Papyri.info

sign in

p.fam.tebt.15 = HGV P.Fam. Tebt. 15 = Trismegistos 10732DDbDP transcription: p.fam.tebt.15 [xml]

AD 114-5 Tebtynis?

1
[Σαραπίωνι στρατηγῷ Ἀρσινοΐτου Ἡρακλείδου με]ρ̣ίδος Ἰσίδωρος γεγυμνασιαρχηκ(ὼς) τῷ τιμιοτά̣[τ]ῳ(*) χ[α]ί̣ρειν.
[διʼ ἐπιστάλματος γραφέντος τῇ -ca.?- μηνὸς   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ ἐνε]στῶτος ὀκτωικαιδεκάτου(*) ἔτους Τραιανοῦ Ἀρίστου Καίσαρο[ς]
[τοῦ κυρίου προτραπεὶς ὑπὸ σου συνοψίσαι συγκόλλησιν] β̣[ι]βλίων δημοσίας(*) βιβλιοθήκης, οὗ ἐστιν ἀντίγραφ̣[ον·]
[Σαραπίων στρατηγὸς Ἀρσινοΐτου Ἡρακλείδου μερίδος Ἰσι]δώ[ρ]ῳ γεγυμ(νασιαρχηκότι) (hand 2) τ[ῷ τιμιωτά]τωι χαίρειν. ἐπέστ[ει]λά [σοι τῇ] κ
5[μηνὸς -ca.?- τοῦ ἐνεστῶτος ὀκτωκαιδεκάτου ἔτους Τραιανοῦ Ἀρίσ]τ̣ου Καίσαρος τοῦ κυρίου π̣[  ̣]
[- ca.65 -] Ἀ̣πολλώνιος σ̣τρα(τηγὸς) Ἀρσ[ινοΐτου]
[Ἡρακλείδου μερίδος - ca.46 - γενο]μ̣έ̣νης ἐπʼ ἐμοῦ, Ἡρακλε[ίδης καὶ]
[οἱ σὺν αὐτῷ κληρονόμοι Ἡρακλείδου καὶ Πάτρωνος γενομένων βιβλιοφυλά]κ̣ων πρὸ[ς] Λεωνίδην τ̣ὸ̣ν̣(*) [γραμματέα]
[- ca.65 -]  ̣  ̣σ̣  ̣ης̣ διʼ ὑπομνηματ̣[ισμῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.73 -]σ̣ι̣ δαπάνην ὑπ[ὸ - ca.10 -]
[- ca.80 -]  ̣  ̣μ̣ο̣ς̣  ̣[- ca.11 -]
[- ca.79 -]ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ι̣[- ca.9 -]
[- ca.75 -]νατ[  ̣]β̣εβι̣[- ca.10 -]
[- ca.74 -]α̣ν̣ας Λεωνίδ̣[- ca.10 -]
15[- ca.52 -]π̣ληρ[- ca.12 - αὐθέντ]α̣ι̣ς̣ βιβλιοφύ̣[λαξι   ̣  ̣  ̣]  ̣μ̣π̣[  ̣]  ̣
[- ca.46 -]  ̣λαι̣[  ̣]μ̣ουχ̣[- ca.16 -]ως αὐτὸς μο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣η̣σ̣[  ̣]στ̣ηι̣
[- ca.46 -]  ̣  ̣τ[  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣ς̣[- ca.15 -]  ̣  ̣ς̣ ἵνα μὴ [- ca.9 -]  ̣ω̣σιο̣υ
[- ca.46 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ω̣  ̣μ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣α
(hand 1) [- ca.40 - βιβλιο]φυλάκων Εὐάγγ[ελ]ον καὶ Ἡρακλείδην καὶ Λυ[σ]ί̣[μαχο]ν
20[- ca.40 -]δ̣ε̣ λαβεῖν α[ὐ]τὸν εἰς τὴ̣[ν δα]πάνην τῆς συγκολλήσεω[ς] π̣άν-
[των τῶν βιβλίων τῶν παραδεδομένων ὑπὸ τῶν π]ρὸ αὐτῶν βιβλιο[φυλά]κω(ν) Λυσιμάχου τοῦ καὶ Λο̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου
[καὶ - ca.42 -] Πάτρωνα κα[ὶ] Ἡρακλείδην διὰ τοῦ γραμματέως Λε[ων]ί̣δου
[- ca.37 - συγκολλη]θέντων βι̣βλίων κ̣α̣τὰ τὰ προπαραδεδομένα [αὐτ]οῖς
[καὶ εἰληφέναι τὸν Λεωνίδην παρὰ μὲν τοῦ Εὐαγγέλου] ἀργυρίου δραχμὰς χε[ι]λίας(*) , παρὰ δὲ τῶν περὶ τὸν Ἡ̣[ρα-]
25[κλείδην ἀργυρίου δραχμὰς - ca.20 -]  ̣ τετρόβολον(*)· ἅπερ βιβλία παραδώσι(*) τοῖς ε̣κ̣  ̣  ̣  ̣ι̣
[- ca.15 - τῶν δὲ περὶ τὸν Ἡρακλείδην προτιθ]έντων ὅτι ὁ Λεονίδη[ς] δ̣ίχα τοῦ πατρὸς τῶν πε̣ρ̣[ὶ] τ̣[ὸ]ν
[Ἡρακλείδην πεποίηκε τὴν παράλημψιν τῶν βι]βλίων, ἔγ̣ν̣ον(*) ταῦτα παρειλῆφθαι ἐξ ἐπιστολῆς
[ὑπὸ Σουλπικίου Σιμίλεως τοῦ κρατίστου ἡγεμόνο]ς̣ γραφεισαν(*) Λεονίδι [στ]ρ[α]τηγήσαντι τῆς αὐτῆς μερίδος
[ἐξ ἐντεύξεως Ἡρακλείδου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ κληρονόμων Π]ρ̣ο̣το̣γένους καὶ Ἰ[σ]ιδ[ώρ]ου γενομένων βιβλι̣ο̣φυ̣λ̣ά[κ]ω̣(ν)
30[- ca.13 - Λεωνίδου στρατηγήσαντος ὑπομνη]ματισμὸ[ς] καὶ χειρογ[ρα]φία τοῦ γραμματέως Λεον̣ίδου
[διʼ ὧν ἐπετράπη παραλαβεῖν τὰ μήπω παραδεδομένα βιβλί]α ὅποιά ἐστιν κιδύ[νῳ](*) τῶν αὐθεντῶν βιβλιοφυλ(άκων)
2
καὶ Κεκιλίου Μάκερος στρατη[γ]ήσαντος τῆ[ς] α̣ὐτῆς μερίδος, διʼ ὧν ἐπετραπηι(*) ὁ αὐτὸς [Λε]ο̣[ν]ί̣δ̣ης, παρόντος ―
τοῦ ἑνὸς τῶν αὐθεν[τ]ῶν βιβλιοφυλάκω(ν) Ἡρακλείδου, παραλαβεῖν τὰ βιβλία ἐφʼ ἧς ἐστιν διαθέσεως
——
ἀκολ[ο]ύθως τῆι γραφε̣ίσῃ ὡς πρ[ό]κειται ὑπὸ Σουλπικίου Σιμίλεως ἐπισ[τ]ο̣λ̣ῇ, ὧν πάντων τὰ ἀντίγραφα ὑπέταξα.
35τὰ δὲ ἐπ̣ιδιχθέντα(*) μοι ὑπὸ τοῦ γραμματέως Λεονίδου βιβλία παραδοθέντα ὑπὸ τῶν κληρονόμων Πρωτογένους
καὶ Ἰσ[ι]δώρου γενομένων βιβλιοφυλάκω(ν) ἐστὶν ἃ μὲν ἄναρχα ἃ δὲ διεφθο̣ρότα [ἃ] δὲ σητόβροτα(*),
μ̣ὴ [δ]υνάμενα συνοψισθῆνα[ι] εἰς δ̣ι̣[ακόλλησ]ι̣ν̣. ἐστὶν δὲ πάντων ἀντίγραφα·
Σουλ[πί]κιος Σίμιλις Λεονίδηι σ̣[τ]ρατη[γῶι Ἀρσι(νοΐτου) Ἡ]ρακλείδο[υ] μερίδος χαίρειν. ἀναφόρι[ον Ἡρακ]λείδου καὶ Ἡλιοδώρο(υ)
κα[ὶ Μ]ε̣θυσίου καὶ τέκνων αὐτῆ̣[ς] σεσημι[ωμ]έ̣ν̣ο̣ν(*) ἔπεμψα, βουλόμενός σε διʼ ἃς [π]αρέθεν[το αἰτ]ί̣ας ἐπαν[α]γκάσε(*)
40τοὺ[ς] βιβλιοφύλακας τῶν δη̣μ̣οσίων λ[όγων] τὴν παράλημψιν(*) τῶν ὄντων β[ι]βλίων πο[ι]ή[σα]σθαι ὅποιά ἐστιν,
ἵν[α] δήποτε τὸ πρᾶγμα πέρας λ[ά]βη̣ι̣. ἐρρῶσθέ(*) σε εὔ̣χ̣ο(μαι). (ἔτους) δωδεκάτου Τραι̣α̣ν̣ο̣ῦ Κ[α]ί̣[σα]ρος τοῦ κυρίου Φαῶφι κ.
καὶ τοῦ [ἀ]ναφορίου. Σερουίωι Σουλπικίωι Σ̣ιμ[ίλε]ι ἐπάρχῳ Αἰγύπτου παρὰ Ἡρακλείδου κ̣[α]ὶ Ἡλιοδώρου ἀμφο-
τέρων Πρωτογένους καὶ Μεθυσίου τῆς Ἡρακλείδου καὶ τῶν ταυτῆς τέκνων Ἡρακλείδου καὶ Θερμουθαρίου
ἀ̣μ̣φ̣οτέρων Ἰσιδώρου. Π[ρ]ωτογέν̣ης πατὴρ τῶν περὶ Ἡλιόδωρον καὶ Ἰσίδωρον(*) ἀνὴρ μὲν τῆς Μεθυσίου
45πα̣τ̣ὴρ δὲ τῶν περὶ Θερμουθάριον γ̣[ε]ν̣[ό]μ̣[ε]νοι βιβλιοφύλακ(ες) τῆς ἐν Ἀρσινοΐτη̣ι̣ δ̣η̣[μοσ]ίας βιβλιοθήκης
ἔτ̣ι̣ ἀ̣πὸ τετάρτου ἔτους Οὐεσπασια̣ν̣[ο]ῦ̣ π̣λ̣εῖστα τῶν βιβλίων παρειλήφασι ἄν[α]ρ̣[χα πα]ρ̣ὰ̣ τῶν πρὸ αὐτῶν
β[ι]βλιοφυλάκων, τινὰ δὲ κ̣αὶ διεφθο̣ρό̣[τ]α κατὰ τὸ αἴθος(*), μίναντες(*) δὲ ἐν τῆι λ[ειτουργ]εί̣[ᾳ](*) τὸν χρόνον
με̣τ̣εστάθησαν. ἐν τοισούτοις(*) οὖ̣ν̣ ἔ̣τ̣ε[σι] π̣λείστοις οὖσι συνέβη καὶ ἐκ <τῶν ὑπὸ> τῶν αὐ[θε]ντ[ῶν] βιβλιοφ(υλάκων) κατὰ καιρὸν
πα̣ρ̣αδοθέντων βιβλίων ἃ μὲ[ν] μὴ σῴ[ζ]εσθαι π[ολ]λῷ χρονο(*) διαφθαρέντα, ἃ [δὲ] καὶ ἀπ̣[ὸ] μέρους διεφθάρ-
50θ̣[α]ι, ἔνια δὲ κεφαλόβροτα(*) γεγονένα̣ι διὰ τὸ τοὺς τό̣πους καυσώδις(*) εἶναι, καθὼς κα[ὶ] α̣ὐτ̣[ο]ὶ Ἰουνίῳ Ῥούφωι
τ̣ῶ̣ι ἡγεμονεύσαντι διʼ ἐπιστολῆ[ς] ἐδήλωσαν ἔτι περιόντες, ἧς ἀντίγραφον ὑπε[τ]άξαμεν, ἀφʼ ἧς διδαχθὴς(*),
καίτοι Μεττίου Ῥούφου τοῦ ἡγεμονεύσαντος κελεύσαντος τὰ ἄναρχα ἐκ τῆς ἐν Πατρικοῖς βιβλιοθήκη̣ς
ἐκ̣λαβεῖν, καὶ αὐτὸς πρότερον αὐτῶι τῶι Μεττίωι κατακολουθήσας, ὕστερον ὁμοίως ἐπιγνοὺς τὸ ἀδύνα-
[τ]ο̣ν τοῦ πράγματος, οὐδὲν ἧττον διʼ ἐπιστολῆς ἔγραψεν τὰ ὄντα βιβλία παραδοθῆναι καὶ τὰ δυνάμενα
55ἐ̣ξ̣ αὐτῶν διακολληθῆναι. καὶ Ἴταλος δέ, ἀχθέντος αὐτῶι τοῦ εἴδους ἐν διαλογισμῶι, ὑπέγραψεν οὕτως
ὡ̣ς̣ Ἰούνιος Ῥοῦφος· οἱ νυνὶ(*) βιβλι[ο]φύλακες παραλαβέτοσαν(*) τὰ ὄντα βιβλία καὶ τὰ δυνάμενα
ἐξ̣ αὐτῶν διακολλησάτοσαν(*), / καὶ διʼ ὑπομνηματισμῶν δὲ ἐκέλευσεν παραδοθῆναι αὐτὰ ὡς παρελή-
3
παρελημφθηι(*). / ταῦ[τα] δὲ πάντα ἀ̣κούσας ἐν ἰδιοτικῇ(*) ὑποθέσι(*) Οὐίβιος Μάξιμος ὁ ἡγεμονεύσας ἐκέλευσε τὰ βιβλία
παραδοθῆν[αι ὡ]ς̣ ὑ(*) πρὸ αὐτοῦ καὶ τὴν βιβλιοθήκην ἀνοι[κο]δομηθῆναι, διμηνιαῖον εἰς ἀμφότερα ὁρίσας
60χρόνον. / ἡ μ[ὲν ο]ὖ̣ν̣ βιβλιοθήκη ὑπὸ μόνου τοῦ Πρωτογένους ἀπηρτισθηι(*) ὡς ἐκρίθη, ὅσα δὲ ἔφθασε τῶν βιβλίω(ν)
ἐφʼ ὃν χρόνο[ν] π̣εριη(*) παρεδόθη, εἰς ἃ οὐκ ὀλίγα χρήματα ἀνηλ̣οθηι(*) ὑπὸ μόνου τοῦ Πρωτογένους. ἀποθανόντες(*) δὲ
αὐτοῦ ἐπ[ὶ ἤδη ἀπο]θανόντ̣ι Ἰσίδωρο(*), τὰ λοιπὰ τῶν βιβλίω[ν ἄ]χ̣ρι νῦν ἀπαράδοτά ἐστιν. ὧν χάριν ἐπη-
ριαζόμεθα̣(*) [καὶδιὰσ(?)]υκοφαντίαν ἐκκείμεθα τοῖς πονηρ̣[ο]το̣ι̣ς̣(*) [ἀ]νθρόπων(*) οἵτινες διὰ ἀναφορίων κα̣[ὶ] διὰ
στρατηγ[ί]α̣[ς τὰ δι]εφθαρμ[έ]να τῶν βιβλίων διαβάλλου[σιν]. ἡμεῖς μὲν οὖν κληρονόμοι ὄντες κινδυ̣ν̣ε̣ύ̣-
65οντ̣[ες] ἐ̣κ̣β[αρ]ύν̣εσθαι, οὐκ ἀναλογούσης ἡμῶν τῆ[ς ο]ὐ̣[σ]ί̣α̣[ς ε]ἰ̣ς τὴν παράδωσιν(*) τῶν βιβλίων· π̣ρ̣[ὸς] γ̣ὰρ τ̣οῖς
ἄλλοις καὶ ἡ βι̣β̣λιοθήκ[η] καὶ πολλάκις διὰ παλαίωσιν κατ̣[έπ]ε̣σεν καὶ τὸ τελευταῖ[ο]ν <διʼ> ἀνοικοδομὴν θεάτρ̣[ο]υ̣
μετεπ̣ο̣ι̣η̣θ̣ηι(*), ὧν χάριν̣ [ἐ]ξ ἀνάγκης καὶ διὰ τὰς πτώσις(*) καὶ̣ δι̣[ὰ] τ̣ὴν ἔπ̣ιξιν(*) τῆς ἀνοικοδομῆς τ̣ο̣ῦ̣ [θε]ά̣τρου
ἄρ[δ]ην τ̣ῶ̣ν βι̣βλίω̣ν [ἀ]πὸ τόπων εἰς τόπους ἀν̣επιτηδε[ί]ους πολλάκις μετενεγχθέντων καὶ ἐπαλλήλ[ων]
κα[ὶ] ἀσυνθέτων διὰ τὸ πλῆθος κειμένων τῷ τὸν νομὸν μέγιστον εἶναι, καθημερινῆς προαιρέσεως ὑπʼ αὐτω(*)
70γε[ιν]ομένης καὶ τῆς το[ι]αύτης ὕλης εὐδιαφόρο(*) οὔσης, συνεβηι(*) τὰ μὲν αὐτῶν ἐγ(*) μέρους διεφθάρθαι,
ἔνια δὲ [καὶ ἄ]ν̣αρχα γ[ε]ναμενα(*), τινὰ δὲ καὶ παρεκ̣π̣ε̣π̣[τω]κέναι· ἐπὶ σὲ τὸν πάντων βοηθὸν καὶ
σωτῆρα [προσ]εφύγαμεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐάν σοι(*) δ[όξῃ] τῆς(*) πρὸς πάντας εὐεργεσίᾳ καὶ εὐνοίᾳ
κελεῦσαι γραφῆν̣αι τῷ τῆς Ἡρακλείδου μερίδος στρατη[γ]ῷ [ἐπ]αναγκάσαι τοὺς νυνεὶ(*) βιβλιοφύλακα[ς]
τῶν δ[ημο]σί[ων] λόγων τὰ ὄντα βιβλία ὅποιά ἐσ[τ]ιν̣ παρ[α]λαβεῖν κοινο͂ς(*) παρʼ ὑμῶν(*), ἵνʼ ὦμ[ε]ν εὐερ-
75[γ]ετημ[έ]ν̣οι. ἀντίγραφον ἐπιστολῆς· / Ἰουν[ίω]ι Ῥούφωι τῶι κρατίστωι ἡγεμόνι Ἰσίδωρος
καὶ Πρωτ̣ο̣γέ[νη]ς <γενόμενοι> βιβλιοφύλακες δημοσίων λόγων Ἀρσι(νοΐτου) χαίρειν. Μεττίου Ῥούφου τοῦ ἡγεμονεύ-
σαντος διαλογιζομένου τοῦ νομοῦ καὶ ἐπενεγχθέντος αὐτῶι ἐκ τῆς βιβλιοθήκης βιβλίου ἀνάρχου,
ἐπιζητήσαντος δὲ τὴν αἰτίαν διʼ ἣν ἄναρχόν ἐστιν, ἐπεδιξεν(*) μὴ μόνον αὐτωὶ(*) εἶναι ἐν τῶι
βιβλιο̣φυλακίωι(*) ἄναρχον ἀλλὰ καὶ ἄλλα πλεῖστα, οὕτως καὶ ὑμεῖν(*) παραδοθέντα ὑπὸ τῶν προτερω(*)
80[Ἀ]πίωνος καὶ Ἰσιδώρου. καὶ Μέττιος ἐκέλευσεν ἐλθόντα τὸν περιόντα Ἀπίωνα λόγον ἀποδοῦναι
τοῦ τοιαῦτα παραδεδωκέναι βιβλία. οἱ δὲ μεθʼ ἡμᾶς κατασταθέντες βιβλιοφύλακες Ἡλιόδωρος καὶ
Ζώπυρο[ς] ἠξίωσεν ὁ μὲν ἷς(*) αὐτῶν Ἡλιόδωρος τὸν Μέττιον, ὁ δὲ ἕτερος Ζώιπυρος σὲ τὸν κύριον περὶ {τε} τῶν
4
ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ ἀνάρχων καὶ διεφθαρμένων. καὶ ἔγραψεν ὁ Μέττιος Ἀρχελάῳ τῷ στρατηγήσαντι ἐπιστῆναι
ἡμῖν ἵνʼ ἐγλάβωσι ἐκ τῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατακεχωρισμένων λόγων τὰ ἐνλείποντα καὶ προσπληρώσομεν(*) τὰ ἐν τῆι
85βιβλιοθήκῃ ἄναρχα βιβλία. καὶ σοὶ(*) δὲ ὁ κύριος ἔγραψας Κλαυδίωι Ἑρμίᾳ τῶι στρατηγήσαντι τὰ ἀκόλουθα τοῖς ὑπὸ
Μεττίου γενέσθαι. ἐπὶ(*) οὖν, ἡγεμὼν(*) μέγιστε, οἱ περὶ τὸν Ἡλιόδωρον καινῶς τοῦτο παρὰ τὸ αἴθος(*) ἐπεζήτησαν
ὑμεῖς(*) δὲ αὐτοὶ κατεστάθημεν πρὸ πολλῶν ἔτι πάλαι χρόνων παραλ[α]μβάνοντες παρὰ τῶν προτέρων βιβλιοφυλάκων
πλεῖστα ἄναρχα, τινὰ δὲ κ[α]ὶ διεφθαρμένα, ἃ δὲ καὶ συνκεκολλημένα, τῶν δὲ κατὰ καιροὺς στρατηγῶν καὶ βασιλικῶν
γραμματέων κατὰ τὸν α̣ὐ̣τ̣[ὸ]ν τρόπον καὶ ἡμεῖν(*) παραδεδωκότων τὰ βιβλία ὅποιά ἐστιν καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν βιβλίω[(ν)]
90ἀσύνθετα καὶ ἐπάλληλα αὐτὰ κεῖσθαι, συνεβηι(*) καὶ διὰ τὴν πλείστην καὶ ἐπάλληλον, τοῦ νομοῦ μεγίστου ὄντος, καθημερινὴν
πρ[ο]αίρεσιν ἕτερα τῶν βιβλιω(*) ἃ μὲν μὴ σῴζεσθαι πολλῷ χρονο(*) διαφθαρέντα, ἃ δὲ καὶ ἀπὸ μέρους διεφθάρθαι, τινὰ δὲ
καὶ κεφαλόβροτα(*) γ̣ε̣γ̣ονέναι, ὀκτααιτίας(*) ἄλλης διελθούσης, ἀφʼ ἧς τῆς τάξεως ἀπέστημεν καὶ τῶν βιβλίων ὁμοίως
ἔτι μᾶλλον ὑπὸ χεῖρα σκ[υ]λ̣λομ[έ]νων καὶ διαφθειρομένων, δαιόμε[θ]α(*) ἐάν σοι δόξηι τᾷ(*) εὐμενεστάτηι πρὸς πάντας προνοίᾳ
καὶ εὐεργεσίᾳ κελεῦσαι γραφῆναι Ἀρρείωι Ἡρακλείδηι στρατηγῶι Ἡρακλείδου μερίδος ἐπαναγκάσαι τοὺς περὶ Ἡλιόδωρον
95ἤδη ποτὲ τὴν παράδωσιν(*) ποιήσασθαι καὶ τὰ μὲν σῳζόμενα ὡς περιέχι(*) παραλαβεῖν, τὰ δὲ λοιπὰ διεφθορότα καὶ ἄναρχα
οἷά ἐστιν. ὑπετάξαμεν δέ σοι καὶ περὶ ὁμοίου ἐπιστολὴν ἀντίγραφον. πρὸ πάντων ἐρρῶσθαί σε εὐχόμ(εθα). (ἔτους) πρώτου
Αὐτοκράτορος Καίσαρ[ο]ς [Ν]έρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Παχὼν εἰκάδι. ―
ἀντίγραφον ἐπιστολῆς ὁμηώματος(*)· Λαβέριος Μάξιμος Πομπηΐωι Διονυσόδωρο(*) στρατηγῶι Ὀξυρυγχείτου χ[α]ίρειν.
τὸ δοθέν μοι ἀναφόριον ὑπὸ Ἡρακλείδου δημοσίου βιβλιοφύλακος ἔπεμψά σοι. εἰ οὖν φησι Διονῦσι(*) Δωρίωνος
100τὸν προσκατασταθέντα αὐτῶι ἐξ ἧς <ἔπεμψας> ἐπιστολῆς βιβλιοφύλακα μὴ παραλαμβάνειν τὰ βιβλία, βούλομαί σε
ἐπιστῆναι ὅπως τὴν παράδωσιν(*) ποιήσηται. ἐὰν δὲ ὡσπερι(*) τὸ ἀναφόριον περιέχι(*), κατὰ τοῦτο περιίστηται ὁ Διονύσιο(ς),
ἐκζητῶν διακόλλησιν τῶν βιβλίων γενέσθαι καὶ ἀναγραφήν, οὐ δοκεῖ μέν μοι ἄδικον ἐπιζητεῖν, σοὶ(*) δὲ ἀκριβέσ-
τερον ἐξέτασον παραζεύξας αὐτοῖς τινα τῶν σῶων(*) παρακολουθητήν, ὅπως τὰ μὲν δυνάμενα τῶν βιβλίων δια-
κολληθῇ, τὰ δὲ μὴ δυνάμενα ὅποια ἐὰν ᾖ κατελιφθῇ(*), ἀναγραφὴ δὲ πάντων Διονυσίωι μεταδοθητο(*). ἔρρωσο.
105(ἔτους) β Δομιτιανο(ῦ) Ἐπὶφ ιε. ἀντίγραφον ἐπιστολῆς ἀντιγραφείσης πρὸς τὰς ἐπάνωι(*). Εἰούνιος Ῥοῦφος Ἀρρείωι Ἡρακλείδηι
στρατηγῶι Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακλείδο(υ) μερίδο(ς) χ(αίρειν). ἧς ἔγραψάν μοι Ἰσίδωρος καὶ Πρωτογένης γενάμενοι βιβλιοφύλ(ακες) δημοσίω(ν) λόγω(ν)
<ἐπιστολῆς> ἀντίγραφον ἔπεμψά σοι βουλόμενός σε ἐπαναγκάσαι Ἡλι[ό]δωρον καὶ Ζώπυρον τὴν παράλημψιν(*) τῶν ὄντων παρʼ ἑαυτ(οῖς)
βιβλίων ποιήσασθαι καὶ φροντίσαι ἵνα τὰ δυνάμενα ἐξ αὐτῶ(ν) διακολληθῇ. ἔρρωσο. (ἔτους) πρώτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα
<Τραιανοῦ> Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Παῦνι κζ.
5rp
110(hand 2) ἀντίγραφον ἐπιστολῆς. Μινίκιος Ἴταλος
Διογένει καὶ Διονυσίωι καὶ Ἀπολλωνίωι στρατηγοῖς
Ἀρσινοΐτου χαίρειν.
ὁ κράτιστος ἐπίτροπος τοῦ κυρίου ἡμῶν Κλαστικὸς ―
μετέδωκέν μοι τὴν ἐν τῷ νομῷ τῶν ἐνκτήσεων
115βιβλιοθήκην ἀνεπιτήδειον εἶναι καὶ τὰ ἐν αὐτῇ βιβλία
ἀποκείμενα ἀφαν[ί]ζεσθαι, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ ἀνεύρετα
εἶναι. φησὶν δὲ ἐπιλ̣[ελέχθαι π]αρόντων ὑμῶν ἕτερο\ν/
τόπον ἐπιτήδειον τοῦ εἰς τὴν ἀνοικοδομὴν συν-
εψηφίσθαι δραχμὰς τρι[σ]χιλείας(*) διακοσίας ὀγδοήκοντα
120δύο τριόβολον(*). ἵνα οὖν τὰ βιβλία ἀνανκεώτατα(*)
ὄντα μὴ ἀμεληθῇ, βούλομε(*) ὑμᾶς εὐθέως ἐνχιρῆ\σε/(*)
τῇ κατασκευῆι καὶ ἃ λέγει ἀπὸ τῶν ἀρχεωτέρων(*) χρόνω(ν)
βιβλία ἐκ μέρους διεφθαρμένα ἐσφαγεῖσθαι(*) ὡς τὴν
παράδωσ[ι]ν(*) οὐδεὶς ποιήσασθαι δύναται, διὰ τὸ τοῦ πολλοῦ
125χρόνου τοὺς πρὸς αὐτοῖς γεγωνώτας(*) τετελευτηκέναι,
μετενενκεῖν(*) εἰς ἣν νῦν κατασκευάζεσθαι κελεύωι(*)
καὶ ἀναγράψασθαι παρόντων ὧν προσήκει καὶ τὴν
ἀναγραφὴν καταχωρισης(*). vac. ? ἐρρῶσθαι ὑμᾶς
βούλομαι. (ἔτους) ἕκτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
130Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Παχὼν κδ.
5
ἀντίγραφον ὑπομνηματισμῶν Λεωνίδου στρατηγο(ῦ)
Ἀρσινοΐτου Ἡρακλείδου μερίδος (ἔτους) ιβ Τραιαν[ο]ῦ
Καίσαρος τοῦ κυρίου Παῦνι κβ. Ἀπολλώνιος ―
φροντιστὴς Μεθυσίου καὶ Ἡρακλείδης Πρωτογένους
135πρὸς Λεωνίδην γραμματέα βιβλιοφυλάκων.
Ἀπολλώνιος· τοῦτον καὶ̣ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν ―
6
ἐκέλευσας τὰ δημόσια βιβλία παραλαμβάνιν(*), γεγραφώτος(*) τοῦτο καὶ τοῦ
κρατίστου ἡγεμώνος(*) ἵνʼ ἐφʼ ἧς ἐστι διαθέσεως παραδοθῆι. ἤδη δὲ τ̣έ̣σσαρες
διεγένοντο μῆνες τούτου παρα̣λαβεῖν μὴ θέλοντος. Λεωνίδης· σὺ μὲν ἐκέλευσα\ς/
140τοῦτο γενέσθαι καὶ ἤδη ἐκ μέρους παρέλαβεν(*), παρακαλῶ δέ, ἐπὶ(*) καὶ τὰ βιβλί\α/
διεφθαρηι(*), τοὺς αὐθέντας τῇ παραλήμψει(*) παρατυγχάνιν(*). Οὔλπιος Λεωνίδη\ς/
ὁ στρατηγός· περισσῶς τοὺς αὐθέντας ἐπιζητεῖς ἔχοντας ἀποδεδιγμένον(*) σαι(*)
γραμματέα. εἰς τοῦτο γὰρ κατεστάθης ἵνα κινδύνωι αὐτῶν πάντα διοικῇς.
ἐγώ σοι καὶ πρότερον παρήνγειλα(*) καὶ νῦν παραγγ̣έλλωι(*) παραλαμβάνιν(*) τὰ βιβλί\α/
145ἐφʼ ἧς ἐστιν διαθέσεως· ἵνα δὲ μὴ παρενθυμῇ, χιρογράφησον(*) οὕτως ποιήσιν(*).
καὶ ἐξῆλθεν Σαραπίων ὑπηρετής.
ἀντίγραφον χιρογραφίας(*). Οὐλπίωι Λεωνίδῃ στρατηγῶι Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακλείδ(ου)
μερίδος Λεωνίδης Ἁρποκρατίωνος γραμματεὺς βιβλιοφυλάκων ―
δημοσίων̣ λόγων. ὀμνοίωι(*) Αὐτοκράτορα Καί[σ]αρα Νέρουαν Τραι[α]νὸν Σεβαστὸν
150Γερμανικὸν Δακικὸν παραλήμψασθαι(*) π[α]ρὰ Ἡρακλείδου κα[ὶ] Ἡλιοδώρου
κληρωνόμων(*) Προτογένους καὶ κληρωνόμων(*) Ἰσιδώρου γεναμένων
βιβλιοφυλάκων τὰ βιβλία, καθὼς ἐπέτρε̣ψας διʼ ὑπομνηματισμῶν, παρα-
λαβε[ῖ]ν μαι(*) κινδύνωι τῶν βιβλιοφυλ̣άκων ὅποιά ἐστιν ἀκολούθως τῆι
γραφείσηι ὑπὸ τοῦ κρατείστου(*) ἡγεμώνος(*) ἐπιστολῆι, ἢ ἔνοχος εἴην τῷ ὅρκῳ.
155(ἔτους) ιβ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
Παῦνι κβ.
-ca.?-

Apparatus


^ 1.1. l. τιμιωτάτῳ
^ 1.2. l. ὀκτωκαιδεκάτου
^ 1.3. corr. ex δημοσιων
^ 1.8. corr. ex τ̣ε
^ 1.24. l. χιλίας
^ 1.25. l. τετρώβολον
^ 1.25. l. παραδώσει
^ 1.27. l. ἔγνων
^ 1.28. l. γραφείσης
^ 1.31. l. κι<ν>δύνῳ
^ 2.32. l. ἐπετράπη
^ 2.35. l. ἐπιδειχθέντα
^ 2.36. l. σητόβρωτα
^ 2.39. l. σεσημειωμένον
^ 2.39. l. ἐπαναγκάσαι
^ 2.40. l. παράληψιν
^ 2.41. l. ἐρρῶσθαί
^ 2.44. l. Ἰσίδωρος
^ 2.47. l. ἔθος
^ 2.47. l. μείναντες
^ 2.47. l. λειτουργίᾳ
^ 2.48. l. τοσούτοις
^ 2.49. l. χρόνῳ
^ 2.50. l. κεφαλόβρωτα
^ 2.50. l. καυσώδεις
^ 2.51. l. διδαχθεὶς
^ 2.56. νυνϊ papyrus
^ 2.56. l. παραλαβέτωσαν
^ 2.57. l. διακολλησάτωσαν
^ 3.58. l. φθη
^ 3.58. l. ἰδιωτικῇ
^ 3.58. l. ὑποθέσει
^ 3.59. l. οἱ
^ 3.60. l. ἀπηρτίσθη
^ 3.61. l. περιῆ<ν>
^ 3.61. l. ἀνηλώθη
^ 3.61. l. ἀποθανόντος
^ 3.62. l. Ἰσιδώρῳ
^ 3.62-63. l. ἐπη|ρεαζόμεθα
^ 3.63. l. πονηρο<τά>τοις
^ 3.63. l. ἀνθρώπων
^ 3.65. l. παράδοσιν
^ 3.67. l. μετεποιήθη
^ 3.67. l. πτώσεις
^ 3.67. l. ἔπειξιν
^ 3.69. l. αὐτῶ<ν>
^ 3.70. l. εὐδιαφ<θ(?)>όρο<υ(?)>
^ 3.70. l. συνέβη
^ 3.70. l. ἐκ
^ 3.71. l. γενέσθαι
^ 3.72. l. σου
^ 3.72. l. τῇ
^ 3.73. l. νυνὶ
^ 3.74. l. κοινῶς
^ 3.74. l. ἡμῶν
^ 3.78. l. ἐπεδείξ<αμ>εν
^ 3.78. l. αὐτὸ
^ 3.79. l. βιβλιοφυλακείῳ
^ 3.79. l. ἡμῖν
^ 3.79. l. προτέρω<ν>
^ 3.82. l. εἷς
^ 4.84. l. προσπληρώσωμεν
^ 4.85. l. σὺ
^ 4.86. l. ἐπεὶ
^ 4.86. l. ἡγεμὸν
^ 4.86. l. ἔθος
^ 4.87. l. ἡμεῖς
^ 4.89. l. ἡμῖν
^ 4.90. l. συνέβη
^ 4.91. l. βιβλίω<ν>
^ 4.91. l. χρόνῳ
^ 4.92. l. κεφαλόβρωτα
^ 4.92. l. ὀκταετίας
^ 4.93. l. δεόμεθα
^ 4.93. l. τῇ
^ 4.95. l. παράδοσιν
^ 4.95. l. περιέχει
^ 4.98. l. ὁμοιώματος
^ 4.98. l. Διονυσοδώρῳ
^ 4.99. l. Διονύσι<ον>
^ 4.101. l. παράδοσιν
^ 4.101. l. ὥσπερ
^ 4.101. l. περιέχει
^ 4.102. l. σὺ
^ 4.103. l. σῶν
^ 4.104. l. καταλειφθῇ
^ 4.104. l. μεταδοθήτω
^ 4.105. l. ἐπάνω
^ 4.107. l. παράληψιν
^ 5rp.119. l. τρισχιλίας
^ 5rp.120. l. τριώβολον
^ 5rp.120. l. ἀναγκαιότατα
^ 5rp.121. l. βούλομαι
^ 5rp.121. l. ἐνχειρῆσαι
^ 5rp.122. l. ἀρχαιοτέρων
^ 5rp.123. l. ἐσφ<ρ>αγεῖσθαι
^ 5rp.124. l. παράδοσιν
^ 5rp.125. l. γεγονότας
^ 5rp.126. l. μετενεγκεῖν
^ 5rp.126. l. κελεύω
^ 5rp.128. l. καταχωρίσαι
^ 6.137. l. παραλαμβάνειν
^ 6.137. l. γεγραφότος
^ 6.138. l. ἡγεμόνος
^ 6.140. l. παρέλαβον
^ 6.140. l. ἐπεὶ
^ 6.141. l. διεφθάρη
^ 6.141. l. παραλήψει
^ 6.141. l. παρατυγχάνειν
^ 6.142. l. ἀποδεδειγμένον
^ 6.142. l. σε
^ 6.144. l. παρήγγειλα
^ 6.144. l. παραγγέλλω
^ 6.144. l. παραλαμβάνειν
^ 6.145. l. χειρογράφησον
^ 6.145. l. ποιήσειν
^ 6.147. l. χειρογραφίας
^ 6.149. l. ὀμνύω
^ 6.150. l. παραλήψεσθαι
^ 6.151. l. κληρονόμων
^ 6.153. l. με
^ 6.154. l. κρατίστου
^ 6.154. l. ἡγεμόνος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.4.7378 [xml]

IIIsac Thebes?
[Reprinted in: p.fam.tebt.15] P.Fam.Tebt 15

(SB 4.7378 reprinted in P.Fam.Tebt. 15, section 5, lines 110-130)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.