Papyri.info

sign in

p.fam.tebt.13 = HGV P.Fam. Tebt. 13 = Trismegistos 10730DDbDP transcription: p.fam.tebt.13 [xml]

AD 113-4 Tebtynis?

1
[ἀντίγραφον] π̣ε̣[ριλύσεως] ⁦ vac. ? ⁩
[ἔτους ἑπ]τακαι[δεκάτου Αὐτοκ]ρ̣άτορος Καίσαρο̣[ς]
[Νέρουα Τραια]νοῦ Σεβ̣[αστοῦ Γερμανι]κ̣οῦ Δακ[ι]κο̣ῦ̣ μηνὸς̣
[- ca.11 -] ἐν Μ[  ̣]  ̣[  ̣  ̣ τῆς Πολέμω]νος μερίδος τοῦ Ἀρ̣σε̣ι(νοΐτου)(*)
5[νομοῦ. ὁμολο]γοῦσιν ἀ[λλήλοις Κρον]οῦς ἡ καὶ Φιλουμένη
[Κάστορος (ὡς ἐτῶν)] κ οὐ(λὴ) ἀντ̣[ικνη(μίῳ) δεξι]ῷ μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυ-
τ[ῆς πατρὸς Κά]στορος [Πυρίωνος (ἐτῶν)] μ̣δ οὐ(λὴ) μετώπῳ ἐκ
δ[ε]ξ̣[ιῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ς κα[ὶ Λυσίμαχος ὁ γενό]μ̣ε̣νος τῆς Κρονοῦτο̣\ς/
τῆς καὶ [Φιλου]μένης ἀνὴ̣[ρ υἱὸς Ἡρακ]λείδου (ἐτῶν) λ οὐ(λὴ) γόνατ(ι)
10ἀριστ̣ε̣ρ̣[ῷ   ̣  ̣  ̣]ο̣νους̣ μ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υ̣νῆρσ̣θ[αι] τ̣ὴν πρ-
ος ἀλ̣λή[λους] συνβίω[σιν ἥτις αὐτοῖς] συν̣ηστ̣ήκι(*) ἀπὸ
σ̣υνγ̣ρα[φῆς ὁ]μολογεί[ας](*) [τετελειω]μένης διὰ τοῦ ἐν Τε-
π̣τύνι(*) γ[ραφείο]υ ἐν τοῖ̣[ς ἔμπροσθεν χ]ρόνοις, καὶ ἐξ̣εῖναι ἑ-
[κ]ατέρῳ [αὐτῶ]ν τὰ καθ̣ʼ [ἑαυτὸν οἰκον]ομῖν(*) ὡς ἐὰν α̣ἱ̣ρῆτε(*),
15[τ]ῇ δὲ̣ Κ̣[ρονοῦ]τι καὶ ἐπ̣[ισυναρμόσασθ]α̣ι ᾧ ἐὰν βούληται ἀν-
δ̣ρί α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣τ  ̣τ̣ων̣[  ̣  ̣  ̣ τοῦ Λυσιμ]άχου. Κάστωρ δὲ ὁ̣ πρ-
ογεγραμ[μέν]ο̣ς π̣[α]ρα̣χ̣[ρῆμα ὁμολογε]ῖ̣ ἀπέχιν(*) παρὰ τοῦ
Λ̣υ̣σιμ[ά]χ̣[ου ἀνδ]ρὸ[ς τῆς ἑαυτοῦ θυγα]τρι(*) Κρονοῦτι(*) διὰ τ̣-
[ο]ῦ̣ ἐν [Τεπβύ]νε̣[ι γραφείου <φερνὴν> χρυσικὴν καὶ] ἀρυρικ[ὴ]ν̣(*) καὶ εν
20  ̣δ̣ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν̣ο̣ς̣  ̣[- ca.13 -]τα̣ ἅ[π]α̣ν̣τας
δὲ τοὺς π̣[ρογεγ]ραμμένου[ς μηδὲ ἐ]π̣ε̣λ̣[ε]ύ̣σ̣ασθαι(*) ἑκάτερον
ἐπʼ ἀλ̣λή̣[λους π]ε̣ρὶ μηδενὸς [τῶν εἰ]ς τὴν συνβίωσιν ἀνη-
[κ]ω̣των̣(*) [μηδὲ] περὶ ἑτέρου̣ ἁπ̣[λῶς πρά]γ̣μ̣[α]τ̣ος ἐγράπτ̣ου(*) μη-
δὲ ἀγρά̣[φου μ]ηδὲ ὀφιλήμ[ατος](*) μ̣ηδὲ̣ παντὸς τ̣ῷ καθό-
25λ̣ου συνα̣[λλάγ]ματος ἀπὸ τῶ̣[ν ἔμ]προσθεν χρόνων μέχρι
τῆς ἐνε[στώση]ς ἡμέρας τ̣ρ̣[όπῳ] μηδενί. γέγονε δὲ αὐτοῖ̣ς̣
Λυσιμάχῳ̣ [καὶ] Κρονοῦτι ἐξ ἀ̣λ̣[λ]ήλων υ̣ἱὸς Ἡρακλείδης ὁ καὶ
Οὐαλέρ[ι]ς, [ἀκύρ]ω̣ν ὄντων ὧν ἔχουσι οἱ δύο Λυσίμαχος
καὶ Κάστ[ωρ ἀλ]λήλων χιρογράφων(*). ὑπογραφεὺς τῆς
30Κρονοῦ̣τ̣[ος τ]ῆς καὶ Φιλο̣υ̣μ̣έ̣ν̣ης ὁ [π]ρογεγραμμένος αὐτῆς
πατὴρ Κά[στωρ] Πυρίωνος ὁ καὶ ἐπι̣γ̣ραφὶς(*) αὐτῆς κύριος.
ἡ περίλ̣[υ]σ̣ι̣[ς ἥδ]ε̣ κυρία ἔστω παταχῇ(*) ἐπιφερωμένη(*)
[  ̣  ̣]τ̣ο̣σ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ρ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ Κρονοῦς ἡ καὶ Φιλουμένη μετὰ κυ-
[ρίο]υ τοῦ̣ [πατρὸς Κ]ά[σ]τορος [τ]οῦ Πυρίωνος καὶ ε  ̣  ̣  ̣  ̣ Κά[σ]τωρ̣
35[ὁ] π̣ροκ̣[είμενος ὁμο]λοῦμεν(*) σ̣υ̣νῆρσθαι τὴν πρὸ[ς] Λ̣υσίμαχ̣(ον)
συνβίω[σιν ἥτις αὐ]τοῖ̣ς συνηστ̣ήκι(*) ἀπ̣ὸ̣ συ̣νγρ̣α̣φ̣ῆ̣ς ὁμο-
λογεία[ς](*) [τῆς τελειω]θεισα(*) [δι]ὰ τοῦ ἐν Τεπτύν[ει] γρ[α]φίου(*)
ἐν το̣ῖς [ἔμπροσθε]ν χρόν̣οις. Κάστωρ δὲ ἀπέχω τὴν
2
δ̣ιʼ α[ὐτ]ῆς̣ συνγραφικ̣[ὴν] φερνὴν χρυσ[ι-]
40κή̣[ν] τ̣ε καὶ ἀργυρικὴν καὶ παράφερνα
παντοῖα, καὶ ἐξῖνε(*) ἑτ̣έρῳ(*) ἡμῶν τ(*) κα-
θʼ ἑαυτὸν οἰκονομῖν(*) ὡς ἐὰν αἱρώμεθα
καὶ μὴ ἐπελεύσασθε(*) ἑκάτερος ἑαυτῶ\ν/
ἐπʼ ἀλλήλιος περὶ μηδενὸς(*) ἁπλῶς τῷ
45καθόλου ἐγράπτου(*) μηδὲ ἀγράφου μέχρ[ι]
τῆς ἐ[ν]εστώσης ἡμέρας. γέγονε δ̣ὲ ἡμῖν
τῆς(*) δὲ Κοονουτος(*) καὶ Λυσιμάχου(*) ἐξ ἀλ-
λήλων υἱὸς Ἡρακλείδης ὁ καὶ Οὐα̣λ̣έρις,
ἀκύρων ὄντων ὧν ἔχομεν πρὸς ἀλ-
50λήλους χιρογράφων(*). Κάστωρ ἔγραψα
καὶ ὑπὲρ τῆς θυγατρός μου μὴ εἰδυειης(*)
γράμματα. Λυσίμαχος Ἡρακλείδο[υ]
ὁμολογῶ συνῆρσθαι [τ]ὴ̣ν πρὸς Κρονο̣[ῦν]
σ̣υν̣[βί]ω̣σιν καὶ ἐξῖνα̣[ι](*) [ἑ]κατέρῳ ἡμῶν
55τὰ καθʼ ἑαυτὸν οἰκονομε͂ν(*), τῇ δὲ Κρο-
νοῦτει(*)καὶ ἑτέρῳ ἀνδρὶ ἐπισυναρμόσασ-
θε(*), καὶ οὐκ ἐπελεύσομαι περὶ μηδενὸς
ἁπλῶς τρώπῳ(*) μηδενί. γέγονε δὲ ἡμῖ\ν/
Λυσιμάχῳ καὶ Κρο-
νοῦτει(*) ἐξ ἀλλήλων
60υἱὸς Ἡρακλείδης ὁ καὶ Οὐαλέρι̣ς̣, ἀκ̣ύ̣ρω\ν/
ὄντων ὧν ἔχομεν πρὸς ἀλλή̣λου̣ς
χιρογράφων(*) καθὼς̣ πρόκει̣ται.

Apparatus


^ 1.4. l. Ἀρσι(νοΐτου)
^ 1.11. l. συνειστήκει
^ 1.12. l. [ὁ]μολογί[ας]
^ 1.12-13. l. Τε|πτύνει
^ 1.14. l. [οἰκον]ομεῖν
^ 1.14. l. αἱρῆται
^ 1.17. l. ἀπέχειν
^ 1.18. l. [θυγα]τρὸς
^ 1.18. l. Κρονοῦτος
^ 1.19. l. ἀρ<γ>υρικὴν
^ 1.21. l. [ἐ]πελ[ε]ύσεσθαι
^ 1.22-23. l. ἀνη|[κ]όντων
^ 1.23. l. ἐ<γ>γράπτου
^ 1.24. l. ὀφειλήματος
^ 1.29. l. χειρογράφων
^ 1.31. l. ἐπιγραφεὶς
^ 1.32. l. πα<ν>ταχῇ
^ 1.32. l. ἐπιφερομένη
^ 1.35. l. [ὁμο]λ<ογ>οῦμεν
^ 1.36. l. συνειστήκει
^ 1.36-37. l. ὁμο|λογία[ς]
^ 1.37. l. [τελειω]θείσης
^ 1.37. l. γραφείου
^ 2.41. l. ἐξεῖναι
^ 2.41. l. ἑ<κα>τέρῳ
^ 2.41. l. τ<ὰ>
^ 2.42. l. οἰκονομεῖν
^ 2.43. l. ἐπελεύσεσθαι
^ 2.44. corr. ex
^ 2.45. l. ἐ<γ>γράπτου
^ 2.47. l. τῇ
^ 2.47. l. Κρονοῦτι
^ 2.47. l. Λυσιμάχῳ
^ 2.50. l. χειρογράφων
^ 2.51. l. εἰδυίας
^ 2.54. l. ἐξεῖναι
^ 2.55. l. οἰκονομε<ῖ>ν
^ 2.55-56. l. Κρο|νοῦτι
^ 2.56-57. l. ἐπισυναρμόσασ|θαι
^ 2.58. l. τρόπῳ
^ 2.59-56. l. Κρονοῦτι
^ 2.62. l. χειρογράφων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 10730 Translation (English) [xml]

textpart

1  Copy of divorce. The 17th year of Imperator Caesar Nerva Trajanus Augustus Germanicus Dacicus month - - at M - - in the Polemon-district of the Arsinoite nome. 5  Kronous also called Philoumene, daughter of Kastor, 20 years old, having a scar on the right shin, with the assistance of her own father, Kastor, son of Pyrion, aged 44 years, having a scar on the right of the forehead, - - and Lysimachos, former husband of Kronous also called Philoumene, son of Herakleides, aged 30 years, having a scar on the left knee, - - that they have dissolved their marriage with one another, - - which had existed between them on the strength of a deed of acknowledgement written in former times in the record-office at Tebtunis. Each of them shall be free to manage his own affairs as he wishes, and Kronous to conclude a new marriage with the man whom she prefers, (without intervenience?) of Lysimachos. 16  And Kastor mentioned above acknowledges that he has forthwith received from Lysimachos, the husband of his daughter Kronous - - through the (record-office) at Tebtunis the dowry in gold and silver and - -. 20  And none of the aforesaid persons shall proceed against one another in any way, neither on account of the possessions belonging to the marriage nor on account of any other matter written or unwritten, a debt or an agreement whatsoever, from the former times up to the present day. 26  To Lysimachos and Kronous is born from one another a son named Herakleides also called Valerius. Nullified are the bonds which the two, Lysimachos and Kastor, have from one another. 29  Signatory for Kronous also called Philoumene is her aforesaid father, Kastor, son of Pyrion, who is also appointed as her guardian. This act of divorce shall be valid wheresoever it is produced - - I Kronous also called Philoumene, with the assistance of my father, Kastor, son of Pyrion, and - - Kastor already mentioned, we acknowledge that we have dissolved the marriage - - which had existed with Lysimachos on the strength of a deed of acknowledgement written in former times in the record-office at Tebtunis. I, Kastor, have received the

textpart

39  agreed dowry in gold and silver mentioned in it, and various paraphernalia. And each of us shall be free etc. (Similar subscription of Lysimachos). (Translation: B.A. van Groningen, P.Fam. Tebt. 13)