Papyri.info

sign in

p.diog.16 = HGV P.Diog. 16 = Trismegistos 10692DDbDP transcription: p.diog.16 [xml]

AD 207 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis?

  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ ὁ̣μολογεῖ Διοσκοροῦς Ἱ(*)έρακος ἀστὴ ὡς (ἐτῶν) λ οὐ̣λὴ ὀφρύϊ(*) δεξιᾷ μετὰ κυρίου οὗ ἑκουσίως αἱροῦμαι διὰ Ἀ̣μμ̣ωνίου
τ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Σ̣ωτη[ρί]χου ἱ(*)ερέως ἐξηγητοῦ κα̣τὰ τὸν ἐπισταλέντα ὑπ̣ὸ̣ αὐτοῦ χρηματισμὸ̣ν οὗ ἀντίγραφον ὑ̣π̣ό̣κ̣ιτε(*) Σαραπίωνο̣ς Ἡρᾶ
τ̣ο̣ῦ Ἁρποκρατ̣[ί]ω̣νος Νεοκοσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ὡς (ἐτῶν) λθ οὐλὴ μήλῳ ἀριστερῷ Μάρκῳ Λουκρητίῳ Διογένι(*) κ̣α̣ὶ̣ ὡς χρ̣η(ματίζει)
5ὡς ἐτ[ῶ]ν̣ ε̣ἴ̣κ̣[ο]σ̣ι τριῶν οὐλὴ ὀφρύϊ(*) ἀριστερᾷ ἀπέχιν(*) παρʼ αὐτοῦ τὴν ὁμολογοῦσαν Διοσκοροῦν διὰ χειρὸς ἀργυρίου
κε̣φαλ̣αίου̣ δρα̣χ̣μὰς ἑξακοσίας πεντήκοντα τέσσαρες(*) οὔσας ἴσας ὧν ἐδανίσατο(*) παρʼ αὐτῆς κατὰ δημόσιον χρημα-
τισμὸν τ̣η̣[λι]οθέντα(*) διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφείου τῷ διεληλυθότι ἔτι(*)Φαῶφι ἐπὶ τῷ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων δραχμει-
αίων(*) καὶ τ̣ρ[ο]φῶν καὶ ἱ(*)ματισμοῦ ἔχιν(*) αὐτὴν πρὸς ὑπηρεσίαν δούλην αὐτοῦ Πασιστίλλαν τὴν καὶ Κουνεῖ(*)νιν
καὶ μὴ̣ [ἐ]π̣ε̣λ[εύ]σασθαι(*) τὴν Διοσκοροῦν μ̣ηδὲ τ̣ο̣ὺς παρʼ αὐτῆς ἐπὶ τὸν Λουκρήτιον Διο̣γένην μηδὲ ἐπὶ τοὺ̣ς
10παρʼ α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῦ μή]τε περὶ ὧν ἀπεῖχεν τοῦ κεφαλαίο[υ] ἀργυρίου δραχμῶν ἑξακοσίων πεντήκοντα τεσσάρων
μηδὲ̣ τ̣ῆ[ς] δηλουμενην(*) ὑπη̣ρεσιαν(*) ἀλλὰ μηδὲ πε̣ρὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς πρά̣γματος ἐνγράπτου ἢ ἀγράφου
ἀπὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἔ̣[μπ]ροσθεν χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώση̣ς ἡμέρας τρόπῳ μηδενί. ἔστι δὲ τοῦ χρηματισμοῦ
τὸ ἀντίγ̣ρ̣[αφο]ν· Ἀμμώνιος ὁ καὶ Σωτήριχος ἱ(*)ερεὺς ἐ̣ξηγητὴς καὶ ἀρχιπρύτανις βουλευτὴς τοῖς τὰ ἀρχῖα(*) πρα-
γ̣ματευ[ομέ]ν̣οις χαίριν(*). βιβλιδίων δο̣θέντων μ[ο]ι ἐξ ὀνόματος Διοσκοροῦτος Ἱ(*)έρακος ἀστῆς {ἀστῆς} τὸ ἴσον
15ἐ̣π̣ι̣στέ̣[λλετ]ε(*)(*)μῖν διὰ Ἁρπάλου ὑπηρέτου τῆς ἀρχῆς ἵνʼ ἰ(*) μ̣η̣δὲν ἁπλῶς ἐναντιοῦται συνχρηματίσητε
αὐτῇ̣ [ἐπὶ τῇ ὑπο]κειμένῃ̣ ο̣ἰ̣κονομίᾳ, κυρίου αὐτῆς ἐπιγραφομέ[ν]ο̣υ̣ ὡς ἠξίωσεν Σαραπίωνος Ἡρᾶ τοῦ Σαραπίωνος.
ἐπιμέ[λου τού]του ὡς κ̣α̣θ[ή]κι(*). ἔρρω(σο). (ἔτους) ιϛ Λουκίου Σεπτιμίου [Σ]εου[ή]ρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος καὶ Μάρκο̣υ Αὐρηλίου
Ἀντων[ίνου Ε]ὐσεβοῦς Σεβαστῶν κ̣αὶ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρ[ο]ς Σεβαστοῦ, Ἁθὺρ λ. Ἀμμωνίῳ τῷ καὶ Σωτηρίχῳ
ἱ̣ερῖ(*) ἐξηγ̣[ητῇ] παρὰ Διο̣σκοροῦτ[ο]ς̣ Ἱ(*)έρακος ἀστῆς μετὰ κυρίου οὗ ἑκουσίως αἱροῦμαι διὰ σοῦ Σαραπίωνος Ἡρᾶ τοῦ Σαρα-
20πίωνος [Νεοκοσ]μίου τοῦ καὶ Ἀλθαι[έ]ως. ἀπολαμβάνουσ[α] π̣αρὰ Μάρκου Λουκρητίου Διογένους καὶ ὡς χρηματίζι(*) ἀργυρίου
δραχμ[ὰς ἑξα]κ̣ο̣σίας πεντήκοντα τέσσαρας ὀφιληθείσας(*) μοι κατὰ δημόσιον χρηματισμὸν τελιωθέντα(*) διὰ τοῦ ἐνθάδε
γραφείου̣ [τῷ δι]εληλυθότι ιε (ἔτει) ἐπὶ τῷ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων ὑπηρετήσιν(*) δούλην αὐτοῦ Πασιστίλλαν τὴν καὶ
Κουν[εῖνιν, κ]α̣ὶ ἀποχὴν ἐκδιδομένη, ἐνποδίζομαι μὴ ἔχουσα τὸν ἀπὸ τῶν νόμων ἐπιγραφησόμενόν μου κύριον
τῷ ἄ[νανδρόν] με εἶναι καὶ μὴ πα̣ρῖναί(*) μοι πατέρα μηδὲ πατρὸς π̣[α]τ̣έρα μηδὲ ἔχιν(*) με ἀδελφὸν ἢ υ(*)ἱόν· ὅθεν αἱρουμένη
25διὰ σοῦ [τὸν προ]δεδηλωμένον Σαραπίωνα ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ ἐπι̣σταλῆναι τοῖς τὰ ἀρχῖα(*) πραγματευομένοις συν-
χρη[ματίζει]ν̣ μοι ποιουμ̣έ̣νῃ τὴν ἀπ[ο]χ̣ὴν τῶν προκιμένων δ[ρ]αχμῶν μετὰ κυρ̣ίου τοῦ Σαραπίωνος ἀνενποδίστως(*).
ἀνέγν[ων. Ἅρ]π̣αλος πρυτανικὸς καὶ ἐξ[η]γ̣(ητικὸς) ὑπηρέτ(ης) μετενήνοχα. χρόνος ὁ αὐτός.

Apparatus


^ 2. ϊερακοσ papyrus
^ 2. οφρυϊ papyrus
^ 3. ϊερεωσ papyrus
^ 3. l. ὑπόκειται
^ 4. l. Διογένει
^ 5. οφρυϊ papyrus
^ 5. l. ἀπέχειν
^ 6. l. τέσσαρας
^ 6. l. ἐδανείσατο
^ 7. l. τελειωθέντα
^ 7. l. ἔτει
^ 7-8. l. δραχμι|αίων
^ 8. ϊματισμου papyrus
^ 8. l. ἔχειν
^ 8. κουνεϊνιν papyrus
^ 9. l. ἐπελεύσεσθαι
^ 11. l. δηλουμένης
^ 11. l. ὑπηρεσίας
^ 13. ϊερευσ papyrus
^ 13. l. ἀρχεῖα
^ 14. l. χαίρειν
^ 14. ϊερακοσ papyrus
^ 15. l. ἐπιστέλλεται
^ 15. ϋμιν papyrus
^ 15. l. εἰ
^ 17. l. καθήκει
^ 19. l. ἱερεῖ
^ 19. ϊερακοσ papyrus
^ 20. l. χρηματίζει
^ 21. l. ὀφειληθείσας
^ 21. l. τελειωθέντα
^ 22. l. ὑπηρετήσειν
^ 24. l. παρεῖναί
^ 24. l. ἔχειν
^ 24. ϋιον· papyrus
^ 25. l. ἀρχεῖα
^ 26. l. ἀνεμποδίστως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.