Papyri.info

sign in

p.eirene.2.10 = HGV P.Eirene 2 10 = Trismegistos 78193DDbDP transcription: p.eirene.2.10 [xml]

AD 681 Arsinoite

r
† ἐ̣ν̣ ὀ̣ν̣[ό]μ̣α̣τι τ̣[οῦ] κ[υ]ρί̣ο̣υ̣ κ̣[α]ὶ̣ δεσπ[ότο]υ̣
Ἰ̣ησ̣[ο]ῦ̣ Χ̣ρ̣ι̣στ̣[ο]ῦ τ̣[ο]ῦ̣ θ̣ε̣[οῦ] καὶ σω̣τ̣[ῆ]ρ̣[ο]ς̣
[ἡμῶν] κ̣αὶ τῆς δ̣εσπ̣[ο]ί̣νης ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣
τ̣ῆ̣ς̣ ἁγ̣ία̣ς θε[ο]τ̣ό̣κ̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ π̣[άντων τῶν]
5ἁ̣[γ]ίων ἔτους Δ̣ι̣ο̣κ̣λ̣(η)τ(ιανοῦ) τ̣ϙζ Ἐπεὶ̣[φ] ι̣ [θἰνδ(ικτίωνος) ἐν] Ἀ̣ρ̣[(σινοϊτῶν πόλει).]
Α̣ὐ̣ρήλιος Γεωρ̣[γι]ο̣ς̣ υ̣ἱὸς Ἀπολ̣λ̣[ῶ ἀπ]ὸ̣
κ̣[ώ]μ̣ης Πτολεμ̣α̣ίδος Περι̣στ̣ε̣ρ̣ε̣ῶ̣ν̣[ος]
τοῦ Ἀρσινοίτου ν̣ο̣μοῦ τῷ ε̣ὐ̣λαβεστ[ά]τ̣[ῳ]
[Σ]ε̣ρ[γ]ί̣ῳ̣ δ̣ι̣α̣κ̣όνῳ̣ υἱῷ Παύλου ἀπὸ τ̣[ῆς]
10Ἀρσινοϊτῶν πόλεως χ(αίρειν). ὁμολογ[ῶ]
μεμισ̣[θῶσθ]αι π̣α̣ρὰ σοῦ τὰ̣ς̣ δ̣ι̣α̣φ̣ε̣ρ̣ο̣ύ̣σ̣α̣ς̣
σοι ἐν πε̣δίῳ τ̣ῆς α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ κώμη̣ς̣
ἐ̣ν̣ τ̣ό̣πῳ καλουμέν̣[ῳ] Παρα̣τ̣ο̣τ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[σ]πο̣ρ̣ίμης̣ ἀρ̣ούρας π̣έντε̣ π̣λ̣έ̣ο̣ν̣ ἔ̣λαττ̣(ον)
15μ̣ε̣τ̣ὰ̣ π̣αντὸς αὐτῶν τοῦ̣ δ̣ικαίο̣υ ἐπὶ
τριε̣τ̣ῆ̣ χ̣[ρ]ό̣νον ἀ̣ρ̣ι̣θμούμεν̣ο̣ν̣ ἀπὸ
κα̣ρ̣π̣[ῶν] τ̣[ῆς σ]ὺ̣ν θ(εῷ) δεκ[ά]τ̣[ης] ἰ̣[ν]δ̣(ικτίωνος) κ̣α̣ὶ̣ πα̣ρ̣(άσ)χ(ω)
σο̣ι̣ λ̣ό̣[γῳ φ]ό̣ρου αὐτῶν̣ ἐν̣ι̣αυ̣[σί]ως
χρυ̣[σ]οῦ̣ νομισμάτιο̣ν ἓ̣[ν] τρίτον
20[ἀ]ρ̣ί̣θ̣μ̣ι̣(ον), χρ̣(υσοῦ) νο(μισμάτιον) α γ´ ἀρ̣(ί)θ(μιον), ἐπε̣ὶ̣ [μ]ην̣ὸς
Π[α]χ̣ὼ̣ν̣ ἑ̣κ̣άστο[υ] ἐνιαυτ[ο]ῦ̣. ἡ̣ [μ]ί̣σθωσ[ις]
κ̣υ̣[ρί]α̣ [(καὶ)] ἐπερ(ωτηθεὶς) ὁ̣μλ(*) †. † Γ̣ε̣ώ̣ρ̣[γιος] Ἀπ[ολλῶ]
[ὁ] π̣ρ̣ο̣κ̣(είμενος) [στοιχ(εῖ μοι)] ὡ̣ς̣ π̣ρ̣ό̣(κειται) †. † (hand 2) Κ̣όνω̣νος υ̣ἱ̣ὸ̣ς̣ τ̣[ο]ῦ̣
μα̣[καρίου] Ὧ̣ρ̣ μαρτυρῶ τῇδε τῇ μ̣ι̣σ̣θ̣(ώσει) ὡ̣ς πρ̣ό(κειται).
25(hand 3) † Γ̣εώρ̣[γιος υἱὸ]ς Κ̣[υ]ρικοῦ μαρτη̣[ρ]ῶ̣(*) τ̣ῇ̣[δε] τῇ̣
μι̣σ̣[θώσει ὡς] π̣ρ̣ό̣κ̣(ειται).
(hand 4) † di emu Callinicu ((unintelligible)) δ̣ι̣ʼ ἐ̣μ̣ο̣ῦ̣ Καλλι̣ν̣ί̣κου †
((unintelligible))
v
μίσθωσις σπ(ορίμης) (ἀρουρῶν) ε πλ(έον) ἔλ[α]ττ(ον) [⁦ -ca.?- ⁩]εν[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.22. l. ὡμολόγησα
^ r.25. l. μαρτυρῶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.