Papyri.info

sign in

p.eirene.4.30 = HGV P.Eirene 4 30 = Trismegistos 704221DDbDP transcription: p.eirene.4.30 [xml]

text A
παρ̣ὰ [- ca.10 -]υ⟦ς⟧ τινος ἀστ̣ῆ̣ς̣ ἀσθενοῦς
τὰς ὄψ[εις - ca.11 -] τ̣ινο̣ς πα̣τ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ ἐντυχ̣ο̣ύ̣-
σης κα̣ὶ   ̣[- ca.17 -]ν̣αυ  ̣  ̣χ̣ρ̣ημα̣  ̣  ̣  ̣[- ca.5 -]
ε̣φων̣  ̣[- ca.18 -]  ̣  ̣ κατὰ δ̣η̣μοσι̣[- ca.5 -]
5[- ca.2 -]  ̣  ̣[- ca.20 -](*)  ̣ι̣κα  ̣[- ca.15 -]
αὐτῆς τ̣  ̣  ̣[- ca.10 -] κ̣αὶ γράφοντο̣ς̣ [ὑ]π̣ὲ̣ρ̣ αὐτῆς
τοῦ προγεγρα̣[μμένου - ca.4 -]ο̣ς ἐξόντος [  ̣  ̣]  ̣σ̣α̣[  ̣]θ̣αι συν-
ι̣σ̣ταν(*) προσ̣[- ca.9 -]  ̣ενα ἀνθ  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣ ἐὰ̣ν
δοκιμάζη̣[ς] ὑπογρ[αφο]ύ̣σης αὐτῆς \ε  ̣δ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣/(*) τὸ ἴδιον̣ ὄ̣νομα̣   ̣  ̣  ̣(*)
10προ⟦η̣⟧ενεγκαμ̣ένη̣ς [- ca.3 -]  ̣  ̣  ̣ ἄνανδρον αὐτὴν εἶναι,
τὰ δὲ γεγονό̣τα α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ [ἐκ   ̣τ̣ο̣υ̣⟧  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [το]ῦ̣ κ(αὶ) Χαιρήμονος τέκν̣α̣
Δωρίωνα καὶ Χαι[ρή]μονα \κ̣(αὶ)/ Εὐδαιμονίδα Aἰγυπτίο[υ]ς̣
εἶναι καὶ μὴ παρι[εῖνα]ι̣(*) αὐτῇ τὸν πατέρα μηδὲ τὸν
τοῦ πατρὸς πατέρα, τὸν δὲ ὁμομήτριον αὐτῆς
15ἀδελφὸν Πτολεμαῖ̣[ον καὶ τὸν τούτου υἱὸν⟧ Aἰγύπ̣τιον
εἶναι καὶ τοὺς ἄλ̣[λους] υ̣ἱοὺς αὐτῆς Δίδυμον κ̣α̣ὶ̣
[- ca.3 -]  ̣τον ἀσθενεῖ̣[ς] τ̣ὰ̣ς̣ ὄ̣ψ̣εις, Θέωνα δὲ δη-
μοσίαις χρείαις π̣ρ̣[οσ]ε̣υ̣κ̣α̣ι̣ρεῖν το  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.4 -]
σύνπαν(*) εἰς μακρὰ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ς τοῦ γένο̣υ̣ς̣ ⟦  ̣  ̣⟧ \  ̣  ̣  ̣/ προσ-
20ευκαιρ̣εῖν ταῖς \αὐτῆ̣ς/ οἰκονομ̣ίαις ⟦  ̣  ̣  ̣⟧ \  ̣  ̣/ ⟦ἵν’ ὦ̣ ὑ̣π̣ὸ̣ σοῦ εὐ[ερ-]
γετημέ̣ν̣η̣ κ̣α̣ὶ̣⟧ ἕτερον τ  ̣[  ̣]  ̣ι̣να αὐτὴν πάσχειν [- ca.3 -]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸν ἐπιγραφη̣σόμ̣ε̣ν̣[ον   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]
[- ca.9 -] χ̣ε̣ιρογραφο̣ύσης αυ[- ca.13 -]  ̣
ἀ̣[λ]η̣θ̣[ῆ] ε̣ἶναι τὰ προκείμενα. Κ̣α̣ὶ̣ ε̣  ̣  ̣  ̣θ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ ὑ̣π̣η̣-
25ρ̣έ̣της ᾧ καὶ ἐνετείλατο λ̣αβ̣όντι αὐτῆς τὴ̣ν χειρογρα-
φίαν κομίσαι τῷ ἰσαγωγῖ(*) εἰς τὸ συνκαταχωρισθῆναι(*)
αὐτὴν τῷ ὑπομνηματισ̣μῷ.
⁦ vac. 2 lines⁩
30ἀνὴρ α̣(*)
πατὴρ
πατρὸς πατὴρ
ἀδελ(φὸς) ὁμοπά̣[τ]ριος
⟦ὁμοπάτρι̣ο̣ς̣⟧
35υἱὸς αὐτ̣[οῦ]
text B
(written in red ink to the right of ll. 28-35 of Text A)
(hand 2) ζ (ἔτους) Τραι(*)αν̣ο̣ῦ
Χαιρή(μων) (ἐτῶν) λ̣  ̣ λ οὐλ(ὴ) γό(νατι) ἀ̣ρ̣ιστ(ερῷ)
30Θῶνι(ς) Εὐδα̣ί̣μ(ονος) Ἀγαθ̣(  )(*) (ἐτῶν) ιθ οὐ(λὴ) γό̣(νατι) ἀριστ(ερῷ)
Ἁρποκρα(  ) (ἐτῶν) ιε ἄσημ(ος)
Πτολεμ(αῖος) (ἐτῶν) κ̣δ ἄσ̣ημ(ος)
Εὐδαίμ(ων) (ἐτῶν) κϛ ἄσημ(ος)
Διογενί(ς) (ἐτῶν) κγ ἄσ̣ημ(ος)
35(*)σιδ̣ωρ̣(  ) (ἐτῶν)   ̣[  ̣] ἄσημ(ος)

Apparatus


^ A.4-5. or δ̣η̣μόσι̣[ον χρημα]|[τι]σ̣μ̣[ὸν - ca.18 -]
^ A.7-8. or συν|ιστὰν, or συν|ιστᾶν
^ A.9. or Εὐ̣δα̣[ι]μ̣[ο]ν̣[ίδος]
^ A.9. or κ̣α̣ὶ̣
^ A.13. l. περι[εῖνα]ι
^ A.19. l. σύμπαν
^ A.26. l. εἰσαγωγεῖ
^ A.26. l. συγκαταχωρισθῆναι
^ A.30. or α̣(ὐτῆς)
^ B.28. τραϊαν̣ο̣υ papyrus
^ B.30. or Ἀγαθ(ο)δ(αίμονος), or Ἀγαθ(οῦ) Δ(αίμονος)
^ B.35. ϊσιδ̣ωρ̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.