Papyri.info

sign in

p.count.47 = HGV P.Count 47 = Trismegistos 44402DDbDP transcription: p.count.47 [xml]

fragment 6
⁦ -ca.?- ⁩ fragment 5

column 1
(ἔτους) ι̣η̣ Φ̣αρμοῦ(θι). ἀπο̣γ̣ρ̣αφὴ ἁλικῶ̣ν
ἐ̣π̣ιγόνων υ̣π̣  ̣ τοῦ ιζ (ἔτους)
σωμα(  ) τοδ (ὧν) ἀ̣ρ(σενικὰ) ρν̣α
ε  ̣  ̣ε  ̣τησ  ̣  ̣
5Ἀσκληπι̣άδη[ς Δ]η̣μη[τρίου]
Ἰσιδώρα γυ(νή)
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣στιδ  ̣  ̣  ̣μ  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣
Ατ  ̣  ̣  ̣ης  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) δ̣ (ὧν) β̣
10  ̣  ̣[  ̣]ωνεναι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι[  ̣  ̣]ν̣
Κ̣ε̣φά̣λων Θεοδ̣ώρ[ου]
γυ(νὴ) Ἀπολλωνί̣[α (γίνονται) β] (ὧν) α
Θεόδοτος Με̣λ̣[  ̣  ̣  ̣] (γίνεται) ἀ̣ρ̣(σενικὸν) [α]
Φίλων Εὐξέν[ου]
15Ἀμμωνία θυ(γάτηρ) Αι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Θεόπροπος Πη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἄριστις Καρτισθ̣[ένους]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣φων Ἡλ[ι]ο̣δ̣ώ̣[ρου]
[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ (γίνεται) ἀ]ρ(σενικὸν) α
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θη(λυκὸν) α
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α
25[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θη(λυκὸν) α
[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θη(λυκὸν) α
[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θη(λυκὸν) α
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
Traces
column 2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ασσα θυ(γάτηρ) Φ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
30  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νισ[⁦ -ca.?- ⁩]
Δ̣[ιο]νύ̣σ̣ιο̣ς Κ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀμ̣μ̣ωνία   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Και̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]⁦ vac. ? ⁩[⁦ -ca.?- ⁩]
35Ἀσ̣κ̣λ̣η̣πι̣ά[δης ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιστ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]  ̣ισιδιφ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τριος
Π  ̣ο  ̣  ̣  ̣λ̣ευσισ[⁦ -ca.?- ⁩]
40Δημήτριο̣ς̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἡρακλέα γυ(νή)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Δημ]η̣τ̣ρία [⁦ -ca.?- ⁩]
Δημητρία   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θ̣η̣(λυκὸν) α
Τ̣ρύ̣φων Ἀμμω̣νί̣ο̣υ̣ (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α
45  ̣  ̣  ̣  ̣ων Καρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἡραλε̣[ι⁦ -ca.?- ⁩ (γίνεται) ]ἀ̣ρ̣(σενικὸν) α
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ- ca.11 -
Παρμενίω̣ν̣   ̣  ̣α̣λ̣ι̣ο̣ς (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α
50Θεώ̣φιλος   ̣δ  ̣  ̣νου (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α
Δη̣μ̣ητρία   ̣  ̣(  ) Πέτρωνος (γίνεται) θη̣(λυκὸν) α̣
Π̣ο̣λ̣ίανθ̣ι̣ς   ̣[  ̣  ̣]νε  ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνεται) θη(λυκὸν) α
[Δ]ημητρία [Ἀ]μ̣μωνίου (γίνεται) θη(λυκὸν) [α]
Πτολεμαῖο[ς̣ Μ]ε̣νεκ̣ράτ̣ους [(γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α]
55[Ἀ]πολ[λώ]ν̣[ιος Ἡρ]ακλείδ(ου) (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) [α]
Θεοδ[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θη(λθκὸν) α
Δη̣[⁦ -ca.?- ⁩] (γίνεται) θη(λυκὸν) α
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragments 3-4

column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59[  ̣  ̣  ̣]ν̣ π  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
60[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρος Σα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) δ ὧν β̣
Πτολεμαῖ[ος] Νίκωνος
γυ(νὴ) Δημητρ̣ί̣[α ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ Κά̣λλιστο̣ς
65(γίνονται) γ ὧν β
⁦ vac. ? lines⁩
column 2
⁦ vac. ? lines⁩
Ἀ̣μ̣μωνία   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣θη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣λ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
70ἀδ(ελφὴ) Μελαινίς [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδ(ελφὴ) Δ̣ημη̣τρία [(γίνονται)] θη(λυκά)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Μ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αιρ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣αδι  ̣ος
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
75(γίνονται) γ (ὧν) β
- ca.9 -ου
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79[- ca.9 -]ου
Traces 2 lines
82(γίνονται)   ̣ (ὧν(?))   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]Φα  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ̣(νὴ) [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
85(γίνονται) β (ὧν) α
Ν̣ικ̣άνωρ Καλιξένου
γυ(νὴ) Κα̣λ̣λ̣ώ
θυ(γάτηρ) Θεοδώρα
(γίνονται) γ (ὧν) α
90  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91  ̣  ̣  ̣ γ
Σ̣ή̣[ρ]α̣μ̣β̣ος Φρυ[νίχου ⁦ -ca.?- ⁩]
Ι̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣
column 3
95[Πο]λ̣ιάνθης Σιφύρου
γυ(νὴ) Ἡ̣γ̣ε̣μόν̣η
θυ(γάτηρ) Φι̣λαινίς
υἱοὶ Σ̣ίφυρος
Πολιάνθ̣ης
100ἀδ(ελφὸς) Σιδήτης
παιδίσκη [  ̣  ̣]  ̣ιον
(γίνονται) ζ (ὧν) δ
Π̣άτρ̣ων Μ[ε]νεμάχου
γυ(νὴ) Θαίς
105Ἡράκλειτος
τ̣ο̣ύτ̣ο̣υ̣ γυ(νὴ) Ζωίς
πα̣[ιδ]ίσκαι Ἡγεμόνη
Πλ[ο]υ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣υ̣(νὴ) Ἀμμ[ω]ν̣ί̣α̣
110(γίνονται) ζ̣(*) (ὧν) β̣
Ἡρακλέα Πο̣τ̣άμωνος
  ̣  ̣ (γίνεται) θη(λυκὸν) α
Ζήνων Ξενοκράτους
γυ(νὴ) Ἡρακλέα
115παῖς   ̣υ  ̣  ̣φ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παι̣δίσ̣κη   ̣  ̣φ  ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
υ\ἱ/ὸς Ἀπολ[λ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 4
Ν[ι]κάνωρ
120Γλαυκία   ̣  ̣
γυ(νὴ) ἀδ(ελφοῦ) Δ̣ημητρία̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) ζ(*) (ὧν) ⟦δ⟧(*)
Δωρίων Θ̣εων[ί]ω̣νος
(γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α̣
125Ἡρακλείδης Η̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Φιλαι̣ν̣ί̣ς
υἱοὶ Ἀ̣π  ̣  ̣ν  ̣  ̣
Ἡράκων (γίνονται) δ (ὧν) γ
Σίφυρος Κάρπου
130μή(τηρ) Δημη[τρία]
ἀδ(ελφὴ) Δημητρία
[(γίνονται)] γ̣ (ὧν) α
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Σιφύρ[ου]
135γυ(νὴ) Φαν̣ό̣κ̣[λει]α̣
υἱοὶ Παρμενί̣ων
Καρνεάδης
τούτου γυ(νὴ) Φιλαινί̣ς̣
υἱὸς ἀδ(ελφοῦ) Καρτισθέης̣
140παιδίσ(και) Ζωβία̣
[Ἐλ]ά̣φι̣ο̣ν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column 5
[Θέ]ω̣ν Ἀπολλων̣[ίου (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α]
[Ἄρισ]τις Ἀρίστιος [⁦ -ca.?- ⁩]
[γυ(νὴ) ]Ἡρακλέα
145[υ]ἱ̣ὸς Πτολεμα[ῖος]
[(γίνονται)] γ (ὧν) β
[Μο]ι̣ραγένης Δωρίων[ος]
γυ̣(νὴ) Δημώ, (γίνονται) β (ὧν) α
Κα[λ]λίστρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
150υἱο̣ὶ Δημήτ[ριος]
Παρμένων
(γίνονται) ἀρ(σενικὰ) γ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς Π̣α̣σι[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀ̣μ[μ]ω̣νία   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ος Ἀ̣μμων[ίου ⁦ -ca.?- ⁩]
Μ̣ελά̣νθι̣ο̣[ς]
Νουμήνιος [⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣υ̣(νὴ) Φιλωτέρα [⁦ -ca.?- ⁩]
160ἀδ(ελφὴ) Κλεοπάτρ[α]
(γίνονται) ε (ὧν) γ
Θεόδωρος Ποσει[δ⁦ -ca.?- ⁩]
μή(τηρ) Κράτιννα [(γίνονται) β (ὧν) α]
Θεόφιλος Ῥόδω̣ν̣ο̣[ς (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α]
165Ἅβρον μή(τηρ) Ἡ̣ρ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩ (γίνεται) θη(λυκὸν) α]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ς Ἀσκλ[⁦ -ca.?- ⁩]
Φ[ιλ]ίστα [(γίνονται) β (ὧν) α]
170Ἀ[ρι]σ̣τοτέλης [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 1

column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δης   ̣  ̣και  ̣  ̣
[υἱοὶ (?)] Ἀθηνόδοτ̣ος
175[⁦ -ca.?- ⁩] Π̣ύρρος
[Ἀ̣]μμώνι[ο]ς̣
[Ἀπο]λ̣λ̣ώ̣νι̣[ος]
[Πο]λέμων
ἀ̣δ̣(ελφαὶ) Ἀ̣μ̣μωνία
180Διονυσία
Ἀμμωνία
παιδία̣ Φίλων
Βρόμερος
(γίνονται) ια̣ (ὧν) η̣
185Δ̣άμων Μέλ̣α̣ν̣ος
γυ(νὴ) Ἀμμω[νία ](γίνονται) β (ὧν) α
Δημήτριος   ̣[ο]υ
γυ(νὴ) Ἀμμων[ί]α (γίνονται) β (ὧν) α̣
Στρατόνικος Σ̣  ̣  ̣λ̣λ̣ου
190γυ(νὴ) Νίκαι[α ⁦ -ca.?- ⁩]
θυ(γάτηρ) Καλλιτ̣[ύ]χη (γίνονται) γ (ὧν) α
Ἀνδρόμαχος [Π]αραμενίωνος
γυ(νὴ) Ἀμμωνί̣[α]
παῖς Φιλοκλ̣ῆς
195παιδίσκαι Ἰ[σι]δ̣ώρα
Σιμ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]νο̣ς̣
(γίνονται) ε (ὧν) β̣
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]δου
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ξ[⁦ -ca.?- ⁩]
200[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣σκ[⁦ -ca.?- ⁩]νου
γυ(νὴ) Εἰρήνη
ἀδ(ελφὸς) Νουμ̣ή[νιο]ς
τούτου γυ(νὴ) Θ̣ε̣[ο]δότη
[γ]υ(νὴ) Νικ[α]σώ τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
205ἀνὴρ Ἰάσ̣ω̣ν
(γίνονται) ϛ (ὧν) γ
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ιλ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
γυ(νὴ)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνονται) β (ὧν) α
[Ἀ]μμωνία Π̣αρμέν[ο]ντος (γίνεται) θη(λυκὸν) α
210[Ἀ]μ̣μών̣ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ου̣
  ̣  ̣  ̣  ̣χαρ  ̣  ̣ς
θυ(γάτηρ) Θαίς (γίνονται) γ (ὧν) α
[Μν]α̣σάρχα Λυσιμάχου (γίνεται) θη(λυκὸν) α
[Δη]μήτριος Μελάθου (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α
215[  ̣  ̣]ωνια Μέλα̣νος (γίνεται) θη(λυκὸν) α
[  ̣  ̣]  ̣οθεος Καρτισθένους
[  ̣  ̣] Ἀμμωνία
[  ̣  ̣] Ἀμμωνίο̣ς(*)
[  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣ειος (γίνονται) δ (ὧν) γ
220[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣αχίου (γίνονται) δ (ὧν) γ
  ̣  ̣ν κα
⁦ vac. ? lines⁩
column 3
[1 line missing]
223[  ̣  ̣]ε̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
υἱὸς Ἀμμών[ιος ⁦ -ca.?- ⁩]
225παῖς Ἀγεύς
(γίνονται) δ (ὧν) γ
Μόσχος Κ̣ι̣λ̣λέους
γυ(νὴ) Ἡρακλέ̣α
υἱὸς Ζωίλος
230Ἰάσων (γίνονται) δ (ὧν) γ
Δημήτρι̣ο̣ς Κα̣τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
γυ(νὴ) Φιλου̣μένη (γίνονται) β [(ὧν)] α
Ἰσιδώρα μή(τηρ) Ἀπολλων[ίο]υ
ἀδ(ελφὴ) Ἀμμωνία
235ἄλλη Ἀ̣μμωνία
παιδίσκη Σωφρ̣ό̣να̣
ἀδ(ελφὸς) Ἀμμώνιος (γίνονται) ε (ὧν) α
Νικάνωρ Φιλωνάδο̣υ̣
γυ(νὴ) Καλλώ
240/ παιδίσκη   ̣  ̣  ̣  ̣ν
/ υἱὸς   ̣  ̣  ̣  ̣
(γίνονται) δ (ὧν) β
Ἀ̣μ̣μ̣ώ̣νιος Πασίων[ος]
γυ(νὴ) Ἀμμωνία
245  ̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣ Χ̣  ̣υλαιος (γίνονται) γ (ὧν) β
Πτολεμαῖος Σωσίο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Δημητρία
(γίνονται) β̣ (ὧν) α
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
250γυ̣(νὴ) Ε[⁦ -ca.?- ⁩]
θυ(γάτηρ) Κ[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) [γ (ὧν) α]
Πτολεμα[ῖος   ̣  ̣]  ̣  ̣μ̣[έ]νους
μι(σθωτὸς) Φωκίω̣ν̣
255ἀδ(ελφὴ) Νικασώ (γίνονται) γ (ὧν) β
Πτολεμαῖος Σ̣τ̣ρ̣α̣τίππου
μι(σθωτὸς) Στασία̣ς̣
ἀδ(ελφὴ) Ἀμμώνια̣ (γίνονται) γ (ὧν) β̣
Ἄνδρων   ̣α̣ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
260υἱὸς   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παιδίσ̣κ̣η̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἱπποκόμ[ος]   ̣[  ̣  ̣]μ̣α̣ῖ̣ος
Διο̣νύσι̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ος
Ἀσκλη̣π̣ι̣ά̣δ̣η̣ς̣
265γυ(νὴ) Φ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ια
(γίνονται) ζ (ὧν) ε
Ἀσκληπιάδης Με̣λ̣α̣νθ̣ίου
γυ(νὴ) Δημητρία
μι(σθωτὸς) Ἀπολλώνιος (γίνονται) γ (ὧν) β
270Πτολεμαῖος Μόσχου
  ̣  ̣γυ(νὴ) Ἀ̣μμωνία
ἀδ(ελφὸς) Διονύσιος
(γίνονται) γ̣ (ὧν) β̣
  ̣  ̣ κβ̣
⁦ vac. ? lines⁩
column 4
275Ἀμμώ̣νιος Καρτι̣[σ]θένου[ς (γίνεται)] ἀ̣ρ̣(σενικὸν) α
Καλλ[ί]στρατο[ς   ̣  ̣]α̣λλα̣  ̣  ̣  ̣ [(γίνεται)] ἀ̣ρ̣(σενικὸν) α̣
Ἀμμών̣ι̣ος Πολε̣[μ⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Ἀμμωνία (γίνονται) β (ὧν) α̣
Δημητρία   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
280ἀδ(ελφὴ) Δ̣ημητ[ρία] (γίνονται) θη(λυκὰ) β
Πα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ων   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣εν[  ̣  ̣  ̣ο]υ
μι(σθωτὸς) Πτολε̣[μαῖος] (γίνονται) [ἀρ(σενικὰ)] β
Λεόν̣να̣τος Δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Δ̣ημητρ[ί]α̣ [(γίνονται) β (ὧν) α]
285Ἀπολ̣λώνι[ος]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣τη[ (γίνεοναι) γ (ὧν)   ̣]
Ἀ̣μμ̣[ών]ι̣ο̣ς Μνα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
υ̣ἱ̣ὸς Ἀμμώνι[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
290τούτ̣ο̣υ̣ γυ(νὴ) Εἰρ[ήνη ⁦ -ca.?- ⁩]
θ̣υ̣(γάτηρ)   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣σιον [(γίνονται) δ (ὧν) β]
Θεοτ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Προ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π̣αιδί̣σ̣κ̣η Νικ[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) θη(λυκὰ) β
295Πτολεμαῖος Ἀ̣ρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Νικώ̣
ἀδ(ελφ(?))   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298Χρυσὶς Ἀμμωνίου [(γίνεται) θη(λυκὸν) α]
Καλλικράτης Ἀν[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
300μή(τηρ) Ἀμμία [(γίνονται)] β (ὧν) [α]
Ἡράκλειτο̣ς̣ Καλ[  ̣  ̣]  ̣  ̣ου
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α (γίνονται) β (ὧν) [α]
Ἂρσ̣ι̣νό̣η̣ Ἀπολλωνίου (γίνεται) θη(λυκὸν) α
Εὔβ̣ι̣ο̣ς̣ Λιβάνου̣
305θυ(γάτηρ) Θαίς (γίνονται) β (ὧν) α
Α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς Αἰ̣γ̣ύπτου
γυ(νὴ) Ἡρακλέα (γίνονται) β (ὧν) α
Π  ̣  ̣  ̣  ̣τιμος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α
310  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἀδ(ελφὸς)   ̣  ̣  ̣ων
τούτου γυ̣(νὴ) Δημητρία
(γίνονται) ε (ὧν) β
Νικάνωρ Διοκλέου[ς]
315μή(τηρ) Δημητρία̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδ(ελφὴ) Ἀμμωνία
(γίνονται) γ (ὧν) α
Π  ̣  ̣μ  ̣  ̣ωτης Ζ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Θεοδ[ό]τη (γίνονται) β (ὧν) α
320Ἑρμόκρ̣ι̣τ̣ος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνεται) ἀρ(σενικὸν) α̣
Θ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀμμωνί[ου]
(γίνεται) θ̣η̣(λυκὸν) [α]
⁦ vac. ? lines⁩
column 5
Ἀμ̣μωνία Νικ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ (γίνεται) θη(λυκὸν) α]
Ἰασὼ Ἑρ̣μοφί[λου ⁦ -ca.?- ⁩]
325παιδί̣σ̣κ̣η Ἡρα[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) θη(λυκὰ) β
Ἀμμώνιος Ἡρακ[λ⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Θ̣ε̣ο̣ξένα [⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλ(λη) Μυρσίνη̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
330γυ(νὴ) ἀδ(ελφοῦ) Ἀρσινοίη [(γίνονται) δ (ὧν) α]
Μελάνθιος Νικ[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Γλαύκινν[α ⁦ -ca.?- ⁩]
παιδίσκη Ζ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) γ (ὧν) α
335Ἄνδρων Κυδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
υἱὸς Θ̣έων
ἀδ(ελφὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣νδ[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Ἀμ̣ω̣ν̣ί̣[α ⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) δ [(ὧν)] γ
340Δημη̣τ̣ρ̣ία [⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) θ̣η(λυκὸν) α
Πολεμοκράτη[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ) Η  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344[⁦ -ca.?- ⁩]
345[⁦ -ca.?- ⁩]
Θεο[⁦ -ca.?- ⁩]
θυ(γάτηρ) [⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνεται) [β (ὧν)   ̣]
——
Ἰ̣σ̣α̣γ̣[όρας ⁦ -ca.?- ⁩]
350γυ(νὴ)   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
Ἀπολ[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νή) [⁦ -ca.?- ⁩]
υἱὸς [⁦ -ca.?- ⁩ (γίνονται) γ (ὧν) β]
Ἡλ̣ιόδ[ω]ρ̣[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
355γυ(νὴ) Θ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ (γίνονται) β (ὧν) α]
Ἀ̣ντι  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γυ(νὴ)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ (γίνονται) β (ὧν) α]
Ἅβρων   ̣  ̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
——
Μελι̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
360Ἀρτ̣άβαζ[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδελφο̣ὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀμμών[ιος ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣φι[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 3 lines

Apparatus


^ 3-4.3.110. corr. ex
^ 3-4.4.122. corr. ex
^ 1.2.218. corr. ex αμμωνια̣σ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.