Papyri.info

sign in

p.col.8.221 = HGV P.Col. 8 221 = Trismegistos 17631 = columbia.apis.p256 = sb.10.10530DDbDP transcription: p.col.8.221 [xml]

AD143 Thebes
[Reprinted from: sb.10.10530] SB 10,10530; Ch.L.A. 47,1448

r,int
ἐπὶ τῶν(*) παρό̣ν̣των κ̣α̣ὶ̣ σφραγισάντων μαρτύρων τὸ δίπλωμα τοῦτο, Σενφασιῆς Βούχεως τῶν ἀπὸ Θμονεβοῦ τοῦ Ὑψηλ(είτου)
νομοῦ, μήτηρ κα̣ὶ κλ̣η̣ρ̣ονόμος Ἀμμωνίου τοῦ Ἀμμωνίου στρ(ατιώτου) μετηλλαχότος ἐκ σπείρ̣(ας) β Θρᾳκ(ῶν) (ἑκατονταρχίας) Κλα̣υδίου, με̣τὰ
κυρίου τ̣οῦ ἑ̣α̣υτ̣ῆς υἱ̣[ο]ῦ̣ Ψ̣ενοσεῖρις Νουμε̣ρ̣ίου, ὁμολογεῖ παρειληφέναι παρὰ Ἰουλίου Σιλουανοῦ \ὀπτ(ίωνος) (ἑκατονταρχίας) Κλαυδίου/ ἐπιτρόπου κατὰ δια̣θήκ(ην)
τοῦ μετηλλαχότος Ἀμ̣μωνίου τὰ συνλεγέντα ἐκ τῶν πρινκιπίων, ὧν ἐστιν τὸ κατʼ εἶδος· δηποσίτου μὲν [δ]ηνάρια
5ἑκατὸν κα̣ὶ̣ ἰ̣ν̣ ἄ̣ρ̣μ̣ις δηνάρια εἴκοσι ἓν ὀβολοὺς κζ 𐅵 καὶ παπυλιῶνος (δηνάρια) εἴκοσι καὶ λη  ̣  ̣  ̣  ̣ων  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣[  ̣]  ̣μένων
δηνάρια ἐνενήκον̣τ̣α τρία ὀβολο(ὺς) δεκαπέντε(*) , (γίνεται) τὰ συλλαγέντα(*) δηνάρια διακόσια τριάκοντ̣α πέν̣τε ὀβολο̣[ὶ] δεκατέσ-
σαρες ἥμισυ , ἐξ ὧ̣ν ἐ̣ξεκρούσθη ληγᾶτα αὐτῷ Σι̣λουανῷ δηνάρια δεκαπέντε ὁμο(ίως) Φλαουί̣ῳ Μηουιανῷ β ἐπιτρόπῳ
δηνά̣ρ̣ια δέκα . λοιπ(ὰ) π̣εριελείφθη δηνάρ̣[ι]α διακόσια δ[έ]κα [ὀ]βολ̣ο̣(ὶ) δεκατέσσαρες ἥμ̣ι̣σ̣υ , ἃ ὡμολόγησεν παρειληφέ̣ναι
ἡ Σεμφασιῆς παρὰ το̣ῦ προγεγραμμένου Σιλουανοῦ καὶ εἴ τι ἕτερον κατέλιπεν ὁ Ἀμμώνιος παρʼ ἑαυτῇ ἔχειν καὶ μηδὲν
10ἐνκαλεῖν τοῖς δηλουμένοις ἐπιτρόποις περὶ μηδενὸς ἁπλῶς ἀγράφου ἐνγράφου ἀπὸ τοῦ προόντος χρόνου \μέχρι τῆς ἐνεστώσης/ μήτε αὐτὴν μήτε
ἕτερόν τ̣ι̣[να] περὶ αὐτῆς, τὸν δὲ ἐπελε̣υσόμενον ἢ ἐνκαλ̣έ̣σαντα(*) ἐκσ̣τ̣ή[σι]ν̣(*) τ̣ο̣ῖς ἰδίοις δ̣απανήμα̣[σ]ιν. ἐπράχθ̣η̣ ἐν τῷ Οὐ-
φείῳ πρὸς τῇ παρεμβολῇ διὰ Μάρκου λιβραρίου. (ἔτους) ζ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδρια̣ν̣ο̣ῦ̣ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ
Εὐσεβοῦς Τῦβι β̣.
r,ext
ἐπὶ τῶν πα̣ρόντων καὶ σφραγισάντω̣[ν] μα̣ρτύρων τ̣ὸ δίπ̣[λ]ωμα τοῦτο, Σεμ̣φασ̣ιῆς Β̣ούχ̣ε̣ω̣ς [τ]ῶ̣ν̣ [ἀ]πὸ
15Θμον̣εβοῦ τοῦ Ὑψηλείτου νομοῦ, μ̣ήτηρ καὶ κληρονόμος Ἀμμων̣ί̣[ο]υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ [Ἀ]μμωνίου στ̣ρ̣ατ̣ι̣ώτου
μετηλλ̣αχότος ἐκ σπείρ(ας) β Θρᾳκ(ῶν) (ἑκατονταρχίας(?)) Κ̣λ̣αυδί̣ου, μετ̣ὰ̣ κυρίου̣ τοῦ ἑαυτῆς υ̣ἱ̣ο̣ῦ Ψ̣ε̣ν̣οσεῖρις Νου̣με̣ρ̣[ίου], ὁμο-
[λογεῖ παρειληφέν]αι παρὰ Ἰου̣λ̣ίου Σιλουανοῦ ὀπτ̣ί̣ω̣(νος) [(ἑκατονταρχίας) τῆς α]ὐ̣τ̣ῆ̣ς ἐπ̣[ιτρ]ό̣π̣ο̣[υ] κ̣α̣[τ]ὰ̣ δια̣[θήκην τοῦ]
[μετηλλαχότος Ἀμ]μωνίου τ̣ὰ̣ συλλε̣γ̣έ̣ντα αὐτοῦ ἐ[κ τῶν πριν]κιπίων̣, ὧ̣ν ἐσ[τι]ν̣ τ̣ὸ̣ κατʼ ε̣ἶ̣δ̣ο̣ς̣· δη̣π̣ο-
[σίτου μὲν δηνάρι]α̣ ἑκατὸν καὶ ἰν ἄρμις δηνάρια
20‡7 [εἴκοσι ἓν ὀβολ]ο̣ὺ̣ς̣ κ̣ζ 𐅵 καὶ   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣].
[- ca.20 -]  ̣  ̣[- ca.30 - δηνάρια ἐ]νε̣νήκ̣οντα̣ τ̣[ρί]α̣
[ὀβολο(ὺς) δεκαπέντε , (γίνεται) τὰ συλλεγέντα δηνάρια διακόσια τριάκοντα] π̣[έ]ντ̣ε̣ ὀβο̣λ̣ο̣ὶ̣ δε[κατέσ]σ̣αρ̣ες
[ἥμισυ , ἐξ ὧν ἐξεκρούσθη ληγᾶτα αὐτῷ Σιλουανῷ δηνάρ]ι̣α̣ δ̣[εκαπέ]ν[τ]ε ὁμ̣οίως Φ̣λ̣α̣ουίῳ Μη[ο]υ̣ιανῷ
[β ἐπιτρόπῳ δηνάρια δέκα . λοιπὰ περιελείφθη δηνάρια δ]ι[α]κό̣[σ]α δ̣έ̣κα ὀβολ̣ο̣ὶ δεκ[ατ]έσ[σαρ]ες
25[ἥμισυ , ἃ ὡ]μολ̣όγησεν παρειληφέναι ἡ Σεμφασιῆ[ς] παρὰ τοῦ π̣ρ̣ογεγρ̣α̣μ̣μ̣ένου Σ̣[ι]λ[ο]υ[αν]ο[ῦ καὶ εἴ τι ἕ]τ̣ε̣[ρον]
[κατέλιπεν ὁ] αὐτὸ̣ς Ἀμμώνιος παρʼ ἑαυτῇ ἔχειν καὶ μηδὲν ἐν̣καλεῖ̣ν μήτε ἐγ̣κ̣α̣[λέ]σ[ειν τοῖ]ς δηλ̣[ο]υ-
[μένοις ἐπιτρό]π̣ο̣ις περὶ μηδενὸς ἁ̣πλῶς ἀγράφου ἐνγράφο̣υ ἀπ̣ὸ τοῦ προόντος χ̣ρ̣ό̣[νο]υ̣ [μέχρι] τῆς
[ἐνεστώσης ἡμέ]ρας μήτε αὐτὴν̣ μή̣τ̣ε ἕτερόν τιν̣α̣ π̣ερὶ αὐτῆς, τὸν δὲ ἐπελευσ[όμενο]ν̣ [ἢ ἐ]γ[κ ε]ν̣[κ]α̣λέ-
[σοντα](*) [ἐκστήσειν τ]ο̣ῖς ἰδίοις δαπανήμ[α]σ̣ι̣[ν.] ἐπράχθη ἐν τῷ Οὐ̣φ[ε]ί̣[ῳ πρὸς τῇ παρεμβολῇ διὰ]
30[Μάρκου λιβραρίου.] (ἔτους) ζ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριαν[οῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ]
[Εὐσεβοῦς Τῦβι] β. (hand 3) Σενφασιῆς Βούχεως μετὰ κυρίου ἐμοῦ τοῦ ὑει̣οῦ(*) Ψε[νοσεῖρις Νουμερίου]
[ἀπέχω πάντα τὰ] ἐ̣μοῦ ὑειοῦ(*) Ἀμμων[ί]ου δηπ[ό]σιτα μετὰ τὰ ἐκκρ[ο]υ̣σθ[έντα ληγᾶτα δηνάρια εἴκοσι]
[πέντε (γίνεται) δηνάρι]α διακόσια δέκα ὀβολοὺς δεκατέσσαρες ἥμι[συ, (γίνεται) (δηνάρια) σι ὀβολο(ὶ) ιδ 𐅵.]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ψενο]σῖρις Νουμερίου υἱὸς τῆς προκειμμένη[ς](*) [Σενφασιοῦς ἔγραψα ὑπὲρ τῆς μητρός]
35[μου ἧς καὶ ἐπε]γράφην κύρι̣ος καὶ ἐσ̣φράκισα(*).
v
35(hand 4) Σουλπίκ̣[ιος -ca.?- ]
(ἑκατονταρχίας) Ἀντω[ν -ca.?- ἐσφράγισα]
(hand 5) Αὐρήλεις Μ[ -ca.?- ]
τούρμης Α  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ἐσφράγισα]
(hand 6) Λούκις Ἀκύλας σημαιαφό[ρος](*)
40(ἑκατονταρχίας) Κλαυδίου ἐ̣σ̣φρά̣γισα̣
(hand 7) ιυλ(ιυς) απολλονιυς εθυες τ[υρμα -ca.?- ]
  ̣  ̣li signavi
(hand 8)   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τούρ(μης)   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
45  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣·
(hand 3) Ψενοσῖ[ρις] Ν[ο]υ[με]ρίου
  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣

Apparatus


^ r,int.1. corr. ex τωπ
^ r,int.6. corr. ex λκαπεντε
^ r,int.6. l. συλλεγέντα
^ r,int.11. l. ἐγκαλέσοντα
^ r,int.11. l. ἐκστήσειν
^ r,ext.28-29. l. αλέ|[σοντα]
^ r,ext.31. l. υἱοῦ
^ r,ext.32. l. υἱοῦ
^ r,ext.34. l. προκειμένη[ς]
^ r,ext.35. l. ἐσφράγισα
^ v.39. l. σημεαφόρος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.47.1448 [xml]

AD 143 ?
[Reprinted from: sb.10.10530] SB 10,10530
[Reprinted in: p.col.8.221] P.Col. 8,221

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.