Papyri.info

sign in

p.count.6Fr1v = HGV P.Count 6 Fr. 1 V = Trismegistos 107323DDbDP transcription: p.count.6Fr1v [xml]

column i
  ̣  ̣ρν  ̣  ̣  ̣  ̣ Θέω̣νι χαίρειν.
οὐκ ἀγνοεῖς δί̣οτι ἤμην ἐν \τῶ̣ι/ νομ  ̣  ̣  ̣  ̣
ἀπὸ Π̣αχὼν κα̣ ἕως κβ̣(*). παραγενο̣-
630μένου δέ μου ἐπισ̣κοπ̣[οῦ] τὸν τοῦ ψ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ου
  ̣  ̣ κῆπ̣ον πεπατημένον οὐδ  ̣
παρέλαβεν οὐδὲν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρ’ ἐμοῦ   ̣  ̣  ̣
εἰς τὸν κῆπον. νῦν [δὲ] οὐκ ἔχ̣ομεν̣
[  ̣]  ̣  ̣ δ[ι]αλογισα̣μ̣εν[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ οὐδὲ
635  ̣  ̣  ̣  ̣ λογιστ̣[ή]ρ̣ιον [γέγραφ]α̣ οὖν σ̣ο̣ι ἵνα̣
κ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]λ̣υ̣  ̣  ̣  ̣νθε
637a⁦ vac. ? ⁩ τῆς κώμης [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν ἀλλ[  ̣  ̣]
- ca.11 - ἄνευ ἡμῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἵνα ταῦτ̣α   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣δενε π̣α̣ρω̣μ̣εν
[  ̣- ca.9 -⟧ ἵνα ἔχω̣μ[εν   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ειναι
640[  ̣  ̣]β̣ους   ̣  ̣  ̣υσ  ̣ αν  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εἰς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔρρωσο (ἔτους) ιε
⁦ vac. ? ⁩ Παχὼν κζ
column ii
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] δ̣ (τριώβολον)
ἁλικῶ̣ν̣ ζ (τριώβολον)
645  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ζ (τριώβολον)
645  ̣ ἐργ̣α̣σ̣(τηρίων) ξ (τριώβολον) (γίνονται) π̣

Apparatus


^ i.629. or κδ̣ ἕως κε̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.