Papyri.info

sign in

p.coll.youtie.1.8 = HGV P.Coll. Youtie 1 8 = Trismegistos 5035DDbDP transcription: p.coll.youtie.1.8 [xml]

224 BC ?

r
Ἀρίστων Κλέωνι χαίρειν. ἔγραψάς μοι διακοῦσαι Στύρακος   ̣  ̣  ̣  ̣
ἐνκαλεῖ Ὑβριλάωι· Στύρακος δ  ̣ ἐνκαλ  ̣  ̣  ̣  ̣ ....χ̣ό̣ρτ̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣α̣
ἐχφόρια(*) τῆς γῆς τῆς χλωρᾶς Ὑβρίλα̣ο̣ς̣   ̣  ̣ οὐκ ἔφη πε  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣εν  ̣  ̣  ̣α
χόρτον· Στύρακα δὲ ἔφη πεπρακέναι με̣ν  ̣  ̣δ[  ̣  ̣] χόρτον καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣
5σαι τὴν τιμὴν Ὑβριλάωι ἀποδο̣ῦ̣ν̣α̣ι̣ (δραχμὰς) ν   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]π (δραχμὰς) ἔφη Ὑβρίλαο\ς̣/
Στύρακα ὀφείλειν κατὰ μίσθωσιν δὲ ἐχφόρια(*) [  ̣  ̣]  ̣ χλωρᾶς οὐκ ἔφη ἔχε\ιν/.
προσανωμολογήσατο δὲ καὶ Ὑβρίλαος ἔχειν δι̣αχ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ (δραχμὰς) δ ε[  ̣]τ̣  ̣ε̣  ̣ (δραχμάς).
Στύραξ δὲ οὐκ ἔφη ὀφείλειν Ὑβριλάωι· ἠξίωσεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξ γρ̣ά̣ψ̣α̣ι̣ μ  ̣
περὶ τούτων σοι· ἀπέσταλκα   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ι αὐτοὺς [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
v
(hand 2) (ἔτους) κγ Λωίου ιη
παρὰ Ἀρίστωνος (hand 1) Κλέωνι

Apparatus


^ r.3. l. ἐκφόρια
^ r.6. l. ἐκφόρια

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.