Papyri.info

sign in

p.erl.80 = HGV P.Erl. 80 = Trismegistos 20955DDbDP transcription: p.erl.80 [xml]

AD234 ?

Traces 1 line
2[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῦ αὐτοῦ τεσσαρ̣ά̣[κοντα - ca.15 -]  ̣ς κα̣τα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ε̣ν̣ο̣ν̣ α̣ς̣ ειγ̣ δημ̣(  ) με̣ρ̣[- ca.17 -]ον πεντ[ήκοντα ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ ἐσχηκέναι παρʼ ἐμοῦ   ̣[- ca.15 -]  ̣ι καὶ ἐ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω̣σ̣τους ἀρταβῶν [- ca.17 -] δημ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣η  ̣  ̣ ἀ̣π̣ὸ κ̣  ̣ο̣μ̣ε̣ω̣ς̣ νεμ[- ca.12 -]  ̣ε  ̣  ̣τω[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ω̣ν̣ τὸ δὲ χορτ̣ό̣σπερμ[ον   ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ι̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα ἅ̣π̣ερ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ετα γ̣ένους ἐφʼ οἷς ἄλλ[οις   ̣  ̣] νέον καθα[ρ]ὸ̣ν̣   ̣φ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κασα τὰς δηλουμ̣έ̣ν̣α̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ μένων κατὰ δὲ τὴν [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν̣ δ̣[ε  ̣  ̣]ην λαχανοσπέρμου γενή(ματος) τοῦ αὐ̣[τοῦ   ̣  ̣ (ἔτους) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πέντε , ἅπερ γένη παραδώσειν ἀ̣λ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κα]θαρὰ ἄδολα ἄβωλα κεκοσκινευμένα μέτρωι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αντας ἑκατοστὰς δέκα ἐξονομασ̣θ̣εισῶν τῶν μ[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὡ]ς̣ αἱ ἀσφάλειαι περιέχο̣υ̣σ̣ι̣ καὶ μηδεμιᾶς ἀποδόσεως
15[⁦ -ca.?- ⁩ ἀσφ]αλε̣ί̣ας συν[υπ]α̣ρ̣χ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣ ἐτελείωσα τὰς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν μετε[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣ καὶ Μο̣μεχὼ
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣των ε̣τ̣ε̣(  ) Τῦβι περὶ τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]σιης βούλομαι ἐν̣άξειν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ στρ(ατηγ ) καὶ ξενικῶν
20[⁦ -ca.?- ⁩ κ]ε̣κοσκ[ινευμέν]α
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ου παραδεικνύω̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐνε]χυρασίαν ἐπὶ τῶν τόπων ὑπαρχ  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀκολο]ύ̣θως ὡς καθήκει. (ἔτους) ιγ τοῦ κυρίου
[⁦ -ca.?- ⁩]εριδ(  ) ἐση(μειωσάμην)   ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ὄ̣ν̣τ̣ο̣ς̣
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣ν̣α̣β̣η̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ὀ]φειλὰς εἰς τὸν
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ω̣ν̣  ̣  ̣ καὶ ἐπιλα
[⁦ -ca.?- ⁩ Σευ]ήρου Ἀλεξάνδρου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.