Papyri.info

sign in

p.erasm.2.37 = HGV P.Erasm. 2 37 = Trismegistos 5072DDbDP transcription: p.erasm.2.37 [xml]

152BC Arsinoite

(ἔτους(?)) κθ Ἐπ̣ε̣ίπι κ,
π̣υροῦ [ἀ]ρ̣τάβας [ -ca.?- ]
(ἔτους(?)) κ̣θ Ἐπείπη κ. ὁμο-
λ̣ο̣γ̣ε̣ῖ̣ Θέων ναύκλη-
5ρος τ̣οῦ Πτολεμαίου
καὶ Νε̣άρχου καὶ Μη̣ν̣-
νοστράτου̣ κε̣(ρκούρου) ἁληγοῦ
ἀγ(ωγῆς) ψ ἐμ̣ε̣βελῆσθαι(*)
ἐπὶ̣ τον(*) κα̣τ̣ὰ τὴν̣
10Καιν̣ὴν ὁ[ρμ]ο̣ν(*) ὥ̣σ̣-
τε εἰ̣ς̣ Ἀ̣λ̣[εξά]ν̣δρεαν
εἰς τὸ̣ βασ̣ι̣λ̣ικὸν ἀπὸ
τῶν γ[εν]η̣μ̣άτων
το[ῦ αὐτο]ῦ̣ ἔ̣τ̣ο̣[υς -ca.?- ]
15  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣ρ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 8. l. ἐμβεβλῆσθαι
^ 9. l. τοῦ
^ 10. l. ὅρμου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.