900 dr. I, Ision, wrote for them because they are illiterate. Year 18 and 6, Thoth 7. And likewise through Heron, three thousand five hundred drachmas, dr. 3500. And likewise the same men paid for the price of meat of the same 3rd part through Doulos and Aphys, one talent and four thousand six hundred drachmas, that is, 1 tal. 4600 dr. Column VIII (M 13) Aurelii [Kopres] and Harpalos and Hatres and their partners, all apaitetai of chaff of the village of Karanis for the new assessment, to Aurelius Isidoros son of Ptolemaios, greeting. We have received from you for the same assessment in the name of Herois daughter of Chairemon ... and for the same name, dr. 5800. I, Kopres, have signed. (M 14) I, Hatres, have signed. Year 18 and 16, Phaophi 9. Column IX (M 15) Aurelii Pleein and Ision and K... and Horos and H.. and Paona, all sitologoi of the village of Karanis and the horiodiktia for produce of the 16th and 4th year: there was measured to us in the granary in the same village and horiodiktia with the level modius measure in the name of Isidoros son of Ptolemaios, seventy artabas, a half, a fourth, of wheat with . . . art. 70, 1/2, 1/4. I, Ision, wrote for them because they are illiterate. In the consulate of our masters Valerius Licinianus Licinius Augustus and Flavius Valerius Constantinus the son of the Augusti. There was measured to us likewise for the new assessment, eighteen artabas, a half, art. 18 1/2. Choiak 28 . Aurelii Kopres and Sotas, both apaitetai of the horiodiktia of Karanis, to Aurelius Isidoros son of Ptolemaios, greeting. We have received from you for the delegatio of the 18th and 6th and 4th and 2nd year three thousand one hundred drachmas, that is, dr. 3100. For the primipilum for the 19th and 7th and 5th and 3rd year, nine hundred drachmas, dr. 900. In the consulate of Statius Andronicus and Pompeius Probus, the most illustrious prefects, Phaophi 2l. And likewise through Serenos and Sarapion the apaitetai of the village of Karanis for the delegatio of the same year, in the name of Palemon for the delegatio and the primipilum for the 19th and 7th and 5th and 3rd year, two thousand seven hundred drachmas, that is, dr. 2700. I, Ision, wrote for them because they are illiterate.