Papyri.info

sign in

p.eirene.4.4 = HGV P.Eirene 4 4 = Trismegistos 17153 = psi.14.1406DDbDP transcription: p.eirene.4.4 [xml]

AD 137-41 ?
[Reprinted from: psi.14.1406] PSI 14 1406

ἀντίγ̣ρ̣αφον προγράμμ̣ατος ἐκτεθέντες(*) ἐν Μέμ̣φ̣[ε]ι̣·
Γάι(*)ος Α̣[ὐί]διος Ἡλιόδωρος ἔπαρχ[ος] Αἰγύπτου
λέγει· [πο]λ̣λῶν ἐν τῷ γεναμένῳ [δ]ι̣αλογ[ι]σμῷ
με[μψαμ]ένων τοὺς πραγματ̣ι̣κ̣[οὺ]ς διὰ̣ λιτουρ-
5γίας(*), ἀν̣[α]νκαῖο̣ν(*) ἔδο[ξ]έ̣ μοι πυ̣θέ[σ]θαι τ̣ῶ̣ν με̣μ̣-
ψαμέν̣ω̣ν μή τινας̣ ἐ̣σκεπάσθαι λέγουσι, ἐπι̣-
δὴ(*) τὸ ἀ[δί]κημα οὐκ ἐ[ν] τῷ διδόναι̣ τινὰς εἰς χρεί̣-
ας̣ ἐστ̣ί̣[ν], ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ [ἐ]ν̣ τ̣[ῷ τ]οὺς μὲν ἐκ̣λέ̣π̣τειν(*) κα̣ὶ̣
τ̣ε̣λε̣[ί]ω̣[ς] ἀλιτουργήτ[ου]ς̣(*) π̣ο̣ιε̣ῖ̣ν̣, τοὺς δὲ βαρύ-
10νειν πο̣[λ]λαῖς χ̣ρ̣είαις ἢ̣ ὁμοῦ τοῖ̣ς̣ αὐτοῖς ἢ ἐφε̣-
ξ̣ῆς κα̣ὶ̣ [π]ρὶν ἀναπαύ[σε]ω̣ς̣ τυχε̣ῖ̣ν̣ ἐπι̣β̣αλλομ̣έ̣-
να̣ι̣ς· πα̣[ρ]ὰ πάντων [οὖν] τῶν εἰπόν̣των ἐσ̣κ̣ε-
πάσθα̣ι̣ [τι]νὰς αἰτῆσ[αι τὰ ὀ]νόματα τῷ̣ διατάγμα-
[τι ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. ἐκτεθέντος
^ 2. γαϊοσ papyrus
^ 4-5. l. λειτουρ |γίας
^ 5. l. ἀν[α]γκαῖον
^ 6-7. l. ἐπει |δὴ
^ 8. l. ἐκκλέπτειν
^ 9. l. ἀλειτουργήτ[ου]ς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.