Papyri.info

sign in

p.erasm.1.1 = HGV P.Erasm. 1 1 = Trismegistos 5048DDbDP transcription: p.erasm.1.1 [xml]

148/147BC Oxyrhyncha

βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτραι
τῆι ἀδελφῆι θεοῖς Φιλομήτορσι χαίρειν Ἁρενδώτης
Π̣ετεύριος ὑμέτερος γεωργὸς τῶν κατοικούντων
ἐν Ὀξυρύγχοις τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ
5Ἀρσινοίτου. τοῦ λδ (ἔτους) μισθωσαμένου μου
παρὰ Ἡρακλείδου τοῦ Ἡρακλείδου φυλακίτου (δεκαρούρου)
τῶν ἀποτεταγμένων ἐπὶ τοὺς ἐν Πτολεμ[α]ί[δ]ι [κατα-]
μεμετρημένους (ἀρούρας(?)) [ -ca.?- ] γ̣ῆ̣ς̣ σ̣ιτοφόρου ὑπὲρ ὧν
λόγους πρὸς τὸν Ἡρακλείδην ποιουμένου μου
10ἠξίωσεν προδοῦναι αὐτῶι \⟦τὴν γεγενημένην⟧/ τὰ γινόμενα αὐτῶι
ἐκφόρια \τοῦ αὐτοῦ ἔτους/ εἰς τὴν ἀνάλυσιν τοῦ κατʼ ἐμοῦ   ̣κ̣ου
[  ̣  ̣  ̣ χρη]μ̣α̣τι̣σμοῦ \καὶ ἔτους/ Traces
μ Traces ca. 18 characters φ̣ο̣ρω[ν] Traces ca. 20 characters
μεταβο̣λ̣ὴ̣ν̣ ἔχε̣ι̣ν̣ τοῦ ἀπενέγκασθαι εἰς τ̣ὴ̣ν̣ ο̣ἰ̣κ̣ί̣α̣ν̣
15προδεδωκὼς αὐτῶι \καὶ ἀνηλωκὼς/ κατὰ χειμ̣ῶνα τ̣ὰ̣ ἐκφόρια
ἐ̣π̣ελθὼν ὁ Ἡρακλείδης καὶ ἀθετήσας τὴν
ἐν ἀνθρώποις ὑπάρχουσαν πίστιν καὶ [ -ca.?- ]
προσλαβόμενός τε σύνεργον Ὡρίωνα τὸν ἀ̣π̣ὸ̣ Ὀξυρύ(γχων)
ἀρχιφυ(λακίτην) ἐκώλυσάν με καὶ ὃν πρότ̣ερον εἴασάν με
20ἀπενέγκασθαι εἰ μὴ ὁ Ὡρίων ἠνάγκασέ με σύ(μβολα) τῶι
\Ἡρακλείδηι/ προέσθαι αὐτῶι ἐπιστολὴν περὶ τοῦ θ̣ή̣σειν τὰ ἐκφόρια
ἐν παραθέσει. ὑπὲρ \μὲν/ ὧν βουλομένου μου τὸν προσ-
ήκοντα λόγον πρὸς αὐτοὺς ποιήσασθαι ὁ αὐτὸς
Ἡρακλείδης καὶ Ὡρίων ἐπιπορευόμενοι ἐπὶ τὴ[ν]
25οἰκίαν μου ποιοῦνται ἐνεχυρασίας πράσοντες ἐμὲ
ἐγ(*) δευτέρας τὰ ἐκφόρια. οὐ καθῆκον ἀρν̣ο̣ῦ̣νται
περὶ συμβολαίων δ̣ι̣α̣κ̣ούειν ἅ τε ἐ̣ν̣ χρηματισμῶι
διεξάγεσθαι καὶ τοῦτο κατʼ ἐμὲ ποιήσαντες τὰ̣ς̣
ἐπὶ τῶν τόπων κ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ονας τέ̣ρ̣πειν διʼ ὧν ἐπάν(αγκον)
30τὴν ἐφʼ ὑμᾶς καταφυγὴν πεποιημένος δέομαι
ὑμῶν ἀποστεῖλαί μου τὴν ἔντευ(ξιν) ἐπὶ τοὺς τὰ ἰδιωτικὰ
κρίνοντας χρηματιστὰς ὧν εἰσαγωγεὺς Ἁρμόδιος
ὅπως διαλέξαντες αὐτὴν εἰς κατάστασιν καὶ ἀνακαλεσά-
μενοι τόν τε Ἡρακλείδην καὶ Ὡρίωνα δι[ὰ Θ]εοδώρου τοῦ τῆς
35κώμης ἐπιστάτου προστάξωσιν [α]ὐτοῖς μὴ περισπᾶν
με ἐπὶ τὸ μὴ κλοπῶν ἄρχειν μηδʼ εἰσβιάζεσθαι εἰς τὴν
οἰκίαν μου καὶ τὸ ἐνεχυράζειν τ̣ρόπ̣ω̣ι̣ μ̣η̣δεν̣ὶ α̣νται̣-
Traces ν τ̣ὰς ἐντεύξε̣ι̣ς̣ τ̣υ̣χ̣εῖν το̣ῦ̣   ̣  ̣α̣
Traces
40εὐτυχεῖτε.

Apparatus


^ 26. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 5048 Translation (Englisch) [xml]

1  To king Ptolemy and queen Kleopatra the sister, mother-loving gods, greetings, Harendotes, son of Peteuris, your farmer, of those dwelling in Oxyrhyncha of the Polemon meris of the Arsinoite (nome). In year 34 I leased from Herakleides, son of Herakleides, 10-aroura phylakitês of those assigned to the allotments measured out in Ptolemais, [ --- ] arourai of land for growing grain. I spoke with Herakleides concerning this plot, and he asked that I give him in advance the rents for the purpose of the release of my… the commandment… made (?) a change by (?) forcing (his way?) into my house. I had already given him the rents in the winter, but Herakleides, arriving and breaking faith with the trust that adheres among men, and… taking as his accomplice Horion, the archiphylakitês from Oxyrhyncha, they hindered me from taking away (the produce) which they had previously agreed that I could (take), but Horion forced me to give him an agreement in which I promised I would give him a letter in which I said that I would put the produce in storage. And though I want to have the appropriate discussion about these matters with them, this same Herakleides and Horion now come to my house seeking pledges that they can get the rents from me a second time. Inappropriately, they refuse to listen (to me) about the pledges and to carry out the things in the commandment, and having done these things to me, (they refuse) to (let me?) enjoy the… in the area. Thus, they have forced me to flee to you. I ask that you send my petition to the chrêmatistai who judge private matters, whose eisagôgeus is Harmodios, so that they may receive it for trial, and summon Herakleides and Horion via Theodoros, epistatês of the village, and command them not to strip me, so as to prevent them from initiating thefts, nor to force their way into my house, nor to take pledges in any manner… the petitions to meet with…. Farewell. (J. Bauschatz, Law and Enforcement, pp172–173)