Papyri.info

sign in

p.eleph.6 = HGV P.Eleph. 6 = Trismegistos 43412DDbDP transcription: p.eleph.6 [xml]

225/224 BC Elephantine

r
Demotic 37 lines
1(ἔτους) κγ Θωῦθ [κ]ηη(*) ἐν Ἀπόλλων[ο]ς πό(λει) τῆι μ̣ε̣[γάληι ⁦ -ca.?- ⁩]
ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣(*) Πινύριος Ἐσφήνηιος(*) ἀρχιερέως τοῦ ιϛ (ἔτους) ἔ(γγυιοι)(*) ἐ̣φ ὧι ἀ[ποδώ-]
σουσιν τὴν [τ]ε̣[τάρτ]η̣ν̣ σ̣ί̣του ἐ̣ν̣ (ἔτει(?)) [δ ἀργυ(ρίου) τάλ(αντα) γ (δραχμὰς) Ασξ οὔσης(?)](*)
τῆς ἀ(  ) ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου) (δραχμῶν) [μη κατʼ (ἔτος), Θαρεφώνυχος ὁ μικρὸς](*)
5[Ἁρπαήσιος ⁦ -ca.?- ⁩](*)
v
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ψενα̣ῆ̣ς [Πα]τ̣ο̣[ῦτος ⁦ -ca.?- ⁩](*)
ἱερεῖς τ̣α̣σ̣[  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]του  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[- ca.10 -]  ̣  ̣ε̣ι̣ς̣ π̣ρ̣ᾶ̣ξ(ις(?)) βασ(ιλικὴ) [ἐφʼ ὑπάρ]χ̣ο̣[υσι πᾶσι](*)
τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ταξεσοι̣ τοῦ Θ̣α̣ρ̣ε̣φ̣[ωνύχου ⁦ -ca.?- ⁩](*)
θ̣ε̣νε̣ο̣υ̣ς̣ χ  ̣ητι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
10τ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣υ̣ι̣ο̣υ
⁦ vac. ? ⁩
10Πρύρι Ἐσφήνιος ἀρχιερέως ιϛ (ἔτους) [⁦ -ca.?- ⁩](*)
ἔγγ[υοι (?)⁦ -ca.?- ⁩](*)

Apparatus


^ r.1. BL 1.125 : [  ̣  ̣] prev. ed.
^ r.2. BL 1.125 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r.2. BL 1.454 : Ἐσφήνιοσ prev. ed.
^ r.2. BL 1.454 : ε(?) prev. ed.
^ r.2-3. BL 1.454; cf. 1.125 : ἀ[⁦ -ca.?- ⁩]σουσιν τὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ σ̣ι̣του   ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r.4. BL 1.454; cf. 1.125 : (ἀρούρης) (δραχμὰς(?)) β̣   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r.5. BL 1.454 : prev. ed.
^ v.5. BL 1.454; cf. 1.125 : Ψινταὴς   ̣α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ v.6. BL 1.454; cf. 1.125 : ἱερεὺς   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ v.7. BL 1.454; cf. 1.125 :   ̣  ̣  ̣  ̣ας  ̣  ̣  ̣  ̣ (δραχμ ) .[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ v.8. BL 1.454; cf. 1.125 :   ̣  ̣  ̣  ̣αξεσ  ̣  ̣τ  ̣α  ̣κ̣ε̣ prev. ed.
^ v.9. BL 1.454; 1.125 :   ̣ανε  ̣  ̣  ̣  ̣ητι  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ v.10. BL 1.125 :   ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ v.11. BL 1.125 : ἐπ  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.