Papyri.info

sign in

p.dura.26 = HGV P.Dura 26 = Trismegistos 17223 = yale.apis.4401010000DDbDP transcription: p.dura.26 [xml]

AD 227 Dura

int
ἐπρίατο [Ἰ]ούλ(ιος) Δημήτριος, πάλαι στρ(ατιώτης) σπείρ(ης) γ Σεβ(αστῆς), οἰκ(ῶν) ἐν Ῥακουκαίθα, πα(ρὰ) Ὀταρναίου Ἀβαδάβου κώμ(ης) Σαχαρη-
δαα̣ο̣υ̣α̣ρ̣ά̣η τὴν ὑπάρ(χουσαν) αὐτῷ χώραν κειμέν(ην) ἐν ὁρίοις τῆς αὐτῆς κώμ(ης), ἣν ἐώνηται πα(ρὰ) Ἁββειβᾶ συνκωμ(ήτου) αὐτοῦ
ἐ̣[ν] τ̣[όπ]ῳ ἐπικαλου(μένῳ) Ζαιραδασαχαράη, ὅσου ἐστὶν μέτρου, ἐπικαλουμέ(νην) Καρκαφά, (δηναρίων) ροε̣.
ext,r
ἐπ̣ὶ ὑπάτων Νουμμίου Ἀλβείνου καὶ Λαιλίου Μαξίμου, πρὸ ἑπτὰ Καλ̣(ανδῶν) Ἰ̣ουνίων,
5ἐπὶ τῶν ἐπιβεβλημένων καὶ ἐ̣σ̣φραγισμένων(*) ἀνδρῶν ἐν̣ Σαχάρῃ πα̣ραχειμασίᾳ
[σ]πείρ(ης) γ Σεβ(αστῆς) Θρᾳκῶν. ἐπρίατ̣ο Ἰο̣ύλιος Δημήτριος πάλαι στ̣[ρ]α̣τ̣ιώτης σ̣π̣είρης̣
τ̣ῆ̣[ς προγεγρ(αμμένης)], ο̣ἰ̣κῶν ἐν Ῥακουκαίθα, παρὰ Ὀταρναίου Ἀβδά̣β̣ου κώμης Σαχ[α-]
ρ̣ηδααουαράη τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ χώραν κειμέν(ην) ἐν ὁρίοις τῆς αὐτῆς
κώμης, ὅσου ἐστὶν μέτρου, ἣν ἐνωται(*) παρὰ Ἁβ̣β̣ε̣ι̣βᾶ Βωζάνου συνκωμή-
10τ̣[ο]υ̣ αὐτοῦ, ἐν Ζαιραδασαχαράη ἐν τόπῳ ἐπικαλουμένῳ Καρκ̣α̣φθά, σὺν εἰσό̣δ[ῳ]
καὶ ἐξόδῳ καὶ τοῖς ἐνοῦσι δένδ̣ρ̣ο̣[ι]ς̣ καρποφόροις τε καὶ ἀκάρποι[ς] καὶ παντὶ δικαίῳ τῆ[ς]
αὐ̣[τ]ῆ̣ς̣ χ̣[ώ]ρ̣ας, τειμῆς(*) ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ δηναρίων ἑκατὸν ἑβδομήκο̣ντ[α]
π̣έ̣ν̣τ̣ε , ἣν τειμὴν(*) ἀπέσχεν ὁ πεπρακὼς παρὰ τοῦ ἐω̣ν̣ημένου καὶ τὴν̣
χ̣ώραν αὐτῷ ἔδωκεν εἰς τὸ ἔχειν αὐτὸν κυρίως καὶ βεβαίως εἰς τὸν ἅπαντα χρό-
15νο̣ν κτᾶσθαι χρᾶσθαι πωλεῖν δι[οι]κεῖν τρόπῳ ᾧ ἂν αἱρῆ̣ται, γείτονες τῆς αὐτῆς
χώ̣ρας ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν κα̣νάλιν ὕδατος καὶ Ἁβο̣ύ̣ρα ποταμός, δ̣υσμῶ̣ν̣ ἄμ̣-
π̣ελος τοῦ ἠγορακότος, ν̣ό̣τ̣ο̣υ Ἀβδελάθ, βορρᾶ αὐτοῦ ἐστι τοῦ ἠγορα[κ]ό̣τ̣[ος]
κα̣[ὶ Ἀβδελά]θ̣, εἰ δέ τις λήθη ἤ̣ ἐ̣σ̣τ̣ι̣ν ἢ ἐγένετο ἐν ταῖς γειτνίαις, οὐκ ἔσ[τ]α̣ι̣ ἀ̣ν̣τ̣ί̣[ρ-]
ρ̣ημα, ἦν δὲ πρὸ τούτου ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ στελέχη ἀμπέλων ἑξακόσια ·
20τοῦ πεπρακότος παρεχομένου τῷ ἠγορακότι τὸ αὐτὸ ἀγόρ̣ασμα ἀνέπαφον
κ̣[α]ὶ̣ ἀνεπιδ̣ά̣νειστον καὶ ἀναμφι̣σβήτητον πάσης̣ ἀμφισβητήσεω̣[ς] κ̣[αὶ] κ̣[α-]
θαρὸν ἀπὸ παντὸς ἀντιπο̣ι̣ο̣[υ]μένου, ἐὰν δὲ μὴ̣ παράσχητ̣α̣ι̣ ἀκ̣[ολούθως,]
ἐνποιηθεὶς δέ τις ἐγνεικῆ̣τ̣α̣ι̣(*) τ̣ὸ̣ αὐτὸ ἀγόρασμα ἢ μέ̣ρ̣[ο]ς̣ αὐτ[οῦ, ὁ πεπρα-]
κ̣[ὼ]ς̣ δ[ι]α̣δ[ι]κήσει καὶ καθ̣α̣ρ̣[ο]π̣ο̣ι̣ή̣σει τῷ ἐωνημένῳ, εἰ δʼ ο̣ὐ̣, ἐκτείσε̣ι̣ α̣[ὐτῷ τὴν]
25τ̣[ι]μ̣ὴν διπλῆν καὶ τὸ βλάβος ὁμοίως· τοῦ ἠγορακότος δειδοῦντος(*) πᾶν [τὸ]
ἐπιβάλ̣λ̣[ο]ν̣ τῇ αὐτῇ χώρᾳ εἰς λόγ[ο]ν̣ κυ̣ρ̣ι̣α̣κ[ο]ῦ καὶ κωμητι̣κῆς ὑπηρεσίας·
κυ̣ρίας οὔσης τῆσδε τῆς ὠν̣ῆ̣ς π̣α̣ν̣ταχοῦ προφερομένης̣. πίστει ἐπ̣ηρώ̣τησ̣[εν]
ὁ̣ ἠ̣γ̣ο̣ρ̣α̣κ̣ὼ[ς] κ̣α̣[ὶ] πίστει ὡμολόγησεν Ὀταρναῖος ὁ π̣ε̣πρ[α]κ̣ώ̣ς.
⁦ vac. ? ⁩
(hand 2) Αὐρῆλι̣ς̣ Σαλμάμες, ο̣ὐ̣ε̣τ[ρ]α̣ν̣ό̣ς̣, ἐ̣ρωτηθὶς(*) ἔ̣γ̣ρ̣α̣ψ̣[α ὑπὲρ Ὀταρναίου Ἀβα-]
30δάβου ἀγ̣ρ̣α̣μάτ̣ο̣υ̣(*), ὁμολ[ογουμένου ἀποδόσθαι τὴ]ν̣ ὑ[π]ά̣ρ̣χ̣[ουσαν αὐτῷ χώ-]
ραν καὶ ἀ̣π̣ε̣σ̣κεκένε(*) δ̣η̣[νάρια ἑκα]τ̣[ὸν ἑβδομ]ή̣κο̣ν̣τα πέ̣ν̣[τ]ε̣ [καὶ εὐδο-]
κ̣ε̣ῖ̣ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ὰ̣ προγεγρομένα(*). ⁦ vac. ? ⁩
ext,v
(hand 3) Flaṿis Serap̣eio nuntius.
sig̣[n]ạvi

(hand 4) Ἰύλιος(*) Δειογένης κορ(νικουλάριος)
μ(α)ρ(τυρῶ)
5(hand 5) Claudius Theodorus op(tio)
signavi
(hand 6) Iul(ius) Monimus tesṣ(erarius)
(hand 7) signavi
(hand 8) Vepo Flavianus t[u]b(icen)
10ṣịg̣navi

Apparatus


^ ext,r.5. l. ἐσφραγισμένων
^ ext,r.9. l. ἐώνηται
^ ext,r.12. l. τιμῆς
^ ext,r.13. l. τιμὴν
^ ext,r.23. l. ἐκνικῆται
^ ext,r.25. l. διδοῦντος
^ ext,r.29. l. ἐρωτηθεὶς
^ ext,r.30. l. ἀγραμμάτου
^ ext,r.31. l. ἀπεσχηκέναι
^ ext,r.32. l. προγεγραμμένα
^ ext,v.3. l. Ἰούλιος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.