Papyri.info

sign in

p.diosk.13 = HGV P.Phrur. Diosk. 13 = Trismegistos 44728DDbDP transcription: p.diosk.13 [xml]

152 BC? ?

r
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ]  ̣  ̣[  ̣] Διοσκουρίδει χαί[ρ]ειν. ε̣[ἰ] ἐ̣[ρρ]ω̣μένω̣ι σο̣ι̣ μεθʼ ὧ̣ν π̣[ροαιρῇ τἆλλα κατὰ]
[λόγον ἐσ]τί[ν], εἴ<η> ἄν, ὡς βούλομαι. [ὑ]γ̣ια̣ί̣ν̣ο̣μ̣ε̣ν̣ κ̣αὶ αὐτοί̣. γ̣ίνω̣σκ[ε] ενπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣μ̣οι[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ π̣α̣ρακατ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]αυτ[  ̣  ̣] χαριεσαι̣(*) οὖν̣ σαυ̣τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ]ε̣ν̣[  ̣]τ̣ου ο  ̣[  ̣  ̣εν̣α̣ κατ̣ὰ τὴν θεα̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ]τὰ̣ς οὐσί[α]ς ἀν̣αβ̣ι̣β̣ά̣[ζ]ουσιν. παρὰ π̣άν̣τα δὲ χαριῇ τοῦ σώ[ματος ἐπι-]
[μελόμεν]ο̣ς̣, ἵ̣ν̣ʼ [ὑγ]ι̣α̣ί̣[νῃς]. γινώ̣σ̣κετ̣ε κ̣αὶ Κυδία̣ν συνπεπεικότα̣ ολ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ]  ̣ουν̣
ἔρρωσο. (ἔτους) κθ̣ Μεσορὴ κ̣δ
v
10Διοσκουρίδει

Apparatus


^ r.4. l. χαριῇ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.