Papyri.info

sign in

p.eleph.8 = HGV P.Eleph. 8 = Trismegistos 5842DDbDP transcription: p.eleph.8 [xml]

-224/223BC Elephantine

Εὐφ̣[ρο]ν̣[ίωι   ̣  ̣  ̣]
π̣[α]ρ̣[ὰ] Π̣α̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ τοῦ]
Θοτσύθμιος. ἐμφανί-
ζω σοι Ὧρον Πασᾶτος
5τ̣α̣ρ̣ι̣χ̣ε̣ύ̣τ̣η̣ν̣ ἐ̣γ̣λ̣α̣-
βόντα ε̣ἰ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣
τὸ συνα̣γ̣όμενον
ἀργύριον \εἰς τὸ ἱερὸν/ ἀπὸ τῶν ταρι-
χ̣ε̣ι̣ῶ̣ν̣ [χαλκοῦ (δραχμὰς)] Βω
10ἤ̣δ̣η̣ καταβεβληκέναι
αὐτὸν ε̣ξω (δραχμὰς) Βσ,
ὥστε καταλίπεσθαι(*)
χαλκοῦ (δραχμὰς) χ, καὶ τοῦτο
ὀφείλει ἕως το̣[ῦ]   ̣τ̣η̣ν
15ὃ καὶ(*) ἀναγράφεται εἰς
αὐτὸν διὰ τῶν̣ [ἱ]ε̣ρ̣[ο-]
γραμματέων. οὗτος
δὲ δυνατός ἐστιν
εἰσενέγκαι καὶ ἔν-
20[γυο]ν̣ [ἱ]κ̣[ανό]ν̣, ἐ̣π̣εὶ
Πασᾶς ὁ πατὴρ αὐτοῦ
πρώ̣ην(*) ἐποιήσατο
ἔγλημψ̣ι̣ν̣ χα(λκοῦ) (δραχμῶν) ρξ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 12. l. καταλείπεσθαι
^ 15. BL 1.126 : ε̣κ̣ε̣ι̣ prev. ed.
^ 22. BL 1.126 :   ̣ρ̣  ̣η̣ν prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.