Papyri.info

sign in

p.col.7.188 = HGV P.Col. 7 188 = Trismegistos 10543 = columbia.apis.p223 = sb.12.11042DDbDP transcription: p.col.7.188 [xml]

AD 320 Karanis
[Reprinted from: sb.12.11042] SB12,11042

ὑπατείας τῶν δεσπ̣[οτ]ῶν [ἡμ]ῶ̣ν̣ [Κωνσ]τ̣αν̣τίνου Σεβαστοῦ τὸ ϛ κ̣α̣ὶ̣ Κ̣ων̣στ̣αν̣τίνου(*) τοῦ ἐπ̣ιφαν̣ε̣σ̣τ̣ά̣τ̣ο̣υ̣ Κ̣α̣ί̣σ̣[αρος τὸ α] Φαμεν̣ὼ̣θ̣ ιη. Οὐαλέριος Ἀειῶν ἑκ̣α̣τ̣ό̣νταρχος οὐιξιλατίωνος ἱππέων
προ̣μώτων λεγίω̣ν̣[ος] β Τραια̣ν̣ῆ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ ὑπὸ Δηκέντιο̣ν̣ π̣[ραι]π̣ό̣σιτον διακε̣ι̣[μέ]ν̣ων̣ ὑπὸ ἐ̣ν κ̣ώ̣μ̣ῃ̣ Ἀ̣[σ]φ̣[ύνει τοῦ Λ]α̣τ̣ο̣πολείτου νομοῦ Αὐρηλίοις Ἡρᾶτι καὶ Ἀβουθίῳ καὶ Ἁτρῆτι καὶ Θαῆσι καὶ Ἑρώ-
ι(*)τ̣ι(*) τοῖς πέντε ἀδ[ελ]φ̣ο̣ῖ̣ς̣ μ̣ο̣υ̣ τ̣[ῶν] αὐτῶν γονέων ἐκ πατ̣ρὸς Ἀτ̣’τιτίου μ̣ητρ̣ὸς Τιμαρέ̣τ̣[ης ἀπὸ κώμης   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ικου τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ ὑπὲρ μερῶν πέντε καὶ Αὐρηλιος(*) Σεν̣πα̣χ̣ούμει
Βήκ̣ιος Λαμηειος πρεσ̣βυ̣τ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣ μ̣η̣τ̣ρ̣ὸς̣ Τᾶ νεωτέ̣ρ̣ας γ[υ]ναι̣κ̣ί μου κα[ὶ   ̣  ̣  ̣]α̣ῆρ̣ι θυγατρί [μου] μ̣η̣τ̣ρὸς τ̣ῆς̣ π̣ρ̣οκειμένης Σενπαχούμιος ταῖς δυσὶ ὑπὲρ μερῶν δύο ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣ α̣ὐ̣τ̣ῆς̣ κ̣α̣ὶ̣ προκει-
5μένης κώμης Ἀσφύνε̣ως τ̣οῦ α̣ὐ[τοῦ] Λ̣ατοπολ̣[εί]τ̣ου νομοῦ εἰσσυ̣ν̣πιπροκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἑ̣πτὰ νο̣[ῶ]ν̣ κ̣[αὶ] φρονῶν καὶ ἐπακολουθούντων(*) οἷς λεγων(*) δὴ καὶ φ  ̣ασων   ̣  ̣ειμι ζῆν
καὶ ὑ[γ]ιαίνειν ἔχω̣ τ̣ὴ[ν] δεσ̣[ποτείαν τῶν] ὑ̣[π]ο̣γεγραμμένων μου πρα[γμάτων, εἰ δὲ ἀν]θ̣ρώπινον̣ τ̣ί̣ μ̣ο̣ι̣ συνβαίη ἐν τῇ καταλαβούσῃ με δινοτάτῃ(*) νόσῳ ὑμᾶς̣ τοὺς προκ̣ε̣ι̣μ̣έ̣ν̣ο̣υς
ἑπτ̣ὰ̣ κληρονόμους κληρονομ̣εῖ[ν] π̣ά̣ν̣τ̣α̣ [τ]ὰ καταλιφθη̣σόμ[ε]ν̣α(*) ὑπʼ ἐμο[ῦ - ca.10 -] εἴδη ἐνδομ[ενι]κά. ἔστι δὲ τὸ κατʼ εἶδος· ἐν μὲν χρυσῷ· χρυσοῦ ὁλοκο̣τ’τ̣[ι]ν̣ο̣υ̣ς̣(*) τ̣ο̣υ̣ς̣(*) μὲν ἐν ἀπο-
θέτῳ δ̣ύο καὶ παρὰ Σκεύακι δ[ι]ὰ̣ χ[ειρογρ]ά̣φου δύο κ̣α̣ὶ̣ παρὰ Κεφάλωνι ὁ[μ]οίω̣[ς διὰ χε]ιρογρά(φου) δύο καὶ π̣α̣ρ̣ὰ Ἀμμωνίῳ βιάρχῳ ἓν καὶ παρὰ Πμουεῖτι Ἱέρακος ἁλιε̣ῦτι δ[ι]ὰ χειρογρά(φου) ἓν
γίνονται τους(*) προκ[ι]μενο̣υ̣ς̣(*) ὁ̣λ̣[ο]κ̣[οττ]ιν̣ο̣υ̣[ς](*) η̣ κ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] νενων[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ο[  ̣α κ̣οβα̣θρ̣[ο]ν̣ ἡμουλίτριν̣ον α ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐ̣ν̣ν̣έ̣α̣ ἥμισυ
10ἐν ἀποθ̣έτῳ   ̣  ̣ π̣α̣ρὰ̣ Σ̣κ̣[εύ]α̣κ̣ι̣ τ̣[άλαντα τέ]σ̣σερα [- ca.45 - κ]αὶ π̣[α]ρ̣ὰ̣ Ἰσιδώρῳ Τιθοης(*) διὰ χειρογρά(φου) κεφαλαίου τάλαντα τέσσερα καὶ παρὰ
Π̣α̣χ̣ο̣ῦ̣μ̣ι Ἀρσάκου ὁ̣μ̣οί[ως δι]ὰ̣ [χειρο]γρά(φου) [κεφα]λ̣α̣[ίου τάλαντα - ca.15 -]   ̣  ̣α̣ι̣ως ὁμοίως διὰ χε̣ι̣ρ̣ογρά(φου) κεφαλαίου τάλαντα δεκαοκτὼ καὶ παρ̣ὰ Πλῆνι ποιμένει ἀ̣π̣ὸ Λ̣εμαίως
δ[ι]ὰ̣ χειρ̣ογρά(φου) κεφαλαίου τάλ[α]ντα̣ [- ca.12 - ἑπτ]ὰ ἥμ[ισυ - ca.10 - καὶ] π̣α̣ρὰ Πετ̣ε̣ροτμ[ο]ύθῃ ἀ̣π̣ὸ̣ Λ̣εμαίως διὰ χειρογρά(φου) κεφαλαίου τάλαντα ἑπτὰ ἥμ[ι]συ κ̣αὶ παρὰ τῷ αὐτῷ
Π̣[ετε]ρ̣ο̣τ̣μ̣[ού]θ̣ῃ κεφ̣[αλαίου τά]λ̣α̣ν̣[τα - ca.45 -]φίου [ἀ]ργυρίο[υ] κεφ̣α̣λ̣α̣ίου τάλαντα πέντε καὶ παρὰ Παντβεῦτι Ἠλιας(*) (ἑκατοντάρ)χ(ῳ)   ̣  ̣ δ̣ι̣ὰ̣ χ̣ειρογρά(φου)
ἀ̣[ρ]γυ̣ρ̣ίου τάλαντα τέσ̣[σερα - ca.25 -] ς̣ διὰ χ̣[ειρ]ογρά(φου) κεφαλ̣αίου τάλαντα δύο καὶ παρὰ Πεειαῦνε Παοῦτος διὰ χειρογρά(φου) ἀπὸ (ταλάντων) γ ἀφʼ ὧν̣ ἔ̣σ̣χ̣ο̣ν̣ παρʼ αὐτοῦ
15τ̣[ά]λ̣α̣ν̣τον ἓν λοιπὰ τ[άλαντα δύο - ca.30 - ἀργ]υρίου κ̣ε̣φ[α]λ̣[αίου] τάλαντα τρία τῆς ἀπ[ο]δ̣[ό]σ̣εως ἐν φοινικίων π γ̣(ίνονται) ἀργυρίο[υ] τ̣ὰ̣ π̣[ροκ]ε̣ί̣μενα
τάλα̣ντα ϙθ(*) 𐅵 ἱππ̣ο̣[- ca.45 -] γ̣ μοσχί̣ον π̣υ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣ α ὅπ̣λ̣ον α κοντὸς [α] ἀλαβαντ̣ικὸν α θωράκ̣ι̣ον α πελύ̣κ̣ι̣ο̣ν̣ α ἱμάτι-
[ο]ν α ἄ̣λλ(ο) πέλυ̣κ̣[ιον - ca.50 -] α̣ σ̣[α]κ̣κ̣ου̣ς(*) τριχινους(*) β θα̣λ̣ίον(*) ὁμοίως τρίχινον α δ̣ισάκκιον μικὸν τρί̣[χι]ν̣ον α
δ̣[ι]σά̣[κκ]ι[ον δ]ε̣ρ̣μα̣[τικὸν - ca.60 -] β̣ βάλτιον ὁμοίως α τρ̣άπεζ(α) χαλκ(ῆ) α ματ̣ίδιον ὁμοίως χαλ̣κ̣ο̣ῦν α
[- ca.60 -] α̣ κ̣α̣[ὶ] αρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] γ̣ε̣ν̣ομέναις   ̣α β καὶ [πα]ρ̣ὰ τῷ αὐτῷ Ἁτρῆτι ἀπὸ Τάν̣ε̣ω̣ς διὰ χει̣ρ̣ο̣γ̣ρ̣ά̣(φου) κ̣ε̣φ̣[α]λ̣αίου
20  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρτάβας ὀ̣κ̣τ̣ὼ̣ ἥμ̣[ισυ - ca.50 - παρὰ] Ἀ̣πίω̣ν̣ι̣ ἀργυρίου τάλαντα̣ ζ̣ καὶ εἰς τὴν αν  ̣ην μου̣ ἀ̣[ρ]γυ(ρίου) τάλαντα [  ̣] κ̣α̣ὶ̣ π̣α̣[ρὰ τῷ αὐ]τῷ
Ἀπίωνι̣ (ἑκατοντάρ)χ(ῳ) ἀργυ(ρίου) τάλ̣α̣ν̣τ̣α̣ [- ca.50 - εἰς τὰς ἑκ]ατοστ̣ά̣ς̣ μου ἀργυ(ρίου) τάλαν[τα] δ̣εκαπέντε , τῶν δὲ ὑπαρχ[ό]ντων μ̣οι̣ εν̣  ̣ π̣α̣ρ̣[  ̣]π̣α
  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀπ̣ό̣κληρος̣ νομι̣[- ca.45 -] κ̣αὶ τὰ̣ [π]ροκεί[με]ν̣α εἴδη εἶναι παρὰ τ̣ῷ πρ[ο]κειμένῳ Ἀπίωνι (ἑκατοντάρ)χ(ῳ) κ̣αὶ [ἐ]ξο̣υσίαν̣ ἔχει̣ν̣ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ω̣ν
διαιρήσ̣ασθαι(*) εἰς τ̣ο̣[ὺς κληρονόμους μου(?)] κα[ὶ μὴ ἐξεῖναι αὐτοὺς μηδὲ μη]δ̣[έ]ν̣α ἄλ̣λ̣ον μετὰ θάνατ̣[ο]ν̣ μου ἐνκ[α]λεῖν μητὲ(*) ἐνκαλέσιν(*) μηδὲ ἐ̣πελε̣ύσε̣σ̣θ̣αι ἐν μ̣ηδενὶ
κ̣αιρῷ καθʼ ὁνδηπο̣[τοῦν τρόπον] π̣ε̣ρὶ τῶν ἐνγεγραμ[μένων - ca.45 -] ο[  ̣  ̣] καὶ ἐπὶ τοῖς δηλουμένοις πᾶσι πεπῖσθαι(*) καὶ συντεθεῖσθαι ὡς πρόκειται.
25τ[ὸ] δὲ βούλημα τοῦτο ἁ̣π̣λ̣[ῶς γραφὲ]ν̣ ἔσ[τ]ω κύρ[ιο]ν̣ με[τὰ τὴν τελευτήν μου   ̣  ̣  ̣]ν πα̣ντα[χῇ ἐπιφερόμενο]ν̣ ὡς ἐν δη̣μ̣οσ̣ί̣ῳ κ̣α̣τ̣ακεχω(ρισμένον) ἐπερωτηθε̣ὶ̣ς ὡμολό[γ]η̣σα. Αὐρ̣ή̣λ̣[ιο]ς
Ἰσιδωριδου(*) ε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ (hand 2) Ο̣ὐ̣α̣λ̣έ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἑκατόνταρ)χ(ος) σ]υνκολλήγας   ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]ν τῷ προκ̣(ειμένῳ) Ἀει[ῶ]ν̣ι (ἑκατοντάρ)χ(ῳ) τὸ πρ[ο]κ(είμενον) βο̣[ύ]λ̣η̣[μ]α̣ ἐφʼ αἷς πε̣ρ̣ιέχε̣[ι]
27διασ̣τ̣ολᾶς(*) ἁπά[σαις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι  ̣ (hand 3) Οὐαλέρ[ιος   ̣  ̣]  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῷ π̣ροκιμέ̣νῳ̣ [Ἀειῶνι (ἑκατοντάρ)χ(ῳ) τὸ πρ]οκ̣ίμε[νον] β[ούλημα] ὡ̣ς̣ π̣ρ̣όκιται. Οὐαλέ̣ρ̣ι̣ος Ἆπ̣ι̣[ς (ἑκατόνταρ)]χ̣(ος) [σ]υνκ[ολσ]υνκ[ολ]ληγα(*) ἔγραψα ὑπ̣ὲ̣ρ̣ α̣[ὐτοῦ] γ̣ρ̣[ά]μ̣μα̣τα μὴ εἰδ̣ότ[ο]ς. (hand 4) Ο̣ὐ̣α̣λέρι̣ος̣ Ἰσίδ̣[ωρος (ἑκατόνταρ)χ(ος) συνκολλ]ήγ̣α̣ς̣ σ̣υ̣ν̣[έστηκα κα]ὶ̣ μα̣ρτοιρῶ(*). Οὐαλέ̣ρ̣ι̣ος̣   ̣  ̣  ̣  ̣ιος̣
[(ἑκατόνταρ)χ(ος) συνκολλήγα]ς συ̣[νέστηκα καὶ μαρτυρῶ. Οὐα]λ̣έ̣ρ̣ι̣[ος Ἰσί]δ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣ (ἑκατόνταρ)χ(ος) ὁ προκ̣ί̣[μενος ἔγραψα ὑ]πὲρ αὐτοῦ γράμμ̣α̣τ̣α̣ μὴ εἰδότος. (hand 5) Ο̣ὐαλ̣έρ̣ι̣ο̣ς̣ Σα̣ρ̣απ̣ί̣ω̣ν̣ (ἑκατόνταρ)χ̣(ος) [συ]ν̣κ̣[ο]λ̣λ̣ή-
30γα̣ς συν̣έ̣στηκα καὶ μα[ρ]τ̣οιρῶ(*). (hand 6) Οὐα̣λέ̣ριο̣ς Ἱέραξ (ἑκατόνταρ)χ(ος) συν̣κολλήγας συνέ[σ]τηκ̣[α καὶ μαρτυρῶ]. (hand 7) Οὐαλέριος Πα̣λήμων (ἑκατόνταρ)χ(ος) συγκ̣ο̣λλήγας παρὼ̣ν κ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Οὐαλέριος Σαραπίω̣[ν (ἑκατόνταρ)χ(ος)] ἔγρ̣[α]ψ̣[α] ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγρ̣[α]μ̣μάτου.

Apparatus


^ 1. corr. ex
^ 2-3. l. Ἡρω|ίτι : ερω|ϊτ̣ι papyrus
^ 3. ατ̣’τιτιου papyrus
^ 3. l. Αὐρηλίαις
^ 5. corr. ex επακολουντων
^ 5. l. λέγω
^ 6. l. δεινοτάτῃ
^ 7. l. καταλειφθησόμενα
^ 7. l. ὁλόκοττινοι : ολοκο̣τ’τ̣[ι]ν̣ο̣υ̣σ̣ papyrus
^ 7. l. οἱ
^ 9. l. οἱ
^ 9. l. προκείμενοι
^ 9. l. ὁλοκόττινοι
^ 10. l. Τιθοῆτος
^ 13. l. Ἠλία
^ 16. l. <ρ>ϙ̣θ
^ 17. l. σάκκοι
^ 17. l. τριχίνοι
^ 17. l. θαλλίον
^ 23. l. διαιρήσεσθαι
^ 23. l. μηδὲ
^ 23. l. ἐγκαλέσειν
^ 24. l. πεπεῖσθαι
^ 26. l. Ἰσιδωρίδης
^ 27. l. διαστολα<ῖ>ς
^ 27-28. l. |λήγα<ς>
^ 28. l. μαρτυρῶ
^ 30. l. μαρτυρῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

In the consulate of our masters Constantinus Augustus for the 6th time and Constantinus the most illustrious Caesar for the I st time, Phamenoth 18.