Papyri.info

sign in

p.erasm.2.27 = HGV P.Erasm. 2 27 = Trismegistos 5065DDbDP transcription: p.erasm.2.27 [xml]

152BC Arsinoite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1(hand 1)   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ [ἀπὸ]
τῶν γενημάτω[ν τοῦ] κ̣θ̣ (ἔτους)
ε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ (πυροῦ(?)) ἀ̣(ρτάβας) [τετρα]κ̣ι̣σ̣χ̣ι̣λ̣ί̣α̣ς̣
5ἐ̣ν̣α̣κ̣ο̣σ̣ί̣α̣ς̣ τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣ά̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣ ἑ̣π̣τ̣ὰ̣
τρίτον, (γίνονται) (πυροῦ(?)) Δϡμζ γ´
καὶ σύ(μβολον) πο(ίησαι) πρ(ὸς αὐτοὺς) ὡ̣ς̣ κ̣α̣(θήκει).
ἔρρω[σο. (ἔτους) κθ] Μεσ̣ο̣ρε̣ὶ λ.
(hand 2) Θεόδωρ[ος·] ἐμβαλοῦ ἀρτάβας
10πυροῦ τετρακισχιλίας ἐνακοσίας τεσ̣σ̣α̣ρ̣ά̣-
κοντα ἑπ[τὰ] γ´, (γίνονται) (πυροῦ) ἀ(ρτάβαι) Δϡμζ̣ γ̣´.
(ἔτους) κ̣θ̣ Μεσορε̣ὶ̣ λ̣.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.