Papyri.info

sign in

p.erasm.1.2 = HGV P.Erasm. 1 2 = Trismegistos 5049DDbDP transcription: p.erasm.1.2 [xml]

152-BC Oxyrhyncha

ἀντίγραφον ὑπομνήμ[α]τος τὸ ἐπιδέδωκα
τῶι στρατηγῶι.
Μ̣ελαγκόμαι ἀρχισωμ[ατο]φύλακι καὶ στρ[ατηγῶι]
[π]αρὰ Διονυσίου τοῦ Ἡρ̣[ακ]λ̣είδου τῶν ἐ[κ τῆς]
5π̣όλεως, σιτολογοῦντ[ος] δὲ τὸ περὶ Ὀ̣ξ[ύρυγχα]
[ἐ]ργα(στήριον). τῆι λ τοῦ Μεσ[ορ]ὴ τοῦ κθ (ἔτους)
[τῶν δ]ὲ̣ Νοὸς καὶ Ὥρου τῶ[ν] παρʼ ἐμοῦ ἐπ̣[ερχομέ-]
[νων] ἐκ Κροκοδίλων [π]ό̣λεως εἰς Ὀξ[ύρυγχα]
π̣ε̣[ρ]ὶ [ὥρα]ν̣ θ περιπ̣εσόντες τι[νὲς]
10λῃστ[αὶ] ἀ̣νὰ μέσον Ἠ[λ]ευσῖνος καὶ
Ὀξ̣υρύ[γ]χ̣ων τόν τε [κ]ι̣θ̣ῶνα ἐξέδ̣υ̣[σαν]
καὶ π[αρ]η  ̣[  ̣]ησαν ε[  ̣  ̣]  ̣χον μου πα̣[ -ca.?- ]
ἀρσε̣ν[ικὰ] δ̣ι̣ε̣σ̣π̣α̣σ̣μένα ἐφʼ ὧν η̣[ -ca.?- ]
καὶ μ...α β. ὁ δὲ Νοῦς καὶ ὁ Ὧρος ἀπ̣[ῆλθον]
15εἰς φυγὴν ὁρμήσαντες. τῆι δὲ α [τοῦ Θὼθ]
παραγενόμενος   ̣  ̣ ἐπὶ Traces [ὁ στρα-]
τ̣ηγὸς τῆς μερίδος ἐπὶ πλεῖον εν̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τους ἐν τε ταῖς ὁδοῖς καὶ ο̣υ̣  ̣σδ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ε̣ιν τοῦ καὶ ἕτερα διαπεπραχό̣τ̣[ος -ca.?- ]
20[  ̣  ̣]  ̣θέντων [  ̣  ̣]  ̣  ̣ ε̣[  ̣  ̣  ̣ βε]βηκέναι [ -ca.?- ]
[Ὀξ]υ̣ρυγχ  ̣[ -ca.?- ἀλ]λ̣ὰ τοὺς π̣ε̣ρ̣[ὶ -ca.?- ]
ευ̣  ̣  ̣οδι  ̣ι̣αν ὑ̣π̣ὸ̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]νν̣ Traces
κατα  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣τρο̣π[  ̣  ̣]κ̣ομις̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α̣[ρὰ -ca.?- ]
πεπτωκότος οὐθέ μ[ε] εὑρόντος [ -ca.?- ]
25πρὸς τῆι Ὀξυρύγχων Σαραπιείω̣ι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε πεπεικότες κ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑμῶν π̣ορεῖα   ̣  ̣[  ̣]δρ  ̣α[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.