Papyri.info

sign in

p.congr.xv.15 = HGV P. XV. Congr. 15 = Trismegistos 44092 = michigan.apis.2196DDbDP transcription: p.congr.xv.15 [xml]

AD 80 Karanis

1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τοῦ Π[το]λεμαίο(υ)
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ Διονυσί(ου) τοῦ Πτολε(μαίου)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ισκ(  ) κο(λλήματος) ρδ εν (ἄρουραι) ια
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (ἄρουραι) α δ´ η´ ιϛ´
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ λβ´ ξδ´
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ σφ̣ρ̣αγῖδο(ς) ἀπηλ(ιώτου)
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ κο(λλήματος) ρλζ
[⁦ -ca.?- ⁩ ](ἄρουραι) ζ 𐅵 δ´ λβ´ ξδ´
[⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ειαν ὧν ὁ τριέτης
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καθήκοντα υπ  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣η̣ εἶναι ἐν φυτείᾳ
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ει̣ μεταδίδοται, ὧν εἰς
[⁦ -ca.?- ⁩]ου (ἄρουραι) η (γίνονται) τούτων
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ινω ι (ἔτους) ιϛ
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ϛ 𐅵 η´ (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι)
2
περὶ κώμην Ψενῦριν ἄνωι(*) ἀναγράφον̣τ̣[αι] χέρσου ἀκατεργάστου
ἄρο(υραι) με δ´ ὑπὲρ ὧν ἀναλαμβάνονται ἀράκο(υ) (ἀρτάβαι) μβ δ´. εἰς δὲ
τὴν ἐπίσκ(εψιν) μήπως εἰσὶν ἐν σπόρωι μεταδ[ί]δοται.
α σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) β γι(*) νό(του) ὑ̣δρηγο(*) βο(ρρᾶ) καὶ λι(βὸς) καὶ ἀπηλ(ιώτου) Χαιρήμο̣ν̣(ος) καὶ Ἁρυώτου
20ἀμφοτέρων Σαμβαῖ(*) ἐλαιών.
β [σ]φραγῖδο(ς) (ἄρουραι) β 𐅵 γι(*) νό(του) καὶ ἀπηλ(ιώτου) βασιλ(ικὴ) γῆ σπει[ρο(μένη)] βο(ρρᾶ) βασιλ(ικὴ) γῆ ἀπὸ μέρους
ἐξηλμηκυεῖα(*) λι(βὸς) διῶρυξ καὶ γύης.
γ σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) ε γι(*) πάντοθεν βασιλ(ικὴ) γῆ σπει[ρ]ομέ(νη).
δ σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) ϛ 𐅵 γι(*) νό(του) καὶ λι(βὸς) διῶρυξ Σακολάου λ̣εγομέ(νη) βο(ρρᾶ) βασιλ(ικὴ) γῆ καὶ
25ἐπί τι μέρος̣ Σακολάου διῶρυξ ἀπηλ(ιώτου) Θερμούθ(ιος) τῆς Στρατεί[ο]υ̣ σ̣ι̣(τικὰ) ἐδά(φη)
καὶ ἐπί τι μέρος βασιλ(ικὴ) γῆ σπειρομέ(νη).
ε σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) ϛ̣ 𐅵 γι(*) νό(του) καὶ βο(ρρᾶ) καὶ ἀπηλ(ιώτου) βασιλ(ικὴ) γῆ ἀπὸ μέρους ἐξηλμη(κυῖα)
λι(βὸς) διῶρυξ μεθʼ ἣν ἐλαιὼν Πτολέμας τῆς καὶ Τασουχαρίου.
ϛ σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) ια [𐅵] δ´ γι(*) νό(του) βασιλ(ικὴ) γῆ σπειρο(μένη) καὶ ἐπί τι μέρος Εἰρήνης φοι(νικὼν)
30βο(ρρᾶ) βασιλ(ικὴ) γῆ καὶ \ἐπί τι μέ(ρος)/ Γερμανικ(ιανῆς) οὐσίας ἀπὸ μέρους ἐξηλμηκότα λι(βὸς) διῶρυξ
μεθʼ ἣν ἐλαιῶνο(ς) παρά(δεισος) Διονυσίου τοῦ Σαμβαθ̣ίω(νος) καὶ ἐπί τι μέ(ρος) βασιλ(ικὴ) γῆ
ἀπηλ(ιώτου) ποτίστρα μεθʼ ἣν ἐλαιὼν Ἀκ̣ουσ̣οῦς τῆς καὶ Ταμύσθας.
ζ σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) δ γι(*) νό(του) διῶ(ρυξ) καὶ ἐπί τι μέ(ρος) βασιλ(ικὴ) γῆ βο(ρρᾶ) διῶρυξ μεθʼ ἣν γύης
ἀπηλ(ιώτου) βασιλ(ικὴ) γῆ καὶ Γερμα(νικιανῆς) οὐσίας λι(βὸς) διῶρυξ.
35η σφραγῖδο(ς) (ἄρουραι) γ γι(*) νό(του) καὶ λι(βὸς) σπειρόμε(να) ἐδάφη βο(ρρᾶ) Σεουηρ(ιανῆς) οὐσίας ἐξηλμηκ(ότα)
ἀπηλ(ιώτου) σπειρό(μενα) ἐδάφη καὶ ἐπί τι μέρο(ς) Σεουη(ριανῆς) ἐξηλμηκ(ότα)
θ σφραγῖδ(ος) (ἄρουραι) δ <γεί(τονες)> νό(του) ὑδρηγω(*) βο(ρρᾶ) βασιλ(ικὴ) γῆ ἀπηλ(ιώτου) βασιλ(ικὴ) γῆ καὶ ἐπί \τ(ι)/ μέρο(ς) ἐλαιὼν
Δωσιθ(έου) τοῦ Δωσιθ(έου) λι(βὸς) χέρσος Ἀντω(νιανῆς).
(γίνονται) αἱ προκ(είμεναι) (ἄρουραι) με δ´. ἐπισκ(έψεως) χέρσου μὴ σπειρομένης ἴσαι
40συμφώνως ἐχούσης ταῖς προκ(ειμέναις) γιτνίαις(*).
3
διὰ τῆς γραφῆς τῶν νεοφύτων τοῦ α (ἔτους) οἱ κωμογραμματ(εῖς)
ἐδήλωσάν τινα ἀνῆχθαι πρώτως τῶι α (ἔτει) διὸ μεταδίδοται
εἰς τὸ γνωσθῆναι εἰ οὕτως ἔχει.
ἀνηγμέ(νων) ι (ἔτει) ἀπὸ οὐσιακ(ῶν) Χαρμι(ανῆς) οὐσίας αἱ ἀναχ(θεῖσαι) ὑπὸ Ἀμμωνίου
45γενομ(ένου) στρατη(γοῦ) ἀμπελ(ῶνι) ἐξ ι (ἔτους) καὶ μεταπεφυτ(ευμέναι) τῶι α (ἔτει) ἐλαιῶ(νι) (ἄρουραι) β 𐅵 ιϛ´
ἐπισκ(έψεις) σύμφωναι.
ἐδαφῶν ἐν ἐκφορίοις λογιζο(μένων) καὶ ἄλλων ἐν ἰδιωτικοῖς οἱ κωμογρ(αμματεῖς)
τὰ ἐν ἀπαιτήσει ὄντα ἐκφόρια καὶ καθήκο(ντα) τῷ β (ἔτει) ἠλασσώθη(σαν)
δηλοῦντες τὴν γῆν μὴ δύνασθαι διὰ γεωργ(ῶν) σπείρεσθαι μη-
50δὲ ἄλλως προσοδεύειν τούς τε γενομένο(υς) αὐτῶν δεσπότας οὓς μὲν
τετελευτηκέναι οὓς δὲ ἀνακεχω(ρηκέναι) καὶ ἐκ τῶν ἐδαφῶν τούτων
κρατεῖσθαι διὰ τὸ ὀφείλειν αὐτοὺς τ̣ὰ̣ πλεῖστα κεφάλ(αια)
ὑπὲρ ὧν ἐξέλαβαν(*) μισθώσεων.
Φιλουταρίου τῆς Εὐδαίμο(νος) ἀπὸ Βιθυνῶν Ἰσιῶνος αἱ δηλωθεῖσαι
55ὑπὸ μηδενὸς ἐπικρατεῖσθαι· ἐν̣καταλελειμένων(*) δὲ ὑπὸ τῆς
Φιλουταρίου φοινίκ(ων) σὺν χέρσωι (ἄρουραι) ε 𐅵 δ´, αἱ δηλ(ωθεῖσαι) μὴ δύνασθαι
πλέον τῶν δημοσίων ἀναλαμβανομ(ένων) φορολογῖν(*).
ἐπίσκ(εψις) <σύμφωνος (?)>.
περὶ τοῦ ἐπισκ(έψασθαι)(*) τὴν χέρσον ὑπόλ(ογον) δ̣ι̣οική(σεως) καὶ οὐσιακῶν
60ἀποφαίνομα[ι] ὕστερον τὴν πρὸς ἐπίσκ(εψιν) πορείαν ὕστερον
μεταδώσειν.
ἐποικίου νέου τὸ συνηγμένον ἐξ αὐτουργίας τῶι α (ἔτει) ἀνελήφθη
εἰς δὲ τὸ β (ἔτος) τοῦ κωμογρ(αμματέως) μηδὲν ὑπὲρ αὐτοῦ ἀναλαμβάνοντος καὶ
γράψαντος τὸ περιεσόμενο(ν) ἀπό τε αὐτουργί(ας) ἢ διὰ μισθώσεως.
4
65ὕστερον μεταδώσιν(*) τὰ αἱροῦντα τῶν τῶι α (ἔτει) ἀναλημφθεισῶ(ν)
κεφαλαίων ἐπὶ τοῦ πάροντος ἐκτὸς λημμάτων εἰάθη· ε̣ἰ̣ς̣ τὸ τὴν
ἐπέλευσιν αὐτοῦ γενέσθαι καὶ γνωσθῆναι πόσον ἐκ τῆς αὐτουργί(ας)
περιγίνεται μεταδίδοται. (πρότερον) Ἰουκούνδου καὶ Χρησίμου
ὑπὲρ οὗ ἀνελή(μφθησαν) τῷ α (ἔτει) (ἀρτάβαι) σλε 𐅵 γ´ προ(σμετρουμένων) (ἀρταβῶν) λγ 𐅵 η´ (γίνονται) (ἀρτάβαι) σξθ γ´ η´.
70ἀποφαίνομαι τοῦτο εἶναι ἐν συνμισθώ̣σε̣ι ἑτέροις Ἀμμωνίωι
Διδύμου.
Ἀργυρικῶν ὁμοίως.
τελεσμάτων τινῶν ἐδαφῶν ὡς τῶν δεσποτῶν αὐτῶν ὃν μὲν τετελ(ευτηκέναι)
ὃν δὲ ἀνακεχω(ρηκέναι) πάντων αὐ̣τῶν οἱ κωμογρ(αμματεῖς) ἠλασσωκαν(*) δηλοῦντες
75τὰ ἐδάφη εἶναι ἐν χέ̣ρσωι καὶ μὴ δύνασθαι διὰ δημ̣οσίων γεωργῶν σπείρε(σθαι)
μηδʼ ἄλλως προσοδεύειν· μεταδίδοται εἰ ταῖς ἀληθείαις ἐστὶν ἐν χέρσω(ι)
καὶ οὐ δύναται διὰ γεωργ(ῶν) σπείρε(σθαι) οὐδʼ ἄλλως προσοδεύειν, ἔκ τε αὐτῆς τῆ(ς)
γῆς καὶ τῆς ἐν φορίμωι ἀναγράφο(μαι). παραδ(είσου) κληρουχ(ικοῦ)
Διδύμης τῆς Εὐβίου ἀστῆς ⟦  ̣⟧ ἐν αἷς φοίνικες καὶ πῶλοι πάντα
80κεκαρκινωμέναι (ἄρουραι) β η´. ἐπίσκ(εψις) <σύμφωνος (?)>
5
ἀρχο(μεν ) ν[ό](του) α δ´ η´   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
βο(ρρᾶ) ἐχο(μεν ) α δ´ ιϛ´   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χ[έ]ρσο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἁλμῶ[ν] π[ρ]οσοδευ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
85  ̣[  ̣]  ̣  ̣ Πτολ(εμαίου(?)) Κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]  ̣  ̣(  ) διε[σ]τάλη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε  ̣ε[  ̣  ̣  ̣]  ̣φ̣ο̣ι̣  ̣εδη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Διον̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ται ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣
90  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣θεο
ἐπίσκ(εψις)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκκεκω(*) ε (ἔτους) παράδ(εισος) κλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Κλεονίκο(υ) τοῦ Νικω[⁦ -ca.?- ⁩]
Κάλμο(υ) ἐλ(αιῶνος) φο(ρίμου) δ´ [⁦ -ca.?- ⁩]
95αἱ λοιπ(αὶ) σύμφων[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
παράδ(εισος) κληρο(υχικὸς) ἐν σιτικ(οῖς) [⁦ -ca.?- ⁩]
Διδύμης τῆς Ε̣ὐ̣β̣[ίου ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀνηχ(θεὶς)(*) τῶι ϛ (ἔτει) [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2.16. l. ἄνω
^ 2.19. l. γείτονες
^ 2.19. l. ὑδραγω(γοῦ) (or ὑδρηγο(ῦ))(*)
^ 2.20. l. Σαμβᾶ
^ 2.21. l. γείτονες
^ 2.22. l. ἐξηλμηκυῖα
^ 2.23. l. γείτονες
^ 2.24. l. γείτονες
^ 2.27. l. γείτονες
^ 2.29. l. γείτονες
^ 2.33. l. γείτονες
^ 2.35. l. γείτονες
^ 2.37. l. ὑδραγωγὸς
^ 2.40. l. γειτνίαις
^ 3.53. l. ἐξέλαβον
^ 3.55. l. ἐγκαταλελειμμένων
^ 3.57. l. φορολογεῖν
^ 3.59. D. Kaltsas (via PN) : ἐπίσκ(εψαι) prev. ed.
^ 4.65. l. μεταδώσειν
^ 4.74. l. ἠλασσώκασι
^ 5.92. l. ἐκκεχωρημένος
^ 5.98. l. ἀναχ(θεὶς)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Col. II-IV);;Above there are recorded, around the village of Psenyris, of arid, untilled land, 45 1/4 arourai, for which there are collected, of wild chickling seed, 42 1/4 artabai, and the report is made for the inspection, lest in some way they are sown.;Of parcel 1, 2 arourai : boundaries, on the south, a water conduit; on the north, west, and east, the olive yard of Chairemon and Haryotes, both the sons of Sambas.;Of parcel 2, 2 1/2 arourai : boundaries, on the south and west, sown royal land; on the north, royal land, in part sanded out; on the west, a canal and a field.;Of parcel 3, 5 arourai : boundaries, on all sides, sown royal land.;Of parcel 4, 6 1/2 arourai : boundaries, on the south and west, the canal called of Sakoloas; on the north, royal land, and, in part, the canal of Sakolaos; on the east, the grain fields of Thermouthis, daughter of Strateios, and in part sown royal land.;Of parcel 5, 6 1/2 arourai : boundaries, on the south and north and east, royal land, in part salted out; on the west, a canal, after which an olive yard of Ptolema, also called Tasoucharion.;Of parcel 6, 11 3/4 arourai : boundaries, on the south, sown royal land, and, for a space, the date grove of Eirene; on the north, royal land, and, for a space, <fields> of the estate of Germanicus, in part sanded out; on the west, a canal, after which the olive garden of Dionysios, the son of Sambathion, and, for a space, royal land; on the east, a conduit, after which the olive yard of Akouso, also called Tamystha.;Ofparcel 7, 4 arourai : boundaries, on the south, a canal, and, for a space, royalland; on the north, a canal after which a field; on the east, royal land and <fields> of the estate of Germanicus; on the west, a canal.;Of parcel 8, 3 arourai : boundaries, on the south and west, sown fields; on the north, <fields> of the estate of Severus, salted out; on the east, sown fields, and, for a space, <fields> of the estate of Severus, salted out.;Of parcel 9, 4 arourai : <boundaries>, on the south, a water channel; on the north, royal land; on the east, royal land, and, for a space, an olive yard of Dositheos, son of Dositheos; on the west, arid land of the estate of Antonia.;Equal the preceding 45 1/4 arourai; equal, with the inspection of the unsown arid land in accord with the foregoing boundaries.;Through the record of new plantations of the first year the village clerks have shown that some were upgraded first in the first year, wherefore they are reported in order that it be determined whether they are so.;Of those upgraded in the tenth year from the ousiac lands of the estate of Charmos, <the arourai> upgraded by Ammonios the former strategos to vineyard from the tenth year and changed in planting in the first year to olive yard <are> 2 9/16 arourai.;Inspections in accord.;Of lands reckoned in the class paying rent in kind and others in the class of private land, the village clerks were in the second year relieved, as to the payments in kind and the fixed dues which were collectible, on their showing that the land cannot be sown by the public farmers nor otherwise yield revenue, and that of the former owners, some have died, and others have run away, and that, out of the lands (paying rents in kind) they (the clerks) have taken control of these (ownerless or unleased lands) on account of the fact that they (the lessees) owe very large sums for the leases they had assumed.;Of Philoutarion, the daughter of Eudaimon, of the quarter of the Bithynians of the Iseion, the <arourai> shown to be under control of no one; and of date plantation, with dry land, abandoned by Philoutarion, 5 3/4 arourai, shown not able to pay more of the public dues being collected.;Inspection (in accord?).;Concerning the inspection of dry land at reduced rate of the procuratorship and the ousiac land, I am making clear that I will submit below the schedule for the inspection later.;From the new settlement, what was gathered from his own husbandry in the first year was collected, but for the second year the village clerk is collecting nothing for it and has recorded what will be the yield from his own cultivation or through lease.;It was permitted to report later, for the present apart from the receipts, the sums due out of the principal amounts booked for the first year; it is reported in order that the prosecution shall have taken place and it be determined how much is produced from personal cultivation.;Formerly <estate> of Iucundus and Chresimos, for which was collected in the first year 235 5/6 artabai, additional payments 33 5/8 artabai, total 269 11/24 artabai.;I make known that this is under lease, joint with others, to Ammonios, son of Didymos.;Lands paying money taxes likewise.;For certain lands, since, of their owners, one has died, another has run away, the village clerks have reduced the taxes on all these, showing that the fields are in the class of arid land and cannot be sown by the lessees of public land nor otherwise yield revenue. It is reported, whether they are truly in the category of dry land and not able to be sown by the public farmers nor otherwise yield revenue, and I am recording it out of this (Category of) land as well as out of the (category of) productive land. Of the cleruchic garden of Didyme, the daughter of Eubios, townswoman, in which <arourai?> are date palms and young shoots entirely cankered, 2 1/8 arourai. Inspection (in accord?). . . .