Papyri.info

sign in

p.col.8.216 = HGV P.Col. 8 216 = Trismegistos 17628 = columbia.apis.p251DDbDP transcription: p.col.8.216 [xml]

cAD100 Alexandria
[Reprinted from: .] SB5,7661

r
Σευηριανὸς Ἀμ[μ]ω̣νιανῷ τῷ ἀδελφῷ χαίρειν·
π̣ρ̣ὸ πά̣[ν]τ[ω]ν εὔχ̣[ομ]α̣[ι] ὑμᾶς ὑγιαίνεν(*) τὸ προσκύνη-
μά σου ποιοῦμε̣[ν] παρὰ τῷ κυρίῳ Σαράπιδι. ἐκομισά-
μ̣[ην π]α̣ρ̣ὰ τοῦ πατρ̣ός ου(*) καὶ̣ ἠγόρασα τά(*) ἔγραψάς μοι.
5[ὑμεῖς δὲ(?) ἀ]ν̣αστίλα̣τ̣ε(*) τὸ ἀπόχυμα τοῦ πατρός σου
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κατάλ̣ο̣[ι]πον. ἀσ̣πάζου τὴν μητέρ̣αν(*) σου
[κα]ὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιο̣ν τὸ[ν] ἀδελφό̣ν σου καὶ πάντες(*) τ̣ο̣ὺς σούς.
ἀσπ̣άζεταί σε Βί̣κ̣[τ]τωρ καὶ Ὁ̣νορᾶτος καὶ Εὔνοιχος καὶ
Θ̣ε[  ̣]ι[  ̣  ̣]η̣ς κ̣αὶ Ἀπο̣λ̣ινάρις καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ καὶ
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ό̣δ̣ω̣ρος καὶ Ἀ̣οῦτις.
(hand 2) ἐρρῶσθα̣ί̣ σε εὔχομ̣αι.
v
(hand 1) ἀ̣π̣ὸ̣ Σε̣υ̣η̣ρ̣ιανοῦ ☓ Ἀ̣[μμ]ω̣ν̣ι̣α̣[νῷ]

Apparatus


^ r.2. l. ὑγιαίνειν
^ r.4. l. <σ>ου
^ r.4. l. ἅ
^ r.5. l. [ἀ]ναστείλατε
^ r.6. l. μητέρα
^ r.7. l. πάντας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.